Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi bờ đô xã cao minh thị xã phúc yên t

65 151 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 08:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - BÙI THỊ MAI PHƢƠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC NUÔI DƢỠNG PHÒNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI CHĂN NUÔI BỜ ĐÔ, XÃ CAO MINH, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính qui Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2013 – 2017 Thái nguyên - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - BÙI THỊ MAI PHƢƠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC NUÔI DƢỠNG PHÒNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI CHĂN NUÔI BỜ ĐÔ, XÃ CAO MINH, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính qui Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y Lớp: K45 – CNTY – N04 Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2013 – 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Hà Thị Hảo Thái nguyên - 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình ho ̣c tâ ̣p và thƣ̣c tâ ̣p tố t nghiê ̣p đƣơ ̣c sƣ̣ giúp đỡ , giảng dạy nhiệt tình của các thầy cô khoa Chăn nuôi thú y , đã ta ̣o điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i nhấ t giúp đỡ em hoàn thành chuyên đ ề tố t nghiê ̣p ta ̣i sở thƣ̣c tâ ̣p Em xin gƣ̉i lời cảm ơn sâu sắ c nhấ t tới: Ban giám hiê ̣u nhà trƣờng, Ban chủ nhiê ̣m khoa, cùng toàn thể các thầy cô giáo khoa Chăn nuôi th ú y đã tận tình giảng dạy , chỉ bảo cho em suố t thời gian ho ̣c tâ ̣p ta ̣i trƣờng Em xin chân thành cảm ơn tới chủ tra ̣ i anh Thanh Tiế n cùng các anh chị kỹ thuật , công nhân ta ̣i tra ̣i chăn nuôi Bờ Đô đã ta ̣o điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i , dành nhiều thời gian chỉ bảo những kinh nghiệ m quý báu cho em hoàn thành ̣t thƣ̣c tâ ̣p này Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm , giúp đỡ của cô giáo hƣớng dẫn : ThS Hà Thị Hảo đã bớt nhiều thời gian , công sƣ́c hƣớng dẫn chỉ bảo tận tình giúp đỡ em quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận này Mô ̣t lầ n nƣ̃a em xin gửi tới các thầ y giáo, cô giáo , tấ t cả các ba ̣n b è, ngƣời thân đã bên em , giúp đỡ động viên và khuyến khích em quá trình hoàn thành khóa luận lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe, cùng mọi điều tốt đe ̣p nhấ t Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2017 Sinh viên Bùi Thị Mai Phƣơng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình chăn nuôi lợn tại trại Bờ Đô qua năm 2014 - 2016 39 Bảng 4.2 Số lƣợng lợn nái trực tiếp chăm sóc nuôi dƣỡng tại trại qua tháng thực tập 40 Bảng 4.3 Tình hình sinh sản của lợn nái nuôi tại trại 41 Bảng 4.4 Một số chỉ tiêu số lƣợng lợn của lợn nái 43 Bảng 4.5 Kêt quả thực vệ sinh, sát trùng tại trại 44 Bảng 4.6 Kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh lợn nái sinh sản lợn tại trại 44 Bảng 4.7 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn tại trại 45 Bảng 4.8 Kết quả điều trị bệnh đàn nái sinh sản lợn tại trại 46 Bảng 4.9 Kết quả thực thao tác lợn 47 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ThS Thạc sĩ Cs Cộng sự Kg Kilogam Ml Mililit STT Số thứ tự TT Thể trọng Nxb Nhà xuất bản iv MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích và yêu cầu của chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu của chuyên đề Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện của trang trại 2.1.2 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề thực 2.2.1 Những hiểu biết quy trình nuôi dƣỡng và chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái nuôi 2.2.2.Những đặc điểm của lợn giai đoạn theo mẹ 11 2.2.3.Những hiểu biết phòng trị bệnh cho vật nuôi 16 2.2.4.Những hiểu biết số bệnh thƣờng gặp đàn lợn nái đẻ nuôi lợn 20 2.3 Tổng quan nghiên cứu và ngoài nƣớc 25 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 25 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 27 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN 29 3.1 Đối tƣợng 29 3.2 Địa điểm thời gian thực 29 3.3 Nội dung thực 29 3.4 Các chỉ tiêu và phƣơng pháp thực 29 3.4.1 Các chỉ tiêu theo dõi thực 29 3.4.2 Phƣơng pháp thực 29 v 3.4.3 Công thức tính xử lý số liệu 37 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 39 4.1 Tình hình chăn nuôi lợn tại trại lợn Bờ Đô Xã Cao Minh- Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc qua năm từ 2015 – 2017 39 4.2 K ết quả thực quy trình chăm sóc và nuôi dƣỡng đàn lợn tại trại 40 4.2.1 Kết quả thực quy trình đỡ đẻ cho lợn nái tại trại 41 4.2.2 Kết quả nuôi dƣỡng và chăm sóc lợn tại trại 43 4.2.3 Kết quả phòng bệnh cho lợn nái tại trại 44 Bảng 4.5 Kêt quả thực vệ sinh, sát trùng tại trại 44 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong xu thế hô ̣i nhâ ̣p hiê ̣n , phát triển công nghiệp là chiến lƣợc lâu dài , nhƣng nông nghiê ̣p vẫn là ngành kinh tế tro ̣ng tâm mà Đảng và Nhà nƣớc ta đă ̣t lên hàng đầ u Trong đó ngành chăn nuôi chiế m vi ̣trí vô cùng quan trọng đời sống của nhân dân Chăn nuôi không chỉ góp mô ̣t khố i lƣơ ̣ng lớn thƣ̣c phẩm cho đời sống sinh hoa ̣t hàng ngày của ngƣời mà còn cung cấ p nguyên liê ̣u cho ngành công nghiê ̣p nhƣ : công nghiê ̣p giầ y da, cung cấp phế phụ phẩm cho ngành công nghiệp chế biến thức ăn cho gia súc Bên cạnh đó ngành chăn nuôi cò n giải quyế t công ăn viê ̣c làm cho ngƣời dân , góp phầ n ̣n chế thƣ̣c tra ̣ng thiế u viê ̣c làm nhƣ hiê ̣n , đồ ng thời góp phần đẩy mạnh kinh tế của ngƣời dân Ngành chăn nuôi lợn có vị trí quan trọng nông nghiệp nƣớc ta Nó nguồn cung cấp thực phẩm với tỷ trọng chất lƣợng tốt cho ngƣời Thịt lợn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, chế biến không làm giảm phẩm chất thịt phù hợp với khẩu vị đa số ngƣời tiêu dùng Ngoài ra, ngành chăn nuôi lợn cung cấp lƣợng lớn phân bón không nhỏ cho ngành trồng trọt hay tận dụng xây hầm bioga để làm khí đốt, cung cấp sản phẩm phụ khác cho ngành công nghiệp chế biến nhƣ da, lông, mỡ, xƣơng Hiện nay, nhu cầu ngƣời tiêu dùng ngày cao, đòi hỏi ngành chăn nuôi lợn không ngừng nâng cao số lƣợng chất lƣợng của sản phẩm, đem lại nguồn thực phẩm có giá trị dinh dƣỡng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Muốn đạt đƣợc hiệu quả nhƣ cần đẩy mạnh biện pháp kỹ thuật nhƣ giống, thức ăn, biện pháp kỹ thuật chăm sóc Đặc biệt trọng tới công tác giống, giống tốt vật nuôi mới tăng trọng nhanh, khả tận dụng thức ăn tốt, thích nghi chống chịu bệnh cao Bởi cần phát triển chăn nuôi các giống lợn ngoại có suất chất lƣợng thịt cao Để cung cấp giống cho nhu cầu chăn nuôi của trang trại việc phát triển đàn lợn nái sinh sản cần đặc biệt đƣợc quan tâm Tuy nhiên những nguyên nhân làm hạn chế khả sinh sản của lợn nái nuôi trang trại bệnh xảy nhiều khả thích nghi của những giống lợn nái ngoại với khí hậu nƣớc ta Mă ̣t khác quá trình đẻ lơ ̣n nái hay bi ̣các loa ̣i vi khuẩ n nhƣ : Streptococcus, E.coli xâm nhâ ̣p và gây mô ̣t số bê ̣nh đặc biệt bệnh quan sinh dục: viêm âm đa ̣o, viêm tử cung, viêm vú, sữa…Các bệnh nhiều yếu tố nhƣ điều kiện vệ sinh, chăm sóc nuôi dƣỡng kém, thức ăn nƣớc uống không đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn, virus gây nên làm ảnh hƣởng không nhỏ đế n chấ t lƣơ ̣ng đà n lơ ̣n giố ng nói riêng, đến suất , chấ t lƣơ ̣ng và hiê ̣u quả của ngành chăn nuôi lơ ̣n nói chung Chính mà việc chăm sóc nuôi dƣỡng tìm hiểu bệnh của quan sinh dục của đàn lợn nái việc cần thiết Để nắm bắt đƣợc quy trình chăm sóc, nuôi dƣỡng phòng, trị bệnh cho lợn nái thực tiễn sản xuất , em tiến hành thực chuyên đề: “ Thực quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tra ̣i chăn nuôi Bờ Đô xã Cao Minh thi xa c Ytin c ̣ ̃ Phúên ̉ h Vinh ̃ Phú” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Nắm đƣợc tình hình chăn nuôi lợn tại tra ̣i chăn nuôi Bờ Đô xã Cao Minh thi ̣xã Phúc Yên tin ̉ h Viñ h Phúc - Nắm đƣợc quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản - Nắm đƣợc loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, khẩu phần ăn và cách cho lợn nái ăn qua giai đoạn mang thai - Nắm đƣợc bệnh hay xảy đối với lợn nái sinh sản và phƣơng pháp phòng trị bệnh hiệu quả 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề - Đánh giá tình hình chăn nuôi ta ̣i tra ̣i chăn nuôi Bờ Đô - Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dƣỡng cho đàn lợn nái nuôi tại trại - Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn lợn nái sinh sản áp dụng đƣợc quy trình chăm sóc, nuôi dƣỡng 44 ý nhƣ quá trình đỡ đẻ, thiến, mổ hecni phải đảm bảo sát trùng đúng kỹ thuật tiêm kháng sinh ch ống viêm Nếu tuân thủ đầy đủ yêu cầu em nghĩ rằng hạn chế đƣợc tỷ lệ chết lợn từ đẻ đến cai sữa từ đó nâng cao đƣợc hiệu quả kinh tế của ngƣời chăn nuôi 4.2.3 Kết phòng bệnh cho lợn nái trại 4.2.3.1 Kết công tác vệ sinh sát trùng Việc vệ sinh sát trùng chuồng trại có vai trò quan trọng chăn nuôi.Vệ sinh bao gồm nhiều yếu tố : Vệ sinh môi trƣờng xung quanh, vệ sinh đất nƣớc, vệ sinh chuồng trại Bảng 4.5 dƣới là kết quả em đã thực vệ sinh, sát trùng tại trại Bảng 4.5 Kết thực vệ sinh, sát trùng trại Stt Công việc Vệ sinh chuồng trại hàng ngày Phun sát trùng định kỳ xung quanh chuồng trại Quét rắc vôi đƣờng Số lƣợng (lần) 60 Kết 56 Tỷ lệ (%) 93,33 24 29,16 60 15 25 4.2.3.2 Kết công tác tiêm phòng cho đàn lợn Bảng 4.6 Kết tiêm vắc xin, kháng thể phòng bệnh lợn nái sinh sản lợn trại Số lƣợng đƣợc Số lợn an toàn tiêm sau tiêm (con) (con) Lợn nái Lở mồm long 150 150 móng E.coli 150 150 Lợn Suyễn 1837 1837 Loại lợn Bệnh đƣợc phòng Tỷ lệ (%) 100% 100% 100% Kết quả bảng 4.6 cho thấy trại đã thực nghiêm ngặt quy trình tiêm phòng vắc xin cầ n thiế t phòng bệnh đàn lợn nái lợn Cụ thể thời gian thực tập tại trại em đã đƣợc trƣc tiếp tiêm phòng loại vắc 45 xin nhƣ: lở mồm long móng, kháng thể E.coli vào lúc lợn nái mang thai tuần thứ 12 tuần thứ 15 Ngoài sau lợn nái đẻ còn đƣợc tiêm amoxillin để chống viêm oxytoxin 3-4 ngày để đẩy hết thai sót lại ngoài phòng trƣờng hợp gây bệnh đƣờng sinh dục nái sinh sản Quy trình tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn nhƣ sau: lợn ngày tuổi cho đế n 10 ngày tuổi đƣợc tiêm vắc xin suyễn Bên cạnh quy trình chăm sóc nuôi dƣỡng cho nái sinh sản nhƣ lợn em nhận thấy rằng ta cần phải kết hợp với biện pháp phòng bệnh, cần phải thực chúng cách song song để vừa nâng cao đƣợc chất lƣợng sản phẩm, vừa phòng ngừa đƣợc tình hình dịch bệnh xảy làm ảnh hƣởng đến kinh tế 4.2.3.3 Kết công tác chẩn đoán bệnh cho lợn nái sinh sản lợn trại Bảng 4.7 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn trại Loại lợn Tên bệnh Tổng số Tổng số lợn lợn theo mắc bệnh dõi(con ) (con) 150 150 150 Lợn nái Viêm tử cung Sót Viêm khớp Lợn Hội chứng tiêu 1837 chảy Hội chứng hô 1837 hấp Tỷ lệ (%) 5,33 3,33 4,67 168 9,14 112 6,1 Bảng 4.7 kết quả tình hình mắc bệnh lợn nái sinh sản nhƣ lợn tại trại Trong bệnh gặp phải đàn lợn nái tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm tử cung cao chiếm 5,33%, sau đó là bệnh viêm khớp chiếm tỷ lệ 4,67% thấp bệnh sót chiếm 3,33% Sở dĩ tỷ lệ lợn nái trại mắc bệnh viêm tử cung cao trình can thiệp lợn đẻ khó không đúng quy trình, quá trình móc lơ ̣n làm xây xát niêm ma ̣c tƣ̉ cung cũng 46 nhƣ không đảm bảo vô trùng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập Tình hình mắc bệnh lợn qua bảng 1837 lợn theo dõi có 168 lợn mắc hội chứng tiêu chảy chiếm 9,14%, 112 lợn mắc hội chứng hô hấp chiếm 6,1% Nguyên nhân lợn mới đẻ sức đề kháng yếu, nhiệt độ chuồng nuôi không hợp lý lợn dễ bị ảnh hƣởng bị vi sinh vật xâm hại 4.2.3.4 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn trại Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh đàn nái sinh sản lợn trại Loại lợn Tên bệnh Số lợn mắc bệnh (con) Số lợn điều trị (con) Khỏi Lợn nái Viêm tử cung Sót Viêm khớp Lợn Hội chứng tiêu chảy Hội chứng hô hấp Kết quả bảng 4.8 cho Không khỏi Tỷ lệ (%) Khỏi Không khỏi 87,50 12,50 168 5 146 22 100 71,43 87,00 28,57 13,00 112 98 14 87,50 12,50 ta biết đƣợc kết quả điều trị số bệnh đàn lợn nái sinh sản tại trại đó tỷ lệ khỏi bệnh cao, cao bệnh sót với tỷ lệ khỏi 100%, thấp bệnh viêm khớp với tỷ lệ 71,43% Nguyên nhân bệnh sót có tỷ lệ khỏi bệnh cao bệnh dễ phát và điều trị kịp thời Đối với lợn 168 lợn mắc bệnh tiêu chảy đã điều trị khỏi 146 chiếm tỷ lệ 87%, số lợn mắc bệnh hội chứng hô hấp 112 đã điều trị khỏi 98 chiếm 87,5% 47 Qua quá trình đƣợc tham gia điều trị với kỹ thuật trại em đã rút đƣợc những học, kinh nghiệm tích luỹ cho bản thân nhằm hạn chế tỷ lệ mắc bệnh nái sinh sản lợn nhƣ sau: - Cần phải phát bệnh sớm kịp thời để công tác điều trị đƣợc hiệu quả - Chuồng trại phải đƣợc giữ khô ráo, sạch sẽ, không ẩm ƣớt, vệ sinh chuồng phải đƣợc thực nghiêm ngặt, hạn chế bụi bẩn chuồng nuôi - Để hạn chế lợn mắc bệnh tiêu chảy cần cho lợn bú sữa đầu sau đẻ cần phải giữ ấm thể cho lợn - Đối với lợn nái đẻ hạn chế moi móc, không can thiệp thấy lợn đẻ bình thƣờng - Lợn nái đẻ có biểu đẻ khó phải can thiệp ngay, dụng cụ can thiệp phải qua sát trùng trƣớc đƣa vào thể mẹ - Sử dụng đúng thuốc, kết hợp với chăm sóc nuôi dƣỡng tốt, nâng cao sức đề kháng vật 4.2.3.5 Kết thực thao tác lợn trại Bảng 4.9 Kết thực thao tác lợn STT Tên công việc Mài nanh, bấm đuôi Nhỏ Colexin pump Tiêm sắ t Intrafer-100 B12 Nhỏ Baycox 5% (uống) Thiến lợn Số (con) 1837 1837 1837 1837 1686 Số đƣợc thực (con) 1664 1664 1562 1562 1454 Tỷ lệ (%) 90,6 90,6 85,02 85,02 86,24 Qua bảng 4.9 có thể thấy tháng thực tập em đã đƣợc thực nhiều thao tác tích luỹ cho nhiều kỹ nghề đàn lợn Công việc mài nanh, bấm đuôi và nhỏ Colexin pump cho lợn là đƣợc thực nhiều với số lƣợng 1664 tổng số 1837 chiếm tỷ 48 lệ 90,6% Lợn sau sinh phải đƣợc mài nanh, bấm đuôi thƣờng nửa ngày hoặc ngày sau đẻ không làm tổn thƣơng vú lợn mẹ nhƣ tránh đƣợc việc lợn cắn lẫn gây xây xát mă ̣t và sau đó đƣợc cho uống Colexin pump để phòng tiêu chảy Khi ngày tuổi lợn đƣợc tiêm sắ t Intrafer -100 giúp phòng bệnh thiếu máu lợn và tiêm với liề u lƣơ ̣ng 2ml/con, sau đó cho uống Baycox 5% phòng bệnh cầu trùng với số lƣợng 1562 chiếm tỷ lệ 85,02% với liề u dùng 1ml/con Khi lợn đƣợc tƣ̀ 5-7 ngày tuổi tiến hành thiến cho lợn con, số lợn em đƣợc thiến 1454 chiếm tỷ lệ 86,24% 49 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tại trại chăn nuôi Bờ Đô em có số kết luận nhƣ sau: - Về hiệu quả chăn nuôi của trại + Hiệu quả chăn nuôi của trại tốt - Về công tác thú y của trại: + Quy trình phòng bệnh cho đàn lợn tại trang trại thực nghiêm ngặt, với sự giám sát chặt chẽ của kỹ thuật + Công tác vệ sinh: Hệ thống chuồng trại đảm bảo thoáng mát tránh ẩ m thấ p ta ̣o điề u kiê ̣n cho vi sinh ̣t phát triể n Hàng ngày có công nhân quét dọn vệ sinh chuồng trại, đƣờng trại đƣợc quét dọn rắc vôi nhƣ phun sát trùng theo quy định + Công tác phòng bệnh: Trong khu vực chăn nuôi, hạn chế lại giữa chuồng, hành lang giữa chuồng bên chuồng đƣợc rắc vôi bột, các phƣơng tiện vào trại sát trùng cách nghiêm ngặt tại cổng vào Với phƣơng châm phòng bệnh nên tất cả lợn trại đƣợc cho uống thuốc, tiêm phòng vắc xin đầy đủ - Những chuyên môn đã đƣợc học tại trại Qua tháng thực tập tại trại em đã đƣợc học hỏi và đƣợc chỉ dạy nhiều điều kiến thức nhƣ các thao tác kỹ thuật chăm sóc nuôi dƣỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những công việc em đã đƣợc học và làm nhƣ: + Đỡ lợn đẻ + Mài nanh, bấm đuôi, tiêm sắ t cho lợn + Thiến lợn đực 50 + Tham gia vào công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn + Tham gia vào quy trình chăm sóc, nuôi dƣỡng đàn lợn lợn mẹ của trại ( cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng ,… ) + Tham gia vào quá trình điề u tri ̣bê ̣nh cho lơ ̣n và lơ ̣n nái ta ̣i tra ̣i 5.2 Đề nghị Xuất phát từ thực tế của trại, qua phân tích đánh giá bằng những hiểu biết của mình, em có số ý kiến nhằm nâng cao hoạt động của trại nhƣ sau: - Trại lợn cần thực tốt nữa quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình nuôi dƣỡng, chăm sóc Thực tốt công tác vệ sinh trƣớc, và sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đƣờng sinh sản lợn - Cầ n phải cách ly chă ̣t chẽ giƣ̃a lơ ̣n mới nhâ ̣p tƣ̀ ngoài vào với lơ ̣n tra ̣i nhằ m ̣n chế sƣ̣ lây lan tƣ̀ dich ̣ bê ̣nh tƣ̀ bên ngoài Công nhân ô chuồ ng cách ly không đƣơ ̣c tùy tiê ̣n vào các chuồ ng khác - Cần nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật của trại nhƣ là công nhân tại trại nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ sản xuất 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Tấn Anh, Nguyễn Duy Hoan (1998), Sinhsinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Xuân Cƣơng (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông nghiệp, Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lƣu Kỷ ( 2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 6.Trần Tiến Dũng, Dƣơng Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Dwane cs (2000), Quản lý lợn đực lợn hậu bị để sinh sản có hiệu cuốn Cẩm nang chăn nuôi lợn nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Hội chăn nuôi Việt Nam (2006), Cẩm nang chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 35 – 64 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trƣơng Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Đức Lƣu, Nguyễn Hữu Vũ (1999), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Madec, Neva (1995), “Viêm tử cung chức sinh sản của lợn nái”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 12 Lê Văn Năm (2009), Hướng dẫn điều trị số bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp 52 13 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chƣơng, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2016), Giáo trình Dược lý học thú y, Nxb Đại học Hùng Vƣơng 14 Lê Minh Chí, Nguyễn Nhƣ Pho (2002), “Ảnh hƣởng của số yếu tố kỹ thuật chăn nuôi đến hội chứng M.M.A khả sinh sản của heo nái”, Luận án Tiến sỹ nông nghiệp, trƣờng Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 15 Popkov (1999), “Điều trị bệnh viêm tử cung”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 16 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Nguyễn Khánh Quắc, Từ Quang Hiển, Nguyễn Quang Tuyên, Trần Văn Phùng (1995), Giáo trình chăn nuôi lợn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 18 Nguyễn Văn Thanh (2003), “Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi tại Đồng bằng sông Hồng thử nghiệm điều trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 10 19 Nguyễn Văn Thanh (2004), Phòng trị số bệnh thường gặp gia súc, gia cầm, Nxb Lao động xã hội 20 Nguyễn Văn Thanh (2007), “ Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ”, Tạp chí KHKT Thú y, tập 14, số 21 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thƣơng, Giang Hoàng Hà (2002), Bệnh thường gặp lợn nái sinh sản chăn nuôi theo mô hình gia trại, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Thanh, Trần Tiến Dũng, Sử Thanh Long, Nguyễn Thị Mai Thơ (2016), Giáo trình bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 53 23 Phan Đình Thắm (1996), Giáo trình chăn nuôi lợn cao học, trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 24 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2005), Giáo trình sinh lý học động vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 25 Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn nuôi và phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 26 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “ Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí KHKT Thúy, tập 17 27 Trịnh Văn Thịnh (1978), Sổ tay chăn nuôi thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu nƣớc 28 Gardner J.A.A., Dunkin A.C., Lloyd L.C (1990), “Metritis - Mastitis Agalactia”, in Pig production in Autralia Butterworths, Sydney, pp Hughes, P.E (2000), “Feed sows by their backfat”, Feed international, Kotowski, K (1990), “The efficacy of wisol-T in pig production”, Medycyna weterynaryjna, 46(10) 29 McIntosh G B (1996), Mastitis metritis agalactia syndrome, Science report, Animal research institute, Yeerongpilly, Queensland, Australia, Unpublish, pp.1-4 30 Smith B.B., Martineau G., BisaillonA (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7thedition, Iowa state university press, pp 40- 57 31 UrbanV.P., SchnurV.I., Grechukhin A.N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 – MỘT SỐ HÌNH ẢNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC Hình 1: Ceptifur ap Hình 3: Intrafer 100 Hình 2: Het dau Hình 4: Enrotryl ap Hình 5: Oxytocin Hình 6: Baycox 5% VACXIN Hình 7: Mycoplasma Hình 8: Aftopor MỘT SỐ BỆNH THƢỜNG GẶP Hình 9: Lợn tiêu chảy Hình 10: Khô thai lợn Hình 11: Viêm tử cung CÁC KỸ THUẬT Hình 12: Thiến lợn Hình 14: Tiêm sắt Hình 13: Nhỏ cầu trùng Hình 15: Mài nanh ... đƣợc quy trình chăm sóc, nuôi dƣỡng phòng, trị bệnh cho lợn nái thực tiễn sản xu t , em tiến hành thực chuyên đề: “ Thực quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh. .. THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - BÙI THỊ MAI PHƢƠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC NUÔI DƢỠNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN T I TRẠI CHĂN NUÔI BỜ ĐÔ, XÃ CAO MINH, THỊ... phòng bệnh lợn nái sinh sản lợn tại trại 44 Bảng 4.7 T nh hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn tại trại 45 Bảng 4.8 K t quả điều trị bệnh đàn nái sinh sản lợn tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi bờ đô xã cao minh thị xã phúc yên t , Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi bờ đô xã cao minh thị xã phúc yên t , Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi bờ đô xã cao minh thị xã phúc yên t

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn