ĐẠI SỐ: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BPT MỘT ẨN(tt)

5 597 7
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:25

Âải säú 10 cå bn Tiãút 36: BÁÚT PHỈÅNG TRÇNH V HÃÛ BPT BẬC NHẤT MÄÜT ÁØN I. MỦC TIÃU - Vãư kiãún thỉïc: . Nàõm âỉåüc khại niãûm báút phỉång trçnh, hãû báút phỉång trçnh, gii báút phỉång trçnh v âiãưu kiãûn ca báút phỉång trçnh. . Nàõm âỉåüc khại niãûm hai báút phỉång trçnh tỉång âỉång, cạc phẹp biãún âäøi tỉång âỉång ca báút phỉång trçnh. - Vãư k nàng: . Nãu âỉåüc âiãưu kiãûn xạc âënh ca báút phỉång trçnh . Nháûn biãút âỉåüc hai báút phỉång trçnh tỉång âỉång. - Gii âỉåüc mäüt säú báút phỉång trçnh thäng qua cạc hoảt âäüng. - Vãư tỉ duy: . Hiãøu âỉåüc cạc phẹp biãún âäøi tỉång âỉång. - Váûn dủng âỉåüc cạc phẹp biãún âäøi tỉång âỉång âãø âỉa cạc báút phỉång trçnh vãư dảng âån gin hån âãø tçm nghiãûm. - Vãư thại âäü: HS cáưn cọ thại âäü hc táûp têch cỉûc, âäüc láûp sạng tảo, chênh xạc. II. CHØN BË PHỈÅNG TIÃÛN DẢY HC - Tháưy: Chøn bë giạo ạn chu âạo, cáøn tháûn - Tr: Â âỉåüc lm quen våïi báút phỉång trçnh åí låïp dỉåïi. III. PHỈÅNG PHẠP DẢY: Dng phỉång phạp gåüi måí váún âạp thäng qua cạc hoảt âäüng hc táûp IV. TIÃÚN TRÇNH BI HC: Hoảt âäüng ca hc sinh Hoảt âäüng ca giạo viãn Näüi dung ghi bng Hoảt âäüng1:Kiãøm tra bi c: So sạnh táûp nghiãûm ca 2 bpt sau: 3 - x ≥ 0 (1) v bpt 3 - x + (x + 1) ≥ x + 1 (2). BPT (1) v (2) cọ tỉång âỉång khäng? Hoảt âäüng 2: Cäüng hồûc trỉì hai vãú ca mäüt bpt våïi mäüt biãøu thỉïc. - Nghe, hiãøu nhiãûm vủ - Âỉa ra âạp ạn - Låïp âạnh giạ nháûn xẹt - Âỉa ra kãút lûn - Nháún mảnh âãø HS tháúy ràòng khi cäüng trỉì 2 vãú ca bpt våïi mäüt biãøu thỉïc khäng lm thay âäøi âiãưu kiãûn ca bpt ta âỉåüc bpt måïi tỉång âỉång P(x) < Q(x) ⇔ P(x) + f(x) ≤ Q(x) + f(x) hay: P(x) < Q(x) + f(x) ⇔ P(x) - f(x) < Q(x) (chuøn vãư mäüt biãøu thỉïc thç âäøi dáúu) 3. Cäüng ( Trỉì): P(x) < Q(x) ⇔ P(x) + f(x) ≤ Q(x) + f(x) Nháûn xẹt: P(x) < Q(x) + f(x) ⇔ P(x) - f(x) < Q(x) Giạo viãn: Cao Thị Thanh Trỉåìng THPT Ngơ Quyền aỷi sọỳ 10 cồ baớn Vờ duỷ aùp duỷng: Giaới bpt sau: (x + 2) (2x - 1) - 2 x 2 + (x - 1) (x + 3) - HS nghe, hióứu nhióỷm vuỷ - ổa ra õaùp aùn - Caớ lồùp nhỏỷn xeùt - Kóỳt luỏỷn - Kióứm tra caùc bổồùc giaới cuớa HS - aùnh giaù, nhỏỷn xeùt cuọỳi cuỡng - Kóỳt luỏỷn (x + 2)(2x - 1)-2 x 2 +(x - 1) (x+ 3) 1 322432 22 ++ x xxxx Tỏỷp nghióỷm: S= ( ] 1; Hoaỷt õọỹng 3: GV nóu pheùp bióỳn õọứi tổồng õổồng khi nhỏn hay chia 2 vóỳ cuớa bỏỳt phổồng trỗnh vồùi mọỹt bióứu thổùc. HS coù nhióỷm vuỷ nghe hióứu vaỡ tióỳp nhỏỷn bióứu thổùc. - Nghe hióứu nhióỷm vuỷ, tỗm caùch õổa ra õaùp aùn - ổa ra õaùp aùn - Lồùp nhỏỷn xeùt, sổớa chổợa - Kóỳt luỏỷn - HS suy nghộ, tỗm hổồùng giaới quyóỳt - GV hổồùng dỏựn giaới quyóỳt baỡi toaùn + Nhỏỷn xeùt giaù trở 2 bióứu thổùc ồớ mỏựu + Khổớ mỏựu + Kóỳt luỏỷn - Trong trổồỡng hồỹp bpt coù mỏựu chổa xaùc õởnh giaù trở dổồng hay ỏm thỗ ta khổớ mỏựu nhổ thóỳ naỡo? 4. Nhỏn (Chia) : P(x)<Q(x) P(x).f(x)<Q(x).f(x) nóỳu f(x) >0, x P(x)<Q(x) P(x).f(x)>Q(x).f(x) nóỳu f(x) <0, x Vờ duỷ : Giaới bpt: 1x xx 2x 1xx 2 2 2 2 + + > + ++ Tỏỷp nghióỷm : S= ( ) 1; Hoaỷt õọỹng 4: GV nóu tờnh tổồng õổồng cuớa bpt khi bỗnh phổồng 2 vóỳ. HS coù nhióỷm vuỷ nghe, hióứu vaỡ tióỳp nhỏỷn kióỳn thổùc Giaùo vión: Cao Th Thanh Trổồỡng THPT Ngụ Quyn aỷi sọỳ 10 cồ baớn - HS nghe, hióứu nhióỷm vuỷ - ổa ra caùc bổồùc giaới - Lồùp õaùnh giaù, sổớa chổợa, õổa ra caùc bổồùc giaới cuọỳi cuỡng B1: Haỡm sọỳ xaùc õởnh x R B2: 2 vóỳ õóửu dổồng, bỗnh phổồng 2 vóỳ B3: Chuyóứn vóỳ vaỡ giaớn ổồùc B4: Kóỳt luỏỷn nghióỷm - Hổồùng dỏựn HS giaới quyóỳt + Bpt õaợ cho xaùc õởnh khi naỡo? + Nhỏỷn xeùt vóử dỏỳu cuớa 2 vóỳ + Khổớ cn thổùc bũng caùch naỡo? - GV õổa ra caùch giaới bpt daỷng tọứng quaùt: )()( )( )()( xgxf xg xgxf 0 - Nóỳu thay vóỳ phaới bũng bióứu thổùc x - 2 thỗ caùch giaới bpt: 2x2x 2 ++ > x - 2 coù gỗ giọỳng vaỡ khaùc bpt trón 5. Bỗnh phổồng : P(x)<Q(x) P(x) 2 <Q(x) 2 , nóỳu P(x) 0 vaỡ Q(x) 0, x Nhỏỷn xeùt : 1. > > > BA B BA 0 2. < < 2 0 0 BA B A BA 3. > < > 2 0 0 0 BA B A B BA Vờ duỷ: Giaới bpt: 3222 22 +>++ xxxx Tỏỷp nghióỷm cuớa pt : S = + ; 4 1 Hoaỷt õọỹng 5: Giaới bpt: 1 1x 1 Giaùo vión: Cao Th Thanh Trổồỡng THPT Ngụ Quyn Âải säú 10 cå bn - Hiãøu nhiãûm vủ v cọ trạch nhiãûm hon thnh nhiãûm vủ - Âỉa ra låìi gii - Låïp âạnh giạ nháûn xẹt - Kãút lûn cúi cng vãư cạc bỉåïc gii + B1: Xẹt bpt khi x - 1 > 0 + B2: Xẹt bpt khi x - 1 < 0 + Kãút lûn nghiãûm - Nháûn xẹt giạ trë ca biãøu thỉïc x - 1 ? - u cáưu HS âỉa ra cạch khỉí máùu - Lỉu : Khi nhán 2 vãú ca báút phỉång trçnh: P(x) < Q(x) våïi 1 âàóng thỉïc f(x) nháûn 2 giạ trë dỉång v ám, ta cáưn phi xẹt tỉìng trỉåìng håüp f(x) ≥ 0 v f(x) < 0 1 1x 1 ≥ − , âk : 1 ≠ x a. Nãúu x-1<0 , trỉåìng håüp ny vä nghiãûm. b. Nãúu x-1>0, nhán hai vãú ca bât ta âỉåüc bpt måïi : ).( x −≥ 11 Nghiãûm ca bpt s l nghiãûm ca hãû : 21 2 1 11 01 ≤<⇔    ≤ > ⇔    ≤− >− x x x x x Hoảt âäüng 6: Gii bpt: 6 x334 4 x 1 4 x32x5 −− −>− −+ - Nghe, hiãøu nhiãûm vủ - Âỉa ra kãút lûn - Âiãưu kiãûn xạc âënh ca báút phỉång trçnh l ? - Trong quạ trçnh biãún âäøi chụng ta â lm thay âäøi TXÂ ca bpt nãn khi tçm âỉåüc giạ trë cua x phi âäúi chiãúu âiãưu kiãûn måïi kãút lûn nghiãûm ca báút phỉång trçnh. - Kãút lûn 6. Chụ : - Trong quạ trçnh biãún âäøi chụng ta â lm thay âäøi TXÂ ca bpt - Nãn khi tçm âỉåüc giạ trë cua x phi âäúi chiãúu âiãưu kiãûn måïi kãút lûn nghiãûm ca báút phỉång trçnh. - Låïp nháûn xẹt, âạnh giạ (nãúu cọ) - Kãút lûn V. Cng cäÚ : - u cáưu HS nhàõc lải cạc phẹp biãún âäøi tỉång âỉång - Cạch gii mäüt säú bpt thäng qua åí cạc vê dủ - Bi táûp vãư nh: 1, 2, 3, 4, 5 (SGK) - Bi táûp lm thãm: Gii cạc bpt sau: 1/ 5x4x1xx 22 ++>++ 2/ 1x 2 + > x + 2 3/ 2xx 2 ++ < x - 1 VI. Dàûn d: - HS lm bi táûp chu âạo âãø tiãút sau luûn táûp VII. Rụt kinh nghiãûm : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Giạo viãn: Cao Thị Thanh Trỉåìng THPT Ngơ Quyền Âaûi säú 10 cå baín ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giaïo viãn: Cao Thị Thanh Træåìng THPT Ngô Quyền . ca 2 bpt sau: 3 - x ≥ 0 (1) v bpt 3 - x + (x + 1) ≥ x + 1 (2). BPT (1) v (2) cọ tỉång âỉång khäng? Hoảt âäüng 2: Cäüng hồûc trỉì hai vãú ca mäüt bpt våïi. HS tháúy ràòng khi cäüng trỉì 2 vãú ca bpt våïi mäüt biãøu thỉïc khäng lm thay âäøi âiãưu kiãûn ca bpt ta âỉåüc bpt måïi tỉång âỉång P(x) < Q(x) ⇔ P(x)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI SỐ: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BPT MỘT ẨN(tt), ĐẠI SỐ: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BPT MỘT ẨN(tt), ĐẠI SỐ: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BPT MỘT ẨN(tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn