257 câu ôn tập lớp 10 Lượng giác - File word có đáp án

31 251 12
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 00:21

    !"#$%&'()*+,-%+'+) ./0+1. %23.242532 627"228.2  90 8.:.;<.= %2>?@0?242A0?@BCD E2 62A0?@FGB22>?@0? % 8.-.H#$% t ω 0I$?J1KL,M. ;<2 %2ANAO64P8QNR 42ANAO648QNR 62SN,MTQ 2SN,MT; % GU8. %2VW T242GU@-B2 62FGU@-B22FGU@N,M; 2 6 8.-Q,:#$%&'()*2XW"!Y0TW /T%+#+0.0-. %2% Z $# Z ( Z [' Z 42% Z $# Z \ Z [' Z 62% Z $# Z ( Z ['2% Z $# Z ] Z [' % #$%&'()*2$^# Z $% Z  Z &'()*2 &_* $'%&'()*2$^ Z $' Z % Z  Z &'()*2$^  Z [' Z $% Z  Z &'()*&Z*2 6&_* &Z*H% Z $# Z ( Z [' Z 8. H * ` Z?&_a π π += tx  >ULI!$?+b&*.H %2#$(c+a 42#$\c+a 62#$(_a Z b  2#$\_a Z b  % 8.-Q,:#$Z&Zd(d[b*&e* >.0UK$?+Za. %2_.\Zdfb242_.Zdfb2 62\_.Zdfb229g0@g2 % #$Z&Zd(d[b*$Z&Zd?+Za(d[b*$Z &ad[`*$Zd[`$_ $Z2Zd&Zd(d[b*$hd&ad[`*$\Zdfb 2 8.PH *&Z?_? cmtx π = S0U$\_?? π [:-<.H %2#$ cma ± 42#$ ba ±  62#$ cm` ± 2#$? 4 1 O,Ng,:,Tij+k+TU5l#gDL gBg@!.H %2>B@m+B.C+,1B.BUi 42>B@m+B.C+,1B.Bg2 6>B.C+,1B+BUi.Bg 2>B.C+,1B.BUi2  5+,TNRNAO64?2#m. ;<2 %2OAO64?+9GB+FG? 42S<!ni8AO64?FG+GG2 62o,M+0B+0U? 2SNAO64?+A0B:BCDB  6W5l#j"C,P.l#-"@2o,M;el# Jp ? 2SMMW2O,M-#E@:U+BgD Ul#.T,PUW.H %2>BCDq$\@#42O,1Br$ 62XBq$\@#(22>B.Cq$@&p ? (#*2  5l#+@0i+"@2FG"@TE.@0 ils:30U5tH %2OGh3 42h3 62OGZ3 2Z3 6 9CU8.-:tH 4T+.33.H %2he?,242\he 257 CÂU TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC CÓ ĐÁP ÁN CHƯƠNG – ĐẠI SỐ 10 I GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC Câu 1: Tìm khẳng định sai: A Với ba tia Ou, Ov, Ow , ta có: sđ ( Ou, Ov ) +sđ ( Ov, Ow ) = sđ ( Ou, Ow ) - k 2π ( k ∈ Z ) Ð Ð Ð B Với ba điểm U , V , W đường tròn định hướng : sđ UV +sđ VW = sđ UW + k 2π ( k ∈ Z ) C Với ba tia Ou, Ov, Ox , ta có: sđ ( Ou , Ov ) = sđ ( Ox, Ov ) - sđ ( Ox, Ou ) + k 2π ( k ∈ Z ) D Với ba tia Ou, Ov, Ow , ta có: sđ ( Ov, Ou ) +sđ ( Ov, Ow ) = sđ ( Ou , Ow ) + k 2π ( k ∈ Z ) Câu 2: Trên đường tròn lượng giác gốc A cho cung có số đo: I π II − 7π III 13π IV − 71π Hỏi cung có điểm cuối trùng nhau? A Chỉ I II B Chỉ I, II III C Chỉ II,III IV D Chỉ I, II IV Câu 3: Một đường tròn có bán kính 15 cm Tìm độ dài cung tròn có góc tâm 300 : A 5π B 5π C 2π D π Câu 4: Trong 20 giây bánh xe xe gắn máy quay 60 vòng.Tính độ dài quãng đường xe gắn máy vòng phút,biết bán kính bánh xe gắn máy 6,5cm (lấy π = 3,1416 ) A 22054cm B 22043cm C 22055cm D 22042cm Câu 5: Xét góc lượng giác ( OA; OM ) = α , M điểm không làm trục tọa độ Ox Oy Khi M thuộc góc phần tư để tan α , cot α dấu A I II B II III C I IV D II IV Câu 6: Cho đường tròn có bán kính cm Tìm số đo (rad) cung có độ dài 3cm: A 0,5 Câu 7: Góc có số đo − A 330 45' B C D 3π đổi sang số đo độ : 16 B - 29030' C -33045' D -32055' Câu 8: Số đo radian góc 300 : A π B π C π D π Câu 9: Trong mặt phẳng định hướng cho tia Ox hình vuông OABC vẽ theo chiều ngược với chiều 0 quay kim đồng hồ, biết sđ ( Ox, OA ) = 30 + k 360 , k ∈ Z Khi sđ ( OA, AC ) bằng: A 1200 + k 3600 , k ∈ Z B −450 + k 3600 , k ∈ Z C −1350 + k 3600 , k ∈ Z D 1350 + k 3600 , k ∈ Z Câu 10: Trong mặt phẳng định hướng cho ba tia Ou , Ov, Ox Xét hệ thức sau: I sđ ( Ou , Ov ) = sđ ( Ou , Ox ) + sđ ( Ox, Ov ) + k 2π , k ∈ Z II sđ ( Ou , Ov ) = sđ ( Ox, Ov ) + sđ ( Ox, Ou ) + k 2π , k ∈ Z III sđ ( Ou , Ov ) = sđ ( Ov, Ox ) + sđ ( Ox, Ou ) + k 2π , k ∈ Z Hướng dẫn đăng ký tài liệu(số lượng có hạn) XOẠN TIN NHẮN:”TÔI MUỐN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ĐỀ THI FILE WORD “ RỒI GỬI ĐẾN SỐ ĐIỆN THOẠI: 0969.912.851 Hệ thức hệ thức Sa- lơ số đo góc: A Chỉ I B Chỉ II C Chỉ III D Chỉ I III Câu 11: Góc lượng giác có số đo α (rad) góc lượng giác tia đầu tia cuối với có số đo dạng : A α + k1800 (k số nguyên, góc ứng với giá trị k) B α + k 3600 (k số nguyên, góc ứng với giá trị k) C α + k 2π (k số nguyên, góc ứng với giá trị k) D α + kπ (k số nguyên, góc ứng với giá trị k) Câu 12: Cho hai góc lượng giác có sđ ( Ox, Ou ) = − π 5π + m2π , m ∈ Z sđ ( Ox, Ov ) = − + n 2π , n ∈ Z 2 Khẳng định sau đúng? A Ou Ov trùng B Ou Ov đối C Ou Ov vuông góc D Tạo với góc π C 300 D 450 Câu 13: Số đo độ góc A 600 π : B 900 Câu 14: Nếu góc lượng giác có sđ ( Ox, Oz ) = − 63π hai tia Ox Oz A Trùng B Vuông góc C Tạo với góc 3π D Đối Câu 15: Trên đường tròn định hướng góc A có điểm M thỏa mãn sđ ¼ AM = 300 + k 450 , k ∈ Z ? A B C D 10 Câu 16: Số đo radian góc 2700 : A π B 3π C 3π D − 27 Câu 17: Trong mặt phẳng định hướng cho tia Ox hình vuông OABC vẽ theo chiều ngược với chiều 0 quay kim đồng hồ, biết sđ ( Ox, OA ) = 30 + k 360 , k ∈ Z Khi sđ ( Ox, BC ) bằng: A 1750 + h3600 , h ∈ Z B −2100 + h3600 , h ∈ Z C 1350 + h3600 , h ∈ Z D 2100 + h3600 , h ∈ Z Câu 18: Khi biểu diễn đường tròn lượng giác cung lượng giác cung lượng giác có số đo có cung với cung lượng giác có số đo 42000 A 1300 B 1200 C −1200 D 4200 C 1,108rad D 1,113rad Câu 19: Góc 630 48' (với π = 3,1416 ) A 1,114 rad B 1,107 rad Câu 20: Cung tròn bán kính 8, 43cm có số đo 3,85 rad có độ dài là: A 32, 46cm B 32, 45cm C 32, 47cm D 32,5cm Câu 21: Một đồng hồ treo tường, kim dài 10,57cm kim phút dài 13,34cm Trong 30 phút mũi kim vạch lên cung tròn có độ dài là: A 2,77cm B 2, 78cm C 2, 76cm D 2,8cm Câu 22: Xét góc lượng giác ( OA; OM ) = α , M điểm không làm trục tọa độ Ox Oy Khi M thuộc góc phần tư để sin α , cos α dấu A I II B I III C I IV D II III 0 Câu 23: Cho hai góc lượng giác có sđ ( Ox, Ou ) = 45 + m360 , m ∈ Z sđ ( Ox, Ov ) = −1350 + n3600 , n ∈ Z Ta có hai tia Ou A Tạo với góc 450 B Trùng Ov C Đối D Vuông góc Câu 24: Trong mặt phẳng định hướng cho tia Ox hình vuông OABC vẽ theo chiều ngược với chiều 0 quay kim đồng hồ, biết sđ ( Ox, OA ) = 30 + k 360 , k ∈ Z Khi sđ ( Ox, AB ) A 1200 + n3600 , n ∈ Z B 600 + n3600 , n ∈ Z Câu 25: Góc C −300 + n3600 , n ∈ Z D −600 + n3600 , n ∈ Z 5π bằng: B 11205' A 112030 ' C 112050 ' D 1130 Câu 26: Sau khoảng thời gian từ đến kim giây đồng hồ quay góc có số đo bằng: A 129600 B 324000 C 3240000 D 648000 Câu 27: Góc có số đo 1200 đổi sang số đo rad : A 120π B 3π C 12π Hướng dẫn đăng ký tài liệu(số lượng có hạn) XOẠN TIN NHẮN:”TÔI MUỐN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ĐỀ THI FILE WORD “ RỒI GỬI ĐẾN SỐ ĐIỆN THOẠI: D 2π 0969.912.851 Câu 28: Biết góc lượng giác ( Ou , Ov ) có số đo − A 0, 6π B 27, 4π 137 π góc ( Ou , Ov ) có số đo dương nhỏ là: C 1, 4π D 0, 4π π kπ AM = + , k ∈Z? Câu 29: Có điểm M đường tròn định hướng gốc A thoả mãn sđ ¼ 3 A B C D 12 II GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC – GTLG CỦA CÁC CUNG LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT Câu 30: Biểu thức sin x.tan x + 4sin x − tan x + ...ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SỐ PHỨC (30 câu) Câu 1: Tìm mệnh đề sai mênh đề sau: A.Số phức z=a+bi đuợc biểu diễn đỉểm M(a;b) mặt phẳng phức Oxy B.Số phức z=a+bi có môđun a + b2 a = C Số phức z=a+bi=0 ⇔  b = D Số phức z=-a+bi có số phức liên hợp z=-a+bi Câu : Cho số phức z=-a+bi Tìm mệnh đề mệnh đề sau A.z+ z =2bi B.z+ z =2a D z = z C.z z = a + b 2 Câu : Số phức liên hợp số phức z=a+bi số phức A z =-a+bi B z =b-ai C z =-a-bi D z =a-bi Câu Cho số phức z=a+bi Số phức z có phần thực : 2 A a + b B a − b C a+b D a-b Câu : Cho số phức z=a+bi Số phức z có phần ảo : A ab B.2 a 2b C a 2b2 D 2ab Câu : Trong C cho phương trình bậc hai az + bz + c = (*) , a ≠ , ∆ = b − 4ac Ta xét mệnh đề : 1) Nếu ∆ số thực âm phương trình (*) vô nghiệm 2) Nếu ∆ ≠ phương trình có nghiệm số phân biệt 3) Nếu ∆ = phưong trình có nghịệm kép Trong mệnh đề : A Không có mệnh đề B.Có mệnh đề C Có mệnh đề D mệnh đề Câu : Số phức z = 2-3i có điểm biểu diễn : A (2;3) B.(-2;-3) C (2;-3) D.(-2;3) Câu : Số phức z = 6+7i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn là: A (6;7) B.(6;-7) C.(-6;7) D (-6;-7) C D C D i Câu : Số phức z = a+bi Số z + z : A Số thực B.Số ảo Câu 10 : Số phức z = a+bi , b ≠ Số z- z : A Số thực B.Số ảo Câu 11 : Gọi A điểm biểu diễn số phức z = 2+5i B điểm biểu diễn số phức z = -2-5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau : A Hai điểm A B đối xứng qua trục hoành B.Hai điểm A B đối xứng qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng qua gốc tọa độ O D Hai điểm A B đối xứng qua đường thẳng y=x Câu 12: Gọi A điểm biểu diễn số phức z = 3+2i B điểm biểu diễn số phức z = 3-2i Tìm mệnh đề mệnh đề sau : A Hai điểm A B đối xứng qua trục hoành B.Hai điểm A B đối xứng qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng qua gốc tọa độ O D Hai điểm A B đối xứng qua đường thẳng y=x Câu 13 : Thu gọn z = i+(2-4i)-(3-2i) ta : A z = 1+2i B.z = -1-2i C z = 5+3i D z = -1-i Câu 14 : Cho số phức z=a+bi Khi số phức z = (a + bi ) có số ảo điều kiện sau : A a=0 , b ≠ B.a ≠ 0, b=0 C a ≠ 0, b ≠ , a= ±b D a=2b Câu 15 : Cho số phức z=12-5i Mô đun số phức Z : A 17 B.13 C D Câu 16 : Giả sử z1, z2 nghiệm phương trình z − z + = A, B điểm biểu diễn z1, z2 Tọa độ trung điểm đoạn thẳng AB : A (0;1) B.(1;0) C (0;-1) D (-1;0) Câu 17 : Số số sau số ảo ? A (2 + 2i ) B ( + 3i ) + ( − 3i ) C ( + 3i ).( − 3i) D + 3i − 3i Câu 18: Số phức z thỏa z + z = − i có phần ảo : A −1 B C -1 D Câu 19 : : Số phức z thỏa z + z + 4i = mô đun z : A 25 B.9 C Câu 20 : Trong khẳng định sau , khẳng định không : A Tập hợp số thực tập số phức B.Nếu tổng số phức số thực số số thực D.16 C Hai số phức đối có hình biểu diễn hai điểm đối xứng qua gốc tọa độ O D Hai số phức liên hợp có hình biểu diễn hai điểm đối xứng trục Ox Câu 21 : Cho hai số phức z1 = + 2i; z2 = − 3i Xác định phần thực phần ảo số phức z1 − z2 A B.-3 C.8 D.-8 Câu 22 : Tìm phần thực phần ảo số phức z thỏa z = z số ảo  a = ±1 A  b = ±1 a = B  b =  a = −1 C  b = −1 a = D  b = −1 Câu 23 : Tìm phần ảo số phức z , biết z = ( + i ) (1 − 2i ) A B.-5 C D - 2 Câu 24 : Tập hợp điểm mặt phẳng TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT TỔ VẬT LÝ CÔNG NGHỆ CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1.Chuyển động cơ,chất điểm: a.Chuyển động cơ: Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật khác theo thời gian. b.Chất điểm: Một vật chuyển động được coi là chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến) c.Quỹ đạo: Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển độngtạo ra một đường nhất định .đường đó gọi là quỹ đạo của chuyển động 2. Hệ tọa độ: Hệ tọa độ gồm hai trục Ox và Oy vuông góc với nhau tại O . O là gốc tọa độ . 3. Hệ quy chiếu:Một hệ quy chiếu gồm: + Một vật làm mốc,một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc. + Một mốc thời gian và một đồng hồ. 1.Chuyển động thẳng đều: a. Tốc độ trung bình: Tốc độ trung bình là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. tb s v t = Trong đó: v tb là tốc độ trung bình(m/s) s là quãng đường đi được (m) t là thời gian chuyển động (s) b.Chuyển động thẳng đều : Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. c. quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều: Trong chuyển động thẳng đều quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t s = v tb t = vt 2.phương trình chuyển động thẳng đều: x = x 0 + s = x 0 + vt Trong đó: x 0 là tọa độ ban đầu (km) x là tọa độ lúc sau (km) Bài tập Câu 1. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng ?Chuyển động cơ là: A.sự thay đổi hướng của vật này so với vật khác theo thời gian. B. sự thay đổi chiều của vật này so với vật khác theo thời gian. C. sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian . D. sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo thời gian . Câu 2. Hãy chọn câu đúng. A. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian. B. Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. 1 Trang 1 TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT TỔ VẬT LÝ CÔNG NGHỆ C. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ. D. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. Câu 3. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát một khoảng OA = x 0 . Phương trình chuyển động của vật là: A. 2 0 0 1 2 x x v t at = + − . B. x = x 0 +vt. C. 2 0 1 2 x v t at = + . D. 2 0 0 1 2 x x v t at = + + Câu 4. Chọn đáp án sai. A.Trong chuyển động thẳng đều tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau. B. Quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức:s =v.t C. Trong chuyển động thẳng đều vận tốc được xác định bằng công thức: 0 v v at= + . D. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều là: x = x 0 +vt. Câu 5. Trường hợp nào sau đây không thể coi vật như là chất điểm? A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời. C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một toà nhà xuống mặt đất. D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó. Câu 6. Từ thực tế hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng? A. Một hòn đá được ném theo phương nằm ngang. B. Một ô tô đang chạy theo hướng Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh. C. Một viên bi rơi tự do từ độ cao 2m xuống mặt đất. D. Một chiếc là rơi từ độ cao 3m xuống mặt đất. Câu 7. Trường hợp nào sau đây có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm? A. Chiếc máy bay đang chạy trên đường băng. B. Chiếc máy đang bay từ Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh. C. Chiếc máy bay đang đi vào nhà ga. D. Chiếc máy bay trong quá 11 Chương 1 Mạch điện-thông số mạch Các định luật cơ bản của mạch điện Tóm tắt lý thuyết Một số thuật ngữ và định nghĩa Các nguồn trong mạch điện gọi là các tác động, các điện áp và dòng điện ở các nhánh gọi là các phản ứng của mạch. Điện áp và dòng điện gọi các đại lượng điện (không gọi công suất là đại lượng điện). Các thông số mạch thụ động bao gồm điện trở, đ iện cảm và điện dung. Điện trở có thể ký hiệu là R hoặc r. Điện dung và điện cảm phải ký hiệu là các chữ in hoa tương ứng L và C. Giá trị tức thời của điện áp và dòng điện ký hiệu tương ứng là chữ u, i thường (không viết hoa) hoặc có viết thêm biến thời gian như u(t), i(t). Giá thị hiệu dụng ký hiệu tương ứng là U và I, giá trị biên độ ký hiệu là U m và I m . Tương ứng sẽ có ký hiệu trong miền phức là m m I,U;I,U Quan hệ dòng - áp trên các thông số mạch: Trên điện trở R: Hình 1.1a. Định luật Ôm u=i. R hay u(t)=i(t).R (1.1) Công suất tức thời p hay p(t)=u 2 R= R i 2 ≥ 0 (1.2) Năng lượng tiêu hao ở dạng nhiệt năng trong khỏang thời gian t 1 ÷ t 2 : W T = ∫ 2 1 t t dt)t(p (1.3) H×nh 1.1 RLC i ii u u u a) b) c) Trên điện cảm L: Hình 1.1b Định luật Ôm: u= dt di L hay ∫ += t t Lo Iudt L i 0 1 (1.4) Trong đó I L0 [hay I L (t 0 ) hay i L0 ] là giá trị của dòng điện qua L tại thời điểm ban đầu t=t 0 . Năng lượng tích luỹ ở dạng từ trường tại thời điểm bất kỳ là: 12 W M = 2 2 i L (1.5) Công suất tức thời: p= dt di L.i dt dW u.i M == (1.6) Trên điện dung C: Hình 1.1.c Định luật Ôm i= ∫ += t Co Uidt C uhay dt du C 0 1 (1.7) Trong đó U C 0 [hay U C (t 0 ) hay u C 0 ] là giá trị của điện áp trên C tại thời điểm ban đầu t=t 0 . Năng lượng tích luỹ ở dạng điện trường tại thời điểm bất kỳ: W E = 2 2 u C (1.8) Công suất tức thời: p= dt du C.u dt dW i.u E == (1.9) Lưu ý: Các công thức (1.1), (1.4) và (1.7) ứng với trường hợp điện áp và dòng điện ký hiệu cùng chiều như trên hình 1.1. Nếu chiều của dòng điện và điện áp ngược chiều nhau thì trong các công thức trên sẽ có thêm dấu “-” vào một trong hai vế của phương trình. Thông số nguồn: Nguồn điện áp hay nguồn suất điện động (sđđ) lý tưởng, nguồn điện áp thực tế (không lý tưởng) ký hiệu tương ứng ở hình 1.2a, b. Nguồn dòng điện lý tưởng, nguồn dòng điện thực tế (không lý tưởng) ký hiệu tương ứng ở hình 12c, d. H×nh 1.2 a) b) c) e hay u e hay u R 0 R 0 d) e) E R 0 R 0 i hay i 0 i hay i 0 0 I 0 0 R E I = 00 IRE = Khi phân tích mạch điện có thể biến đổi tương đương giữa 2 loại nguồn có tổn hao như ở hình 1.2e. Phép biến đổi rất đơn giản: thực hiện theo định luật Ôm. Định luật Kieckhop 1: Định luật cho nút thứ k trong mạch được viết: )'.( i ihay).(i k r vk k k 1011010 ∑∑∑ == 13 Trong (1.10) i k là tất cả các dòng điện nối với nút thứ k, dòng hướng vào nút mang dấu “+”, dòng rời khỏi nút mang dấu “-”. Trong (1.10)’ i Vk là tất cả các dòng điện hướng vào nút thứ k, i r k là tất cả các dòng rời khỏi nút k, chúng đều có dấu “+”. Số phương trình viết theo định luật Kieckhop1 cho mạch có n nút là N=n-1 (1.11) Định luật Kieckhop I1: Định luật cho vòng thứ k trong mạch được viết: )'.(euhay).(u kkk 1211210 ∑∑∑ == Trong (1.12) u k là điện áp của tất cả các đoạn mạch thuộc vòng thứ k, cùng chiều mạch vòng lấy với dấu “+”, ngược chiều mạch vòng lấy với dấu “-”. Trong (1.12)’ u k là tất cả điện áp nhánh, e k là tất các các sđđ nhánh thuộc vòng k; cùng chiều mạch vòng lấy với dấu “+”, ngược chiều mạch vòng lấy với dấu “-”. Số phương trình viết theo định luật Kieckhop 2 cho mạch điện có n nút và m nhánh là: N=m-(n-1)=m-n+1 (1.13) Nguyên lý xếp chồng: Với một mạch có nhiều nguồn cùng tác động đồng thời như trên hình 1.3, để tính phản ứng ở nhánh thứ k nào đó, ví dụ i K thì sẽ sử dụng nguyên lý này như sau: Đầu tiên cho nguồn e 1 tác động, các nguồn còn lại đều dừng CHUYấN : NGUYấN T A TểM TT L THUYT I Thnh phn nguyờn t Nguyờn t gm ht nhõn v v electron Ht nhõn gm cỏc ht proton v ntron, phn v gm cỏc electron Cỏc c trng ca cỏc ht c bn nguyờn t c túm tt bng sau : Proton Ntron Electron Kớ hiu p n e Khi lng u (vC) 1 0,00055 -27 -27 Khi lng (kg)     !"#$%&'()*+,-%+'+) ./0+1. %23.242532 627"228.2  90 8.:.;<.= %2>?@0?242A0?@BCD E2 62A0?@FGB22>?@0? % 8.-.H#$% t ω 0I$?J1KL,M. ;<2 %2ANAO64P8QNR 42ANAO648QNR 62SN,MTQ 2SN,MT; % GU8. %2VW T242GU@-B2 62FGU@-B22FGU@N,M; 2 6 8.-Q,:#$%&'()*2XW"!Y0TW /T%+#+0.0-. %2% Z $# Z ( Z [' Z 42% Z $# Z \ Z [' Z 62% Z $# Z ( Z ['2% Z $# Z ] Z [' % #$%&'()*2$^# Z $% Z  Z &'()*2 &_* $'%&'()*2$^ Z $' Z % Z  Z &'()*2$^  Z [' Z $% Z  Z &'()*&Z*2 6&_* &Z*H% Z $# Z ( Z [' Z 8. H * ` Z?&_a π π += tx  >ULI!$?+b&*.H %2#$(c+a 42#$\c+a 62#$(_a Z b  2#$\_a Z b  % 8.-Q,:#$Z&Zd(d[b*&e* >.0UK$?+Za. %2_.\Zdfb242_.Zdfb2 62\_.Zdfb229g0@g2 % #$Z&Zd(d[b*$Z&Zd?+Za(d[b*$Z &ad[`*$Zd[`$_ $Z2Zd&Zd(d[b*$hd&ad[`*$\Zdfb 2 8.PH *&Z?_? cmtx π = S0U$\_?? π [:-<.H %2#$ cma ± 42#$ ba ±  62#$ cm` ± 2#$? 4 1 O,Ng,:,Tij+k+TU5l#gDL gBg@!.H %2>B@m+B.C+,1B.BUi 42>B@m+B.C+,1B.Bg2 6>B.C+,1B+BUi.Bg 2>B.C+,1B.BUi2  5+,TNRNAO64?2#m. ;<2 %2OAO64?+9GB+FG? 42S<!ni8AO64?FG+GG2 62o,M+0B+0U? 2SNAO64?+A0B:BCDB  6W5l#j"C,P.l#-"@2o,M;el# Jp ? 2SMMW2O,M-#E@:U+BgD Ul#.T,PUW.H %2>BCDq$\@#42O,1Br$ 62XBq$\@#(22>B.Cq$@&p ? (#*2  5l#+@0i+"@2FG"@TE.@0 ils:30U5tH %2OGh3 42h3 62OGZ3 2Z3 6 9CU8.-:tH 4T+.33.H %2he?,242\he 257 ... Z B − 2100 + h3600 , h ∈ Z C 1350 + h3600 , h ∈ Z D 2100 + h3600 , h ∈ Z Câu 18: Khi biểu diễn đường tròn lượng giác cung lượng giác cung lượng giác có số đo có cung với cung lượng giác có số... ABC D Không tồn tam giác ABC Câu 251: Cho tam giác ABC thỏa mãn cos A.cos B.cos C = : A Không tồn tam giác ABC B Tam giác ABC C Tam giác ABC cân D Tam giác ABC vuông Câu 252: Cho tam giác ABC... Tam giác ABC vuông C Tam giác ABC D Tam giác ABC vuông cân Câu 250: Cho tam giác ABC thỏa mãn sin A + sin B = (tan A + tan B ) : cos A + cos B A Tam giác ABC cân B Tam giác ABC vuông C Tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: 257 câu ôn tập lớp 10 Lượng giác - File word có đáp án, 257 câu ôn tập lớp 10 Lượng giác - File word có đáp án, 257 câu ôn tập lớp 10 Lượng giác - File word có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay