Tài liệu lý thuyết và bài tập Chương 1 Nguyên tử - File word có đáp án và lời giải chi tiết

53 126 1
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 00:06

11 Chương 1 Mạch điện-thông số mạch Các định luật cơ bản của mạch điện Tóm tắt lý thuyết Một số thuật ngữ và định nghĩa Các nguồn trong mạch điện gọi là các tác động, các điện áp và dòng điện ở các nhánh gọi là các phản ứng của mạch. Điện áp và dòng điện gọi các đại lượng điện (không gọi công suất là đại lượng điện). Các thông số mạch thụ động bao gồm điện trở, đ iện cảm và điện dung. Điện trở có thể ký hiệu là R hoặc r. Điện dung và điện cảm phải ký hiệu là các chữ in hoa tương ứng L và C. Giá trị tức thời của điện áp và dòng điện ký hiệu tương ứng là chữ u, i thường (không viết hoa) hoặc có viết thêm biến thời gian như u(t), i(t). Giá thị hiệu dụng ký hiệu tương ứng là U và I, giá trị biên độ ký hiệu là U m và I m . Tương ứng sẽ có ký hiệu trong miền phức là m m I,U;I,U Quan hệ dòng - áp trên các thông số mạch: Trên điện trở R: Hình 1.1a. Định luật Ôm u=i. R hay u(t)=i(t).R (1.1) Công suất tức thời p hay p(t)=u 2 R= R i 2 ≥ 0 (1.2) Năng lượng tiêu hao ở dạng nhiệt năng trong khỏang thời gian t 1 ÷ t 2 : W T = ∫ 2 1 t t dt)t(p (1.3) H×nh 1.1 RLC i ii u u u a) b) c) Trên điện cảm L: Hình 1.1b Định luật Ôm: u= dt di L hay ∫ += t t Lo Iudt L i 0 1 (1.4) Trong đó I L0 [hay I L (t 0 ) hay i L0 ] là giá trị của dòng điện qua L tại thời điểm ban đầu t=t 0 . Năng lượng tích luỹ ở dạng từ trường tại thời điểm bất kỳ là: 12 W M = 2 2 i L (1.5) Công suất tức thời: p= dt di L.i dt dW u.i M == (1.6) Trên điện dung C: Hình 1.1.c Định luật Ôm i= ∫ += t Co Uidt C uhay dt du C 0 1 (1.7) Trong đó U C 0 [hay U C (t 0 ) hay u C 0 ] là giá trị của điện áp trên C tại thời điểm ban đầu t=t 0 . Năng lượng tích luỹ ở dạng điện trường tại thời điểm bất kỳ: W E = 2 2 u C (1.8) Công suất tức thời: p= dt du C.u dt dW i.u E == (1.9) Lưu ý: Các công thức (1.1), (1.4) và (1.7) ứng với trường hợp điện áp và dòng điện ký hiệu cùng chiều như trên hình 1.1. Nếu chiều của dòng điện và điện áp ngược chiều nhau thì trong các công thức trên sẽ có thêm dấu “-” vào một trong hai vế của phương trình. Thông số nguồn: Nguồn điện áp hay nguồn suất điện động (sđđ) lý tưởng, nguồn điện áp thực tế (không lý tưởng) ký hiệu tương ứng ở hình 1.2a, b. Nguồn dòng điện lý tưởng, nguồn dòng điện thực tế (không lý tưởng) ký hiệu tương ứng ở hình 12c, d. H×nh 1.2 a) b) c) e hay u e hay u R 0 R 0 d) e) E R 0 R 0 i hay i 0 i hay i 0 0 I 0 0 R E I = 00 IRE = Khi phân tích mạch điện có thể biến đổi tương đương giữa 2 loại nguồn có tổn hao như ở hình 1.2e. Phép biến đổi rất đơn giản: thực hiện theo định luật Ôm. Định luật Kieckhop 1: Định luật cho nút thứ k trong mạch được viết: )'.( i ihay).(i k r vk k k 1011010 ∑∑∑ == 13 Trong (1.10) i k là tất cả các dòng điện nối với nút thứ k, dòng hướng vào nút mang dấu “+”, dòng rời khỏi nút mang dấu “-”. Trong (1.10)’ i Vk là tất cả các dòng điện hướng vào nút thứ k, i r k là tất cả các dòng rời khỏi nút k, chúng đều có dấu “+”. Số phương trình viết theo định luật Kieckhop1 cho mạch có n nút là N=n-1 (1.11) Định luật Kieckhop I1: Định luật cho vòng thứ k trong mạch được viết: )'.(euhay).(u kkk 1211210 ∑∑∑ == Trong (1.12) u k là điện áp của tất cả các đoạn mạch thuộc vòng thứ k, cùng chiều mạch vòng lấy với dấu “+”, ngược chiều mạch vòng lấy với dấu “-”. Trong (1.12)’ u k là tất cả điện áp nhánh, e k là tất các các sđđ nhánh thuộc vòng k; cùng chiều mạch vòng lấy với dấu “+”, ngược chiều mạch vòng lấy với dấu “-”. Số phương trình viết theo định luật Kieckhop 2 cho mạch điện có n nút và m nhánh là: N=m-(n-1)=m-n+1 (1.13) Nguyên lý xếp chồng: Với một mạch có nhiều nguồn cùng tác động đồng thời như trên hình 1.3, để tính phản ứng ở nhánh thứ k nào đó, ví dụ i K thì sẽ sử dụng nguyên lý này như sau: Đầu tiên cho nguồn e 1 tác động, các nguồn còn lại đều dừng CHUYấN : NGUYấN T A TểM TT L THUYT I Thnh phn nguyờn t Nguyờn t gm ht nhõn v v electron Ht nhõn gm cỏc ht proton v ntron, phn v gm cỏc electron Cỏc c trng ca cỏc ht c bn nguyờn t c túm tt bng sau : Proton Ntron Electron Kớ hiu p n e Khi lng u (vC) 1 0,00055 -27 -27 Khi lng (kg) 1,6726.10 1,6748.10 9,1095.10-31 in tớch nguyờn t 1+ -19 in tớch C (Culụng) 1,602.10 1,602.10-19 Kt lun : Trong nguyờn t ht nhõn mang in dng, cũn lp v mang in õm Tng s proton ht nhõn bng tng s electron lp v Khi lng ca electron rt nh so vi proton v ntron II in tớch v s ht nhõn in tớch ht nhõn Nguyờn t trung hũa in, cho nờn ngoi cỏc electron mang in õm, nguyờn t cũn cú ht nhõn mang in dng in tớch ht nhõn l Z+, s n v in tớch ht nhõn l Z S n v in tớch ht nhõn (Z) = s proton = s electron Vớ d : Nguyờn t cú 17 electron thỡ in tớch ht nhõn l 17+ S ht nhõn A=Z+N Vớ d : Nguyờn t natri cú 11 electron v 12 ntron thỡ s l : A = 11 + 12 = 23 (S khụng cú n v) Nguyờn t húa hc L hp cỏc nguyờn t cú cựng s in tớch ht nhõn S hiu nguyờn t (Z) : Z = p = e A Kớ hiu nguyờn t : Z X HNG DN NG Kí TI LIU (S lng cú hn) Son tin nhn Tụi mun ng ký ti liu, thi file word mụn Húa Ri gi n s in thoi Sau nhn c tin nhn chỳng tụi s tin hnh liờn lc li h tr v hng dn GDSGDSGDSGFSDFGDSGSDGSDGDS Trong ú A l s nguyờn t, Z l s hiu nguyờn t, X l ký hiu húa hc ca nguyờn t III ng v, nguyờn t trung bỡnh ng v L hp cỏc nguyờn t cú cựng s proton nhng khỏc s ntron (khỏc s A) Vớ d : Nguyờn t cacbon cú ng v: 126C , 136C , 146C Cỏc ng v bn cú : N N 1,524 vi Z < 83 hoc : 1,33 vi Z 20 Z Z Nguyờn t trung bỡnh Gi A l nguyờn t trung bỡnh ca mt nguyờn t A 1, A2 l nguyờn t ca cỏc ng v cú % s nguyờn t ln lt l a%, b% Ta cú : A= a.A + b.A + 100 Lu ý : Trong cỏc bi tớnh toỏn ngi ta thng coi nguyờn t bng s IV S chuyn ng ca e HNG DN NG Kí TI LIU (S lng cú hn) Son tin nhn Tụi mun ng ký ti liu, thi file word mụn Húa Ri gi n s in thoi Sau nhn c tin nhn chỳng tụi s tin hnh liờn lc li h tr v hng dn GDSGDSGDSGFSDFGDSGSDGSDGDS lectron nguyờn t Obitan nguyờn t - Trong nguyờn t, cỏc electron chuyn ng rt nhanh xung quanh ht nhõn v khụng theo mt qu o xỏc nh - Khu vc xung quanh ht nhõn m ti ú xỏc sut cú mt ca electron l ln nht c gi l obitan nguyờn t (AO) - Obitan s cú dng hỡnh cu, obitan p cú dng hỡnh s ni, obitan d, f cú hỡnh dng phc z z x y z x y Obitan s x y Obitan px z x y Obitan py Obitan pz V Lp v phõn lp electron Lp electron Trong nguyờn t, mi electron cú mt mc nng lng nht nh Cỏc electron cú mc nng lng gn bng c xp thnh mt lp electron Th t ca lp tng dn 1, 2, 3, n thỡ mc nng lng ca electron cng tng dn Electron lp cú giỏ tr n nh b ht nhõn hỳt mnh, khú bt nguyờn t, cú mc nng lng thp Electron lp cú giỏ tr n ln b ht nhõn hỳt yu hn v d tỏch nguyờn t hn, cú mc nng nng ln HNG DN NG Kí TI LIU (S lng cú hn) Son tin nhn Tụi mun ng ký ti liu, thi file word mụn Húa Ri gi n s in thoi Sau nhn c tin nhn chỳng tụi s tin hnh liờn lc li h tr v hng dn GDSGDSGDSGFSDFGDSGSDGSDGDS g cao Cỏc electron lp ngoi cựng l nhng electron quyt nh tớnh cht húa hc ca nguyờn t Lp electron ó cú s electron ti a gi l lp electron bóo ho Th t v kớ hiu cỏc lp : n Tờn lp K L M Tng s electron mt lp l 2n2 S th t ca lp electron (n) Kớ hiu tng ng ca lp electron S electron ti a lp Phõn lp electron N O K P L Q M 18 N 32 Mi lp electron li c chia thnh cỏc phõn lp Cỏc electron thuc cựng mt phõn lp cú mc nng lng bng Kớ hiu cỏc phõn lp l cỏc ch cỏi thng : s, p, d, f S obitan cú cỏc phõn lp s, p, d, f ln lt l 1, 3, v Mi obitan cha ti a electron S phõn lp ca mt lp electron bng s th t ca lp Vớ d : Lp K (n = 1) ch cú mt phõn lp s Lp L (n = 2) cú phõn lp l s v p Lp M (n = 3) cú phõn lp l s, p, d S electron ti a mt phõn lp : Phõn lp s cha ti a electron ; Phõn lp p cha ti a electron ; Phõn lp d cha ti a 10 electron ; Phõn lp f cha ti a 14 electron VI Cu hỡnh electron nguyờn t HNG DN NG Kí TI LIU (S lng cú hn) Son tin nhn Tụi mun ng ký ti liu, thi file word mụn Húa Ri gi n s in thoi Sau nhn c tin nhn chỳng tụi s tin hnh liờn lc li h tr v hng dn GDSGDSGDSGFSDFGDSGSDGSDGDS Mc nng lng Trt t mc nng lng : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s Mc nng lng tng dn Cu hỡnh electron S phõn b cỏc electron vo obitan nguyờn t tuõn theo cỏc quy tc v nguyờn lớ : Nguyờn lớ Pauli : Trờn mt obitan cú th cú nhiu nht hai electron v hai electron ny chuyn ng t quay khỏc chiu xung quanh trc riờng ca mi obitan Nguyờn lớ vng bn : trng thỏi c bn, nguyờn t cỏc electron chim ln lt nhng obitan cú mc nng lng t thp n cao Quy tc Hun : Trong cựng mt phõn lp, cỏc electron s phõn b trờn obitan cho s electron c thõn l ti a v cỏc electron ny phi cú chiu t quay ging Cỏch vit cu hỡnh electron nguyờn t : Xỏc nh s electron Sp xp cỏc electron vo phõn lp theo th t tng dn mc nng lng Vit electron theo th t cỏc lp v phõn lp Vớ d : Vit cu hỡnh electron ca Fe (Z = 26) 1s22s22p63s23p64s23d6 Sp xp theo mc nng lng 1s22s22p63s23p63d64s2 Cu hỡnh electron c im ca lp electron ngoi cựng Cỏc nguyờn t cú electron lp ngoi cựng (ns 2np6) u rt bn vng, chỳng hu nh khụng tham gia vo cỏc phn ng hoỏ ... 33 Bài giải - Đáp số - chỉ dẫn 1.1. a) Đầu tiên cần ghi nhớ: sđđ có chiều từ âm nguồn sang dương nguồn (hình 1.41), dòng điện mạch ngoài có chiều từ dương nguồn về âm nguồn, nên ;A, Rr E I;UUR.Ir.IE 150 0 0 = + =+Δ=+= Sụt áp trên nguồn ΔU=I. r 0 =0,45V; Điện áp giữa 2 cực của nguồn: U=I. R=1,05=E-ΔU; b) Giải tương tự. 1.2. a) Hình 1.42. a) =−−= = ++ +− = )r.IE(U ;A, rrr EEE I ab 011 030201 321 50 V,),()r.IE(U;V,.,r.IEU ;V).,( cdbc 59501051935018 1045012 033022 −=−−=−−==+=+= −=−− b) Nếu đổi chiều nguồn E 2 như ở hình 1.42. b) V)r.IE(U ;V)r.IE(U;V)r.IE(U;A Rrrr EEE I cd bcab 8 642 20 40 033 022011 030201 321 −=−−= −=−−=−=−−=== +++ ++ = Dấu “-” ở đây cho thấy chiều thực của các điện áp ngược với chiều trên hình vẽ. 1.3. Mạch trên là không thể tồn tại trong trực tế. Với cách mắc như vậy buộc phải tính đến nội trở các nguồn. Nếu các nguồn có nội trở thì bài toán trở nên đơn giản. 1.4. 20240128163024024240 50 1224 .,V,.,U;A,I +==−== − = 1.5. Khi ngắn mạch hai cực nguồn thì W, r E rIp; r E I 40 0 2 0 2 0 ==== Khi mắc mạch ngoài điện trở R thì R )Rr( E p; Rr E I 2 0 2 0 + = + = . Để công suất ra đạt max phải chọn biến số R thích hợp: để p max thì p’=0: Δ 34 mWW, , r E p rRRrRrRRrRr)rR(R)Rr( Hay )Rr( )rR(.R)Rr( E'p rR max 10010 4 40 4 02222 0 2 0 2 0 22 0 222 00 2 0 4 0 2 0 2 0 ==== =→=−=−−++=+−+ = + +−+ = = 1.6. +Với điện áp thứ nhất: hình 1. 10. a): ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ < ≤≤+− ≤ < = tskhi stskhit skhit tkhi )t(u 20 21105 105 00 . Đồ thị hình 1.43. a) i(t)= = R )t(u ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ < ≤≤+− ≤ < tskhi stskhit skhit tkhi 20 212 10 00 . Đồ thị hình 1.43. b) Công suất tức thời: p(t)=R. i 2 (t)= = R )t(u 2 ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ < ≤≤+− ≤ < tskhi stskhi)tt( skhit tkhi 20 21445 105 00 2 2 Đồ thị hình 1.43c Năng lượng tiêu tán dưới dạng nhiệt năng: W, W t dttdt)t(pW R 671 3 5 0 1 3 55 3 1 0 2 1 0 ≈ ==== ∫∫ +Với điện áp thứ hai đồ thị hình1.10b) u(t) t [s] [V] 0 1 2 5 a) i(t) t [s] [A] 0 1 2 1 b) p(t) t [s] [W] 0 1 2 5 c) H×nh1.43 u(t) t [s] [V] 0 1 2 5 a) i(t) t [s] [A] 0 1 2 1 b) p(t) t [s] [W] 0 1 2 5 c) H×nh1.44 35 ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ < ≤≤− ≤ < = tskhi stskhit skhit tkhi )t(u 20 2155 105 00 . Đồ thị hình 1.44. a) ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ < ≤≤− ≤ < == tskhi stskhit skhit tkhi R )t(u )t(i 20 211 10 00 Đồ thị hình 1.44. b) ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ < ≤≤+− ≤ < === tkhi tkhi)tt( khit tkhi )t(i.R R )t(u )t(p 20 21125 105 00 2 2 2 2 Đồ thị hình 1.44. c) W≈1,67 W; +Với điện áp thứ ba đồ thị hình 1.10c) ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ < ≤≤+− ≤≤ ≤≤ < = tskhi stskhit stskhi stkhit tkhi )t(u 30 32155 215 105 00 ; Hình 1.45a) ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ < ≤≤+− ≤≤ ≤≤ < = tskhi stskhit stskhi stkhit tkhi )t(i 30 323 211 10 00 ; Hình 1.45b) ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ < ≤≤+− ≤≤ ≤≤ < = tskhi tskhi)tt( stskhi stkhit tkhi )t(p 30 32965 215 105 00 2 2 Hình 1.45c) W≈1,67 W; 1.7. Điện áp hình 1.11. có biểu thức giải tích: 36 ⎪ ⎩ ⎪ ⎨ ⎧ ≤≤− ≤≤+− ≤≤ = s4ts3khi4t s3ts1khi2t s1t0khit )t(u ; 1. Trên điện trở R=1Ω: a) Biểu thức dòng điện: ⎪ ⎩ ⎪ ⎨ ⎧ ≤≤− ≤≤+− ≤≤ === S4tS3khi4t S3tS1khi2t S1t0khit 1 )t(u R )t(u )t(i R Đồ thị này vẫn có dạng giống điện áp như hình 1.46. b) Năng lượng toả nhiệt: ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ =+−=+− =+−=+− == ==== ∫ ∫ ∫ ∫∫ )J( 3 1 3 4 )t16t4 3 t (dt)16t8t( )J( 3 2 1 3 )t4t2 3 t (dt)4t4t( )J( 3 1 0 1 3 t dtt dt R U RdtiQW 2 3 4 3 2 2 3 3 1 2 3 1 0 2 t t 2 t t 2 R 2 1 2 1 ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ =+−=+− == ∫ ∫ Jun 3 2 1 3 )t4t2 3 t (dt)4t4t( Jun 3 1 0 1 3 t dtt 2 3 3 1 2 3 1 0 2 Jun 3 1 3 4 )t16t4 3 t (dt)16t8t( 2 3 4 3 2 =+−=+− ∫ ; Jun 3 4 3 1 3 2 3 1 Q =++= 2. Trên điện cảm L (Chú ý là công thức (1.4) )t(iudt L )t(i L t t L 0 0 1 += ∫ được thực hiện để thoả mãn tính chất liên tục của dòng điện qua điện cảm). a) i L (t) + Với 0 ≤ t ≤ 1s 2 0 2 0 1 22 0 t )(i t )(iudt L )t(i LL t L =+=+= ∫ vì i L (0)=0. Từ đó i L (1S)=0,5 t [s] [V] 012 1 3 u(t) 4 -1 H×nh 1.46 37 + Với 1s ≤ t ≤ 3s 50 1 2 2 121 1 2 11 , t t t )(idt)t()(iudt L )t(i L t L t LuyệnđềđạihọcVậtlýĐề29 Câu1[16979]Mộtmạchdaođộnggồmmộttụ20nFvàmộtcuộncảm8µH,điệntrởkhôngđángkể.Hiệu điệnthếcựcđạiởhaiđầutụđiệnlàU o =1,5V.Tínhcườngđộdòngđiệnhiệudụngchạyquatrongmạch. A. 53mA. B. 43mA. C. 63mA. D. 75mA. Câu2[33678]Kếtluậnnàodướiđâylàsaikhinóivềhệsốcôngsuấtcosφcủamộtmạchđiệnxoaychiều? A. MạchR,Lnốitiếp: cosφ>0 B. MạchR,Cnốitiếp: cosφ<0 C. MạchL,Cnốitiếp: cosφ=0 D. MạchchỉcóR:cosφ= 1 Câu3[42397]Mộtốngbịbịtmộtđầuchota1âmcơbảncótầnsốf.Khibỏđầubịbịt,tầnsốcủaâmcơbản phátrathayđổinhưthếnào? A. Tăng2lần. B. Tăng4lần. C. Giảm2lần. D. Khôngthayđổi. Câu4[45998]TrongmạchđiệnxoaychiềugồmR,L,Cmắcnốitiếp.ChoR,L,Ckhôngđổi.Đặtvàohaiđầu đoạnmạchmộthiệuđiệnthếu=U o cos(2ωft)cótầnsốfthayđổithìkếtluậnnàosauđâylàđúng? A. KhiftăngthìZ L tăng dẫnđếntổngtrởZ tăngvàcôngsuấtcủa mạchPgiảm. B. KhiftăngthìZ L tăng vàZ C giảmnhưng thươngcủachúng khôngđổi. C. KhifthayđổithìZ L vàZ C đềuthayđổi, khiZ C =Z L thìU C đạtgiátrịcựcđại. D. KhifthayđổithìZL vàZ C đềuthayđổi nhưngtíchcủachúng khôngđổi. Câu5[46121]ChomạchđiệnRLCmắcnốitiếp.Đặtmộtđiệnápxoaychiềuu=U√2cosωt.Thayđổitầnsố gócđểlầnlượtU R ,U L ,U C đạtgiátrịcựcđạivớiω 0 ,ω 1 ,ω 2 .Mốiliênhệgiữaω 0 ,ω 1 vàω 2 là A. ω 0 2 =ω 1 .ω 2 . B. ω 0 =ω 1 /ω 2 . C. ω 0 2 =ω 1 /ω 2 . D. ω 0 =ω 1 .ω 2 . Câu6[46246]TrongmạchdaođộngđiệntừLClítưởng,khidùngcuộncảmL 1 thìtầnsốdaođộngđiệntừ trongmạchlàf 1 =30kHz,khidùngcuộncảmL 2 thìtầnsốdaođộngđiệntừtrongmạchlàf 2 =40kHz.Khi dùngcảhaicuộncảmtrênmắcnốisongsongthìtầnsốdaođộngđiệntừlà A. 24kHz. B. 50kHz. C. 35kHz. D. 38kHz. Câu7[52628]Tìmphátbiểusaivềsóngđiệntừ A. MạchLChởvàsự phóngđiệnlàcác nguồnphátsóngđiện từ B. Cácvectơ và cùngtầnsốvàcùng pha C. Sóngđiệntừtruyền đượctrongchân khôngvớivậntốc truyềnv≈3.10 8 m/s D. Cácvectơ và cùng phương,cùngtầnsố Câu8[53373]Chọncâusaikhinóivềđộngcơkhôngđồngbộbapha: A. Từtrườngquayđược tạorabởidòngđiện xoaychiềubapha. B. Statocóbacuộndây giốngnhauquấntrên balõisắtbốtrílệch nhau1/3vòngtròn. C. Từtrườngtổnghợp quayvớitốcđộgóc luônnhỏhơntầnsố góccủadòngđiện. D. Nguyêntắchoạtđộng dựatrênhiệntượng cảmứngđiệntừvàsử dụngtừtrườngquay. Câu9[54589]MộtmạchdaođộngLCgồmtụđiệncóđiệndungC=400pFvàmộtcuộncảmcóL=10µH,r =0,02Ω.Biếtđiệnápcựcđạitrêntụđiệnbằng20V.Đểduytrìdaođộngcủamạchthìnănglượngcầnphải cungcấpchomạchtrongmộtchukìbằng: A. 4.10 7 J. B. 64pJ C. 16mJ. D. 64mJ. Câu10[59601]Chọnkếtluậnkhôngđúng.Thựchiệngiaothoaánhsángđơnsắctrongkhôngkhíngườitađo đượckhoảngcáchMNlàkhoảngcáchgiữahaivânsángbậc7.Ngườitanhúngtoànbộhệgiaothoavàomôi trườngchấtlỏngcóchiếtsuất4/3thìsovớilúcđặttrongkhôngkhítrênđoạnMNlúcnàycó: A. sốvânsángtăngthêm 4vân B. tổngsốvânsángvà tốilà25vân C. tổngsốvântốilà18 D. khoảngvângiảmcòn lại75% Câu11[67896]Mộtconlắclòxocóm=200gdaođộngđiềuhoàtheophươngđứng.Chiềudàitựnhiêncủa lòxolàl 0 =30cm.Lấyg=10m/s 2 .Khilòxocóchiềudài28cmthìvậntốcbằngkhôngvàlúcđólựcđàn hồicóđộlớn2N.Nănglượngdaođộngcủavậtlà: A. 1,5J. B. 0,1J. C. 0,08J. D. 0,02J. Câu12[68872]Sóngcótầnsố20Hztruyềntrênmặtthoángnằmngangcủamộtchấtlỏng,vớitốcđộ2m/s, gâyracácdaođộngtheophươngthẳngđứngcủacácphầntửchấtlỏng.HaiđiểmMvàNthuộcmặtthoáng chấtlỏngcùngphươngtruyềnsóng,cáchnhau22,5cm.BiếtđiểmMnằmgầnnguồnsónghơn.Tạithờiđiểm t,điểmNhạxuốngthấpnhất.HỏisauđóthờigianngắnnhấtlàbaonhiêuthìđiểmMsẽhạ ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SỐ PHỨC (30 câu) Câu 1: Tìm mệnh đề sai mênh đề sau: A.Số phức z=a+bi đuợc biểu diễn đỉểm M(a;b) mặt phẳng phức Oxy B.Số phức z=a+bi có môđun a + b2 a = C Số phức z=a+bi=0 ⇔  b = D Số phức z=-a+bi có số phức liên hợp z=-a+bi Câu : Cho số phức z=-a+bi Tìm mệnh đề mệnh đề sau A.z+ z =2bi B.z+ z =2a D z = z C.z z = a + b 2 Câu : Số phức liên hợp số phức z=a+bi số phức A z =-a+bi B z =b-ai C z =-a-bi D z =a-bi Câu Cho số phức z=a+bi Số phức z có phần thực : 2 A a + b B a − b C a+b D a-b Câu : Cho số phức z=a+bi Số phức z có phần ảo : A ab B.2 a 2b C a 2b2 D 2ab Câu : Trong C cho phương trình bậc hai az + bz + c = (*) , a ≠ , ∆ = b − 4ac Ta xét mệnh đề : 1) Nếu ∆ số thực âm phương trình (*) vô nghiệm 2) Nếu ∆ ≠ phương trình có nghiệm số phân biệt 3) Nếu ∆ = phưong trình có nghịệm kép Trong mệnh đề : A Không có mệnh đề B.Có mệnh đề C Có mệnh đề D mệnh đề Câu : Số phức z = 2-3i có điểm biểu diễn : A (2;3) B.(-2;-3) C (2;-3) D.(-2;3) Câu : Số phức z = 6+7i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn là: A (6;7) B.(6;-7) C.(-6;7) D (-6;-7) C D C D i Câu : Số phức z = a+bi Số z + z : A Số thực B.Số ảo Câu 10 : Số phức z = a+bi , b ≠ Số z- z : A Số thực B.Số ảo Câu 11 : Gọi A điểm biểu diễn số phức z = 2+5i B điểm biểu diễn số phức z = -2-5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau : A Hai điểm A B đối xứng qua trục hoành B.Hai điểm A B đối xứng qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng qua gốc tọa độ O D Hai điểm A B đối xứng qua đường thẳng y=x Câu 12: Gọi A điểm biểu diễn số phức z = 3+2i B điểm biểu diễn số phức z = 3-2i Tìm mệnh đề mệnh đề sau : A Hai điểm A B đối xứng qua trục hoành B.Hai điểm A B đối xứng qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng qua gốc tọa độ O D Hai điểm A B đối xứng qua đường thẳng y=x Câu 13 : Thu gọn z = i+(2-4i)-(3-2i) ta : A z = 1+2i B.z = -1-2i C z = 5+3i D z = -1-i Câu 14 : Cho số phức z=a+bi Khi số phức z = (a + bi ) có số ảo điều kiện sau : A a=0 , b ≠ B.a ≠ 0, b=0 C a ≠ 0, b ≠ , a= ±b D a=2b Câu 15 : Cho số phức z=12-5i Mô đun số phức Z : A 17 B.13 C D Câu 16 : Giả sử z1, z2 nghiệm phương trình z − z + = A, B điểm biểu diễn z1, z2 Tọa độ trung điểm đoạn thẳng AB : A (0;1) B.(1;0) C (0;-1) D (-1;0) Câu 17 : Số số sau số ảo ? A (2 + 2i ) B ( + 3i ) + ( − 3i ) C ( + 3i ).( − 3i) D + 3i − 3i Câu 18: Số phức z thỏa z + z = − i có phần ảo : A −1 B C -1 D Câu 19 : : Số phức z thỏa z + z + 4i = mô đun z : A 25 B.9 C Câu 20 : Trong khẳng định sau , khẳng định không : A Tập hợp số thực tập số phức B.Nếu tổng số phức số thực số số thực D.16 C Hai số phức đối có hình biểu diễn hai điểm đối xứng qua gốc tọa độ O D Hai số phức liên hợp có hình biểu diễn hai điểm đối xứng trục Ox Câu 21 : Cho hai số phức z1 = + 2i; z2 = − 3i Xác định phần thực phần ảo số phức z1 − z2 A B.-3 C.8 D.-8 Câu 22 : Tìm phần thực phần ảo số phức z thỏa z = z số ảo  a = ±1 A  b = ±1 a = B  b =  a = −1 C  b = −1 a = D  b = −1 Câu 23 : Tìm phần ảo số phức z , biết z = ( + i ) (1 − 2i ) A B.-5 C D - 2 Câu 24 : Tập hợp điểm mặt phẳng 11 Chương 1 Mạch điện-thông số mạch Các định luật cơ bản của mạch điện Tóm tắt lý thuyết Một số thuật ngữ và định nghĩa Các nguồn trong mạch điện gọi là các tác động, các điện áp và dòng điện ở các nhánh gọi là các phản ứng của mạch. Điện áp và dòng điện gọi các đại lượng điện (không gọi công suất là đại lượng điện). Các thông số mạch thụ động bao gồm điện trở, đ iện cảm và điện dung. Điện trở có thể ký hiệu là R hoặc r. Điện dung và điện cảm phải ký hiệu là các chữ in hoa tương ứng L và C. Giá trị tức thời của điện áp và dòng điện ký hiệu tương ứng là chữ u, i thường (không viết hoa) hoặc có viết thêm biến thời gian như u(t), i(t). Giá thị hiệu dụng ký hiệu tương ứng là U và I, giá trị biên độ ký hiệu là U m và I m . Tương ứng sẽ có ký hiệu trong miền phức là m m I,U;I,U Quan hệ dòng - áp trên các thông số mạch: Trên điện trở R: Hình 1.1a. Định luật Ôm u=i. R hay u(t)=i(t).R (1.1) Công suất tức thời p hay p(t)=u 2 R= R i 2 ≥ 0 (1.2) Năng lượng tiêu hao ở dạng nhiệt năng trong khỏang thời gian t 1 ÷ t 2 : W T = ∫ 2 1 t t dt)t(p (1.3) H×nh 1.1 RLC i ii u u u a) b) c) Trên điện cảm L: Hình 1.1b Định luật Ôm: u= dt di L hay ∫ += t t Lo Iudt L i 0 1 (1.4) Trong đó I L0 [hay I L (t 0 ) hay i L0 ] là giá trị của dòng điện qua L tại thời điểm ban đầu t=t 0 . Năng lượng tích luỹ ở dạng từ trường tại thời điểm bất kỳ là: 12 W M = 2 2 i L (1.5) Công suất tức thời: p= dt di L.i dt dW u.i M == (1.6) Trên điện dung C: Hình 1.1.c Định luật Ôm i= ∫ += t Co Uidt C uhay dt du C 0 1 (1.7) Trong đó U C 0 [hay U C (t 0 ) hay u C 0 ] là giá trị của điện áp trên C tại thời điểm ban đầu t=t 0 . Năng lượng tích luỹ ở dạng điện trường tại thời điểm bất kỳ: W E = 2 2 u C (1.8) Công suất tức thời: p= dt du C.u dt dW i.u E == (1.9) Lưu ý: Các công thức (1.1), (1.4) và (1.7) ứng với trường hợp điện áp và dòng điện ký hiệu cùng chiều như trên hình 1.1. Nếu chiều của dòng điện và điện áp ngược chiều nhau thì trong các công thức trên sẽ có thêm dấu “-” vào một trong hai vế của phương trình. Thông số nguồn: Nguồn điện áp hay nguồn suất điện động (sđđ) lý tưởng, nguồn điện áp thực tế (không lý tưởng) ký hiệu tương ứng ở hình 1.2a, b. Nguồn dòng điện lý tưởng, nguồn dòng điện thực tế (không lý tưởng) ký hiệu tương ứng ở hình 12c, d. H×nh 1.2 a) b) c) e hay u e hay u R 0 R 0 d) e) E R 0 R 0 i hay i 0 i hay i 0 0 I 0 0 R E I = 00 IRE = Khi phân tích mạch điện có thể biến đổi tương đương giữa 2 loại nguồn có tổn hao như ở hình 1.2e. Phép biến đổi rất đơn giản: thực hiện theo định luật Ôm. Định luật Kieckhop 1: Định luật cho nút thứ k trong mạch được viết: )'.( i ihay).(i k r vk k k 1011010 ∑∑∑ == 13 Trong (1.10) i k là tất cả các dòng điện nối với nút thứ k, dòng hướng vào nút mang dấu “+”, dòng rời khỏi nút mang dấu “-”. Trong (1.10)’ i Vk là tất cả các dòng điện hướng vào nút thứ k, i r k là tất cả các dòng rời khỏi nút k, chúng đều có dấu “+”. Số phương trình viết theo định luật Kieckhop1 cho mạch có n nút là N=n-1 (1.11) Định luật Kieckhop I1: Định luật cho vòng thứ k trong mạch được viết: )'.(euhay).(u kkk 1211210 ∑∑∑ == Trong (1.12) u k là điện áp của tất cả các đoạn mạch thuộc vòng thứ k, cùng chiều mạch vòng lấy với dấu “+”, ngược chiều mạch vòng lấy với dấu “-”. Trong (1.12)’ u k là tất cả điện áp nhánh, e k là tất các các sđđ nhánh thuộc vòng k; cùng chiều mạch vòng lấy với dấu “+”, ngược chiều mạch vòng lấy với dấu “-”. Số phương trình viết theo định luật Kieckhop 2 cho mạch điện có n nút và m nhánh là: N=m-(n-1)=m-n+1 (1.13) Nguyên lý xếp chồng: Với một mạch có nhiều nguồn cùng tác động đồng thời như trên hình 1.3, để tính phản ứng ở nhánh thứ k nào đó, ví dụ i K thì sẽ sử dụng nguyên lý này như sau: Đầu tiên cho ... 11 ,9059.MH Suy : M M O 15 ,842 15 ,842 15 ,842 = ⇒ MO = M C = 12 . C M C 11 ,9059 11 ,9059 11 ,9059  12 MH =  ÷ = 15 ,9672 đvC  MO 15 ,967 = = 1, 0079 đvC 15 ,842 15 ,842 Ví dụ 4: Ngun tử kẽm (Zn) có. .. 2 .10 -1 3 cm V= 4 π r = (3 ,14 .(2 .10 13 )3 = 33,49 .10 -3 9cm3 3 Ta có 1u = 1, 66 .10 -2 7 kg = 1, 66 .10 -3 0 Khối lượng riêng hạt nhân = 65 .1, 66 .10 −30 = 3,32 .10 9 tấn/cm3 33,49 .10 −39 o Ví dụ 5: Ngun tử Al có. .. 30,4 .10 -1 9 C Mặt khác hạt proton có điện tích 1, 6 .10 -1 9 C nên suy số prton hạt nhân X : Sốhạt p = 30,4 .10 19 = 19 hạt 1, 6 .10 19 Vậy ngun tử X Kali (K) Ví dụ 2: Ngun tử ngun tố X có tổng hạt 18 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu lý thuyết và bài tập Chương 1 Nguyên tử - File word có đáp án và lời giải chi tiết, Tài liệu lý thuyết và bài tập Chương 1 Nguyên tử - File word có đáp án và lời giải chi tiết, Tài liệu lý thuyết và bài tập Chương 1 Nguyên tử - File word có đáp án và lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay