Đề cương bài giảng kế toán thương mại dịch vụ

90 164 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2017, 13:51

TRNG I HC S PHM K THUT HNG YấN KHOA KINH T CNG BI GING K TON THNG MI DCH V (Ti liu lu hnh ni b) Hng Yờn Ch-ơng Tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp THNG MI DCH V 1.1 Những vấn đề chung 1.1.1 Khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ 1.1.1.1 Khái niệm Tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp kinh doanh th-ơng mại việc tạo mối liên hệ qua lại theo trật tự xác định yếu tố chứng t đối ứng tài khoản, tính giá tổng hợp cân đối kế toán phần hành kế toán cụ thể nhằm thu thập, xử lý thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho quản trị điều hành doanh nghiệp 1.1.1.2 Nguyên tắc - Nguyên tắc phù hợp: Tổ chức hạch toán kế toán phụ thuộc vào quy mô khối l-ợng nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh nghiệp, nh- điều kiện cán bộ, ph-ơng tiện kỹ thuật tính toán - Nguyên tắc tiết kiệm hiệu : Bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, bảo đảm thu thập thông tin kịp thời, xác - Nguyên tắc bất kiêm nhiệm: Cần phải tổ chức phân công lao động hợp lý phần hành kế toán Tức phải tách rời chức duyệt chi, duyệt thu với chức thực chi, thực thu cán kế toán Điều tạo kiểm soát lẫn hai cán Đây điều kiện tạo chuyên môn hoá cán kế toán, góp phần nâng cao hiệu lao động kế toán doanh nghiệp 1.1.1.3 Nhiệm vụ Để thực đ-ợc chức thông tin kiểm tra mình, tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp kinh doanh th-ơng mại phải thực số chức sau: - Lựa chọn hình thức tổ chức kế toán phù hợp với quy mô trình độ cán đơn vị - Xác định ph-ơng thức tổ chức máy kế toán xây dựng mô hình tổ chức máy kế toán phù hợp với điều kiện đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp - Phân công lao động kế toán hợp lý - Vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo kế toán vào công tác kế toán hàng ngày cách hiệu - Xây dựng quy trình thu thập xử lý thông tin khoa học, cung cấp cho việc định kinh doanh kịp thời, xác 1.1.2 Nôi dung tổ chức công tác kế toán Với vai trò chức thu thập, cung cấp thông tin kinh tế tài doanh nghiệp nên công tác tổ chức kế toán có ảnh h-ởng trực tiếp đến chất l-ợng hiệu công tác quản lý doanh nghiệp Nội dung tổ chức công tác kế toán đ-ợc tổ chức: - Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán - Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán - Tổ chức vận dụng hình thức kế toán sổ kế toán - Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo kế toán 1.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán 1.2.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán - Chứng từ kế toán: minh chứng giấy tờ nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực hoàn thành - Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào chứng từ kế toán - Theo quy định hành hệ thống chứng từ kế toán gồm tiêu: + Chỉ tiêu lao động tiền l-ơng + Chỉ tiêu hàng tồn kho + Chỉ tiêu bán hàng + Chỉ tiêu tiền tệ + Chỉ tiêu TSCĐ * Ni dung tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán - Tổ chức vận dụng hệ thống biểu mẫu kế toán: Doanh nghiệp đ-ợc chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động yêu cầu quản lý nh-ng phải đáp ứng đ-ợc yêu cầu luật kế toán đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát đối chiếu Tr-ờng hợp DN không tự xây dựng thiết kế biểu mẫu chứng từ cho riêng mình, doanh nghiệp áp dụng hệ thông biểu mẫu h-ớng dẫn nội dụng ghi chép chứng từ kế toán theo h-ớng dẫn Bộ Tài - Lập chứng từ kế toán: + Mỗi nghiệp vu kinh tế phát sinh phản ánh vào chứng từ kế toán + Nội dung chứng từ kế toán phản ánh đầy đủ, xác, gắn gọn + Phải lập đủ số liên chứng từ kế toán, nội dung liên phải đảm bảo tính thống tính pháp lý - Ký chứng từ kế toán: + Mọi chứng từ kế toán phải có đầy đủ chữ ký ( Kế toán viên, Kế toán tr-ởng, Giám đốc ) + Chữ ký chứng từ phải hợp pháp, có giá trị ( không dùng bút chì, bút đỏ ) + Doanh nghiệp cần mở sổ đăng ký mẫu chữ ký toàn nhân viên phòng kế toán + Giám đốc, kế toán tr-ởng thủ quỹ ký phải giống chữ ký đăng ký ngân hàng - Trình tự luân chuyển kiểm tra chứng từ kế toán: Gồm b-ớc: + Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán + Phân loại, xắp xếp chứng từ kế toán, định khoản ghi sổ kế toán + Kiểm tra, ký chứng từ + Tr-ờng hợp chứng từ ghi tiếng n-ớc phải dịch tiếng Việt toàn nội dung chứng từ ( Chứng từ phát sinh nhiều lần dịch số nội dung cần thiết: Tên chứng từ, tên chứng từ cá nhân lập, tên đơn vị, cá nhân nhận, nội dung chứng từ, chức danh ng-ời ký chứng từ ) Hệ thống danh mục chứng từ kế toán TT Số hiệu chứng từ Tên chứng từ I II III 10 11 12 IV Lao động tiền lơng Bảng chấm công Bảng toán tiền lơng Giấy chứng nhận nghỉ việc hởng BHXH Danh sách ngời lao động hởng trợ cấp BHXH Bảng toán tiền thởng Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hành thành Phiếu báo làm thêm Hợp đồng giao khoán Biên điều tra tai nạn lao động Hàng tồn kho Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội Phiếu xuất vật t theo hạn mức Biên kiểm nghiệm Thẻ kho Phiếu báo vật t lại cuối kỳ Biên kiểm vật t, sản phẩm, hàng hoá Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Bán hàng Giá đơn giá trị gia tăng Giá đơn giá trị gia tăng Hoá đơn bán hàng Hoá đơn bán hàng Hoá đơn cho thuê tài Hoá đơn bán lẻ ( sử dụng cho máy tính tiền ) Hoá đơn thu phí bảo hiểm Hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản Bảng toán hàng đại lý ký gửi Thẻ quầy hàng Bảng mua lại cổ phiếu Bảng bán cổ phiếu Tiền Tử Phiếu thu Phiếu chi Giấy đề nghị tạm ứng Giấy toán tiền tạm ứng Biên lai thu tiền Bảng vàng, bạc, đá quý 01-LĐTL 02-LĐTL C03-LĐTL C04-LĐTL 05-LĐTL 06-LĐTL 07-LĐTL 08-LĐTL 09-LĐTL 01 - VT 02 - VT 03/VT - 3LL 04 - VT 05 - VT 06 - VT 07 - VT 08 - VT 09 - VT 01/GTKT-3LL 01/GTKT-2LL 01/GTKT-3LL 01/GTKT-2LL 05/TTC 07/MTT 05 - BH 06/TMH 14 - BH 15 - BH 01 - CK 02 - CP 01 - TT 02 - TT 03 - TT 04 - TT 05 - TT 06 - TT V Bảng kiểm quỹ Bảng kiểm quỹ Tài sản cố định Biên giao nhận tài sản cố định Thẻ tài sản cố định Biên lý tài sản cố định Biên giao nhận tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành Biên đánh giá lại tài sản cố định 07a - TT 07b - TT 01 - TSCĐ 02 - TSCĐ 03 - TSCĐ 04 - TSCĐ 05 - TSCĐ 1.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán - Hệ thống tài khoản kế toán đ-ợc quy định chung cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác Căn vào nội dung quy mô nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh nghiệp, kế toán lựa chọn tài khoản phù hợp - Theo chế độ hành hệ thống tài khoản kế toán bao gồm loại - Trong doanh nghiệp th-ơng mại chủ yếu hoạt động mua bán hàng hoá, TK phản ánh chi phí kết sản xuất nh-: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (TK 621); Chi phí nhân công trực tiếp ( TK 622 ); Chi phí sản xuất chung ( TK 627 ); Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ( TK 154 ); tài khoản phản ánh thành phẩm ( TK 155 ) không cần sử dụng DANH MC H THNG TI KHON K TON DOANH NGHIP (Ban hnh kốm theo Thụng t s 200/2014/TT-BTC ngy 22/12/2014 ca B Ti chớnh) S S HIU TK TT Cp Cp 2 TấN TI KHON LOI TI KHON TI SN 01 111 1111 1112 1113 02 112 1121 1122 1123 03 113 1131 1132 04 121 05 128 Chng khoỏn kinh doanh 1211 C phiu 1212 Trỏi phiu 1218 Chng khoỏn v cụng c ti chớnh khỏc 1281 1282 1283 1288 06 07 131 133 1331 1332 08 136 Tin mt Tin Vit Nam Ngoi t Vng tin t Tin gi Ngõn hng Tin Vit Nam Ngoi t Vng tin t Tin ang chuyn Tin Vit Nam Ngoi t u t nm gi n ngy ỏo hn Tin gi cú k hn Trỏi phiu Cho vay Cỏc khon u t khỏc nm gi n ngy ỏo hn Phi thu ca khỏch hng Thu GTGT c khu tr Thu GTGT c khu tr ca hng húa, dch v Thu GTGT c khu tr ca TSC Phi thu ni b 1361 Vn kinh doanh cỏc n v trc thuc 1362 Phi thu ni b v chờnh lch t giỏ 1363 Phi thu ni b v chi phớ i vay iu kin c hoỏ 1368 Phi thu ni b khỏc 09 138 10 11 12 141 151 152 13 153 14 154 15 155 16 156 17 18 19 157 158 161 Phi thu khỏc 1381 Ti sn thiu ch x lý 1385 Phi thu v c phn hoỏ 1388 Phi thu khỏc 1531 1532 1533 1534 Chi phớ sn xut, kinh doanh d dang Thnh phm 1551 Thnh phm nhp kho 1557 Thnh phm bt ng sn Hng húa 1561 Giỏ mua hng húa 1562 Chi phớ thu mua hng húa 1567 Hng húa bt ng sn 1611 1612 20 21 Tm ng Hng mua ang i ng Nguyờn liu, vt liu Cụng c, dng c Cụng c, dng c Bao bỡ luõn chuyn dựng cho thuờ Thit b, ph tựng thay th 171 211 2111 2112 2113 2114 Hng gi i bỏn Hng hoỏ kho bo thu Chi s nghip Chi s nghip nm trc Chi s nghip nm Giao dch mua bỏn li trỏi phiu chớnh ph Ti sn c nh hu hỡnh Nh ca, vt kin trỳc Mỏy múc, thit b Phng tin ti, truyn dn Thit b, dng c qun lý 22 212 23 213 2115 Cõy lõu nm, sỳc vt lm vic v cho sn phm 2118 TSC khỏc Ti sn c nh thuờ ti chớnh 2121 TSC hu hỡnh thuờ ti chớnh 2122 TSC vụ hỡnh thuờ ti chớnh 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2138 24 214 2141 2142 2143 2147 25 26 27 217 221 222 28 228 2281 2288 29 229 2291 2292 2293 2294 30 241 Ti sn c nh vụ hỡnh Quyn s dng t Quyn phỏt hnh Bn quyn, bng sỏng ch Nhón hiu, tờn thng mi Chng trỡnh phn mm Giy phộp v giy phộp nhng quyn TSC vụ hỡnh khỏc Hao mũn ti sn c nh Hao mũn TSC hu hỡnh Hao mũn TSC thuờ ti chớnh Hao mũn TSC vụ hỡnh Hao mũn bt ng sn u t Bt ng sn u t u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn doanh, liờn kt u t khỏc u t gúp vo n v khỏc u t khỏc D phũng tn tht ti sn D phũng gim giỏ chng khoỏn kinh doanh D phũng tn tht u t vo n v khỏc D phũng phi thu khú ũi D phũng gim giỏ hng tn kho Xõy dng c bn d dang 2411 Mua sm TSC 2412 Xõy dng c bn 2413 Sa cha ln TSC 31 32 33 242 243 244 34 35 331 333 3331 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 33381 33382 3339 36 334 3341 3348 37 38 335 336 3361 3362 3363 3368 39 40 337 338 3381 Chi phớ tr trc Ti sn thu thu nhp hoón li Cm c, th chp, ký qu, ký cc LOI TI KHON N PHI TR Phi tr cho ngi bỏn Thu v cỏc khon phi np Nh nc Thu giỏ tr gia tng phi np Thu GTGT u Thu GTGT hng nhp khu Thu tiờu th c bit Thu xut, nhp khu Thu thu nhp doanh nghip Thu thu nhp cỏ nhõn Thu ti nguyờn Thu nh t, tin thuờ t Thu bo v mụi trng v cỏc loi thu khỏc Thu bo v mụi trng Cỏc loi thu khỏc Phớ, l phớ v cỏc khon phi np khỏc Phi tr ngi lao ng Phi tr cụng nhõn viờn Phi tr ngi lao ng khỏc Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr ni b v kinh doanh Phi tr ni b v chờnh lch t giỏ Phi tr ni b v chi phớ i vay iu kin c hoỏ Phi tr ni b khỏc Thanh toỏn theo tin k hoch hp ng xõy dng Phi tr, phi np khỏc Ti sn tha ch gii quyt Có TK 152 Nguyên vật liệu - Mua NVL đ-a vào chế biến ngay, kế toán ghi: Nợ TK 621 Chi phí NVL trực tiếp Nợ TK 133 Thuế GTGT đ-ợc khấu trừ Có TK 111, 112, 331, (3) Tiền l-ơng phải trả cho phận trực tiếp chế biến nhân viên quản lý phân c-ởng, ghi: Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung Nợ TK 622 Chi phí nhân công trực tiếp Có TK 334 Phải trả ng-ời lao động (4) Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN công nhân tr-ợc tiếp chế biến nhân viên quản lý phân x-ởng, kế toán ghi: Nợ TK 622, 627 Nợ TK 334 Có TK 3382, 3383, 3384, 3386 (5) Phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ dùng cho phận nhà bếp, Kế toán ghi: Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung Có TK 214 Hao mòn TSCĐ Có TK 242 Chi phí trả tr-ớc (6) Các khoản chi phí trả tiền sử dụng phận bếp (tiền ga, điện n-ớc, ) kế toán ghi: Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung Nợ TK 1331 Thuế GTGT đ-ợc khấu trừ hàng hóa dịch vụ Có TK 111, 112, 331 (7) Cuối kỳ, tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm chế biến: Nợ TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Có TK 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Có TK 622 Chi phí nhân công trực tiếp 75 Có TK 627 Chi phí sản xuất chung b Hạch toán hàng tồn kho theo ph-ơng pháp kiểm định kỳ (1) Đầu kỳ kết chuyển nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ, ghi: Nợ TK 611 Mua hàng Có TK 152 Nguyên vật liệu (2) Mua nguyên vật liệu đ-a vào sử dụng chế biến kỳ, ghi: Nợ TK 611 Mua hàng Nợ TK 133 Thuế GTGT đ-ợc khấu trừ Có TK 111, 112, 331 (3) Tiền l-ơng phải trả cho phận trực tiếp chế biến nhân viên quản lý phân x-ởng khoản trích theo l-ơng hạch toán t-ơng tự nh- ph-ơng pháp khai th-ờng xuyên (4) Phân bổ giá trị CCDC, khấu hao TSCĐ dùng cho phận bếp thực t-ơng tự nh- PP khai th-ờng xuyên (5) Chi phí trả tiền phận bếp hạch toán t-ơng tự nh- PP khai th-ờng xuyên (6) Cuối kỳ, kết chuyển nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ, ghi: Nợ TK 152 Có TK 611 (7) Tính trị giá NVL xuất dùng chế biến kỳ: Nợ TK 621 Có TK 611 (8) Cuối kỳ, tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm chế biến: Nợ TK 631 Giá thành sản xuất Có TK 621, 622, 627 4.1.2.2 Kế toán tiêu thụ sản phẩm * Các ph-ơng thức tiêu thụ - Ph-ơng thức bán vé: Nhân viên ghi vé cho số ăn, thức uống bán, vào vé bán hàng ngày để lập báo cáo bán hàng nộp cho phòng kế toán 76 - Ph-ơng thức đơn đặt hàng: khách hàng đặt tr-ớc số ăn, thức uống vào ngày, định, nhà hàng lập hợp đồng kinh tế nhận tiền đặt cọc từ khách hàng Khi hợp đồng đ-ợc thực xong, kế toán lập hóa đơn bán hàng thu hết số tiền lại sau trừ tiền đặt cọc - Ph-ơng thức giao hàng thu tiền tận nhà: nhân viên bán hàng giao hàng cho khách địa điểm thỏa thuận tr-ớc trực tiếp thu tiền (Chi phí BH QL đ-ợc phân bổ cho loại hàng theo tiêu thức doanh thu) * Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng, Phiếu thu * TK sử dụng: - TK 511, 632 (1) Kế toán nhận đ-ợc tiền báo cáo bán hàng từ nhân viên, ghi: - Ghi nhận giá vốn: Nợ TK 632 Có TK 154, 156 - Ghi nhận doanh thu: Nợ TK 111, 112, 131: Tổng tiền toán Có TK 5113 DT cung cấp dịch vụ Có TK 33311 Thuế GTGT phải nộp (2) Cho khách hàng h-ởng chiết khấu th-ơng mại giảm giá cho khách hàng, hàng bán bị trả lại kế toán ghi: Nợ TK 5211, 5212, 5213 Các khoản giảm trừ doanh thu Nợ TK 33311 Có TK 111, 112, 131 - Nếu hàng bán bị trả lại, kế toán đồng thời ghi giảm giá vốn: Nợ TK 154, 1561 Có TK 632 Giá vốn hàng bán 77 (3) Cuối kỳ kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu Nợ TK 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ Có TK 521 Các khoản giảm trừ doanh thu Ví dụ: DN kinh doanh nhà hàng, hạch toán HTK theo ph-ơng pháp kiểm định kỳ, tính thuế GTGT theo ph-ơng pháp khấu trừ Đầu tháng 1/2016, nguyên liệu chế biến tồn kho 6.000.000đ Trong tháng phát sinh: Mua NVL từ siêu thị nhập kho, giá ch-a thuế 20.000.000đ, thuế GTGT10%, trả chiểu khoản Xuất kho nguyên liệu chế biến Tiền công phải trảcho phận chế biến 10.000.000đ Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo chế độ hành Tập hợp CP SXC tháng: - Giá mua dùng ch-a trả tiền 700.000đ - Công cụ xuất dùng phân bổ lần 20.000đ - Phân bổ chi phí công cụ treo kỳ tr-ớc cho tháng 1.100.000đ - Khấu hao TSCĐ: 1.500.000đ - Các chi phí khác trả tiền mặt 500.000đ Cuối tháng kiểm nguyên liệu tồn kho phận chế biến 400.000đ Hãy tính giá thành hàng tự chế biến tháng, biết chế biến tháng: Vịt tiềm thuốc bắc 200 thố, giá thành định mức 100.000đ/thố Cá lóc: 100, giá thành định mức 80.000đ/đĩa, lẩu: 160, giá thành định mức 70.000đ/lẩu 4.2 Kế toán kinh doanh khách sạn 4.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn Hoạt động kinh doanh khách sạn hoạt động nhằm mục đích sinh lời việc cung cấp dịch vụ cho thuê phòng nghỉ, kết hợp với dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, bán hàng dịch vụ khác cho khách Hoạt động kinh doanh khách sạn gồm: - Hoạt động kinh doanh: nhà hàng, quầy bar, shop bán hàng l-u niệm 78 - Hoạt động phục vụ: cho thuê phòng nghỉ, dịch vụ kèm nh- giặt ủi, karaoke, massage, tr-ờng Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn: - Hoạt động kinh doanh khách sạn chủ yếu cung cấp dịch vụ cho khách Doanh thu thu nhập từ loại dịch vụ cao, đồng thời đòi hỏi có vốn đầu t- lớn - Chi phí dịch vụ cho thuê phòng khách sạn có chi phí dở dang cuối kỳ khách hàng qua tháng sau ch-a toán tiền, số dịch vụ kèm có chi phí dở dang cuối kỳ Chi phí DDCK = Số ngày thực tế khách x chi phí định mức ngày, đêm phòng khách - Trong hoạt động kinh doanh khách sạn chi phí chung chiếm tỉ trọng lớn so với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp 4.2.2 Kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn 4.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ khách sạn * Đặc điểm chi phí sản xuất hoạt động kinh doanh khách sạn Chi phí sản xuất gồm yếu tố chi phí: CP NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung - Chi phí NVL TT: gồm chi phí NVL trang bị cho buồng ngủ để khách l-u trú sử dụng nh-: xà phòng, trà, giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng, kem dầu gội đầu, thuốc xịt muỗi, Chi phí NVL đ-ợc tập hợp trực tiếp cho đối t-ợng (loại phòng) xuất dùng có liên quan trực tiếp đến đối t-ợng đ-ợc phân bổ gián tiếp NVL xuất dùng có liên quan đến nhiều đối t-ợng tập hợp chi phí, tách riêng - Chi phí nhân công TT: gồm tiền l-ơng, tiền công, khoản phụ cấp phải trả khoản trích theo l-ơng nhân viên phục vụ phòng - Chi phí sản xuất chung: khoản chi phí phục vụ quản lý trình thực dịch vụ Chi phí sản xuất chung gồm: NVL gián tiếp tham gia vào quy trình sản xuất sản phẩm, l-ơng ng-ời quản lý trực tiếp, l-ơng nhân viên phục vụ nh- lễ tân, chi phí công cụ, khấu hao TSCĐ chi phí khác tiền 79 Giá thành dịch vụ đ-ợc tính theo ph-ơng pháp giản đơn (nếu có loại buồng), ph-ơng pháp hệ số (đối với khách sạn có quy mô vừa lớn có nhiều loại buồng) ph-ơng pháp tỉ lệ (TH doanh nghiệp không xây dựng đ-ợc hệ số chi phí) * Chứng từ sử dụng: - Phiếu xuất kho - Bảng phân bổ chi phí NVL - Hóa đơn GTGT, bảng chấm công, bảng l-ơng, bảng phân bổ tiền l-ơng, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, hóa đơn bán hàng * Tài khoản sử dụng: - TK 621, 622, 627, 154 (1) Xuất kho vật liệu dùng trực tiếp vào việc thực dịch vụ, kế toán ghi: Nợ TK 621 Có TK 152 (2) Tr-ờng hợp mua NVL dùng tr-ợc tiếp cho dịch vụ kế toán ghi: Nợ TK 621 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331 (3) Tiền l-ơng, khoản phụ cấp nhân viên trực tiếp nhân viên quản lý, kế toán ghi: Nợ TK 622, 627 Có TK 334 (4) Các khoản trích theo l-ơng nhân viên trực tiếp nhân viên quản lý: Nợ TK 622, 627 Nợ TK 334 Có TK 3382 Có TK 3383 Có TK 3384 Có TK 3386 80 (5) Chi phí khấu hao TSCĐ, vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng cho đơn vị, phận kế toán ghi: Nợ TK 627 CP SXC Có TK 214 Hao mòn TSCĐ Có Tk 152 - NVL Có TK 153 CCDC Có TK 242 Chi phí trả tr-ớc (nếu CCDC có giá trị lớn, sử dụng nhiều lần) (6) Chi phí dịch vụ mua (điện, n-ớc, điện thoại ) Nợ TK 627 Nợ TK 133 Có TK 11, 112, 331 (7) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí để tính giá thành dịch vụ Nợ TK 154 Có TK 621, 622, 627 VD: Công ty X kinh doanh dịch vụ khách sạn Công ty hạch toán hàng tồn kho theo ph-ơng pháp khai th-ờng xuyên tính thuế GTGT theo ph-ơng pháp khấu trừ Trong tháng 10/N, chi phí kinh doanh dịch vụ khách sạn phát sinh nh- sau: Mua số CCDC trang bị cho buồng ngủ, giá mua ch-a có thuế GTGT 8.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, ch-a toán tiền cho ng-ời bán Số CCDC đ-ợc phân bổ chi phí vào kỳ Xuất kho số xà phòng tắm, bàn chải đánh răng, trang bị cho buồng ngủ 5.000.000đ Các phòng khách sạn báo hỏng số bàn ghế cũ trị giá xuất dùng 10.000.000đ, phân bổ 8.000.000đ, phế liệu bán thu hồi tiền mặt 50.000đ (thuộc loại phân bổ ngắn hạn) Chi tiền mặt mua số vật liệu sửa chữa hệ thống n-ớc dùng cho buồng ngủ: giá mua ch-a thuế 1.200.000đ, thuế GTGT 120.000đ 81 Tính l-ơng phải trả cán công nhân viên tháng: - Nhân viên trực tiếp (nhân viên buồng): 8.000.000đ - Nhân viên quản lý phục vụ hoạt động kinh doanh buồng (quản đốc buồng, thủ kho): 3.000.000đ Trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chip hí theo chế độ quy định Trích khấu hao nhà khách sạn trang thiết bị thuộc phận kinh doanh khách sạn: 50.000.000đ Tiền điện, n-ớc dùng cho buồng trả chuyển khoản qua ngân hàng 2.200.000đ (trong thuế GTGT đ-ợc khấu trừ 150.000đ) Theo kế hoạch trích tr-ớc, công ty trích tr-ớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ tiền l-ơng nhân viên trực tiếp nh- sau: - Trích tr-ớc sửa chữa nhà khách sạn hàng tháng vào chi phí: 3.000.000đ(TK 627, 335) - Trích trức tiền l-ơng nghỉ phép nhân viên trực tỉ lệ 4% (TK 622, 335) 10 Chi phí tiền mặt phục vụ kinh doanh khách sạn (tiền mua hoa trang trí buồng ngủ): 680.000đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ Tính giá thành đơn vị cho loại buồng Biết công ty có loại buồng, số ngày - buồng thực tháng: loại 1: 250, loại 2: 300, loại 3: 250 Công ty tính giá thành theo ph-ơng pháp hệ số, hệ số loại buồng: loại 1: 1,2, loại 2: 1, loại 3: 0,8 4.2.2.2 Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ * Chứng từ sử dụng - Đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế, Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, bảng hàng gửi bán tiêu thụ - Chứng từ toán * Tài khoản sử dụng: 82 - Tài khoản 5113, 632 (1) Hàng ngày, vào chứng từ liên quan, kế toán phản ánh giá vốn doanh thu cung cấp dịch vụ phát sinh kỳ, kế toán ghi: - Phản ánh giá vốn: Nợ TK 632 Có TK 154 - Phản ánh doanh thu: Nợ TK 111, 112, 331 Có TK 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (2) Trong kỳ, phát sinh khoản chiết khấu th-ơng mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại, vào chứng từ liên quan, kế toán ghi: Nợ TK 521 (5211, 5212, 5213) Có TK 111, 112, 131 - Cuối kỳ, kết chuyển khoản giảm giá để xác định doanh thu thuần: Nợ TK 5113 Có TK 521 Ví dụ: Một khách sạn A có hoạt động cho thuê buồng ngủ, giặt ủi, đại lý kinh doanh điện thoại, fax, hạch toán hàng tồn kho ph-ơng pháp khai th-ờng xuyên, tính thuế GTGT theo ph-ơng pháp khấu trừ Trong tháng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh nh- sau: Xuất kho số xà phòng tắm, bàn chải, kem đánh răng, trà trang bị cho phòng khách sạn trị giá 700.000đ, chi tiền mặt mua báo hàng ngày cho phòng khách sạn 100.000đ Phải trả công nhân viên tổ dọn phòng : 10.000.000đ, cho nhân viên trực tiếp phụ trách dàn máy karaoke 1.000.000đ, cho nhân viên giặt ủi 1.500.000đ, nhân viên phục vụ khách sạn 6.000.000đ, l-ơng quản lý doanh nghiệp 15.000.000đ 83 Trích BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN theo chế độ hành (2016: 18%-8%, 3-1,5, 2, 1-1) Xuất kho số xà phòng, thuốc tẩy cho phận giặt ủi: 500.000đ Xuất kho số công cụ dùng cho phòng khách sạn 4.000.000đ, cho hoạt động karaoke 400.000đ, cho phận giặt ủi: 1.000.000đ, cho quản lý doanh nghiệp 800.000đ Khấu hao TSCĐ hữu hình phân bổ cho phòng khách sạn: 60.000.000đ, hoạt động karaoke: 5.000.000đ, giặt ủi: 3.000.000đ, điện thoại fax: 500.000đ, quản lý doanh nghiệp 7.000.000đ Chi phí điện, n-ớc phải trả ch-a thuế 4.000.000đ, thuế GTGT 10%: 400.000đ, phân bổ cho khách sạn 2.000.000đ, giặt ủi 1.500.000đ, quản lý doanh nghiệp 500.000đ Chi tiền mặt trả tiền điện thoại phục vụ quản lý doanh nghiệp 6.000.000đ Doanh thu thuế GTGT đầu tháng thu tiền mặt 39.000.000đ, tiền gửi NH: 136.500.000đ, gồm: Phòng khách sạn 120.000.000đ, thuế suất 10% Hoạt động karaoke 30.000.000đ, thuế suất 20% Bộ phận giặt ủi 7.000.000đ, thuế GTGT 10% Đại lý kinh doanh điện thoại fax: số thực thu tiền mặt 8.000.000đ không chịu thuế 10 Hãy kết chuyển chi phí t-ơng ứng với doanh thu để tính kết kinh doanh tháng cho hoạt động doanh nghiệp, kế toán phân bổ chi phí quản lý Dn theo tiền l-ơng trả cho hoạt động kinh doanh dịch vụ (không kể trợ cấp l-ơng) Biết 15 ngàyđêm phòng khách sạn l-u trú lại tháng sau, chi phí định mức phòng khách sạn 100.000đ/ngày - đêm Các dịch vụ khác chi phí dở dang cuối kỳ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh 84 Xác định kết kinh doanh cuối tháng hoạt động 4.3 Kế toán kinh doanh du lịch 4.3.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch Kinh doanh du lịch ngành mang tính tổng hợp cao, bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, hoạt động doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ phong phú Tuy nhiên, hoạt động phân loại sau: - Hoạt động mang tính dịch vụ đơn thuần: thuộc loại bao gồm hoạt động nh- h-ớng dẫn du lịch, vận tải hàng hóa, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí - Hoạt động mang tính kinh doanh hàng hóa: Kinh doanh hàng hóa l-u niệm, kinh doanh vật phẩm phục vụ du khách - Hoạt động mang tính sản xuất: Sản xuất hàng l-u niệm, sản xuất bánh kẹo, đồ uống, đồ hộp chế biến ăn - Tính chất hoạt động không giống nhau, ph-ơng pháp hạch toán khôn g hoàn toàn giống Với hoạt động kinh doanh hàng hóa, việc hạch toán t-ơng tự nh- DN th-ơng mại Với hoạt động mang tính sản xuất, hạch toán lại giống nh- doanh nghiệp sản xuất (công nghiệp, xây dựng ) 4.3.2 Kế toán hoạt động kinh doanh du lịch 4.3.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ a Nội dung chi phí trực tiếp tính vào giá thành dịch vụ: Các chi phí tính trực tiếp vào giá thành loại dịch vụ, không tính vào chi phí QLDN Nếu CP NVL TT hạch toán vào TK 621, CP NC TT hạch toán vào TK 622, CP SXC hạch toán vào TK 627 * Kinh doanh h-ớng dẫn du lịch: Đối với hoạt động này, chi phí trực tiếp đ-ợc xác định chi phí phục vụ trực tiếp khách du lịch trình tham quan, gồm có: 85 - Tiền trả cho khoản, ăn uống, ngủ, tiền thuê ph-ơng tiện lại, vé phà, vé vào cửa di tích, danh lam, thắng cảnh tính vào chi phí NVL TT - Tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng nhân viên HD du lịch tính vào CP NC TT - Chi phí trực tiếp khác nh- công tác phí h-ớng dẫn viên, chi phí giao dịch ký kết hợp đồng du lịch, hoa hồng môi giới tính vào CP SXC * Kinh doanh vận chuyển du lịch: - Chi phí NVL TT gồm: nhiên liệu, dầu phụ tùng thay khác - CP NC TT gồm tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng nhân viên lái xe phụ xe, khoản phụ cấp tính vào l-ơng - Chi phí sản xuất chung gồm: + Khấu hao ph-ơng tiện vận tải + Trích tr-ớc chi phí vỏ ruột xe + Chi phí sửa chữa ph-ơng tiện vận chuyển + Lệ phí giao thông + Tiền mua bảo hiểm xe + Một số chi phí khác nh- thiệt hại đụng xe khoản bồi th-ờng thiệt hại b Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý DN đơn vị kinh doanh du lịch chi phí quản lý hành chi phí có tính chất chung toàn đơn vị, bao gồm: - CP trì máy quản lý DN nh- tiền l-ơng khoản trích theo l-ơng nhân viên quản lý doanh nghiệp, khoản phụ cấp tính vào l-ơng - Chi phí công cụ dụng cụ dùng chung cho doanh nghiệp - Chi phí sửa chữa TSCĐ dùng chung cho DN - Chí phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho DN - Chi phí nộp cấp - Chi phí tuyên truyền quảng cáo, gới thiệu sản phẩm - Chi phí DV mua ngoài: điện, n-ớc, điện thoại, fax 86 - Chi phí chung khác nh- tiếp khách 4.3.2.2 Kế toán doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN kết kinh doanh (t-ơng tự nh- hoạt động dịch vụ khác) 4.4 Kế toán hoạt động kinh doanh vận tải 4.4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh vận tải Kinh doanh vận tải việc sử dụng ph-ơng tiện vận tải để vận chuyển hàng hóa, hành khác đ-ờng bộ, đ-ờng thủy, đ-ờng hàng không nhằm mục đích sinh lợi Vận tải dịch vụ có tính chất sản xuất, thực chức nang chủ yếu vận chuyển hàng hóa, hành khách xếp dỡ hàng hóa Đối t-ợng tập hợp CP KD vận tải đ-ợc tập hợp theo đội xe, đoàn xe vận chuyển hành khách hay hàng hóa - CP nguyên liệu: Tính theo PP gián tiếp tức vào số Km định mức tiêu hao: Nhiên liệu tiêu hao = Số Km x định mức tiêu hao số công ty thực khoán Cp nhiên liệu cho lái xe thi nhiên liệu tiêu hao đ-ợc xác định sở HĐ khoán lý HĐ khoán - CP NCTT tiền l-ơng phải trả cho nhân viên lái xe, phụ xe khoản trích theo l-ơng - CP săm lốp xe: gồm Cp mua sửa chữa săm lốp Đây khoản chi phí phát sinh kỳ với số tiền lớn nh-ng lại liên quan đến nhiều kỳ, khoản chi phí tiến hành trích tr-ớc nh- sau: Số tiền trích tr-ớc = Tổng tiền mua, sửa săm lốp/ số tháng sử dụng -ớc tính (th-ờng năm) - CP khấu hao ph-ơng tiện (KH TSCĐ) - CP khác: CP nguyên liệu phụ, công cụ dụng cụ để sửa xe, điện thoại, CP quản lý đội xe, vé cầu đ-ờng đ-ợc coi CP SXC (1) Mua xăng dầu, nhiên liệu: Nợ TK 152 87 Nợ TK 1331 Có TK 111, 112, 331 (2) Xuất kho nhiên liệu cho xe: Nợ TK 621 (nếu QĐ 48 1541) Có TK 152 - TH khoán nhiên liệu cho lái xe: + Khi ứng tiền cho lái xe mua nhiên liệu: Nợ Tk 141 Có TK 1111 + Cuối kỳ lý hợp đồng khoán: Nợ TK 621 Nợ TK 133 Có TK 141 (3) chi phí nhân công: - Tính l-ơng khoản trích theo l-ơng lái xe: Nợ TK 622 Có TK 334, 338 (4) Chi phí sản xuất chung: - CP khấu hao Nợ TK 627 Có TK 2214 - CP dịch vụ mua ngoài: Nợ TK 627 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331 - Khi mua sửa lốp: Nợ TK 242 Có TK 111, 112 - Khi phân bổ: Nợ TK 627 88 Có TK 242 (5) CP QL DN: Nợ TK 642 Nợ TK 133 (nếu có) Có TK 111, 112 Có TK 214 Có TK 152 Có TK 334, 338 (6) Cuối kỳ kết chuyển CP Nợ TK 154 Có TK 621 Có TK 622 Có TK 627 89 ... chế độ báo cáo kế toán 1.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán 1.2.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán - Chứng từ kế toán: minh chứng... dung tổ chức công tác kế toán đ-ợc tổ chức: - Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán - Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán - Tổ chức vận dụng hình thức kế toán sổ kế toán - Tổ chức vận... doanh nghiệp - Phân công lao động kế toán hợp lý - Vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo kế toán vào công tác kế toán hàng ngày cách hiệu - Xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương bài giảng kế toán thương mại dịch vụ , Đề cương bài giảng kế toán thương mại dịch vụ , Đề cương bài giảng kế toán thương mại dịch vụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn