QUẢN TRỊ rủi RO của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

212 303 1
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2017, 10:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -+ TRẦN THỊ NGỌC TRÂM QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -+ TRẦN THỊ NGỌC TRÂM QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Tô Ngọc Hưng PGS.TS Nguyễn Đắc Hưng HÀ NỘI, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tôi, kết nghiên cứu, kết luận khoa học chưa công bố công trình tương tự khác trước Số liệu tài liệu trích dẫn trung thực, đầy đủ, nguồn gốc ràng Hà Nội, ngày 19/1 /2017 Nguyên cứu sinh Trần Thị Ngọc Trâm ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu đề tài 3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 11 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 Phương pháp nghiên cứu 12 Những đóng góp luận án 13 Kết cấu luận án 15 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.1 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.1.1 Những vấn đề Ngân hàng thương mại 16 1.1.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 18 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 22 1.2.1 Khái niệm 22 1.2.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro ngân hàng thương mại 23 1.2.3 Mô hình quản trị rủi ro ngân hàng thương mại 25 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 28 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 58 iii 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế 58 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 70 2.1 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 70 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển 70 2.1.2 Một số tiêu 73 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 75 2.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng 75 2.2.2 Quản trị rủi ro tỷ giá 84 2.2.3 Quản trị rủi ro lãi suất 89 2.2.4 Quản trị rủi ro khoản 112 2.2.5 Quản trị rủi ro hoạt động 120 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 125 2.3.1 Những kết đạt 125 2.3.2 Những hạn chế 132 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 136 KẾT LUẬN CHƯƠNG 143 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 144 iv 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 144 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam 144 3.1.2 Mục tiêu hoạt động kinh doanh cỉa VCB giai đoạn đến năm 2020 145 3.1.3 Một số bất cập đặt thách thức quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam Viwtcombank 147 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 153 3.2.1 Nhóm giải pháp cụ thể quản trị rủi ro tín dụng 153 3.2.2 Nhóm giải pháp quản trị rủi ro tỷ giá 157 3.2.3 Nhóm giải pháp quản trị rủi ro lãi suất 161 3.2.4 Nhóm giải pháp cụ thể quản trị rủi ro khoản 166 3.2.5 Quản trị rủi ro hoạt động 169 3.2.6 Nhóm giải pháp bổ trợ 170 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 178 3.3.1 Đối với Chính phủ 178 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 180 3.3.3 Đối với Bộ ngành 185 KẾT LUẬN CHƯƠNG 187 KẾT LUẬN 188 DANH MỤC BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ Đà ĐƯỢC CÔNG BỐ 190 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 191 PHỤ LỤC 197 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADB: Ngân hàng phát triển châu Á ATM: Máy giao dịch ngân hàng tự động BHXH: Bảo hiểm xã hội CAR: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CIC: Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia CSDL: sở liệu CN: Chi nhánh CNTT: Công nghệ thông tin CSTT: Chính sách tiền tệ DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước DPRR: Dự phòng rủi ro DSTT: Doanh số toán DSSD: Doanh số sử dụng ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ GNNĐ: Ghi nợ nội địa GNQT: Ghi nợ quốc tế HĐKD: Hoạt động kinh doanh HĐQT: Hội đồng quản trị HSC: Hội sở L/C: Thư tín dụng LS: Lãi suất LDR: Hệ số tín dụng huy động vốn MAS: quan quản lý tiền tệ Singapore vi NH: Ngân hàng NHĐT: Ngân hàng điện tử NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHBL: Ngân hàng bán lẻ NHCSXH: Ngân hàng sách xã hội NHTMCPĐT&PT Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHNg: Ngân hàng nước NHNo & PT NT: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam NHLD: Ngân hàng liên doanh NHTM: Ngân hàng thương mại NHTW: Ngân hàng trung ương NIM: Chênh lệch lãi suất huy động lãi suất cho vay NQH: Nợ hạn SPDV: Sản phẩm dịch vụ SME: Doanh nghiệp vừa nhỏ PCCC: Phòng chống chữa cháy QLCĐV: Quản lý cân đối vốn QTRR: Quản trị rủi ro QLRRTT: Quảnrủi ro thị trường RRHĐ: Rủi ro hoạt động RRLS: Rủi ro lãi suất RRTK: Rủi ro khoản TCTC: Tổ chức tài vii TCKT: Tổ chức kinh tế TSBĐ: Tài sản bảo đảm TSC: Tài sản TSN: Tài sản nợ TTTM: Tài trợ Thương mại TTXNK Thanh toán xuất nhập TTQT: Thanh toán quốc tế TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh VCB: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam VAMC: Công ty mua bán nợ Tổ chức tín dụng Việt Nam VNĐ: Đồng Việt Nam UBQLRR: Ủy ban quảnrủi ro USD: Đô la Mỹ UBND: Ủy ban nhân dân XLRR: Xử lý rủi ro XNK: Xuát nhập WB: Ngân hàng giới viii DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 2.1 Bảng 2.2 TÊN BẢNG Các quy trình quản trị rủi ro Tóm tắt phương pháp quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất động Tỷ lệ ROE RAROC với khoản vay ANZ Một số tiêu kinh doanh chủ yếu VCB giai đoạn 2009 – 2015 Tăng trưởng dư nợ cho vay tổng tài sản VCB giai đoạn 2009 – 2015 TRANG 25 39 60 72 80 Bảng 2.3 Các nhóm nợ VCB giai đoạn 2009 – 2015 82 Bảng 2.4 Các phương pháp đo lường rủi ro lãi suất 101 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 3.1 Vốn huy động từ kinh tế tổng tài sản VCB giai đoạn 2009 – 2015 Một số tiêu vốn điều lệ hệ số CAR hiệu vốn VCB giai đoạn 2009 - 2015 Hạn mức duyệt giao dịch ngoại tệ người duyệt Một số tiêu hiệu kinh doanh an toàn VCB giai đoạn 2010 – 2015 Một số tiêu định hướng VCB giai đoạn đến năm 2020 115 119 122 126 146 Bảng 3.2 Nguồn rủi ro khách hàng 158 Bảng 3.3 Nguồn rủi ro từ VCB 159 186 - Phối hợp với NHNN nâng cao chất lượng điều hành vĩ mô tiền tệ, tín dụng Duy trì sách tỷ giá thị trường quản lý nhà nước thực sách quảnngoại hối hiệu - Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước hoạt động quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM Các ngành cần phải liệt thực chức nhiệm vụ tiếp tục đưa giải pháp cấu lại kinh tế, củng cố phát triển hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán hệ thống ngân hàng Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước hoạt động quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM, nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro trình hoạt động kinh doanh NHTM Nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm 187 KẾT LUẬN CHƯƠNG Thực mục tiêu nghiên cứu đề tài, chương 3, Luận án tập trung làm nội dung sau: Đưa định hướng dự báo thời gian tới, thị trường tài quốc tế, thị trường tài chính, thị trường tiền tệ Việt Nam nhiều biến động biến động khó lường, đặt công tác quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam nói chung, VCB nói riêng tiếp tục phải tăng cường, đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu Dựa đánh giá thực trạng chương 2, chương luận án đề xuất hệ thống giải pháp đồng theo hướng tăng cường quản trị rủi ro, hoàn thiện nâng cao hiệu quản trị rủi ro, tập trung vào quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro toán quốc tế NHĐT, rủi ro lãi suất, rủi ro hoạt động VCB Đồng thời luận án đưa kiến nghị nhằm thực nhóm giải pháp 188 KẾT LUẬN Trong hoạt động kinh doanh, ngân hàng lĩnh vực hoạt động nhạy cảm tiềm ẩn nhiều rủi ro Đặc biệt, trước xu hội nhập, NHTM phải đối phó với nhiều loại hình rủi ro khác Tuy nhiên, Việt Nam, xuất phát điểm NHTM thấp so với trung bình khu vực nên việc phải tập trung phát triển quan tâm đến lợi nhuận xem ưu tiên số Chính thế, hệ thống quản trị rủi ro NHTM Việt Nam nói chung, VCB nói riêng nhiều hạn chế, bất cập, chưa đầu tư xây dựng cách thỏa đáng chuyên nghiệp Việc tăng cường quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh NHNN NHTM đặc biệt quan tâm Do vậy, tìm giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro, hoàn thiện công tác quản trị rủi ro vấn đề cấp thiết ý nghĩa quan trọng NHTM Việt Nam nói chung VCB nói riêng Luận án lựa chọn đề tài nói sử dụng phương pháp nghiên cứu thích hợp hoàn thành nội dung chủ yếu sau: Một là, hệ thống hóa vấn đề quản trị rủi ro, bao gồm khái niệm, nội dung, phương pháp đánh giá rủi ro, nội dung quản trị loại rủi ro cụ thể, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro, từ quản trị rủi ro tín dụng, đến quản trị rủi ro tỷ giá, quản trị rủi ro lãi suất, quản trị rủi ro khoản quản trị rủi ro hoạt động Hai là, khái quát, phân tích, lựa chọn kinh nghiệm quốc tế quản trị rủi ro NHTM sở rút học cần thiết cho NHTM Việt Nam nói chung VCB nói riêng Luận án thực cách khoa học đồng Ba là, luận án làm thực trạng quản trị rủi ro VCB rộng, nhiều lĩnh vực khác cách tiếp cận khó khăn định Từ thực tế đó, luận án lựa chọn phân tích đánh giá thực trạng quản trị 189 rủi ro, sâu vào quản trị rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tỷ giá, lãi suất, rủi ro khoản, quản trị rủi ro hoạt động hệ thống VCB từ rút kết quả, nguyên nhân, hạn chế hoạt động Bốn là, sở lý luận thực trạng hoạt động quản trị rủi ro VCB, luận án đưa hệ thống giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao lực quản trị rủi ro, hoàn thiện công tác quản trị rủi ro, chủ yếu tín dụng, tỷ giá, lãi suất, hoạt động quản trị rủi ro khoản VCB, nhiều giải pháp mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ lĩnh vực quản trị rủi ro Để giải pháp tính khả thi, luận án đề xuất số kiến nghị liên quan với Chính phủ với NHNN Luận án làm rõ, VCB NHTM hàng đầu Việt Nam quản trị rủi ro, đảm bảo chất lượng tín dụng, đảm bảo khoản, kinh doanh thị trường vốn, lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ, toán quốc tế, tài trợ vốn cho lĩnh vực xuất nhập khẩu,….VCB không ngừng hoàn thiện nâng cao hiệu quản trị hoạt động Luận án phân tích làm giai đoạn 2009 – 2015 với nhiều khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng tài toàn cầu, khủng hoảng nợ công châu Âu, thị trường bất động sản tăng cao sau sụt giảm mạnh, hệ thống NHTM Việt Nam nhiều thời điểm rơi vào khủng hoảng khoản, lãi suất tăng cao sau giảm mạnh, VCB tiếp tục phát triển ổn định, không ngừng nâng cao lực tài giữ uy tín Tuy nhiên thời gian tới, hội nhập sâu rộng với quốc tế khu vực từ phân tích thực trạng cho thấy, quản trị rủi ro VCB tiếp tục đặt nhiều vấn đề cần giải đặc biệt rủi ro tín dụng, rủi ro kinh doanh ngoại hối, rủi ro lãi suất,….Luận án đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế góp phần tăng cường quản trị rủi ro toàn hệ thống VCB theo mục tiêu đề 190 DANH MỤC BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ Đà ĐƯỢC CÔNG BỐ Trần Thị Ngọc Trâm (2013), “Vai trò tín dụng ngân hàng gắn với chuyển đổi cấu kinh tế hộ nông dân”, Tạp chí khoa học đào tạo Ngân hàng, (Số 132), tr.40-43 Trần Thị Ngọc Trâm (2013), “Khơi thông kênh vốn tín dụng vào nông nghiệp, nông thôn”, Tạp chí kinh tế dự báo, (Số 548), tr.38-40 Trần Thị Ngọc Trâm (2013), “Xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng nay”, Thông tin khoa học trường Đại học Công đoàn, (Số 82), tr.36-38 Trần Thị Ngọc Trâm (2013), “Quản lý nợ xấu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam”, Thông tin khoa học trường Đại học Công đoàn, (Số 87), tr.41-44 Trần Thị Ngọc Trâm (2014), “Quản lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, chủ nhiệm đề tài, trường Đại học Công đoàn, nghiệm thu năm 2014 Trần Thị Ngọc Trâm (2015), “Nâng cao lực cạnh tranh VCB”, Tạp chí kinh tế dự báo, (Số 593), tr.40-42 Trần Thị Ngọc Trâm (2016), “Những hạn chế vướng mắc triển khai thông tư 09/2015 hoạt động mua bán nợ xấu”, Kỷ yếu hội thảo khoa học trường Đại học Công đoàn, tháng 4/2016 Trần Thị Ngọc Trâm (2016), “Quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, (Số 541), kỳ 2/tháng 9/2016, tr.36-38 Trần Thị Ngọc Trâm (2016), “Tăng cường quản trị rủi ro khoản VCB”, Tạp chí kinh tế dự báo, (Số 632) 24/2016, tr.31-33 191 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TIẾNG VIỆT Nguyễn Kim Anh (2010), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nxb Trường Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội, Hà Nội Bùi Diệu Anh (2013), Hoạt động kinh doanh ngân hàng, Nxb Phương Đông, TP.HCM, 2013 Nguyễn Tuấn Anh (2011), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Vân Anh (2014), “Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng thông qua áp dụng Basel II - nhìn từ kinh nghiệm quốc tế”, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số 20 (413) phát hành tháng 10/2014 Citi Bank (1996), Luật Ngân hàng số nước giới, Hà Nội David Begg (2001), Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001 Deusche Bank, (2007): “Tài liệu hội thảo quản trị rủi ro giành cho NHTM Việt Nam”, tiếng Việt, Hà Nội, 2007 Hoàng Huy Hà (2012), đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành: “Việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn hoạt động kinh doanh quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thực trạng giải pháp”, NHNN Việt Nam, tháng 10/2012, Hà Nội Đỗ Thị Kim Hảo (2005), Giải pháp quảnrủi ro lãi suất Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế cấp Nhà nước, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 10 Trần Huy Hoàng (2010), Quản trị ngân hàng, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2010 11 Hà Mạnh Hùng (2011),”Áp dụng nguyên tắc Basal quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 10/2011, Hà Nội, 2011 12 Tô Ngo ̣c Hưng (2011), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nxb thố ng kê, Hà Nô ̣i, 2011 192 13 Đinh Thu Hương Phan Đăng Lưu (2014), “Hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Agribank nhằm nâng cao lực cạnh tranh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Ngân hàng, số 5/2014, Hà Nội 14 IFC (2012): “Tài liệu hội thảo Quản trị rủi ro IFC”, Hà Nội 15 ING Group (2002), Báo cáo thường niên năm 2002, Hà Nội 16 KPMG International (2007), Tài lệu hội thảo quản trị rủi ro ngân hàng Hà Nội 17 Nguyễn Thị Phương Lan (1995), Một số vấn đề rủi ro ngân hàng điều kiện kinh tế thị trường, Luận án tiến sĩ Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 18 Nguyễn Thị Loan (2012): “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 1+2, tháng 1/2012, Hà Nội 19 Cấn Văn Lực (2012): Đề tài: Thực trạng quảnrủi ro tín dụng theo thông lệ Basel II NHTM Việt Nam khuyến nghị”, đề tài nhánh thuộc đề tài cấp ngành Ngân hàng năm 2012 TS Cấn Văn Lực làm chủ nhiệm, Hà Nội 20 NHNN Việt Nam (2009-2015), Báo cáo thường niên, hàng năm, năm 2009-2015, Hà Nội 21 NHNN Việt Nam (2009-2015), Báo cáo chuyên đề tín dụng hàng năm, Hà Nội 22 NHNN Việt Nam (2009-2015), Báo cáo chuyên đề Thanh tra hàng năm, Hà Nội 23 NHNN Việt Nam (2009-2015), Báo cáo điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng hàng năm, Hà Nội 24 NHNN Việt Nam (2000-2014), “Văn quy phạm pháp luật”, lưu hành nội bộ, NHNN Việt Nam ấn hành hàng tháng, năm 2000 – đến tháng 12/2014, Hà Nội 193 25 NHNN Việt Nam (2001), Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Ban hành qui chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng; Hà Nội 26 NHNN Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Thống đốc NHNN ngày 22/04/2005 Ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD, Hà Nội 27 NHNN Việt Nam (2005), Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 Sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định 1627, Hà Nội 28 NHNN Việt Nam (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 sửa đổi bổ sung Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, Hà Nội 29 NHNN Việt Nam (2010), Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, Hà Nội 30 NHNN Việt Nam (2013) Thông tư 02/2013/TT-NHNN, ngày 22/01/2013, thay Quyết định 493, Hà Nội 31 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2015), “Chiến lược phát triển đến năm 2020 VCB”, Hà Nội 32 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2009-2015):Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm, năm 2009-2015, Hà Nội 33 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2009-2015): Báo cáo thường niên hàng năm, năm 2009 – 2015, Hà Nội 34 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2009-2015): Báo cáo đánh giá lực cạnh tranh VCB, hàng năm, năm 2009 – 2015, Hà Nội 35 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2000-2015), Các văn nội văn quy phạm pháp luật, xuất hàng tháng, năm 2000 – 2015, Hà Nội 36 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2005), Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền nước, Hà Nội 194 37 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2005), Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền đến nước, Hà Nội 38 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2008), Quy trình nghiệp vụ nhờ thu tín dụng chứng từ, Hà Nội 39 Phạm Thị Nguyệt (2011), “Nguyên nhân biểu rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại”, Tạp chí Ngân hàng, số 9/2011, Hà Nội 40 Tạ Ngọc Sơn (2011), Quảnrủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 41 Peter S Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 42 Phòng Thương mại Quốc tế (2011), Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Nhà xuất Lao động, Hà Nội 43 Quốc hội (2010): Luật NHNN, Nxb Chính tri ̣quố c gia, Hà Nô ̣i năm 2010 44 Quốc hội (2010), Luật TCTD, Nxb Chiń h tri ̣ quố c gia, Hà Nô ̣i, năm 2010 45 Lê Thanh Tâm Phạm Bích Liên (2009), “Quản trị rủi ro hoạt động: kinh nghiệm quốc tế học ngân hàng thương mại Việt Nam, Hà Nội”, Tạp chí Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 20/2009 46 Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội 47 Nguyễn Văn Tiến (2007), Cẩm nang Thanh toán quốc tế L/C, Nxb Thống kê, Hà Nội 48 Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Thanh toán quốc tế tài trợ ngoại thương, Nxb Thống kê, Hà Nội 49 Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nxb, Hà Nội 50 Nguyễn Văn Tiế n (2013), Quản tri ̣ ngân hàng thương mại, Nxb, Hà Nô ̣i 195 51 Tổng cục Thống kê Việt Nam (2009-2015), Niêm giám Thống kê hàng năm, năm 2009-2015, Hà Nội 52 Tổng cục Thống kê Việt Nam (2009 – 2015): Niêm giám thống kê hàng năm, số liệu công bố hàng tháng, năm 2006 – 2015 53 Nguyễn Hữu Thuỷ (1996), Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi tín dụng ngân hàng thương mại giai đoạn nay, Luận án tiến sỹ, bảo vệ Đại học Kinh tế quốc dân, năm 1996, Hà Nội 54 Đinh Xuân Trình (2006), Giáo trình toán quốc tế, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội 55 Trần Thị Minh Trang (2014), “Xây dựng khuôn khổ quản trị rủi ro hoạt động hiệu NHTM Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 5/2014, Hà Nội 56 Nguyễn Anh Tuấn (2006), Quản trị rủi ro kinh doanh ngoại thương, Nxb Lao động- Xã hội, Hà Nội 57 Trần Trung Tường: (2011): Quản trị tín dụng NHTM cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 58 Ủy ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế (2012), Các giải pháp trọng yếu, Hà Nội B TIẾNG ANH 59 A Saunder H Lange (1999): Financial Institutions Management – A Modern Perpective, 1999 60 ANZ (2006), Consolidated annual report 2002 – 2006 61 ANZ (2006), Financial reports from 2002 to 2006 62 Basel Committee on Banking Supervision (2000), Principal for the Management of Credit Risk 63 Basel Committee on Banking Supervision (2006) Internatinal Convergence of Capital Measurement and Capital Standards Revised Framework - Comprehensive Version, BIS, Basel, Switzerland Cases, Johnwiley & Son, Inc, Australia 196 64 Basel Committee on Banking Supervision (2006), The IRB Use Test: Background and Implementation, Basel Committee Newsletter No.9; Bernd E & Robert R (2010) The Basel II Risk Parameters Estimation, Validation, Stress Tesing with Applications to Loan Risk Management, Springer 65 Deusche Bank (2007): “Consolidated annual report 2007” 66 Hempel G.H., Simonson D.G (1999), Bank Management Text and 67 Glen Bullivant (2005): "Credit Management" 68 Stephan Cowan, Glen Bullivant, Robert addlestone (2004): "Effective credit control & debt recovery handbook - Tottel Publisher" 69 Stephan Schwill (2008): “Market and Liquidity Risk Management in a Bank” 70 Rifki Ismal (2005)”“Banking Liquidity Risk Management Issues” 71 Richard Barfield management” and Shyam Venkat (2009): “Liquidity risk 72 The GARP Risk Series (2010), CREDIT RISK MANAGEMENT 73 Rudolf Duttweiler (2010) “Liquidity Risk Management in a Bank” C TRANG WEB 74.http://www.vnba.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id =1594:hip-c-vn-basel-basel-i-va-ii&catid=43:ao-to&Itemid=90, [ngày truy cập 11/7/2015] 75.http://VCB.com.vn/upload/2014/04/Bao%20cao%20thuong%20nien%202 013%20(Tieng%20Viet).pdf?5 [ngày truy cập 11/7/2015] 76.http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/quan-lyno-cong-nhin-tu-bai-hoc-argentina-28288.html [ngày truy cập 11/7/2015] 77.http://tinchungkhoan24h.com/stock/user/index.php?page=newsdetail&subj ect=&newsid=3107&lang= [ngày truy cập 21/8/2015] 197 PHỤ LỤC Phụ lục số 1: Chênh lệch Tài sản – Nợ nhạy cảm lãi suất ngày 31/12/2012 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu RSA Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi cho vay TCTD khác Chứng khoán kinh doanh Cho vay khách hàng Chứng khoán đầu tư RSL Tiền gửi vay TCTD khác Tiền gửi khách hàng Phát hành giấy tờ giá Chênh lệch GAP 0-1 tháng 120,698,012 1-3 tháng 129,158,873 3-6 tháng 17,267,448 - 12 tháng 46,495,544 1-5 năm 92,334,686 Trên năm 71,272,468 477,227,031 12,234,145 - - - - - 12,234,145 57,890,220 - - - - - 57,890,220 284,267 - - - - - 284,267 49,502,342 126,890,987 16,766,803 37,295,123 34,078,369 68,822,468 333,356,092 787,038 2,267,886 500,645 9,200,421 58,256,317 2,450,000 73,462,307 131,631,987 133,069,801 33,966,858 39,780,944 68,469,357 - 406,918,947 49,086,345 47,728,456 - - - - 96,814,801 82,120,431 85,341,345 32,143,614 32,248,731 49,580,796 - 281,434,917 1,823,244 7,532,213 18,888,561 - 28,669,229 (16,699,410) 6,714,600 23,865,329 71,272,468 425,211 (10,933,975) (3,910,928) Tổng cộng Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2012): “Báo cáo tài năm 2012” 198 Phụ lục số 2: Chênh lệch Tài sản – Nợ nhạy cảm lãi suất ngày 31/12/2013 Đơn vị tính: triệu đồng Trên năm Tổng cộng 103,921,324 543,290,628 - - 10,159,564 - - - 73,181,935 - - - - 657,693 132,496,735 11,705,005 38,989,686 101,334,576 376,288,968 1,324,507 4,579,897 800,989 13,808,708 2,586,748 83,002,468 RSL 144,994,223 138,380,928 15,940,986 93,434,421 - 452,837,385 Tiền gửi vay TCTD khác 41,860,953 38,603,796 - - - 80,464,749 Tiền gửi khách hàng 101,976,480 91,341,345 13,405,316 89,445,625 - 355,807,870 Phát hành giấy tờ giá 1,156,790 8,435,787 2,535,670 3,988,796 447,723 - 16,564,766 Chênh lệch GAP (879,648) (1,304,296) (3,434,992) (40,636,027) 32,786,882 Chỉ tiêu - tháng - tháng - tháng - 12 tháng RSA 144,114,575 137,076,632 12,505,994 52,798,394 Tiền gửi NHNN 10,159,564 - - - Tiền, vàng gửi cho vay TCTD khác 73,181,935 - - Chứng khoán kinh doanh 657,693 - Cho vay khách hàng 58,790,876 Chứng khoán đầu tư - năm 92,873,709 32,972,090 59,901,619 60,086,827 - 59,639,104 103,921,324 Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2013): “Báo cáo tài năm 2013” 199 Phụ lục số 3: Chênh lệch Tài sản – Nợ nhạy cảm lãi suất ngày 30/09/2014 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu - tháng - tháng 3-6 tháng - 12 tháng - năm Trên năm Tổng cộng RSA 142,818,113 142,803,159 20,779,787 30,486,439 122,839,242 125,305,985 585,032,725 Tiền gửi NHNN 5,096,645 - - - - - 5,096,645 Tiền, vàng gửi cho vay TCTD khác 60,469,949 - - - - - 60,469,949 Chứng khoán kinh doanh 4,736,157 - - - - - 4,736,157 Cho vay khách hàng 62,445,732 133,139,587 15,344,536 29,181,918 36,048,173 122,719,237 398,879,183 Chứng khoán đầu tư 10,069,630 9,663,572 5,435,251 1,304,521 86,791,069 2,586,748 115,850,791 RSL 145,950,003 146,713,808 23,649,036 96,132,455 75,494,280 - 487,939,582 Tiền gửi vay TCTD khác 46,813,873 47,059,546 - - - - 93,873,419 Tiền gửi khách hàng 98,593,819 99,654,262 23,133,521 96,132,455 71,194,340 - 388,708,397 Phát hành giấy tờ giá 542,311 - 515,515 - 4,299,940 - 5,357,766 Chênh lệch GAP (3,131,890) (3,910,649) (2,869,249 ) (65,646,016) 47,344,962 125,305,985 Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2014):”Báo cáo tài Quý năm 2014 200 Phụ lục số 4: So sánh lợi nhuận hết năm 2014 NHTM quy lớn Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2009-2015): “Báo cáo đánh giá lực cạnh tranh VCB”, hàng năm, năm 2009 – 2015 Phụ lục số 5: Một số tiêu hiệu kinh doanh NHTM cổ phần lựa chọn thời điểm 30/6/2015 Phụ lục số 6: Một số tiêu an toàn VCB so sánh với NHTM khác toàn ngành ngân hàng năm 2015 Tỉ lệ cho vay/huy động TT1 31/12/2014 Cho vay/Huy động (quy Vnd) Cho vay/huy động Vnd Cho vay/huy động ngoại tệ Vietin BIDV VCB Agri 103,4% 92,1% 216,3% 99,4% 76,5% 94,4% 78,0% 152,1% 71,4% 84,5% 85,8% 101,1% 31/07/2015 Cho vay/Huy động (quy Vnd) Cho vay/huy động Vnd Cho vay/huy động ngoại tệ Vietin BIDV VCB Agri 105,6% 93,9% 223,6% 96,1% 73,5% 91,8% 75,7% 146,1% 66,3% 80,4% 80,7% 89,4% ACB Techcom 74,2% 72,9% 90,3% 61,5% 60,9% 69,0% ACB Techcom 77,8% 76,5% 94,6% 70,7% 70,8% 69,7% MB Sacom Vpbank 59,9% 76,6% 56,7% 75,1% 82,7% 102,6% MB 65,7% 64,4% 73,4% Sacom Vpbank 76,9% 76,3% 85,5% EIB Toàn ngành 69,5% 85,9% 72,9% 81,3% 35,3% 113,3% 70,8% 73,8% 37,6% 78,3% 77,8% 84,2% EIB Toàn ngành 78,8% 76,1% 94,9% 78,9% 78,4% 83,3% Nguồn: Tham khảo tính toán theo quan điểm tác giả từ số liệu Báo cáo tổng kết năm 2015 NHTM lựa chọn Báo cáo tổng kết năm 2015 VCB ... thiết phải quản trị rủi ro ngân hàng thương mại 23 1.2.3 Mô hình quản trị rủi ro ngân hàng thương mại 25 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại ... CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 144 iv 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI... KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 75 2.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng 75 2.2.2 Quản trị rủi ro tỷ giá 84 2.2.3 Quản trị rủi ro lãi suất
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ rủi RO của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM , QUẢN TRỊ rủi RO của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM , QUẢN TRỊ rủi RO của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM , Tổng quan nghiên cứu của đề tài, NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 2 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, 1 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, 1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, 2 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay