ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải)

40 119 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2017, 07:43

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File wordỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải) File word KHẢO SÁT VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ A KIẾN THỨC BẢN Các bước khảo sát vẽ đồ thị hàm số: Tìm tập xác định hàm số Tìm cực trị: Tính y’, giải phương trình y’ = Tìm tiệm cận ( có) Lập bảng biến thiên Vẽ đồ thị ( tìm thêm điểm thích hợp ý giao điểm đồ thị với trục tọa độ) B KỸ NĂNG BẢN I Đồ thị hàm số bậc 3: y  ax3  bx2  cx  d  a   (C) Khi a > 0: (C) điểm cực trị ( b2  3ac  ) (C) điểm cực trị ( b2  3ac  ) Khi a < 0: (C) điểm cực trị ( b2  3ac  ) (C) điểm cực trị ( b2  3ac  ) Đặc biệt: (C) điểm cực trị nằm phía so với trục Oy ac  Khi a > Khi a < II Đồ thị hàm số bậc trùng phương: y  ax  bx  c  a   (C) Khi a > 0: (C) điểm cực trị ( b  ) (1 CĐ, CT) Khi a < 0: (C) điểm cực trị ( b  ) ( CT) (C) điểm cực trị ( b  ) (C) điểm cực trị ( b  ) (2 CĐ, CT) III Đồ thị hàm số biến: y  ( CĐ) ax  b  ad  bc   (C) cx  d Khi ad  bc  Khi ad  bc  IV Biến đổi đồ thị: Cho hàm số y  f  x  đồ thị (C) Khi đó, với số a > ta có: Hàm số y  f  x   a đồ thị (C’) tịnh tiến (C) theo phương Oy lên a đơn vị Hàm số y  f  x   a đồ thị (C’) tịnh tiến (C) theo phương Oy xuống a đơn vị Hàm số y  f  x  a  đồ thị (C’) tịnh tiến (C) theo phương Ox qua trái a đơn vị Hàm số y  f  x  a  đồ thị (C’) tịnh tiến (C) theo phương Ox qua phải a đơn vị Hàm số y   f  x  đồ thị (C’) đối xứng (C) qua trục Ox Hàm số y  f   x  đồ thị (C’) đối xứng (C) qua trục Oy HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU (Số lượng hạn) Soạn tin nhắn “Tôi muốn đăng ký tài liệu, đề thi file word môn Toán” Rồi gửi đến số điện thoại   f  x  x  Hàm số y  f  x    đồ thị (C’) cách: f  x x      + Giữ nguyên phần đồ thị (C) nằm bên phải trục Oy bỏ phần (C) nằm bên trái Oy + Lấy đối xứng phần đồ thị (C) nằm bên phải trục Oy qua Oy Ví dụ: Vẽ đồ thị hàm số (C’): y  x  3x  từ đồ thị (C): y  x3  3x  Giả sử (C) đường đứt khúc hình vẽ Bước 1: Giữ nguyên đường đứt khúc phía bên phải trục Oy cách tô đậm phần đường đứt khúc bên phải Oy, bỏ phần đường đứt khúc bên trái Oy Bước 2: lấy đối xứng qua Oy phần đường tô đậm, ta đồ thị (C’)   f  x  f  x   Hàm số y  f  x    đồ thị (C’) cách:  f x f x        + Giữ nguyên phần đồ thị (C) nằm Ox + Lấy đối xứng phần đồ thị (C) nằm Ox qua Ox bỏ phần đồ thị (C) nằm Ox Ví dụ: Vẽ đồ thị hàm số (C’): y  x3  3x  từ đồ thị (C): y  x3  3x  Giả sử (C) đường đứt khúc hình vẽ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU (Số lượng hạn) Soạn tin nhắn “Tôi muốn đăng ký tài liệu, đề thi file word môn Toán” Rồi gửi đến số điện thoại Bước 1: Giữ nguyên đường đứt khúc phía trục Ox cách tô đậm phần đường đứt khúc phía Ox Bước 2: lấy đối xứng qua Ox phần đường đứt khúc nằm Ox qua Ox xóa phần đường đứt khúc nằm Ox , ta đồ thị (C’) KHẢO SÁT VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ C BÀI TẬP NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU (tối thiểu 30 câu) Câu Hàm số y  x2 đồ thị hình vẽ sau đây? Hãy chọn câu trả lời x 1 y y A B -2 -1 -1 -2 x x y y C D -2 -1 1 x -2 -1 x Hướng dẫn giải [Phương pháp tự luận] Hàm số y  x2 tiệm cận đứng x  1, Tiệm cận ngang y  nên loại trường hợp D x 1 Đồ thị hàm số y  x2 qua điểm  0;2 nên chọn đáp án A x 1 [Phương pháp trắc nghiệm] x2 d  x2   suy hàm số y  đồng biến tập xác định, loại đáp án B,   x 1 dx  x   x  10 81 D Đồ thị hàm số y  Câu Hàm số y  x2 qua điểm  0;2 nên chọn đáp án A x 1  2x đồ thị hình vẽ sau đây? Hãy chọn câu trả lời 2 x y y A B 1 -1 -2 -3 x -2 -1 y x y C D 1 -3 -2 -1 -2 -1 x x Hướng dẫn giải [Phương pháp tự luận] Hàm số y   2x tiệm cận đứng x  2, Tiệm cận ngang y  nên loại đáp án B, D 2 x Đồ thị hàm số y   2x qua điểm  3;4 nên chọn đáp án A 2 x [Phương pháp trắc nghiệm] d   2x   2x  0,2  suy hàm số y  đồng biến tập xác định, loại đáp án D   dx   x  x  2 x Sử dụng chức CALC máy tính: CALC  3  nên chọn đáp án A Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU (Số lượng hạn) D Soạn tin nhắn “Tôi muốn đăng ký tài liệu, đề thi file word môn Toán” Rồi gửi đến số điện thoại Câu y x -2 -1 2x  ; x 1 Hướng dẫn giải A y  B y  x3  3x2  1; C y  x4  x2  1; D y  2x  x 1 [Phương pháp tự luận] Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm dạng y  ax b nên loại đáp án B, C cx d Hàm số y  2x  a.d-b.c  2.1 1.1   nên loại đáp án D x 1 Hàm số y  2x  a.d-b.c=2.1-1.5  -3  nên chọn đáp án A x 1 [Phương pháp trắc nghiệm] Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm dạng y  ax b nên loại đáp án B, C cx d d  2x   2x  đồng biến tập xác định, loại đáp án D  0,25  suy hàm số y    dx  x   x  x 1 Vậy đáp án A Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? y x -2 -1 2x  ; x 1 Hướng dẫn giải A y  B y  -1 2x  ; x 1 C y  2x  ; x 1 D y   2x x 1 [Phương pháp tự luận] Nhìn vào đồ thị ta thấy tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  Loại đáp án B, D Đồ thị hàm số qua điểm  0; 1 y 2x  x   y  Loại đáp án B x 1 y 2x  x   y  1 Chọn đáp án A x 1 [Phương pháp trắc nghiệm] Câu Bảng biến thiên hình đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? x y   – –  1 y 1  A y  x  ; x 1 B y  x  ; x 1 C y  x3 ; x 1 D y  x  x 1 Hướng dẫn giải HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU (Số lượng hạn) Soạn tin nhắn “Tôi muốn đăng ký tài liệu, đề thi file word môn Toán” Rồi gửi đến số điện thoại [Phương pháp tự luận] Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  1 suy loại đáp án C Nhìn vào bảng biến thiên , hàm số nghịch biến khoảng  ;1 1;  y x  a.d-b.c=  1.(1)  1.(2)   Loại đáp án B x 1 y x  a.d-b.c=  1.(1)  1.(3)   Loại đáp án D x 1 y x  a.d-b.c=  1.(1)  1.3  2  Chọn đáp án A x 1 [Phương pháp trắc nghiệm] Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  1 suy loại đáp án C Nhìn vào bảng biến thiên , hàm số nghịch biến khoảng  ;1 1;  d  x     suy loại đáp án B dx  x   x  d  x  3   suy loại đáp án C dx  x   x  Câu Xác định a, b, c để hàm số y  ax  đồ thị hình vẽ bên Chọn đáp án đúng? bx  c y -2 A a  2, b  1, c  1; Hướng dẫn giải B a  2, b  1, c  1; x C a  2, b  2, c  1; D a  2, b  1, c  Dựa vào đồ thị, ta tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  đồ thị qua điểm  0;1 (1) Đồ thị hàm số y  a x 1 tiệm cận đứng x  b , tiệm cận ngang y  a qua điểm xb  1   0; b  (2)   Từ (1) (2) suy ra: a  2, b  1, c  1; Chọn đáp án A ax  tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  qua điểm A 2; 3 cx  d ax  Lúc hàm số y  hàm số bốn hàm số sau: cx  d Câu Cho hàm số y  A y  2x  ; 1 x B y  2x  ; x 1 C y  2x  ; x 1 D y  Hướng dẫn giải Đồ thị hàm số y  d a a x 1 tiệm cận đứng x   , tiệm cận ngang y  c c cx d a c  a  2c a  2c  a    d    Theo ta    d  2c  2c  d   c  1  c    2a   6c  3d 2a  6c  3d  d   a.2   c.2  d  3  Chọn đáp án A 3 2x  x 1 Câu Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên hình bên:  x  – y' –  y  Đây bảng biến thiên hàm số nào? Chọn câu đúng? A y  2x  ; x 1 Hướng dẫn giải B y  2x  ; x 1 C y  x 1 ; 2x  D y  2x  x 1 Dựa vào bảng biến thiên, đồ thị hàm số tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  , hàm số nghịch biến khoảng  ;1 1;  Đáp án C sai Tiệm cận đứng x  Đáp án D sai Tiệm cận đứng x  1 Đáp án B sai y '   x  1 0 Vậy, chọn đáp án A Câu Cho đồ thị hàm số y  f  x  hình bên Khẳng định đúng? y -2 -1 A Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  1;   ; x B Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1  1;   ; C Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  1 ; D Hàm số cực đại cực tiểu Hướng dẫn giải Đáp án B sai hàm số đồng biến Đáp án C sai đồ thị hàm số tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  Đáp án D sai hàm số cực trị Vậy, chọn đáp án A Câu Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên x 1  y  – – +  1 y  Khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số đường tiệm cận; B Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  0;  ; C Đồ thị hàm số tiệm cận; D Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ Hướng dẫn giải Đáp án A tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  1, y  1 Đáp án B sai hàm số nghịch biến  ; 1  1;0 Đáp án C sai đồ thị hàm số tiệm cận Đáp án D sai hàm số giá trị lớn Vậy, chọn đáp án A Câu Đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị đồ thị sau A B C D Hướng dẫn giải: Bước 1: Vẽ đồ thị y  x  x  Bước 2: Giữ nguyên phần đồ thị Ox , phần Ox lấy đối xứng qua Ox ta đồ thị cần vẽ Câu Giả sử đồ thị hàm số y  x  x  (C), tịnh tiến (C) theo Ox qua trái đơn vị đồ thị hàm số hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y   x  1   x  1  C y  x  x  Hướng dẫn giải: B y   x  1   x  1  D y  x  x Đặt f  x   x  x  tịnh tiến (C) theo Ox qua trái đơn vị đồ thị y  f  x  1   x  1   x  1  nên chọn câu A Câu Giả sử đồ thị hàm số y  x  x  (C), tịnh tiến (C) theo Oy lên đơn vị đồ thị hàm số B y  x  x  A y  x  x C y   x  1   x  1  D y   x  1   x  1  Hướng dẫn giải: Đặt f  x   x  x  tịnh tiến (C) theo Oy lên đơn vị đồ thị y  f  x    x  x nên chọn câu A Câu 10 Giả sử đồ thị hàm số y  f  x  (C), tịnh tiến (C) theo Oy xuống đơn vị đồ thị hàm số: A y  f  x   B y  f  x  1 C y  f  x   D y  f  x  1 Hướng dẫn giải: Theo lý thuyết, ta chọn câu A Câu 11 Giả sử đồ thị hàm số y  f  x  (C), tịnh tiến (C) theo Ox qua phải đơn vị đồ thị hàm số: A y  f  x  1 B y  f  x  1 C y  f  x   D y  f  x   Hướng dẫn giải: Theo lý thuyết, ta chọn câu A Câu 12 Cho hàm số y = f (x ) xác định, liên tục ¡ bảng biến thiên: x - ¥ y¢ + y - + +¥ - ¥ +¥ - Khẳng định sau đúng? A Hàm số cực đại cực tiểu - B Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ - C Hàm số giá trị cực tiểu giá trị cực đại D Hàm số đạt cực tiểu x = đạt cực đại x = HƯỚNG DẪN GIẢI Dựa vào BBT, ta thấy hàm số đạt cực tiểu x = đạt cực đại x = nên loại phương án C Hàm số y = f (x ) xác định, liên tục ¡ ; y ¢ đổi dấu lim y = ± ¥ nên hàm số không tồn giá x® ± ¥ trị lớn giá trị nhỏ nên loại phương án B Hàm số giá trị cực tiểu yCT = - giá trị cực đại yCD = nên loại phương án D Vậy phương án A phù hợp Câu 13 Cho hàm số y = f (x ) xác định, liên tục ¡ bảng biến thiên: x - ¥ y¢ + y +¥ - + +¥ - ¥ - Khẳng định sau đúng? A Hàm số cực đại cực tiểu - B Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ - C Hàm số giá trị cực tiểu giá trị cực đại D Hàm số đạt cực tiểu x = đạt cực đại x = HƯỚNG DẪN GIẢI Dựa vào BBT, ta thấy hàm số đạt cực tiểu x = đạt cực đại x = nên loại phương án C Hàm số y = f (x ) xác định, liên tục ¡ ; y ¢ đổi dấu lim y = ± ¥ nên hàm số không tồn giá x® ± ¥ trị lớn giá trị nhỏ nên loại phương án B Hàm số giá trị cực tiểu yCT = - giá trị cực đại yCD = nên loại phương án D Vậy phương án A phù hợp Câu 14 Cho đồ thị hàm số bậc ba y = f (x ) hình sau Chọn đáp án đúng? y O x -1 -2 A Phương trình f ¢¢(x ) = nghiệm x = B Hàm số đồng biến đoạn (- 2;1) (1;2) C Hàm số cực trị D Hàm số hệ số a < HƯỚNG DẪN GIẢI Dựa vào đồ thị hàm số dễ thấy hàm số cho hàm bậc ba hệ số a > hai điểm cực trị nên loại phương án C, D Dựa vào đồ thị hàm số dễ thấy hàm số đồng biến khoảng (- ¥ ; - 1) (1; + ¥ ) nên loại phương án B Vậy phương án A phù hợp Câu 15 Cho hàm số y  f  x  đồ thị hình vẽ bên Nhận xét sau sai ? y x O A Hàm số đồng biến khoảng  ;3 1;   B Hàm số đạt cực trị điểm x  x  C Hàm số đồng biến khoảng  ;0  1;   D Hàm số nghịch biến khoảng  0;1 HƯỚNG DẪN GIẢI Dựa vào đồ thị hàm số dễ thấy phương án B, C, D Vậy phương án A phù hợp VẬN DỤNG CAO (tối thiểu 10 câu) Câu Biết đồ thị hàm số y  2x  hình vẽ sau: x 1 y -1 -2 x -2 Đồ thị hàm số y  2x  hình vẽ hình vẽ sau: x 1 y y A B 2 x -2 -1 x -2 -1 y y x -2 -1 C D x -2 -1 Hướng dẫn giải 2x   2x  nÕu 0  2x   x  x 1 y  x   2x  2x   nÕu 0   x 1 x 1 Đồ thị hàm số y  2x  cách: x 1 + Giữ nguyên phần đồ thị hàm số y  2x  nằm phía trục hoành x 1 + Lấy đối xứng phần đồ thị hàm số y  2x  nằm phía trục hoành qua trục hoành x 1 Vậy, chọn đáp án A Cho hàm số y  Câu mx  Các đồ thị đồ thị biểu diễn hàm số cho? Hãy xm chọn đáp án sai? y y y 2 1/2 -2 -1 -1/2 1 x -2 Hình (I) -1 Hình (II) x -2 -1 Hình (III) x A Hình (II); C Hình (I); B Hình (III) ; D Hình (I) (III) Hướng dẫn giải mx  tập xác định D  ¡ \ m xm Hàm số y  y'  m2   x  m m  , y '   m2    1  m  ; y '   m2      m  1 Hình (I) m     1;1 nên y '  suy hàm số nghịch biến, Hình (I) Hình (II) m    1 nên y '  suy hàm số đồng biến, Hình (II) sai Hình (III) m 2  1 nên y '  suy hàm số đồng biến, Hình (III) Vậy, chọn đáp án A Câu Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên đây: x 1  y – – +  1  y  Hàm số y  f  x  bảng biến thiên hàm số đây: A y  x x 1 B y  x  x  1 ; ; C y  x ; x 1 Hướng dẫn giải Đáp án A Đáp án B sai lim x  x  1   x Đáp án C sai y  Đáp án D sai Câu x  x 1 x  x  1  d x    1 y '  0      dx  x   x       0 x x  x  1 lim Đồ thị hàm số y  x 1 x 1 hình vẽ hình vẽ sau: D y  x  x  1 A B C D Hướng dẫn giải Vẽ đồ thị hàm số y  x 1 x 1  x 1 nÕu x  1 x 1   x 1 y  x 1  x 1  nÕu x  1   x 1 Đồ thị hàm số y  x 1 x 1 cách: + Giữ nguyên phần đồ thị hàm số y  x 1 nằm phía bên phải đường thẳng x  1 x 1 + Lấy đối xứng phần đồ thị hàm số y  x 1 nằm phía bên trái đường thẳng x  1 qua trục x 1 hoành Vậy, chọn đáp án A Câu Cho hàm số y  x  m2  Các đồ thị đồ thị biểu diễn hàm số cho? x 1 Hình (I) Hình (II) A Hình (I); C Hình (I) (III); B Hình (I) (II); D Hình (III) Hướng dẫn giải Hàm số y  y'  m2   x  1 x  m2  tập xác định D  ¡ \ 1 x 1 suy y '  0m, y  x  m2  qua điểm  0; 1 x 1 Hình (I) Hình (II) sai không qua điểm  0; 1 Hình (III) sai không qua điểm  0; 1 Vậy, chọn đáp án A Hình (III) Câu   Cho hàm số y  x  m2  x  Đồ thị đồ thị hàm số cho? A B C D Hướng dẫn giải: Do a  1, b    m2  1  nên đồ thị hàm số hướng lên cực trị ( loại B, D) Đồ thị hàm số qua (0; 3) nên chọn A Câu Giả sử hàm số y  ax4  bx2  c đồ thị sau Khẳng định sau đúng? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Hướng dẫn giải: Do đồ thị qua (0; 1) nên c = Đồ thị hướng lên nên a > cực trị nên ab < suy b < Do chọn câu A Câu Giả sử hàm số y  ax4  bx2  c đồ thị hình vẽ Khi đó: A a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  Hướng dẫn giải: Đồ thị hướng lên nên a > Không cực trị nên ab > suy b > Qua (0; 0) nên c = Do chọn câu A Câu B a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Giả sử hàm số y  ax4  bx2  c đồ thị hình vẽ Khi A a  0, b  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Hướng dẫn giải: Đồ thị hướng xuống cực trị nên a < b > suy câu A ( c điều kiện) Câu 10 Cho hàm số y  x  bx  c đồ thị (C) Chọn khẳng định nhất: A (C) điểm cực tiểu B (C) điểm cực tiểu C (C) điểm cực đại D (C) điểm cực đại Hướng dẫn giải: Do a = > nên (C) trường hợp điểm cực tiểu hay điểm cực tiểu điểm cực đại nên chọn A Câu 11 Cho hàm số bậc dạng: y = f (x ) = ax + bx + cx + d (I) (III) Hãy chọn đáp án đúng? A Đồ thị (III) xảy a > f ¢(x ) = vô nghiệm (II) (IV) B Đồ thị (II) xảy a ¹ f ¢(x ) = hai nghiệm phân biệt C Đồ thị (I) xảy a < f ¢(x ) = hai nghiệm phân biệt D Đồ thị (IV) xảy a > f ¢(x ) = nghiệm kép HƯỚNG DẪN GIẢI Hàm số đồ thị (II) a < nên điều kiện a ¹ chưa đảm bảo Do loại phương án B Hàm số đồ thị (I) a > nên loại phương án C Hàm số đồ thị (IV) a < nên loại phương án D Vậy phương án A phù hợp Câu 12 Cho hàm số y = x - x + x đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số đây? Hình Hình 3 A y = x - x + x B y = x + x + x C y = x - x + x D y = - x + x - x HƯỚNG DẪN GIẢI Đồ thị Hình đối xứng trục tung qua điểm (- 1;4),(1;4) nên phương án A phù hợp Câu 13 Cho hàm số y = x + 3x - đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số đây? Hình Hình A y = x + 3x - B y = x + x - D y = - x - 3x + C y = x + 3x - HƯỚNG DẪN GIẢI Đồ thị Hình nằm phía trục hoành qua điểm (- 1; 0) nên phương án A phù hợp Câu 14 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y  x  x  3x C y  x3  x  3x B y  x  x  x D y  x  2x2  x HƯỚNG DẪN GIẢI Đồ thị nằm phía trục hoành qua điểm (3; 0) nên phương án A phù hợp Câu 15 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y  x3  x B y  x3  3x C y  x  x D y  x3  3x HƯỚNG DẪN GIẢI Đồ thị đối xứng trục tung qua điểm (- 1; - 2),(1; - 2) nên phương án A phù hợp ...  A Đồ thị hàm số có tiệm cận ứng x  1, tiệm cận ngang y  1 ; B Đồ thị hàm số có tiệm cận ứng x  1, tiệm cận ngang y  1; C Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ứng; D Đồ thị hàm số có. .. đồ thị hàm số y  f  x  hình bên Khẳng định sau đúng? y x -2 -1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ứng x  , tiệm cận ngang y  1; B Đồ thị hàm số có tiệm cận; C Hàm số có hai cực trị; D Hàm số đồng... 14 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị (C) hình vẽ Chọn khẳng định sai hàm số f  x  : y 1 -1 -1 A Đồ thị hàm số f  x  có tiệm cận ngang y = B Hàm số f  x  đồng biến  1;0  C Hàm số f 
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải), ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải), ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay