Quyết định 1145 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

6 44 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2017, 00:44

[...]... cứu - Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến hệ thống thủy nơng 3.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.2.1.2 Điều kiện kinh tế 3.2.1.3 Điều kiện xã hội 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2006 và KHSDĐ đến năm 2010 3.2.3 Hiện trạng hệ thống. .. thuỷ nơng 3.2.3.1 Phân chia khu vực tưới tiêu trong hệ thống 3.2.3.2 Hiện trạng hệ thống các cơng trình của hệ thống 3.2.3.3 Tình hình úng hạn và hiệu quả của hệ thống 3.2.3.4 Tình hình tổ chức quản lý hệ thống 3.2.4 Đề xuất phương hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu... Nguyễn Văn Dung - 1999 [3]: Hệ thống tưới La Khê - Hà Tây là hệ thống tưới, tiêu bằng trạm bơm điện, hệ thống được đưa vào sử dụng năm 1963 Theo nhiệm vụ thiết kế, hệ thống phải đảm bảo tưới, tiêu cho 4 huyện thị với tổng chiều dài kênh chính là 33 km - Diện tích được tưới của hệ thống: + Vụ mùa năm 1997 diện tích được tưới là 5.595 ha trong đó tưới chủ động là 2.294 ha chiếm 44%, bán chủ động là 1.231... cơng ty thủy nơng hạch tốn kinh doanh, phải đảm bảo đủ đầu tư sửa chữa các cơng trình phục vụ trong hệ thống Chi phí của các hệ thống ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống Đặc biệt việc chi trả tiền điện chiếm tỷ lệ cao trong chi phí của hệ thống Một trong những ngun nhân khiến các cơng trình thuỷ nơng hoạt động chưa hết năng suất là do thiếu kinh phí Thủy lợi phí hiện là nguồn thu chủ yếu của các... lý Ninh Giang là huyện nằm ở phía Đơng Nam của tỉnh Hải Dương, cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 30 km theo quốc lộ 37A Địa bàn huyện nằm trong toạ độ địa lý: Từ 21 047’ đến 21 049’ vĩ độ Bắc và 106016’ đến 106020’ kinh độ Đơng Địa giới hành chính của huyện như sau: - Phía Bắc giáp huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc; - Phía Tây giáp huyện Thanh Miện; - Phía Đơng giáp huyện Tứ Kỳ và huyện Vĩnh Bảo- Hải. .. (Nguồn: thống kê của Trần Phương Diễm - tạp chí viện Thủy Lợi năm 2000) Theo thống kê Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 3191/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THANH MIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 1194/TTr-STNMT ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện để thực dự án, công trình, điểm dân cư sau: Công trình mở rộng Huyện ủy Thanh Miện: a) Diện tích: 1.500m2; sử dụng từ loại đất: Đất trồng lúa (LUC); b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất trụ sở quan (TSC) 1.500m2; c) Vị trí: số 522, 523, 524, 525, 583, 584, thuộc tờ đồ số 07, tỷ lệ 1/2.000, thị trấn Thanh Miện Dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp Cao Thắng Công ty may Youngone Hải Dương: a) Diện tích: 449.495m2; sử dụng từ loại đất: Đất trồng lúa (LUC) 431.480m2, đất giao thông (DGT) 11.279m2, đất thủy lợi (DTL) 6.736m2; LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất cụm công nghiệp (SKN); c) Vị trí: tờ đồ số 3, 7, Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 1145/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 05 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN YÊN MÔ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn Luật Đất đai ngày 29/11/2013 Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ thi hành Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 HĐND tỉnh Ninh Bình việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực dự án công trình, dự án đầu tư địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016; Căn Nghị số 20/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016; Xét đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 298/TTr-STNMT ngày 31/8/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Mô, sau: Phân bổ diện tích loại đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo); Kế hoạch chuyển mục đích năm 2016 (có biểu Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo); Kế hoạch thu hồi đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch thu hồi đất kèm theo); Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016 (có biểu Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng kèm theo) Điều Giao UBND huyện Yên Mô chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường đơn vị có liên quan: - Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai; - Thực việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa bàn - Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất theo quy định Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng Sở, ban, ngành liên quan Chủ tịch UBND huyện Yên Mô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như điều 4; - Lưu VT, VP3, 4; kh 180 TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Thạch LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu sử dụng đất Tổng diện tích đất tự nhiên 1.1 Đất nông nghiệp Mã Tổng diện tích (ha) NNP Đất trồng lúa LUA Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 1.3 Đất trồng lâu năm CLN 1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.6 Đất rừng sản xuất RSX 1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.8 Đất làm muối LMU 1.9 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 2.1 Đất quốc phòng CQP 2.2 Đất an ninh CAN 2.3 Đất khu công nghiệp SKK 2.4 Đất khu chế xuất SKT 2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 2.6 Đất thương mại dịch vụ TMD 2.7 Đất sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 2.11 Đất có di tích thắng cảnh DDL 2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2.13 Đất nông thôn ONT 2.14 Đất đô thị ODT 2.15 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp DTS 2.17 Đất xây dựng trụ sở ngoại giao DNG 2.18 Đất sở tôn giáo TON 2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2.22 Đất vui chơi, giải trí công cộng DKV 2.23 Đất sở tín ngưỡng TIN 2.24 Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ 2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng CSD Đất khu công nghệ cao DDT Đất khu kinh tế DDL Đất đô thị DNT KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích phân theo đơn vị hành Tổng diện tích (ha) Thị Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã trấn Xã Yên Xã Yên Xã Yên Xã Yên Khánh Khánh Mai Khánh Yên Yên Yê Yên Phong Thắng Hưng Thành Thượng Dương Sơn Thịnh Hòa Từ Nhâ Thịnh (1) Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 NNP/PNN 14,84 0,61 0,11 - 8,79 - 0,61 0,47 1,00 0,30 - - LUA/PNN 13,54 0,59 0,11 - 8,37 - 0,27 0,12 1,00 0,30 - - LUC/PNN 7,82 0,59 0,11 - 2,86 - 0,11 0,12 1,00 0,30 - - 0, 1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK/PNN 0,70 - - - 0,22 - 0,30 0,02 - - - - 1.1 Đất trồng lúa Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước 1.3 Đất trồng lâu năm CLN/PNN - - - - - - - - - - - - 1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN ...[...]... cứu - Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến hệ thống thủy nơng 3.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.2.1.2 Điều kiện kinh tế 3.2.1.3 Điều kiện xã hội 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2006 và KHSDĐ đến năm 2010 3.2.3 Hiện trạng hệ thống. .. thuỷ nơng 3.2.3.1 Phân chia khu vực tưới tiêu trong hệ thống 3.2.3.2 Hiện trạng hệ thống các cơng trình của hệ thống 3.2.3.3 Tình hình úng hạn và hiệu quả của hệ thống 3.2.3.4 Tình hình tổ chức quản lý hệ thống 3.2.4 Đề xuất phương hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu... Nguyễn Văn Dung - 1999 [3]: Hệ thống tưới La Khê - Hà Tây là hệ thống tưới, tiêu bằng trạm bơm điện, hệ thống được đưa vào sử dụng năm 1963 Theo nhiệm vụ thiết kế, hệ thống phải đảm bảo tưới, tiêu cho 4 huyện thị với tổng chiều dài kênh chính là 33 km - Diện tích được tưới của hệ thống: + Vụ mùa năm 1997 diện tích được tưới là 5.595 ha trong đó tưới chủ động là 2.294 ha chiếm 44%, bán chủ động là 1.231... cơng ty thủy nơng hạch tốn kinh doanh, phải đảm bảo đủ đầu tư sửa chữa các cơng trình phục vụ trong hệ thống Chi phí của các hệ thống ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống Đặc biệt việc chi trả tiền điện chiếm tỷ lệ cao trong chi phí của hệ thống Một trong những ngun nhân khiến các cơng trình thuỷ nơng hoạt động chưa hết năng suất là do thiếu kinh phí Thủy lợi phí hiện là nguồn thu chủ yếu của các... lý Ninh Giang là huyện nằm ở phía Đơng Nam của tỉnh Hải Dương, cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 30 km theo quốc lộ 37A Địa bàn huyện nằm trong toạ độ địa lý: Từ 21 047’ đến 21 049’ vĩ độ Bắc và 106016’ đến 106020’ kinh độ Đơng Địa giới hành chính của huyện như sau: - Phía Bắc giáp huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc; - Phía Tây giáp huyện Thanh Miện; - Phía Đơng giáp huyện Tứ Kỳ và huyện Vĩnh Bảo- Hải. .. (Nguồn: thống kê của Trần Phương Diễm - tạp chí viện Thủy Lợi năm 2000) Theo thống kê Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 3008/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THANH HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 1071/TTr-STNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Hà để thực dự án, công trình, điểm dân cư sau: Bổ sung diện tích Dự án Nhà máy đóng sửa chữa phương tiện thủy: a) Diện tích: 14.478m2; sử dụng từ loại đất: đất trồng lúa (LUC) 14.000m2, đất phát triển hạ tầng (DHT) 478m2; b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC); c) Vị trí: xác định đất số 448, 516, …., 678, …., tờ đồ địa số 7, xã Thanh Cường Xây dựng Trung tâm bơi lội giải trí DONALD: a) Diện tích: 1.900m2; sử dụng từ loại đất trồng lâu năm (CLN); b) Loại đất sau chuyển mục đích: đất sở thể dục thể thao (DTT); LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ c) Vị trí: 208, 211, 252, 253, 254, 255, thuộc tờ đồ số 7, xã Thanh Khê Cải tạo, [...]... cứu - Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến hệ thống thủy nơng 3.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.2.1.2 Điều kiện kinh tế 3.2.1.3 Điều kiện xã hội 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2006 và KHSDĐ đến năm 2010 3.2.3 Hiện trạng hệ thống. .. thuỷ nơng 3.2.3.1 Phân chia khu vực tưới tiêu trong hệ thống 3.2.3.2 Hiện trạng hệ thống các cơng trình của hệ thống 3.2.3.3 Tình hình úng hạn và hiệu quả của hệ thống 3.2.3.4 Tình hình tổ chức quản lý hệ thống 3.2.4 Đề xuất phương hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu... Nguyễn Văn Dung - 1999 [3]: Hệ thống tưới La Khê - Hà Tây là hệ thống tưới, tiêu bằng trạm bơm điện, hệ thống được đưa vào sử dụng năm 1963 Theo nhiệm vụ thiết kế, hệ thống phải đảm bảo tưới, tiêu cho 4 huyện thị với tổng chiều dài kênh chính là 33 km - Diện tích được tưới của hệ thống: + Vụ mùa năm 1997 diện tích được tưới là 5.595 ha trong đó tưới chủ động là 2.294 ha chiếm 44%, bán chủ động là 1.231... cơng ty thủy nơng hạch tốn kinh doanh, phải đảm bảo đủ đầu tư sửa chữa các cơng trình phục vụ trong hệ thống Chi phí của các hệ thống ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống Đặc biệt việc chi trả tiền điện chiếm tỷ lệ cao trong chi phí của hệ thống Một trong những ngun nhân khiến các cơng trình thuỷ nơng hoạt động chưa hết năng suất là do thiếu kinh phí Thủy lợi phí hiện là nguồn thu chủ yếu của các... lý Ninh Giang là huyện nằm ở phía Đơng Nam của tỉnh Hải Dương, cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 30 km theo quốc lộ 37A Địa bàn huyện nằm trong toạ độ địa lý: Từ 21 047’ đến 21 049’ vĩ độ Bắc và 106016’ đến 106020’ kinh độ Đơng Địa giới hành chính của huyện như sau: - Phía Bắc giáp huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc; - Phía Tây giáp huyện Thanh Miện; - Phía Đơng giáp huyện Tứ Kỳ và huyện Vĩnh Bảo- Hải. .. (Nguồn: thống kê của Trần Phương Diễm - tạp chí viện Thủy Lợi năm 2000) Theo thống kê Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 3009/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN KINH MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 1070/TTr-STNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kinh Môn để thực dự án, công trình điểm dân cư sau: Cơ sở chiết nạp khí ga công nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ hộ ông Nguyễn Xuân Hừng: a) Diện tích: 1.860m2; sử dụng từ đất trồng lúa (LUC) 1.860m2; b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất cụm công nghiệp (SKN); c) Vị trí: xác định đất số 167, 354; thuộc tờ đồ địa số 31, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn Cơ sở chế biến than vật liệu xây dựng Công ty cổ phần sản xuất thương mại Nhất Thành Phát: a) Diện tích: 10.600m2; sử dụng từ đất sản xuất vật liệu xây dựng (SKX); LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC); c) Vị trí: xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn Cơ sở Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2705/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt năm 2015 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Xét đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Long Phú Tờ trình số 48/TTr- UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tờ trình số 1503/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (đã Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/3/2016) hạng mục 04 cống ngầm (bổ sung) thuộc Tiểu Dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng, dự án WB6 (Dự án hệ thống ngăn mặn phục vụ sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard, tỉnh Sóc Trăng); cụ thể sau: TT LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Cống Mười Đường Cống Bảy Quận Cống Bầu Trâu Cống Ba Hòa Điều Căn Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện LP; - Cổng TTĐT tỉnh; TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Lưu: VT, KT Lê Văn Hiểu LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 www.taichinh2a.com A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I. LỜI NÓI ĐẦU: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Rất nhiều điều Bác nói về đạo đức đã qua hàng bốn, năm mươi năm hay lâu hơn nữa, nhưng nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Bác nói về những trường hợp cụ thể, cho những đối tượng cụ thể song ai nghe cũng cảm nhận đó là lời dạy cho mình. Nhìn lại và nhớ tới từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và việc làm của Bác trong đời sống thường ngày, lúc sinh thời, ai mà không xúc động? Ai mà không cảm thấy có một cái gì đó không phải khi làm sai những điều Bác dạy. Trong giai đoan hiện nay, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà yếu tố hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức”. Đó là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong hơn 20 năm qua. Tuy mở đầu Từ xa đến nay con ngời ở khắp mọi nơi luôn nhận tức đợc vai trò và giá trị của đất đai. Đất đâi là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là t liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế đợc của nông nghiệp và lâm nghiệp, là thành phần quan trọng của môi trờng sống, là địa bàn phân bố các khu dân c, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đất đai chính là cơ sở tồn tại của nhân loại. Hơn nữa, đất đai lại là nguồn tài nguyên thiên nhiên có giới hạn. Do vậy, từ lâu công tác điều tra và đánh giá tài nguyên đất rất đợc chú trọng nhằm đề ra các giải pháp để phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Yên Thế là một huyện miền núi thuộc tỉnh Bắc Giang, có tổng diện tích tự nhiên 30101,53 ha (theo số liệu kiểm kê năm 2001), tổng số dân 88977 ngời, mật độ dân số 295,6 ngời /km, thấp hơn so với mậtđộ dân số bình quân toàn tỉnh (384 ngời/ km). Cùng với xu thế phát triển chung của đất nớc, huyện Yên Thế cũng đang từng bớc phát huy thế mạnh của mình: phát triển nông nghiệp, trồng rừng, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp nhằm nâng cao sản lợng nông sản hàng hoá. Sự tăng trởng kinh tế nhanh trong những năm vừa qua và xu thế phát triển kinh tế xã hội từ nay tới năm 2010 sẽ gây áp lực đối với đất đai, dẫn đến tình trạng mất cân đối trong khai thác sử dụng đất đai. Các hiện tợng chuyển đổi, hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất đai đã, đang và sẽ diễn ra để phù hợp với sự phát triển chung của cơ chế thị trờng. Nếu không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một cách cụ thể thì trong một giai đoạn nhất định sẽ nẩy sinh những tranh chấp giữa các ngành kinh tế, giữa các công trình, giữa dân c và các công trình công cộng . và đặc biệt là giữa nông nghiệp và các ngành kinh tế khác, sẽ phát sinh những mâu thuẫn trong sử dụng đất, sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả. Vì vậy việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một nhu cầu cấp thiết của huyện nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu sử dụng đất một cách hợp lý và tiết kiệm đảm bảo có hiệu quả, giữ đợc môi trờng trong sạch trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện.Xuất phát từ thực tế trên, đề tài: ''Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010'' là một vấn đề có tính chất bức thiết.Trong quá trình nghiên cứu đề tài, mặc dù đã hết sức cố gắng, song do đây là vấn đề phức tạp và do kiến thức của bản thân còn rất hạn chế nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc những ý kiến đóng góp, phê bình của các thầy cô giáo và bạn đọc. Qua đây, em cũng xin chân thành cảm ơn thầy Ts Trần Quốc Khánh, cảm ơn Ts Vũ Thiện Chính trởng đoàn Quy Hoạch Lào thuộc Viện Quy Hoạch và Thiết Kế Nông Nghiệp - Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã giúp đỡ hoàn thành chuyên đề này. Sinh viên: Tạ xuân Hiệp2Chơng I: Những vấn đề chung về quy hoạch đất nông nghiệpI. Vai trò, đặc điểm của đất nông nghiệp 1. Khái niệm và đặc điểm về đất nông nghiệp a. Khái niệm Chúng ta đang quá trình tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc, yêu Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 602/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN THẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng ... KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1145/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu sử dụng đất. .. - - - - - KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1145/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) Đơn... nghệ cao DDT Đất khu kinh tế DDL Đất đô thị DNT KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH (Kèm theo Quyết định số 1145/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 Ủy ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1145 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Quyết định 1145 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Quyết định 1145 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn