Quyết định 1142 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

10 61 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2017, 00:44

[...]... cứu - Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến hệ thống thủy nơng 3.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.2.1.2 Điều kiện kinh tế 3.2.1.3 Điều kiện xã hội 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2006 và KHSDĐ đến năm 2010 3.2.3 Hiện trạng hệ thống. .. thuỷ nơng 3.2.3.1 Phân chia khu vực tưới tiêu trong hệ thống 3.2.3.2 Hiện trạng hệ thống các cơng trình của hệ thống 3.2.3.3 Tình hình úng hạn và hiệu quả của hệ thống 3.2.3.4 Tình hình tổ chức quản lý hệ thống 3.2.4 Đề xuất phương hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu... Nguyễn Văn Dung - 1999 [3]: Hệ thống tưới La Khê - Hà Tây là hệ thống tưới, tiêu bằng trạm bơm điện, hệ thống được đưa vào sử dụng năm 1963 Theo nhiệm vụ thiết kế, hệ thống phải đảm bảo tưới, tiêu cho 4 huyện thị với tổng chiều dài kênh chính là 33 km - Diện tích được tưới của hệ thống: + Vụ mùa năm 1997 diện tích được tưới là 5.595 ha trong đó tưới chủ động là 2.294 ha chiếm 44%, bán chủ động là 1.231... cơng ty thủy nơng hạch tốn kinh doanh, phải đảm bảo đủ đầu tư sửa chữa các cơng trình phục vụ trong hệ thống Chi phí của các hệ thống ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống Đặc biệt việc chi trả tiền điện chiếm tỷ lệ cao trong chi phí của hệ thống Một trong những ngun nhân khiến các cơng trình thuỷ nơng hoạt động chưa hết năng suất là do thiếu kinh phí Thủy lợi phí hiện là nguồn thu chủ yếu của các... lý Ninh Giang là huyện nằm ở phía Đơng Nam của tỉnh Hải Dương, cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 30 km theo quốc lộ 37A Địa bàn huyện nằm trong toạ độ địa lý: Từ 21 047’ đến 21 049’ vĩ độ Bắc và 106016’ đến 106020’ kinh độ Đơng Địa giới hành chính của huyện như sau: - Phía Bắc giáp huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc; - Phía Tây giáp huyện Thanh Miện; - Phía Đơng giáp huyện Tứ Kỳ và huyện Vĩnh Bảo- Hải. .. (Nguồn: thống kê của Trần Phương Diễm - tạp chí viện Thủy Lợi năm 2000) Theo thống kê Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 3191/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THANH MIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 1194/TTr-STNMT ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện để thực dự án, công trình, điểm dân cư sau: Công trình mở rộng Huyện ủy Thanh Miện: a) Diện tích: 1.500m2; sử dụng từ loại đất: Đất trồng lúa (LUC); b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất trụ sở quan (TSC) 1.500m2; c) Vị trí: số 522, 523, 524, 525, 583, 584, thuộc tờ đồ số 07, tỷ lệ 1/2.000, thị trấn Thanh Miện Dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp Cao Thắng Công ty may Youngone Hải Dương: a) Diện tích: 449.495m2; sử dụng từ loại đất: Đất trồng lúa (LUC) 431.480m2, đất giao thông (DGT) 11.279m2, đất thủy lợi (DTL) 6.736m2; LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất cụm công nghiệp (SKN); c) Vị trí: tờ đồ số 3, 7, Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 1142/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 05 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HOA LƯ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ thi hành Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 HĐND tỉnh Ninh Bình việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực dự án công trình, dự án đầu tư địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016; Căn Nghị số 20/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016; Xét đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 291/TTr-STNMT ngày 29/8/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoa Lư, sau: Phân bổ diện tích loại đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo); Kế hoạch chuyển mục đích năm 2016 (có biểu Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo); Kế hoạch thu hồi đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch thu hồi đất kèm theo); Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016 (có biểu Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng kèm theo) LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Điều Giao UBND huyện Hoa Lư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường đơn vị có liên quan: - Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai; - Thực việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa bàn - Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất theo quy định Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Thủ trưởng Sở, ban, ngành liên quan Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư chịu trách nhiệm thi hành định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như điều 4; - Lưu VT, VP3, 4; kh 176 Nguyễn Ngọc Thạch Biểu 05/CH KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, HUYỆN HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ (1) 1.1 (2) Đất nông nghiệp Đất trồng lúa Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng lúa nước lại 1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 Đất rừng phòng hộ 1.5 Đất rừng đặc dụng 1.6 Đất rừng sản xuất 1.6 Đất nuôi trồng thủy sản 1.8 Đất làm muối 1.2 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất quốc phòng 2.2 Đất an ninh 2.3 Đất khu công nghiệp LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ 2.4 Đất khu chế xuất 2.5 Đất cụm công nghiệp 2.1 Đất thương mại, dịch vụ 2.2 Đất sở sản xuất phi nông nghiệp 2.3 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Đất xây dựng sở văn hóa Đất xây dựng sở y tế Đất xây dựng sở giáo dục Đất xây dựng sở thể thao Đất xây dựng sở khoa học công nghệ Đất xây dựng sở dịch vụ xã hội Đất giao thông Đất thủy lợi Đất công trình lượng Đất công trình bưu viễn thông Đất chợ 2.5 Đất có di tích lịch sử văn hóa 2.6 Đất danh lam thắng cảnh 2.5 Đất bãi thải, xử lý chất thải 2.6 Đất nông thôn 2.7 Đất đô thị 2.12 Đất xây dựng trụ sở quan 2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp 2.17 Đất sở ngoại giao 2.10 Đất sở tôn giáo 2.14 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 2.15 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng Biểu 04/CH KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016, HUYỆN HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia 1.1 https://luatminhgia.com.vn/ Đất nông nghiệp Đất trồng lúa LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng lúa nước lại 1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.3 Đất trồng lâu năm 1.6 Đất nuôi trồng thủy sản 2.1 Đất phi nông nghiệp Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Đất xây dựng sở thể thao Đất giao thông Đất thủy lợi 2.2 Đất có di tích lịch sử văn hóa 2.3 Đất danh lam thắng cảnh 2.4 Đất bãi thải, xử lý chất thải 2.5 Đất nông thôn 2.6 Đất đô thị 2.7 Đất xây dựng trụ sở quan 2.8 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 2.9 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 2.10 Đất có mặt nước chuyên ...[...]... cứu - Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến hệ thống thủy nơng 3.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.2.1.2 Điều kiện kinh tế 3.2.1.3 Điều kiện xã hội 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2006 và KHSDĐ đến năm 2010 3.2.3 Hiện trạng hệ thống. .. thuỷ nơng 3.2.3.1 Phân chia khu vực tưới tiêu trong hệ thống 3.2.3.2 Hiện trạng hệ thống các cơng trình của hệ thống 3.2.3.3 Tình hình úng hạn và hiệu quả của hệ thống 3.2.3.4 Tình hình tổ chức quản lý hệ thống 3.2.4 Đề xuất phương hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu... Nguyễn Văn Dung - 1999 [3]: Hệ thống tưới La Khê - Hà Tây là hệ thống tưới, tiêu bằng trạm bơm điện, hệ thống được đưa vào sử dụng năm 1963 Theo nhiệm vụ thiết kế, hệ thống phải đảm bảo tưới, tiêu cho 4 huyện thị với tổng chiều dài kênh chính là 33 km - Diện tích được tưới của hệ thống: + Vụ mùa năm 1997 diện tích được tưới là 5.595 ha trong đó tưới chủ động là 2.294 ha chiếm 44%, bán chủ động là 1.231... cơng ty thủy nơng hạch tốn kinh doanh, phải đảm bảo đủ đầu tư sửa chữa các cơng trình phục vụ trong hệ thống Chi phí của các hệ thống ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống Đặc biệt việc chi trả tiền điện chiếm tỷ lệ cao trong chi phí của hệ thống Một trong những ngun nhân khiến các cơng trình thuỷ nơng hoạt động chưa hết năng suất là do thiếu kinh phí Thủy lợi phí hiện là nguồn thu chủ yếu của các... lý Ninh Giang là huyện nằm ở phía Đơng Nam của tỉnh Hải Dương, cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 30 km theo quốc lộ 37A Địa bàn huyện nằm trong toạ độ địa lý: Từ 21 047’ đến 21 049’ vĩ độ Bắc và 106016’ đến 106020’ kinh độ Đơng Địa giới hành chính của huyện như sau: - Phía Bắc giáp huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc; - Phía Tây giáp huyện Thanh Miện; - Phía Đơng giáp huyện Tứ Kỳ và huyện Vĩnh Bảo- Hải. .. (Nguồn: thống kê của Trần Phương Diễm - tạp chí viện Thủy Lợi năm 2000) Theo thống kê Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 3008/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THANH HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 1071/TTr-STNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Hà để thực dự án, công trình, điểm dân cư sau: Bổ sung diện tích Dự án Nhà máy đóng sửa chữa phương tiện thủy: a) Diện tích: 14.478m2; sử dụng từ loại đất: đất trồng lúa (LUC) 14.000m2, đất phát triển hạ tầng (DHT) 478m2; b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC); c) Vị trí: xác định đất số 448, 516, …., 678, …., tờ đồ địa số 7, xã Thanh Cường Xây dựng Trung tâm bơi lội giải trí DONALD: a) Diện tích: 1.900m2; sử dụng từ loại đất trồng lâu năm (CLN); b) Loại đất sau chuyển mục đích: đất sở thể dục thể thao (DTT); LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ c) Vị trí: 208, 211, 252, 253, 254, 255, thuộc tờ đồ số 7, xã Thanh Khê Cải tạo, [...]... cứu - Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến hệ thống thủy nơng 3.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.2.1.2 Điều kiện kinh tế 3.2.1.3 Điều kiện xã hội 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2006 và KHSDĐ đến năm 2010 3.2.3 Hiện trạng hệ thống. .. thuỷ nơng 3.2.3.1 Phân chia khu vực tưới tiêu trong hệ thống 3.2.3.2 Hiện trạng hệ thống các cơng trình của hệ thống 3.2.3.3 Tình hình úng hạn và hiệu quả của hệ thống 3.2.3.4 Tình hình tổ chức quản lý hệ thống 3.2.4 Đề xuất phương hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu... Nguyễn Văn Dung - 1999 [3]: Hệ thống tưới La Khê - Hà Tây là hệ thống tưới, tiêu bằng trạm bơm điện, hệ thống được đưa vào sử dụng năm 1963 Theo nhiệm vụ thiết kế, hệ thống phải đảm bảo tưới, tiêu cho 4 huyện thị với tổng chiều dài kênh chính là 33 km - Diện tích được tưới của hệ thống: + Vụ mùa năm 1997 diện tích được tưới là 5.595 ha trong đó tưới chủ động là 2.294 ha chiếm 44%, bán chủ động là 1.231... cơng ty thủy nơng hạch tốn kinh doanh, phải đảm bảo đủ đầu tư sửa chữa các cơng trình phục vụ trong hệ thống Chi phí của các hệ thống ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống Đặc biệt việc chi trả tiền điện chiếm tỷ lệ cao trong chi phí của hệ thống Một trong những ngun nhân khiến các cơng trình thuỷ nơng hoạt động chưa hết năng suất là do thiếu kinh phí Thủy lợi phí hiện là nguồn thu chủ yếu của các... lý Ninh Giang là huyện nằm ở phía Đơng Nam của tỉnh Hải Dương, cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 30 km theo quốc lộ 37A Địa bàn huyện nằm trong toạ độ địa lý: Từ 21 047’ đến 21 049’ vĩ độ Bắc và 106016’ đến 106020’ kinh độ Đơng Địa giới hành chính của huyện như sau: - Phía Bắc giáp huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc; - Phía Tây giáp huyện Thanh Miện; - Phía Đơng giáp huyện Tứ Kỳ và huyện Vĩnh Bảo- Hải. .. (Nguồn: thống kê của Trần Phương Diễm - tạp chí viện Thủy Lợi năm 2000) Theo thống kê Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 3009/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN KINH MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 1070/TTr-STNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kinh Môn để thực dự án, công trình điểm dân cư sau: Cơ sở chiết nạp khí ga công nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ hộ ông Nguyễn Xuân Hừng: a) Diện tích: 1.860m2; sử dụng từ đất trồng lúa (LUC) 1.860m2; b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất cụm công nghiệp (SKN); c) Vị trí: xác định đất số 167, 354; thuộc tờ đồ địa số 31, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn Cơ sở chế biến than vật liệu xây dựng Công ty cổ phần sản xuất thương mại Nhất Thành Phát: a) Diện tích: 10.600m2; sử dụng từ đất sản xuất vật liệu xây dựng (SKX); LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC); c) Vị trí: xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn Cơ sở Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2705/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt năm 2015 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Xét đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Long Phú Tờ trình số 48/TTr- UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tờ trình số 1503/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (đã Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/3/2016) hạng mục 04 cống ngầm (bổ sung) thuộc Tiểu Dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng, dự án WB6 (Dự án hệ thống ngăn mặn phục vụ sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard, tỉnh Sóc Trăng); cụ thể sau: TT LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Cống Mười Đường Cống Bảy Quận Cống Bầu Trâu Cống Ba Hòa Điều Căn Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện LP; - Cổng TTĐT tỉnh; TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Lưu: VT, KT Lê Văn Hiểu LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 www.taichinh2a.com A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I. LỜI NÓI ĐẦU: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Rất nhiều điều Bác nói về đạo đức đã qua hàng bốn, năm mươi năm hay lâu hơn nữa, nhưng nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Bác nói về những trường hợp cụ thể, cho những đối tượng cụ thể song ai nghe cũng cảm nhận đó là lời dạy cho mình. Nhìn lại và nhớ tới từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và việc làm của Bác trong đời sống thường ngày, lúc sinh thời, ai mà không xúc động? Ai mà không cảm thấy có một cái gì đó không phải khi làm sai những điều Bác dạy. Trong giai đoan hiện nay, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà yếu tố hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức”. Đó là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong hơn 20 năm qua. Tuy Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC Trần Thị Phượng_ Kế hoạch 47A 1 Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn kinh tế thị trường đang có nhiều bất ổn, việc có một kế hoạch tốt và thực hiện thành công kế hoạch đó là một điều khó. Đối với một huyện nông nghiệp như Tân Yên ( Bắc Giang) thì việc phát triển kinh tế trong giai đoạn này là rất khó khăn. Các biến động trên thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta nói chung và Bắc Giang nói riêng. Muốn ổn định tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống dân cư, đảm bảo an ninh xã hội,… thì cần có những biện pháp thiết thực. Vì vậy, vai trò của uỷ ban nhân dân các cấp là rất quan trọng trong việc định hướng phát triển cho cả huyện trong thời gian tới. Để tìm hiểu về công tác này và củng cố những kiến thức đã học được, em đã xin thực tập tại phòng Tài chính- kế hoạch huyện Tân Yên. Trong quá trình thực tập tổng hợp, đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của trưởng phòng, các đồng chí phó phòng và các cán bộ nhân viên trong phòng trong việc tìm hiểu cơ quan và các hoạt động nghiệp vụ của phòng. Sau quá trình thực tập tổng hợp, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp. bản báo cáo gồm 2 chương là: Chương 1: Tổng quan về phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Chương 2: Tình hình hoạt động phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên Bản báo cáo có nhiều thiếu sót, mong cô giáo hướng dẫn tận tình chỉ bảo. Em xin chân thành cảm ơn! Trần Thị Phượng_ Kế hoạch 47A 2 Báo cáo thực tập tổng hợp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG 1.1. Lịch sử hình thành Ngày 06/11/1957, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã ra Nghị định 523/TTG chia huyện Yên Thế thành 2 huyện là Tân Yên và Yên Thế. Trước thời điểm ấy, Tân Yên là phần đất phía Nam của huyện Yên Thế, thường gọi là miền Yên Thế Hạ. Cùng với sự thành lập đó, các phòng ban, cơ quan chuyên trách của bộ máy hành chính ra đời, trong đó có phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Phòng đã cùng với các cơ quan khác, chỉ đạo và cùng với nhân dân trong huyện từng bước xây dựng quê hương Tân Yên ngày càng phát triển, phồn thịnh, hoà cùng công cuộc xây dựng đất nước của toàn dân tộc. Hiện nay, phòng Tài chinh- kế hoạch huyện Tân Yên đặt tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 1.2. Vị trí, chức năng và các mối quan hệ công tác Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, giá cả, tài sản công, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư và đăng ký kinh doanh huyện quản lý. Phòng Taì chính – Kế hoạch chịu sự chỉ đạo về quản lý tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sử chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Giang. Các mối quan hệ công tác của Phòng Taì chính Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 603/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020; BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN TÂN YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị UBND huyện Tân Yên Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 31/8/2016; số 99/TTr-UBND ngày 6/10/2016; Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 540/TTrTNMT ngày 10/10/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tân Yên, diện tích cụ ... 03/CH KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, HUYỆN HOA LƯ TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình STT Chỉ tiêu sử dụng đất. .. HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, HUYỆN HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/ QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT SƯ TƯ... sang đất nông nghiệp rừng 2.9 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất Biểu 02/CH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, HUYỆN HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1142 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Quyết định 1142 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Quyết định 1142 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn