Quyết định 2953 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

2 81 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 23:45

Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2705/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt năm 2015 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Xét đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Long Phú Tờ trình số 48/TTr- UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tờ trình số 1503/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (đã Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/3/2016) hạng mục 04 cống ngầm (bổ sung) thuộc Tiểu Dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng, dự án WB6 (Dự án hệ thống ngăn mặn phục vụ sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard, tỉnh Sóc Trăng); cụ thể sau: TT LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Cống Mười Đường Cống Bảy Quận Cống Bầu Trâu Cống Ba Hòa Điều Căn Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện LP; - Cổng TTĐT tỉnh; TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Lưu: VT, KT Lê Văn Hiểu LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 www.taichinh2a.com A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I. LỜI NÓI ĐẦU: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Rất nhiều điều Bác nói về đạo đức đã qua hàng bốn, năm mươi năm hay lâu hơn nữa, nhưng nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Bác nói về những trường hợp cụ thể, cho những đối tượng cụ thể song ai nghe cũng cảm nhận đó là lời dạy cho mình. Nhìn lại và nhớ tới từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và việc làm của Bác trong đời sống thường ngày, lúc sinh thời, ai mà không xúc động? Ai mà không cảm thấy có một cái gì đó không phải khi làm sai những điều Bác dạy. Trong giai đoan hiện nay, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà yếu tố hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức”. Đó là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong hơn 20 năm qua. Tuy Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2953/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KHSDĐ NĂM 2016 CỦA HUYỆN VĨNH TƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 38/NQ-CP ngày 28 tháng năm 2013 Chính phủ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Vĩnh Phúc; Căn Nghị số 29/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc việc chấp thuận thu hồi đất để triển khai thực công trình, dự án năm 2016 đợt địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Căn Nghị số 33/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc; Căn Nghị số 39/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc việc thu hồi diện tích số công trình, dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực công trình dự án đợt năm 2016; Căn Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc; Căn Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 UBND tỉnh việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vĩnh Tường; Xét đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 463/TTr-STNMT ngày 05 tháng năm 2016 UBND huyện Vĩnh Tường tờ trình số 651/TTr-UBND ngày 05 tháng năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể sau: Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án năm 2016 (Chi tiết thể biểu 01 kèm theo) Điều chỉnh phân bổ diện tích loại đất năm kế hoạch (Chi tiết thể biểu 02 kèm theo) Điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất năm 2016 (Chi tiết thể biểu 03 kèm theo) Điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 (Chi tiết thể biểu 04 kèm theo) Điều Tổ chức thực hiện: LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Các nội dung khác giữ nguyên Quyết định 735/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Căn Quyết định này, UBND huyện Vĩnh Tường có trách nhiệm tổ chức thực nội dung theo quy định Giao Sở Tài nguyên môi trường phối hợp với quan liên hướng dẫn, kiểm tra trình thực UBND huyện Vĩnh Tường Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường Thủ trưởng quan, cá nhân liên quan định thi hành./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Chí Giang FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Bang bieu 1.PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, đất đai cho sinh hoạt và sản xuất luôn được đặt lên hàng đầu. Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là điều kiện đầu tiên và là nền tảng tự nhiên của bất kỳ một quá trình sản xuất nào đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. khi nói tới vai trò của đất Mac đã khẳng định “ Lao động chỉ là cha của của cải vật chất, còn đất là mẹ ” vì xét đến cùng mọi hoạt động của con người đều liên quan tới đất đai, không có đất thì không thể có sản xuất cũng như không có sự tồn tại của con người. Đất đai là sản phẩm của tự nhiên nên bị giới hạn về số lượng, con người có thể cải tạo tính chất của đất, thay đổi mục đích sử dụng đất song lại không thể làm tăng hay giảm diện tích đất theo ý muốn. Trong khi đó, với tình hình gia tăng dân số như hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước đã dẫn đến nhu cầu đất đai ngày một tăng. Điều này đã gây áp lực ngày càng lớn tới đất đai. Vấn đề này đã trở thành đòi hỏi bức thiết đối với công tác quản lý đất đai dặc biệt là công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tại điều 18, Hiến pháp 1992 đã nêu rõ “ Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và theo pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng và có hiệu quả …”. Quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất là một trong 13 nội dung quản lý nhà nước về đất đai được ghi nhận tại điều 6 Luật đất đai 2003. Quy hoạch sử dụng đất có vai trò và chức năng rất quan trọng. Lập quy hoạch sử dụng đất là một biện pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, làm giảm sút nghiêm trọng quỹ đất nông nghiệp, ngăn chặn các hiện tượng gây lãng phí đất, huỷ hoại đất, gây ô nhiễm nguồn tài nguyên đất. Trong quy hoạch sử dụng đất ặc biệt quan tâm đến quy hoạch sử dụng đất cấp xã còn gọi là quy hoạch sử dụng đất chi tiết. Quy hoạch sử dụng đất cấp xã được coi là cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất hiện tại và tương lai của các ngành cũng như nhu cầu sinh hoạt của các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn xã. Nó chính là căn cứ để xây dựng các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và 1 môi trường sinh thái. Quy hoạch sử dụng đất sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với một xã vùng miền núi như xã Cự Thắng - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ có địa hình tương đối phức tạp, phần lớn là gò đồi có độ dốc lớn, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Để từng bước cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân cần lập quy hoạch sử dụng đất cho tương lai. Với những lý do trên việc xây dựng phương án “ Quy hoạch sử dụng đất xã Cự Thắng - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 – 2015 ” là rất cần thiết. 1.2.Mục đích, yêu cầu 1.1.1. Mục đích Trên cơ sở nghiên cứu tình hình biến động đất đai giai đoạn 2002 – 2007 và hiện trạng sử dụng đất của xã Cự Thắng năm 2007 để tìm ra những xu hướng biến động và nguyên nhân gây biến động từ đó giúp phân bố đất đai cho các ngành, các mục đích sử dụng đến năm 2015 một cách tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững. 1.1.2. Yêu cầu + Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính khả thi, tính khoa học và tính xã hội. + Đáp ứng được sự phát triển ổn định của xã, sử dụng đất bền vững, có hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, góp phần nâng cao đời sống cho người dân trong xã. + Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành. 2. PHẦN THỨ HAI 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2.1. Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất 2.1.1. Khái niệm quy hoạch sử dụng đất “Quy hoạch sử dụng đất là một hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của Nhà nước về tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả cao thông qua việc phân phối và tái phân phối quỹ đất cả nước, tổ chức sử dụng đất như một tư liệu sản xuất cùng với các tư liệu sản xuất khác gắn liền với đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tạo điều kiện TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74B, Số 5, (2012), 103-111 103 PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN CƠ SỞ GIS ĐỂ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG BỀN VỮNG Ở HUYỆN HƯƠNG THỦY TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Nguyễn Văn Lợi Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tóm tắt. Công tác quản lý và quy hoạch rừng trồng hợp lý, cần phải có một bộ công cụ mô phỏng và hỗ trợ quản lý tốt. Hiện nay, với sự phát triển các phần mềm chuyên dụng GIS, việc mô hình hoá và phân tích hệ thống đang được phát triển nhanh chóng. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định đã thay thế hệ thống quản lý thông tin truyền thống trước đây. Hệ thống hỗ trợ quyết định cho rừng trồng ở vùng nghiên cứu được phát triển dựa trên dữ liệu điều tra trên hiện trường, các lớp thông tin về hiện trạng tài nguyên rừng trồng, địa hình, đất đai và khí hậu. Ứng dụng các chức năng của hệ thống hỗ trợ ra quyết định để phân tích hiện trạng rừng trồng và dự đoán khoa học về tính thích nghi và năng suất tiềm năng của một số loài cây trồng lâm nghiệp chính thông qua mô hình sinh thái dựa trên cơ sở GIS. Kết quả cho thấy khoảng 30 % tổng diện tích là phù hợp cho 2 loài Keo, phần lớn diện tích này được xác định ở cấp năng suất trung bình, trong đó Keo lai là 25,6 % và Keo tai tượng là 23,9 %. Kết quả của nghiên cứu không chỉ giúp cho các nhà quản lý lập kế hoạch và sử dụng đất trồng rừng có hiệu quả mà còn đưa ra quyết định chính xác về đầu tư và phát triển bền vững rừng trồng ở huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ khóa: GIS, Hệ thống hỗ trợ quyết định, Rừng trồng. 1. Đặt vấn đề Quản lý và phát triển rừng trồng Keo theo phương pháp truyền thống có nhiều điểm khiếm khuyết như rất khó khăn trong việc cập nhật và tạo lớp dữ liệu mới, thiếu thông tin, và gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển giao dữ liệu rừng trồng. Hệ thống hỗ trợ dựa trên cơ sở GIS đã cung cấp công cụ mạnh và hữu ích trong việc quản lý rừng trồng. Những lĩnh vực đã ứng dụng rộng rãi GIS trong Lâm nghiệp như quản lý lửa rừng và phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng, quản lý sâu bệnh, dịch bệnh hại, quy hoạch phát triển vùng tổng thể và quy hoạch chi tiết, trợ giúp đắc lực trong công tác thiết kế, điều tra tài nguyên, đánh giá biến động rừng và biến động tài nguyên qua các thời kỳ, đưa ra những quyết sách đúng đắn trong việc định hướng phát triển rừng nói chung và rừng trồng nói riêng. Theo phương pháp truyền thống, việc đưa ra quyết định trong hoạt động quản lý và phát triển rừng trồng có hiệu quả, đòi hỏi phải tốn rất nhiều công sức 104 Phát triển hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên cơ sở GIS… trong việc thu thập Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2676/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Xét đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 370/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 17 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện A Lưới với nội dung sau: Khu đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cho thuê thị trấn A Lưới: - Diện tích: 1.811 m2; - Loại đất: Đất chưa sử dụng; Dự án Trung tâm Dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật trẻ khó khăn hy vọng xã Hồng Thượng: - Diện tích: 23.924 m2; - Loại đất: Đất cụm công nghiệp; Điều Căn vào Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới có trách nhiệm: Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo quy định LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Thực thủ tục hành đất đai theo kế hoạch sử dụng đất huyện A Lưới phê duyệt Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI – TỈNH ĐỒNG THÁP ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI NAM Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Năm 2016 MỤC LỤC PHẦN I: TÓM TẮT TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN I XÂY DỰNG BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP CỦA DỰ ÁN TRÌNH THÔNG QUA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN I.1 Xây dựng báo cáo chuyên đề Đơn vị tư vấn tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu đồ; trao đổi nội dung liên quan với Phòng ban, UBND cấp xã Trên sở phân tích, đánh giá xây dựng chuyên đề sau: Chuyên đề 1: SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tiêu phát triển ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất - Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý sử dụng đất đai - Phân tích, đánh giá trạng sử dụng biến động đất đai - Phân tích, đánh giá kết thực quy hoạch, kế hoạch SDĐ kỳ trước - Xây dựng đồ: hành chính, trạng sử dụng đất, Đất… Chuyên đề 2: PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Điều chỉnh định hướng sử dụng đất dài hạn - Xây dựng phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp + Xác định nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực đến năm 2020 + Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất ngành, lĩnh vực + Xác định danh mục công trình kỳ quy hoạch đến năm 2020 - Đánh giá hiệu phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Đánh giá tác động phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội môi trường - Xác định giải pháp thực điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng biểu bảng đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Chuyên đề 3: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 - Xác định tiêu sử dụng đất năm 2016 phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến đơn vị hành cấp xã - Xác định nhu cầu sử dụng đất năm 2016 cho ngành, lĩnh vực - Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất ngành, lĩnh vực - Xác định diện tích loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 theo đơn hành cấp xã - Xác định diện tích đất cần thu hồi năm 2016 theo đơn vị hành cấp xã - Xác định Danh mục công trình, dự án kế hoạch 2016 - Xây dựng biểu bảng đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 * Ghi chú: tính chất cấp bách nên chuyên đề triển khai thực trước đến UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt I.2 Xây dựng báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng báo cáo thuyết minh tóm tắt - Phụ biểu, bảng biểu (54 bảng) - Bản đồ: Quy hoạch SDĐ, Hiện trạng SDĐ; Đất… I.3 Hình thức thông qua Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Hội thảo lần 1: Thông qua Thường trực HĐND UBND huyện, Phòng ban UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến Hội thảo lần 2: Thông qua Thường trực HĐND UBND huyện, Phòng ban UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến (sau điều tra bổ sung, chỉnh sửa theo góp ý Hội thảo lần 1) Sau Hội thảo lần 2, Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn tiến hành Lấy ý kiến đóng góp nhân dân theo quy định, cụ thể: - Công khai thông tin nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cổng thông tin điện tử UBND huyện; - Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất UBND cấp xã; - Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân công khai cổng thông tin điện tử UBND huyện; Hội thảo lần 3: Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2705/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt năm 2015 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Xét đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Long Phú Tờ trình số 48/TTr- UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tờ trình số 1503/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (đã Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/3/2016) hạng mục 04 cống ngầm (bổ sung) thuộc Tiểu Dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng, dự án WB6 (Dự án hệ thống ngăn mặn phục vụ sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard, tỉnh Sóc Trăng); cụ thể sau: TT LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Cống Mười Đường Cống Bảy Quận Cống Bầu Trâu Cống Ba Hòa Điều Căn Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện LP; - Cổng TTĐT tỉnh; TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Lưu: VT, KT Lê Văn Hiểu LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 www.taichinh2a.com A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I. LỜI NÓI ĐẦU: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Rất nhiều điều Bác nói về đạo đức đã qua hàng bốn, năm mươi năm hay lâu hơn nữa, nhưng nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Bác nói về những trường hợp cụ thể, cho những đối tượng cụ thể song ai nghe cũng cảm nhận đó là lời dạy cho mình. Nhìn lại và nhớ tới từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và việc làm của Bác trong đời sống thường ngày, lúc sinh thời, ai mà không xúc động? Ai mà không cảm thấy có một cái gì đó không phải khi làm sai những điều Bác dạy. Trong giai đoan hiện nay, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà yếu tố hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức”. Đó là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong hơn 20 năm qua. Tuy ... nội dung khác giữ nguyên Quyết định 735/QĐ-UBND ngày 04/3 /2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Căn Quyết định này, UBND huyện Vĩnh Tường có trách nhiệm tổ chức thực nội dung theo quy định Giao Sở Tài nguyên... UBND huyện Vĩnh Tường Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường Thủ trưởng quan, cá nhân liên quan định thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 2953 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định 2953 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định 2953 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn