Quyết định 3093 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc

2 108 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 22:52

Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2705/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt năm 2015 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Xét đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Long Phú Tờ trình số 48/TTr- UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tờ trình số 1503/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (đã Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/3/2016) hạng mục 04 cống ngầm (bổ sung) thuộc Tiểu Dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng, dự án WB6 (Dự án hệ thống ngăn mặn phục vụ sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard, tỉnh Sóc Trăng); cụ thể sau: TT LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Cống Mười Đường Cống Bảy Quận Cống Bầu Trâu Cống Ba Hòa Điều Căn Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện LP; - Cổng TTĐT tỉnh; TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Lưu: VT, KT Lê Văn Hiểu LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 www.taichinh2a.com A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I. LỜI NÓI ĐẦU: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Rất nhiều điều Bác nói về đạo đức đã qua hàng bốn, năm mươi năm hay lâu hơn nữa, nhưng nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Bác nói về những trường hợp cụ thể, cho những đối tượng cụ thể song ai nghe cũng cảm nhận đó là lời dạy cho mình. Nhìn lại và nhớ tới từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và việc làm của Bác trong đời sống thường ngày, lúc sinh thời, ai mà không xúc động? Ai mà không cảm thấy có một cái gì đó không phải khi làm sai những điều Bác dạy. Trong giai đoan hiện nay, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà yếu tố hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức”. Đó là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong hơn 20 năm qua. Tuy Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 3093/QĐ-UBND https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KHSDĐ NĂM 2016 CỦA HUYỆN SÔNG LÔ ỦY BAN NHÂN DÂN Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 38/NQ-CP ngày 28/3/2013 Chính phủ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Vĩnh Phúc; Căn Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; Căn Nghị số 29/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc việc chấp thuận thu hồi đất để triển khai thực công trình, dự án năm 2016 đợt địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Căn Nghị số 33/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc; Căn Nghị số 39/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc việc thu hồi diện tích số công trình, dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực công trình dự án đợt năm 2016; Căn Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 22/03/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; Xét đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 488/TTr-STNMT ngày 18 tháng năm 2016 UBND huyện Sông Lô tờ trình số 735/TTr-UBND ngày 10/9/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể sau: Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án năm 2016 (Chi tiết thể biểu 01 kèm theo) LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Điều chỉnh phân bổ diện tích loại đất năm kế hoạch (Chi tiết thể biểu 02 kèm theo) Điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất năm 2016 (Chi tiết thể biểu 03 kèm theo) Điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 (Chi tiết thể biểu 04 kèm theo) Điều chỉnh diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2016 (Chi tiết thể biểu 05 kèm theo) Điều Tổ chức thực hiện: Các nội dung khác giữ nguyên Quyết định 973/QĐ-UBND ngày 22/03/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Căn Quyết định này, UBND huyện Sông Lô có trách nhiệm tổ chức thực nội dung theo quy định Giao Sở Tài nguyên môi trường phối hợp với quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra trình thực UBND huyện Sông Lô Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Sông Lô Thủ trưởng quan, cá nhân liên quan định thi hành./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Chí Giang LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74B, Số 5, (2012), 103-111 103 PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN CƠ SỞ GIS ĐỂ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG BỀN VỮNG Ở HUYỆN HƯƠNG THỦY TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Nguyễn Văn Lợi Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tóm tắt. Công tác quản lý và quy hoạch rừng trồng hợp lý, cần phải có một bộ công cụ mô phỏng và hỗ trợ quản lý tốt. Hiện nay, với sự phát triển các phần mềm chuyên dụng GIS, việc mô hình hoá và phân tích hệ thống đang được phát triển nhanh chóng. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định đã thay thế hệ thống quản lý thông tin truyền thống trước đây. Hệ thống hỗ trợ quyết định cho rừng trồng ở vùng nghiên cứu được phát triển dựa trên dữ liệu điều tra trên hiện trường, các lớp thông tin về hiện trạng tài nguyên rừng trồng, địa hình, đất đai và khí hậu. Ứng dụng các chức năng của hệ thống hỗ trợ ra quyết định để phân tích hiện trạng rừng trồng và dự đoán khoa học về tính thích nghi và năng suất tiềm năng của một số loài cây trồng lâm nghiệp chính thông qua mô hình sinh thái dựa trên cơ sở GIS. Kết quả cho thấy khoảng 30 % tổng diện tích là phù hợp cho 2 loài Keo, phần lớn diện tích này được xác định ở cấp năng suất trung bình, trong đó Keo lai là 25,6 % và Keo tai tượng là 23,9 %. Kết quả của nghiên cứu không chỉ giúp cho các nhà quản lý lập kế hoạch và sử dụng đất trồng rừng có hiệu quả mà còn đưa ra quyết định chính xác về đầu tư và phát triển bền vững rừng trồng ở huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ khóa: GIS, Hệ thống hỗ trợ quyết định, Rừng trồng. 1. Đặt vấn đề Quản lý và phát triển rừng trồng Keo theo phương pháp truyền thống có nhiều điểm khiếm khuyết như rất khó khăn trong việc cập nhật và tạo lớp dữ liệu mới, thiếu thông tin, và gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển giao dữ liệu rừng trồng. Hệ thống hỗ trợ dựa trên cơ sở GIS đã cung cấp công cụ mạnh và hữu ích trong việc quản lý rừng trồng. Những lĩnh vực đã ứng dụng rộng rãi GIS trong Lâm nghiệp như quản lý lửa rừng và phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng, quản lý sâu bệnh, dịch bệnh hại, quy hoạch phát triển vùng tổng thể và quy hoạch chi tiết, trợ giúp đắc lực trong công tác thiết kế, điều tra tài nguyên, đánh giá biến động rừng và biến động tài nguyên qua các thời kỳ, đưa ra những quyết sách đúng đắn trong việc định hướng phát triển rừng nói chung và rừng trồng nói riêng. Theo phương pháp truyền thống, việc đưa ra quyết định trong hoạt động quản lý và phát triển rừng trồng có hiệu quả, đòi hỏi phải tốn rất nhiều công sức 104 Phát triển hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên cơ sở GIS… trong việc thu thập Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2676/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Xét đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 370/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 17 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện A Lưới với nội dung sau: Khu đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cho thuê thị trấn A Lưới: - Diện tích: 1.811 m2; - Loại đất: Đất chưa sử dụng; Dự án Trung tâm Dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật trẻ khó khăn hy vọng xã Hồng Thượng: - Diện tích: 23.924 m2; - Loại đất: Đất cụm công nghiệp; Điều Căn vào Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới có trách nhiệm: Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo quy định LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Thực thủ tục hành đất đai theo kế hoạch sử dụng đất huyện A Lưới phê duyệt Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI – TỈNH ĐỒNG THÁP ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI NAM Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Năm 2016 MỤC LỤC PHẦN I: TÓM TẮT TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN I XÂY DỰNG BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP CỦA DỰ ÁN TRÌNH THÔNG QUA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN I.1 Xây dựng báo cáo chuyên đề Đơn vị tư vấn tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu đồ; trao đổi nội dung liên quan với Phòng ban, UBND cấp xã Trên sở phân tích, đánh giá xây dựng chuyên đề sau: Chuyên đề 1: SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tiêu phát triển ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất - Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý sử dụng đất đai - Phân tích, đánh giá trạng sử dụng biến động đất đai - Phân tích, đánh giá kết thực quy hoạch, kế hoạch SDĐ kỳ trước - Xây dựng đồ: hành chính, trạng sử dụng đất, Đất… Chuyên đề 2: PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Điều chỉnh định hướng sử dụng đất dài hạn - Xây dựng phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp + Xác định nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực đến năm 2020 + Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất ngành, lĩnh vực + Xác định danh mục công trình kỳ quy hoạch đến năm 2020 - Đánh giá hiệu phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Đánh giá tác động phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội môi trường - Xác định giải pháp thực điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng biểu bảng đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Chuyên đề 3: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 - Xác định tiêu sử dụng đất năm 2016 phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến đơn vị hành cấp xã - Xác định nhu cầu sử dụng đất năm 2016 cho ngành, lĩnh vực - Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất ngành, lĩnh vực - Xác định diện tích loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 theo đơn hành cấp xã - Xác định diện tích đất cần thu hồi năm 2016 theo đơn vị hành cấp xã - Xác định Danh mục công trình, dự án kế hoạch 2016 - Xây dựng biểu bảng đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 * Ghi chú: tính chất cấp bách nên chuyên đề triển khai thực trước đến UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt I.2 Xây dựng báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng báo cáo thuyết minh tóm tắt - Phụ biểu, bảng biểu (54 bảng) - Bản đồ: Quy hoạch SDĐ, Hiện trạng SDĐ; Đất… I.3 Hình thức thông qua Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Hội thảo lần 1: Thông qua Thường trực HĐND UBND huyện, Phòng ban UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến Hội thảo lần 2: Thông qua Thường trực HĐND UBND huyện, Phòng ban UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến (sau điều tra bổ sung, chỉnh sửa theo góp ý Hội thảo lần 1) Sau Hội thảo lần 2, Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn tiến hành Lấy ý kiến đóng góp nhân dân theo quy định, cụ thể: - Công khai thông tin nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cổng thông tin điện tử UBND huyện; - Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất UBND cấp xã; - Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân công khai cổng thông tin điện tử UBND huyện; Hội thảo lần 3: ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Mộng Vân Lớp: K44-KTCT Niên khóa: 2010 - 2014 TS. Hà Thị Hằng Huế, tháng 05 năm 2014 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS. Hà Thị Hằng Lời Cảm Ơn Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, các thầy cô trong khoa Kinh tế Chính trị là những người đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích và kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. Đó chính là những nền tảng cơ bản, là hành trang cho tôi bước vào sự nghiệp trong tương lai. Đặc biệt cảm ơn cô giáo, Tiến sĩ Hà Thị Hằng – người đã tận tình hướng dẫn, góp ý kiến và truyền đạt kiến thức cho tôi hoàn thành tốt đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn đến các cơ quan thị xã: Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Ủy ban nhân dân các xã phường của thị xã Hương Trà, nhất là các bác, các anh chị phòng LĐ - TB & XH nơi tôi thực tập; các cô chú, anh chị lao động ở các khu tái định cư Hải Dương, Hồng Tiến…đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi có được những thông tin và tài liệu cần thiết để phục vụ cho đề tài. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè – những người luôn động viên, quan tâm giúp đỡ tôi trong thời gian làm đề tài. Để thực hiện được đề tài này, bản thân tôi đã hết sức nổ lực, cố gắng. Nhưng do hạn chế về thời gian cũng như trình độ kiến thức nên đề tài cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu. Tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô cùng bạn bè để đề tài này được hoàn thiện. 2 SVTH: Trần Thị Mộng Vân 2 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS. Hà Thị Hằng Sinh viên thực hiện Trần Thị Mộng Vân MỤC LỤC 3 SVTH: Trần Thị Mộng Vân 3 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS. Hà Thị Hằng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CN – XD Công nghiệp – Xây dựng CTR Chất thải rắn KCN Khu công nghiệp KT – XH Kinh tế - Xã hội LĐNT Lao động nông thôn LĐTB & XH Lao động thương binh và xã hội TDP Tổ dân phố TĐC Tái định cư THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân 4 SVTH: Trần Thị Mộng Vân 4 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS. Hà Thị Hằng DANH MỤC CÁC BẢNG 5 SVTH: Trần Thị Mộng Vân 5 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS. Hà Thị Hằng DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 6 SVTH: Trần Thị Mộng Vân 6 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS. Hà Thị Hằng MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Việc làm và giải quyết việc làm là một trong những chính sách quan trọng đối với mỗi quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển có lực lượng lao động lớn như Việt Nam. Tạo việc làm cho người lao động trong sự phát triển của thị trường lao động là tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, góp phần tích cực vào việc hình thành thể chế kinh tế thị trường, đồng thời tận dụng lợi thế để phát triển, tiến kịp khu vực và thế giới. Vì vậy, trong thời gian qua thì vấn đề tạo việc làm cho người lao động luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI nhấn Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2519/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Xét đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 367/TTr-STNMT ngày 13 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2705/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt năm 2015 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Xét đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Long Phú Tờ trình số 48/TTr- UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tờ trình số 1503/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (đã Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/3/2016) hạng mục 04 cống ngầm (bổ sung) thuộc Tiểu Dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng, dự án WB6 (Dự án hệ thống ngăn mặn phục vụ sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard, tỉnh Sóc Trăng); cụ thể sau: TT LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Cống Mười Đường Cống Bảy Quận Cống Bầu Trâu Cống Ba Hòa Điều Căn Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện LP; - Cổng TTĐT tỉnh; TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Lưu: VT, KT Lê Văn Hiểu LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 www.taichinh2a.com A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I. LỜI NÓI ĐẦU: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Rất nhiều điều Bác nói về đạo đức đã qua hàng bốn, năm mươi năm hay lâu hơn nữa, nhưng nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Bác nói về những trường hợp cụ thể, cho những đối tượng cụ thể song ai nghe cũng cảm nhận đó là lời dạy cho mình. Nhìn lại và nhớ tới từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và việc làm của Bác trong đời sống thường ngày, lúc sinh thời, ai mà không xúc động? Ai mà không cảm thấy có một cái gì đó không phải khi làm sai những điều Bác dạy. Trong giai đoan hiện nay, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà yếu tố hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức”. Đó là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong hơn 20 năm qua. Tuy ... https://luatminhgia.com.vn/ Điều chỉnh phân bổ diện tích loại đất năm kế hoạch (Chi tiết thể biểu 02 kèm theo) Điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất năm 2016 (Chi tiết thể biểu 03 kèm theo) Điều chỉnh kế hoạch chuyển... hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 (Chi tiết thể biểu 04 kèm theo) Điều chỉnh diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2016 (Chi tiết thể biểu 05 kèm theo) Điều Tổ chức thực hiện:... nội dung khác giữ nguyên Quyết định 973/QĐ-UBND ngày 22/03 /2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Căn Quyết định này, UBND huyện Sông Lô có trách nhiệm tổ chức thực nội dung theo quy định Giao Sở Tài nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 3093 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định 3093 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định 3093 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn