Quyết định 603 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

2 77 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 22:04

... khai nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tổ chức thực theo quy định Luật Đất đai Điều Thủ trưởng quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên... Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chịu trách nhiệm thi hành Quy t định này./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, TN.Thắng Bản điện tử - VP UBND tỉnh: + PVP ĐT,... tại) chuyển sang đất nông thôn (ONT) thôn Bùng, xã An Dương Diện tích khoảng 1,0 đất nông nghiệp xã Việt Ngọc chuyển sang đất sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) Điều UBND huyện Tân Yên có trách
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 603 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Quyết định 603 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Quyết định 603 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn