Quyết định 28 2016 QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

25 62 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 21:18

MỤC LỤC 3.2. Thời gian thẩm định .38LỜI MỞ ĐẦUNgân hàng thương mại là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế, là dấu hiệu báo hiệu trạng thái sức khoẻ của nền kinh tế. Các ngân hàng mạnh, nền kinh tế mạnh. Ngược lại, các ngân hàng yếu, nền kinh tế sẽ yếu kém. Thậm chí nếu ngân hàng đổ vỡ nền kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng và sụp đổ .Với tư cách là tổ chức trung gian tài chính nhận tiền gửi và tiến hành các hoạt động cho vay và đầu tư. NHTM đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội như là người mở đường, người tham gia, người quyết định đối với mọi quá trình sản xuất kinh doanh. NHTM ngày càng đóng vai trò là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán của các thành phần kinh tế, là định chế tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế .NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Trong số các nghiệp vụ kinh doanh của mình thì tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu và cũng là nội dung chủ yếu của bản thân các nhân viên của toàn hệ thống. Đây là nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận cao nhất, nó chiếm khoảng 2/3 lợi tức nghiệp vụ ngân hàng có từ tiền lãi cho vay. Nhưng đây cũng là nghiệp vụ chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Có vô số các rủi ro khác nhau khi cho vay, xuất phát từ nhiều yếu tố và có thể dẫn đến việc không chi trả được nợ khi đến hạn làm cho ngân hàng bị phá sản gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho toàn bộ nền kinh tếQuá trình phát triển của Việt Nam theo hướng CNH - HĐH theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của Đảng, của Nhà nước đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dự án đầu tư, với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong đó, nguồn vốn cho vay theo dự án đầu tư của NHTM ngày càng phổ biến, cơ bản và quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ. Đó cũng đặt ra một thách thức không nhỏ đối với các NHTM về sự an toàn và hiệu quả của nguồn vốn cho vay theo dự án. Bởi vì, các dự án đầu tư thường đòi hỏi số vốn lớn, thời gian kéo dài và rủi ro rất cao. Để đi đến quyết định chấp nhận cho vay, thì thẩm định dự án đầu tư là khâu quan trọng, quyết định chất lượng cho vay theo dự án của ngân hàng. Thẩm định dự án đầu tư ngày càng có ý nghĩa vô cùng to lớn, đảm bảo lợi nhuận, sự an toàn cho ngân hàng .Những năm vừa qua, mặc dù các NHTM đã chú trọng đến công tác thẩm định nhưng nhìn chung kết quả đạt được chưa cao, chưa đem lại cho nền kinh tế một sự phát triển xứng đáng. Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại NHNo&PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn , em đã chọn đề tài: “ Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp tại NHNo&PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình”. Với những kiến thức tích luỹ được trong thời gian thực tập thực tế tại ngân hàng và trong thời gian học tập tại trường, em mong muốn sẽ đóng góp một phần công sức để hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 28/2016/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000 ĐÔ THỊ PHÁT DIỆM, HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009; Căn Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Căn Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Theo đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Tờ trình số 376/TTr-SXD ngày 26/4/2016 kết thẩm định Sở Tư pháp Báo cáo số 176/BC-STP ngày 25/8/2016 QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2016 Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, ngành địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Xây dựng; - Cục Kiểm tra văn QPPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh; - UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Website Chính phủ; - Công báo Ninh Bình; - Website tỉnh; - Lưu VT, VP4,2,3,5,6,7,8,9,10 nt29.05 Nguyễn Ngọc Thạch QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000 ĐÔ THỊ PHÁT DIỆM, HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 UBND tỉnh Ninh Bình) Phần I QUY ĐỊNH CHUNG Đối tượng phạm vi áp dụng - Quy định áp dụng tất tổ chức, cá nhân thực việc quản lý đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng công trình phạm vi ranh giới thuộc đồ án quy hoạch phân tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 đảm bảo theo đồ án phê duyệt LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Quy định nội dung đồ án quy hoạch phân khu đô thị Phát Diệm làm xác lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, thiết kế đô thị, quy hoạch chuyên ngành phạm vi quy hoạch phân khu đô thị Phát Diệm - Quy định nội dung đồ án quy hoạch phân khu đô thị Phát Diệm làm sở để quan quản lý đầu tư xây dựng có liên quan theo quyền hạn trách nhiệm giao, quản lý hướng dẫn việc triển khai dự án thành phần, thỏa thuận giải pháp kiến trúc, quy hoạch cho công trình xây dựng khu vực theo quy hoạch quy định Pháp luật - Ngoài quy định Quy định này, việc quản lý xây dựng khu vực phải tuân theo quy định pháp luật khác Nhà nước có liên quan Ranh giới, phạm vi tính chất chức 2.1 Phạm vi ranh giới: Phạm vi gồm toàn bộ Thị trấn Phát Diệm một phần xã lân cận: Tân Thành, Lưu Phương, Thượng Kiệm Kim Chính Ranh giới cụ thể sau: - Phía Bắc giáp xã: Tân Thành, Lưu Phương, Thượng Kiệm, Kim Chính; - Phía Nam giáp tuyến đường tránh Quốc lộ 10 - Phía Đông giáp xã Đồng Hướng; - Phía Tây giáp thôn Xuân Thành, xã Tân Thành 2.2 Quy mô - Quy mô diện tích: Khoảng 1.116 - Quy mô dân số: + Dân số thường trú: 55.000 người + Dân số tạm trú (trung bình 06 tháng): 5.000 người 2.3 Tính chất Đô thị Phát Diệm định hướng đô thị loại IV - thị xã trực thuộc tỉnh giai đoạn 2015-2020; trung tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Đông Nam tỉnh Ninh Bình; có ưu phát triển dịch vụ du lịch, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp nuôi trồng thủy sản; có vị trí chiến lược, cửa ngõ phía Đông Nam tỉnh trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa, lịch sử, sinh thái, trung tâm tôn giáo tín ngưỡng vùng phía Bắc nước ta Quy định chung hệ thống công trình hạ tầng xã hội 3.1 Hệ thống công trình hạ tầng xã hội đồ án quy hoạch phân khu đô thị Phát Diệm gồm: - Hệ thống công trình phục vụ đô thị: Giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại - dịch vụ, quan QLNN, nghiệp; - Các trung tâm chuyên ngành cấp vùng: Giáo dục - đào tạo, nghiên cứu, y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ, trung tâm hành chính cấp huyện (thị xã tương lai), quan đại diện đô thị; - Hệ thống không gian xanh: Cây xanh, mặt nước thiên nhiên, xanh sử dụng công cộng; xanh đường phố xanh chuyên dùng 3.2 Nhà ở: - Nhà xây dựng đơn vị có bán kính tối đa 500m Trong đơn vị có nhóm nhà loại nhà - Nhà gồm: Nhà vườn, nhà liền kề, nhà biệt thự nhà chung cư Quy định chung kết nối hạ tầng kỹ thuật 4.1 Kết nối giao thông đô thị: - Quốc lộ: QL10, QL12B - Các đường tỉnh: 480B, 481B, 481D; 482C; - Đường vành đai quy hoạch phía bắc (VĐB) thị trấn Phát Diệm - Các sông: Sông Vạc, Sông Ân, sông Trì Chính… 4.2 Cao độ nền, lưu vực thoát nước công trình thu nước mưa LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 ...Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Mai HoaMỤC LỤC 3.2. Thời gian thẩm định .39Vũ Thị Thanh Nga Lớp : Kinh tế đầu tư 48B 1Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Mai HoaLỜI MỞ ĐẦUNgân hàng thương mại là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế, là dấu hiệu báo hiệu trạng thái sức khoẻ của nền kinh tế. Các ngân hàng mạnh, nền kinh tế mạnh. Ngược lại, các ngân hàng yếu, nền kinh tế sẽ yếu kém. Thậm chí nếu ngân hàng đổ vỡ nền kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng và sụp đổ .Với tư cách là tổ chức trung gian tài chính nhận tiền gửi và tiến hành các hoạt động cho vay và đầu tư. NHTM đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội như là người mở đường, người tham gia, người quyết định đối với mọi quá trình sản xuất kinh doanh. NHTM ngày càng đóng vai trò là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán của các thành phần kinh tế, là định chế tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế .NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Trong số các nghiệp vụ kinh doanh của mình thì tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu và cũng là nội dung chủ yếu của bản thân các nhân viên của toàn hệ thống. Đây là nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận cao nhất, nó chiếm khoảng 2/3 lợi tức nghiệp vụ ngân hàng có từ tiền lãi cho vay. Nhưng đây cũng là nghiệp vụ chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Có vô số các rủi ro khác nhau khi cho vay, xuất phát từ nhiều yếu tố và có thể dẫn đến việc không chi trả được nợ khi đến hạn làm cho ngân hàng bị phá sản gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho toàn bộ nền kinh tếQuá trình phát triển của Việt Nam theo hướng CNH - HĐH theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của Đảng, của Nhà nước đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dự án đầu tư, với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong đó, nguồn vốn cho vay theo dự án đầu tư của NHTM ngày càng phổ biến, cơ bản và quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ. Đó cũng đặt ra một thách thức không nhỏ đối với các NHTM về sự an toàn và hiệu quả của nguồn vốn cho vay theo dự án. Bởi vì, các dự án đầu tư thường đòi hỏi số vốn lớn, thời gian kéo dài và rủi ro rất cao. Để đi đến quyết định chấp nhận cho vay, thì thẩm định dự án đầu tư là khâu quan trọng, quyết định chất lượng cho vay theo dự án của ngân hàng. Thẩm định dự án đầu tư ngày càng có ý nghĩa vô cùng to lớn, đảm bảo lợi nhuận, sự an toàn cho ngân hàng .Những năm vừa qua, mặc dù các NHTM đã chú trọng đến công tác thẩm định nhưng nhìn chung kết quả đạt được chưa cao, chưa đem lại cho nền kinh tế một sự phát Vũ Thị Thanh Nga Lớp : Kinh tế đầu tư 48B 2Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Mai Hoatriển xứng đáng. Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại NHNo&PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn , em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp tại NHNo&PTNTVN chi [...]... k thu t - T ng di n tích khu trung tâm - T l chi m t c a t ng công trình c th trong khu trung tâm - Tính t ng cao trung bình toàn khu - Tính t ng di n tích sàn - Tính toán dân s d ki n - Di n tích các lo i -M t t theo Quy chu n xây d ng xây d ng - H s s d ng t - 19 - 3.1.2.5 xu t ý tư ng và phương án cơ c u ch c năng - ưa ra ý tư ng quy ho ch thi t k khu t + Cơ s khoa h c + Cơ s th c ti n - Thi t l... qu -M t t, di n tích khu t v i vùng lân c n t xây d ng - Tính ch t và c i m cây xanh trong khu v c - Quy mô, t ng cao xây d ng, ch t lư ng công trình - Giá tr ngh thu t, b c c không gian ki n trúc - Giá tr l ch s - Nh ng công trình c n gi l i, b o t n và tôn t o - Qu t xây d ng - 18 - t trong khu - i u ki n k thu t h t ng 3.1.2.2 ánh giá t ng h p - Nh ng i u ki n thu n l i và ti m năng khai thác - Nh... xanh - C nh quan t nhiên - C nh quan nhân t o 3.1.1.8 Hi n tr ng v các công trình h t ng k thu t và trang thi t b ô th - H th ng giao thông, i n, nư c - M t c t ngang các tuy n ư ng, cao n n ư ng 3.1.2 Quy ho ch chi ti t khu trung tâm th tr n Phát Di m 3.1.2.1 Các y u t nh hư ng n quy ho ch khu trung tâm - Ph m vi, ranh gi i, ch c năng s d ng c a t ng lô v c quy ho ch - M i quan h a phương gi a khu -. .. u 3.1.3 Quy ho ch s d ng Xác t khu trung tâm nh các thông s cho t ng khu ch c năng bao g m: - Di n tích -M t xây d ng - H s s d ng t - Tên công trình 3.1.4 L p phương án quy ho ch không gian c nh quan khu trung tâm - B c c không gian công trình công c ng - B c c không gian công trình d ch v - B c c không gian ư ng ph , ư ng cơ gi i, ư ng i b , ư ng id o - B c c không gian c nh quan t nhiên - B c c... không gian c nh quan t nhiên - B c c không gian khu nhà 3.1.5 nh hư ng quy ho ch h th ng h t ng k thu t khu trung tâm - H th ng giao thông - H th ng i n - H th ng c p nư c - H th ng thoát nư c và v sinh môi trư ng - H th ng thông tin liên l c - Năng lư ng 3.1.6 ánh giá hi u qu c a phương án quy ho ch - Hi u qu kinh t - Hi u qu xã h i - Hi u qu môi trư ng - 20 - 3.2 Phương pháp nghiên c u 3.2.1 Phương pháp... úng - 21 - n PH N IV K T QU NGHIÊN C U 4.1 Nghiên c u hi n tr ng khu t xây d ng 4.1.1 i u ki n t nhiên 4.1.1.1 V trí a lý Th tr n Phát Di m là trung tâm huy n l c a huy n Kim Sơn t nh Ninh Bình Cách thành ph Ninh Bình 30km v phía t nhiên là 662,46ha có v trí ông Nam, có t ng di n tích a lý như sau: - Phía ông: giáp xã Kim Chính - Phía Tây: Giáp xã Lưu Phương - Phía Nam, B c: giáp xã Thư ng Ki m Là trung. .. và trung th c - 16 - PH N III N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 N i dung nghiên c u 3.1.1 i u tra hi n tr ng khu t xây d ng 3.1.1.1 i u ki n t nhiên - V trí - a lý a hình, am o - Khí h u (nhi t - , ch a ch t thu văn, - Các n ng, gió, t BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - TRẦN THỊ THU HOÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - TRẦN THỊ THU HOÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.NGUYỄN ĐÌNH BỒNG HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả Trần Thị Thu Hoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ hoàn thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam Có luận văn tốt nghiệp này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Quản lý đất đai đặc biệt TS Nguyễn Đình Bồng trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ tác giả với dẫn khoa học quý giá suốt trình triển khai, nghiên cứu hoàn thành đề tài: “Đánh giá thực trạng công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình theo quy định Luật Đất đai 2003” Xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo - Các nhà khoa học trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai cho thân tác giả năm tháng qua Xin gửi tới Phòng TNMT huyện Kim Sơn, phòng Thanh tra huyện Kim Sơn lời cảm tạ sâu sắc tạo điều kiện thuận lợi giúp tác giả thu thập số liệu ngoại nghiệp tài liệu nghiên cứu cần thiết liên quan tới đề tài tốt nghiệp Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn đơn vị cá nhân hết lòng quan tâm tới nghiệp đào tạo đội ngũ cán ngành Quản lý đất đai Tác giả mong nhận đóng góp, phê bình quý Thầy Cô, nhà khoa học, độc giả bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả Trần Thị Thu Hoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích, yêu cầu 2.1 Mục đích 2.2 Yêu cầu CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận công tác giải tranh chấp khiếu nại , tố cáo đất đai 1.1.1 Khái niệm giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai 1.1.2 Đặc điểm công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai 1.2 Kinh nghiệm Trung Quốc giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai 1.2.1 Khái quát Trung Quốc 1.2.2 Tình hình công tác tra, giám sát, giải khiếu nại, tranh chấp đất đai Trung Quốc 10 1.3 Công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Việt Nam 11 1.3.1 Khái quát công tác giải tranh chấp, khiếu nại , tố cáo đất đai Việt Nam 11 1.3.2 Hệ thống văn pháp luật công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Việt Nam giai đoạn 2003-2013 14 1.3.3 Quy định Luật Đất đai 2003 Luật Khiếu nại 2011 Luật tố cáo 2011 giải tranh chấp, khiếu nại , tố cáo đất đai 15 1.3.4 Tình hình thực công tác giải tranh chấp, khiếu nại , tố cáo đất đai 25 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 36 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 36 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 36 2.2 Nội dung nghiên cứu 36 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình; 36 2.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình; ... hậu Quy định sử dụng Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/ 2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình 1. 6 .1 Bản Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/ 2000... - Quy định nội dung đồ án quy hoạch phân khu đô thị Phát Diệm làm xác lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, thiết kế đô thị, quy hoạch chuyên ngành phạm vi quy hoạch phân khu đô thị Phát. .. tổng hợp; - Các vẽ quy hoạch phân khu; - Quy t định số 14 50/QĐ-UBND ngày 30 /12 /2 015 UBND tỉnh Ninh Bình việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/ 2.000 đô thị Phát Diệm; 6.3 Quy định bổ sung điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 28 2016 QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Quyết định 28 2016 QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Quyết định 28 2016 QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn