Quyết định 2536 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

9 88 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 21:15

Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI – TỈNH ĐỒNG THÁP ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI NAM Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Năm 2016 MỤC LỤC PHẦN I: TÓM TẮT TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN I XÂY DỰNG BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP CỦA DỰ ÁN TRÌNH THÔNG QUA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN I.1 Xây dựng báo cáo chuyên đề Đơn vị tư vấn tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu đồ; trao đổi nội dung liên quan với Phòng ban, UBND cấp xã Trên sở phân tích, đánh giá xây dựng chuyên đề sau: Chuyên đề 1: SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tiêu phát triển ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất - Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý sử dụng đất đai - Phân tích, đánh giá trạng sử dụng biến động đất đai - Phân tích, đánh giá kết thực quy hoạch, kế hoạch SDĐ kỳ trước - Xây dựng đồ: hành chính, trạng sử dụng đất, Đất… Chuyên đề 2: PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Điều chỉnh định hướng sử dụng đất dài hạn - Xây dựng phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp + Xác định nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực đến năm 2020 + Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất ngành, lĩnh vực + Xác định danh mục công trình kỳ quy hoạch đến năm 2020 - Đánh giá hiệu phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Đánh giá tác động phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội môi trường - Xác định giải pháp thực điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng biểu bảng đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Chuyên đề 3: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 - Xác định tiêu sử dụng đất năm 2016 phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến đơn vị hành cấp xã - Xác định nhu cầu sử dụng đất năm 2016 cho ngành, lĩnh vực - Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất ngành, lĩnh vực - Xác định diện tích loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 theo đơn hành cấp xã - Xác định diện tích đất cần thu hồi năm 2016 theo đơn vị hành cấp xã - Xác định Danh mục công trình, dự án kế hoạch 2016 - Xây dựng biểu bảng đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 * Ghi chú: tính chất cấp bách nên chuyên đề triển khai thực trước đến UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt I.2 Xây dựng báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng báo cáo thuyết minh tóm tắt - Phụ biểu, bảng biểu (54 bảng) - Bản đồ: Quy hoạch SDĐ, Hiện trạng SDĐ; Đất… I.3 Hình thức thông qua Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Hội thảo lần 1: Thông qua Thường trực HĐND UBND huyện, Phòng ban UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến Hội thảo lần 2: Thông qua Thường trực HĐND UBND huyện, Phòng ban UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến (sau điều tra bổ sung, chỉnh sửa theo góp ý Hội thảo lần 1) Sau Hội thảo lần 2, Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn tiến hành Lấy ý kiến đóng góp nhân dân theo quy định, cụ thể: - Công khai thông tin nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cổng thông tin điện tử UBND huyện; - Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất UBND cấp xã; - Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân công khai cổng thông tin điện tử UBND huyện; Hội thảo lần 3: Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2536/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN BẮC QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị huyện Bắc Quang Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016; Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 255/TTr-STNMT ngày 20 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Quang với tiêu chủ yếu sau: Điều chỉnh diện tích loại đất phân bổ năm kế hoạch: (Chi tiết Phụ biểu 1); Kế hoạch điều chỉnh thu hồi đất: (Chi tiết Phụ lục 2); Kế hoạch điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng đất: (Chi tiết Phụ lục 3); Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (Không điều chỉnh); Điều Xác định trách nhiệm: Ủy ban nhân huyện Bắc Quang - Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai; LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất duyệt; - Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất; - Định kỳ báo cáo kết thực UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Quang; - Định kỳ tổng hợp báo cáo kết thực kế hoạch sử dụng đất UBND tỉnh Bộ Tài nguyên Môi trường theo quy định Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Thủ trưởng quan có liên quan Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang chịu trách nhiệm thi hành định này./ Nơi nhận: TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 3; - TTr Tỉnh ủy; - TTr HĐND tỉnh; - VP Đoàn ĐBQH tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Vnptioffice; - Lưu: VT, CN, TD, NNTNMT Nguyễn Minh Tiến PHỤ LỤC PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH (Kèm theo Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 UBND tỉnh Hà Giang) Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu sử dụng đất LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia 1.1 https://luatminhgia.com.vn/ Đất nông nghiệp Đất trồng lúa Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 Đất rừng phòng hộ 1.5 Đất rừng đặc dụng 1.6 Đất rừng sản xuất 1.7 Đất nuôi trồng thủy sản Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất quốc phòng 2.2 Đất an ninh 2.3 Đất khu công nghiệp 2.6 Đất thương mại, dịch vụ 2.7 Đất sở SX phi nông nghiệp 2.8 Đất hoạt động khoáng sản 2.9 Đất phát triển hạ tầng 2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia 2.13 Đất nông thôn 2.14 Đất đô thị 2.15 Đất xây dựng trụ sở quan 2.18 Đất sở tôn giáo 2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 2.20 Đất SX vật liệu XD, làm đồ gốm 2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng 2.23 Đất sở tín ngưỡng 2.24 Đất sông, suối 2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng Đất chưa sử dụng Đất đô thị* https://luatminhgia.com.vn/ STT 2.9 Chỉ tiêu sử dụng đất Đất phát triển hạ tầng LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ 2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải 2.13 Đất nông thôn 2.14 Đất đô thị 2.15 Đất xây dựng trụ sở quan 2.18 Đất sở tôn giáo 2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 2.20 Đất SX vật liệu XD, làm đồ gốm 2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng 2.23 Đất sở tín ngưỡng 2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng Đất chưa sử dụng Đất đô thị* PHỤ LỤC KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 UBND tỉnh Hà Giang) Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu sử dụng đ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia 1.1 https://luatminhgia.com.vn/ Đất nông nghiệp Đất trồng lúa Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 Đất rừng phòng hộ 1.5 Đất rừng đặc dụng 1.6 Đất rừng sản xuất 1.7 Đất nuôi trồng thủy sản Đất phi nông nghiệp 2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 2.13 Đất nông thôn 2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 UBND tỉnh Hà Giang) Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu sử dụng đấ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia 1.1 https://luatminhgia.com.vn/ Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp Đất trồng lúa Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.3 Đất trồng lâu năm ...PL2-TMNV.b 05/2015/TT-BTNMT THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ (Áp dụng đề tài khoa học xã hội nhân văn đề án khoa học CN) I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài: Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn để hoàn thiện quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phù hợp với Luật Đất đai 2013 1a Mã số (được cấp Hồ sơ trúng tuyển) 2016.01.03 Loại đề tài: Thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ Độc lập Khác Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017) Tổng kinh phí thực hiện: 1.580,00 triệu đồng, đó: - Từ Ngân sách nghiệp khoa học: 1.580,00 triệu đồng - Từ nguồn tự có tổ chức - Từ nguồn khác Phương thức khoán chi: Khoán đến sản phẩm cuối Khoán phần, đó: - Kinh phí khoán: 1.343,904 (triệu đồng) - Kinh phí không khoán: 236,096 (triệu đồng) Chủ nhiệm đề tài 6.1 Họ tên: Nguyễn Tiến Thân Ngày, tháng, năm sinh: 04/3/1976 Giới tính: Nam /Nữ Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai Chức danh khoa học: Chức vụ: Chánh Văn phòng Điện thoại: Tổ chức: (043) 6290528 Nhà riêng: Mobile: 0915.170.633 Fax: (043) 6290528 E-mail: Thanquyhoach@gmail.com Tên tổ chức công tác: Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai Địa tổ chức: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội Địa nhà riêng: Số 06 ngách 78/22 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 6.2 Họ tên: Nguyễn Thị Ý Nhi - Đồng Chủ nhiệm Ngày, tháng, năm sinh: 05/9/1980 Giới tính: Nam /Nữ Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai Chức danh khoa học: Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: Tổ chức: (043) 6290625 Nhà riêng: Mobile: 0169.853.1980 Fax: (043) 6290528 E-mail: Ynhi30@gmail.com Tên tổ chức công tác: Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai Địa tổ chức: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội Địa nhà riêng: Phòng 502 E6, ngõ 4, Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Thư ký đề tài Họ tên: Nguyễn Thu Hằng Ngày, tháng, năm sinh: 13/4/1974 Giới tính: Nam /Nữ Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai Chức danh khoa học: Thư ký đề tài Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: Tổ chức: (043) 6290528 Nhà riêng: Mobile: 0982.255.285 Fax: (043) 6290528 E-mail: Thuhang0474@gmail.com Tên tổ chức công tác Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai Địa tổ chức: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội Địa nhà riêng: phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Tổ chức chủ trì đề tài Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai Điện thoại: (043) 6290536 Fax: (043) 6290514 Website: Địa chỉ: Số 9, ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội Họ tên thủ trưởng tổ chức: TS Thái Thị Quỳnh Như Số tài khoản: 9527.1.1090468 Tại Kho bạc Nhà nước Đống Đa, Hà Nội Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Tài nguyên Môi trường Các tổ chức phối hợp thực đề tài (Có xác nhận phối hợp tổ chức kèm theo) Tổ chức 1: Cục Quy hoạch đất đai Tên quan chủ quản: Tổng cục quản lý đất đai Điện thoại: (043) 6290531 Fax: (043) 6290528 Địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội Họ tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Tuấn Khải Số tài khoản: 9527 Tại Kho bạc Nhà nước Đống Đa, Hà Nội Tổ chức : Tên quan chủ quản Điện thoại: Fax: Địa chỉ: Họ tên thủ trưởng tổ chức: Số tài khoản: Ngân hàng: 10 Các cán thực đề tài Thời gian Tổ chức làm việc cho Họ tên, Nội dung, TT công tác/Chức danh đề tài học hàm học vị công việc tham gia nghiên cứu (Số tháng quy đổi2) Thực nội dung KS Nguyễn Tiến Cục Quy hoạch đất đai mục 15.1, 15.2.1, 15.2.4, 16 Thân Chủ nhiệm 15.3.1, 15.3.2, 15.3.4, 15.4 Thực nội dung ThS Nguyễn Thị Ý Cục Quy hoạch đất đai mục 15.1.2, 15.2.1, 15.2.2, 17 Nhi Đồng chủ nhiệm 15.2.4, 15.3.2, 15.3.3 Thực nội dung ThS Nguyễn Thu Cục Quy hoạch đất đai mục 15.1.1, 15.1.3, 15.2.2, 17 Hằng Thư ký 15.2.4, 15.3.1, 15.3.3, 15.3.4 Thực nội dung Cục Quy hoạch đất đai KS Trần Văn Tuấn mục Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn đến năm 2020 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH TUYÊN QUANG DỰ THẢO LẦN Yên Sơn - Năm 2016 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn đến năm 2020 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH TUYÊN QUANG Ngày tháng năm 20 Ngày tháng năm 20 CƠ QUAN THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn đến năm 2020 ĐẶT VẤN ĐỀ Sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nội dung quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật Đất đai năm 1987, 1993, 2003 2013 Với vai trò quy hoạch sử dụng đất phát triển kinh tế - xã hội nước địa phương, nhiều năm qua, công tác quy hoạch sử dụng đất cấp tăng cường đẩy mạnh quy mô chất lượng Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (20112015) huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phê duyệt, góp phần đảm bảo tính thống công tác quản lý nhà nước đất đai, thúc đẩy trình phát triển kinh tế, giữ vững ổn định tình hình xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá đại hoá đất nước, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái thời gian qua.Tuy nhiên, công tác lập, quản lý thực quy hoạch sử dụng đất tồn cần phải khắc phục như: công tác lập xét duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp chậm so với kỳ quy hoạch; khả dự báo chưa đầy đủ nên chất lượng quy hoạch chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; gắn kết quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành chưa đồng bộ; vị trí quy mô diện tích công trình, dự án quy hoạch thường bị thay đổi tác động chế tài chính, sách giá đất bồi thường, giải phóng mặt bằng; Cùng với tỉnh, huyện Yên Sơn bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế khu vực, nghiệp công nghiệp hóa, đại hoá đẩy mạnh đòi hỏi chuyển dịch cấu sử dụng loại đất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cường sở kết cấu hạ tầng, mở rộng khu, cụm công nghiệp; phát triển dịch vụ - du lịch, xây dựng công trình phúc lợi xã hội thực đô thị hoá…Vì vậy, việc đáp ứng nhu cầu sử dụng đất năm ngành, lĩnh vực địa bàn tỉnh lớn việc chuyển phần diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp nhu cầu thực tiễn Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) xây dựng sở dự báo phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện bối cảnh chưa tính đến tác động khủng hoảng tài chính, tiền tệ, suy thoái kinh tế toàn cầu; xuất phát điểm huyện thấp, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế; kinh tế chủ yếu nông nghiệp chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu, biến động giá cả, thời tiết, dịch bệnh, thiên tai,… nhiều tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 dự báo theo xu hướng tích cực với tốc độ tăng trưởng nhanh Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn đến năm 2020 Trong giai đoạn 2011-2015, lãnh đạo Huyện ủy, cấp, ngành, cán bộ, đảng viên nhân dân huyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu nhiệm vụ xác định Nghị Đại hội XI Đảng Nghị Đại hội Đảng huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010-2015; có nhiều thời cơ, thuận lợi đứng trước không khó khăn, thách thức Để phù hợp với tình hình thực tế địa phương nước giai đoạn tới; đồng thời khắc phục khó khăn, thách thức vấn đề tồn đọng giai đoạn vừa qua Thực Nghị Đại hội Đại biểu Đảng huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch số 15/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 HĐND huyện Yên Sơn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm giai đoạn Phụ lục 1 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2010 CỦA HUYỆN SÓC SƠN Thứ tự Chỉ tiêu Mã HT năm 2010 Cơ cấu (%) TT.Sóc Sơn Xã Hồng Kỳ Xã Tân Dân TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 30.651,30 100,00 81,90 1.437,9 883,89 1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 18.042,57 58,86 19,92 693,86 559,24 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 13.207,85 73,20 5,92 423,06 535,33 1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 11.723,15 88,76 5,92 423,06 531,33 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 10.381,21 88,55 5,83 399,50 462,00 1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.737,30 93,80 215,70 343,06 1.1.1.1.2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK 643,91 6,20 5,83 183,80 118,94 1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNC 1.249,13 10,66 0,09 23,56 47,52 1.1.1.3 Đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi COC 92,81 0,79 21,81 1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.484,70 11,24 4,00 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 4.436,61 24,59 14,00 270,80 0,00 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 4.436,61 100,00 14,00 270,80 0,00 1.2.2.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN 1.198,78 27,02 1.2.2.2 Đất có rừng trồng phòng hộ RPT 2.596,83 58,53 14,00 1.2.2.3 Đất trồng rừng phòng hộ RPM 641,00 14,45 270,80 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 343,46 1,90 23,91 1.4 Đát nông nghiệp khác NKH 54,65 0,30 2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 11.550,24 37,68 61,98 596,48 324,65 2.1 Đất ở OTC 3.529,84 30,56 29,48 193,60 118,14 2.1.1 Đất ở nông thôn ONT 3.500,36 99,16 193,60 118,14 2.1.2 Đất ở đô thị ODT 29,48 0,84 29,48 2.2 Đất chuyên dùng CDG 6.258,74 54,19 30,67 299,94 158,02 2.2.1 Đất trsở cquan, ctrình sự nghiệp CTS 142,18 1,98 5,61 1,88 3,32 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 986,56 15,76 0,83 59,20 2.2.3 Đất an ninh CAN 32,39 0,52 0,82 6,67 2.2.4 Đất sx, kinh doanh phi n.nghiệp CSK 542,01 8,66 1,98 0,75 38,95 2.2.4.1 Đất khu công nghiệp SKK 154,58 28,52 2.2.4.2 Đất cơ sở sx, kinh doanh SKC 302,63 55,83 1,12 0,75 35,45 2.2.4.3 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 6,28 1,16 2.2.4.4 Đất sx vật liệu xây dựng, gốm sứ SKX 78,52 14,49 0,86 3,50 2.2.5 Đất có mục đích công cộng CCC 4.573,60 73,08 21,43 238,11 109,08 2.2.5.1 Đất giao thông DGT 2.618,94 57,26 10,94 76,53 71,58 2.2.5.2 Đất thủy lợi DTL 1.272,44 27,82 1,17 40,91 17,62 2.2.5.3 Đất để chuyển đẫn năng lượng DNT 6,36 0,14 0,64 0,35 0,95 2.2.5.4 Đất bưu chính viễn thông DBV 6,58 0,14 0,24 2.2.5.5 Đất cơ sở văn hóa DVH 192,61 4,21 1,23 1,10 1,63 2.2.5.6 Đất cơ sở y tế DYT 14,62 0,32 0,13 0,32 0,08 2.2.5.7 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 178,33 3,90 3,17 2,65 16,19 2.2.5.8 Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 182,02 3,98 3,42 111,73 0,70 2.2.5.9 Đất chợ DCH 9,51 0,21 0,49 0,33 2.2.5.10 Đất có di tích, danh thắng DDT 7,58 0,17 0,02 2.2.5.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 84,61 1,85 4,50 2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 54,84 0,47 5,08 2,37 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 217,41 1,88 0,54 12,13 8,50 2.5 Đất sông suối, mặt nước CD SMN 1.486,61 12,87 1,29 85,73 37,62 2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,80 0,02 3 Đất chưa sử dụng CSD 1.058,49 3,45 0,00 147,56 0,00 3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 588,68 56,62 62,54 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 399,28 37,72 85,02 3.3 Núi đá không có rừng NCS 70,53 6,66 Phụ lục 1 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT N Thứ tự Chỉ tiêu Mã TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.1.1.1.2 Đất trồng lúa nước còn lại Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số: 6174/QĐ-UBND https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN THANH XUÂN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 2013; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2705/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt năm 2015 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Xét đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Long Phú Tờ trình số 48/TTr- UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tờ trình số 1503/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (đã Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/3/2016) hạng mục 04 cống ngầm (bổ sung) thuộc Tiểu Dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng, dự án WB6 (Dự án hệ thống ngăn mặn phục vụ sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard, tỉnh Sóc Trăng); cụ thể sau: TT LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Cống Mười Đường Cống Bảy Quận Cống Bầu Trâu Cống Ba Hòa Điều Căn Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện LP; - Cổng TTĐT tỉnh; TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Lưu: VT, KT Lê Văn Hiểu LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 www.taichinh2a.com A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I. LỜI NÓI ĐẦU: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Rất nhiều điều Bác nói về đạo đức đã qua hàng bốn, năm mươi năm hay lâu hơn nữa, nhưng nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Bác nói về những trường hợp cụ thể, cho những đối tượng cụ thể song ai nghe cũng cảm nhận đó là lời dạy cho mình. Nhìn lại và nhớ tới từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và việc làm của Bác trong đời sống thường ngày, lúc sinh thời, ai mà không xúc động? Ai mà không cảm thấy có một cái gì đó không phải khi làm sai những điều Bác dạy. Trong giai đoan hiện nay, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà yếu tố hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức”. Đó là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong hơn 20 năm qua. Tuy ... đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất duyệt; - Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất; - Định kỳ báo cáo kết thực UBND tỉnh. .. TRONG NĂM 2016 CỦA HUYỆN BẮC QUANG (Kèm theo Quyết định số 2536/ QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 UBND tỉnh Hà Giang) Đơn vị tính: STT 1 Công trình, dự án phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. .. việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Quang; - Định kỳ tổng hợp báo cáo kết thực kế hoạch sử dụng đất UBND tỉnh Bộ Tài nguyên Môi trường theo quy định Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 2536 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Quyết định 2536 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Quyết định 2536 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn