Quyết định 3191 QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 20:48

[...]... cứu - Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến hệ thống thủy nơng 3.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.2.1.2 Điều kiện kinh tế 3.2.1.3 Điều kiện xã hội 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2006 và KHSDĐ đến năm 2010 3.2.3 Hiện trạng hệ thống. .. thuỷ nơng 3.2.3.1 Phân chia khu vực tưới tiêu trong hệ thống 3.2.3.2 Hiện trạng hệ thống các cơng trình của hệ thống 3.2.3.3 Tình hình úng hạn và hiệu quả của hệ thống 3.2.3.4 Tình hình tổ chức quản lý hệ thống 3.2.4 Đề xuất phương hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thủy nơng phục vụ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu... Nguyễn Văn Dung - 1999 [3]: Hệ thống tưới La Khê - Hà Tây là hệ thống tưới, tiêu bằng trạm bơm điện, hệ thống được đưa vào sử dụng năm 1963 Theo nhiệm vụ thiết kế, hệ thống phải đảm bảo tưới, tiêu cho 4 huyện thị với tổng chiều dài kênh chính là 33 km - Diện tích được tưới của hệ thống: + Vụ mùa năm 1997 diện tích được tưới là 5.595 ha trong đó tưới chủ động là 2.294 ha chiếm 44%, bán chủ động là 1.231... cơng ty thủy nơng hạch tốn kinh doanh, phải đảm bảo đủ đầu tư sửa chữa các cơng trình phục vụ trong hệ thống Chi phí của các hệ thống ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống Đặc biệt việc chi trả tiền điện chiếm tỷ lệ cao trong chi phí của hệ thống Một trong những ngun nhân khiến các cơng trình thuỷ nơng hoạt động chưa hết năng suất là do thiếu kinh phí Thủy lợi phí hiện là nguồn thu chủ yếu của các... lý Ninh Giang là huyện nằm ở phía Đơng Nam của tỉnh Hải Dương, cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 30 km theo quốc lộ 37A Địa bàn huyện nằm trong toạ độ địa lý: Từ 21 047’ đến 21 049’ vĩ độ Bắc và 106016’ đến 106020’ kinh độ Đơng Địa giới hành chính của huyện như sau: - Phía Bắc giáp huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc; - Phía Tây giáp huyện Thanh Miện; - Phía Đơng giáp huyện Tứ Kỳ và huyện Vĩnh Bảo- Hải. .. (Nguồn: thống kê của Trần Phương Diễm - tạp chí viện Thủy Lợi năm 2000) Theo thống kê Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 3191/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THANH MIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 1194/TTr-STNMT ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện để thực dự án, công trình, điểm dân cư sau: Công trình mở rộng Huyện ủy Thanh Miện: a) Diện tích: 1.500m2; sử dụng từ loại đất: Đất trồng lúa (LUC); b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất trụ sở quan (TSC) 1.500m2; c) Vị trí: số 522, 523, 524, 525, 583, 584, thuộc tờ đồ số 07, tỷ lệ 1/2.000, thị trấn Thanh Miện Dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp Cao Thắng Công ty may Youngone Hải Dương: a) Diện tích: 449.495m2; sử dụng từ loại đất: Đất trồng lúa (LUC) 431.480m2, đất giao thông (DGT) 11.279m2, đất thủy lợi (DTL) 6.736m2; LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất cụm công nghiệp (SKN); c) Vị trí: tờ đồ số 3, 7, tỷ lệ 1/2.000, xã Cao Thắng; tờ đồ số 9, tỷ lệ 1/2.000, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện Công trình xây dựng điểm dân cư xã Thanh Giang: a) Diện tích: 7.200m2; sử dụng từ đất trồng lúa (LUC); b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất phát triển hạ tầng (DHT) 45m2, Đất nông thôn (ONT) 7.155m2; c) Vị trí: số 1784-1794, 1815-1817, 1780-1782, 1651-1662, 1721-1726, 1728-1735, 9-15, 28, 1636, 1638, 1814, tờ đồ số 07 11, tỷ lệ 1/2.000, xã Thanh Giang Điều Giao cho Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thanh Miện, sở, ngành đơn vị liên quan chức năng, nhiệm vụ giao quy định hành triển khai, hướng dẫn thực công việc có liên quan theo quy định pháp luật; đạo thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật UBND huyện Thanh Miện lập điều chỉnh tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện chi tiết đến xã, thị trấn có liên quan theo hướng dẫn Sở Tài nguyên Môi trường; công bố công khai danh mục bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Điều theo quy định pháp luật Cổng Thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định trang thông tin điện tử Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện, Thủ trưởng sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND xã, thị trấn có tên Điều Quyết định thi hành./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT (Hoàn 15b) Nguyễn Anh Cương LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 bộ giáo dục và đào tạo trờng đạI học nông nghiệp I hoàng đình trọng đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thuỷ nông phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện ninh giang, tỉnh hải dơng luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành: QuảN lý đất đai Mã số: 4.01.03 Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts. nguyễn văn dung Hà Nội - 2007 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc Nụng nghip --------------------------- i lời cam đoan Tôi xin cam đoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và cha đợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đ đợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đ đợc chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Hoàng Đình Trọng Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc Nụng nghip --------------------------- ii Lời cảm ơn Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài, tôi đ nhận đợc sự giúp đỡ, những ý kiến đóng góp, chỉ bảo quý báu của các thầy cô giáo Khoa Sau Đại học, Khoa Đất và Môi trờng, Trờng Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội. Để có đợc kết quả nghiên cứu này, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận đợc sự hớng dẫn chu đáo, tận tình của PGS.TS.Nguyễn Văn Dung, là ngời hớng dẫn trực tiếp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng nhận đợc sự giúp đỡ, tạo điều kiện của UBND, các phòng ban của huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dơng, anh chị em và bạn bè đồng nghiệp, sự động viên, tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần của gia đình và ngời thân. Với tấm lòng chân thành, tôi xin cảm ơn mọi sự giúp đỡ quý báu đó! Tác giả luận văn Hoàng Đình Trọng Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc Nụng nghip --------------------------- iii Mục lục Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vi Danh mục bảng, biểu đồ, sơ đồ vii 1 . Mở đầu i 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục đích và yêu cầu 3 2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4 2.1. Tình hình sử dụng nớc 4 2.2. Vai trò thủy nông đối với sản xuất nông nghiệp 10 2.3. Hiện trạng hoạt động của một số hệ thống thuỷ nông ở nớc ta 14 3. Đối tợng, nội dung và phơng pháp nghiên cứu 25 3.1. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu 25 3.2. Nội dung nghiên cứu 25 3.3. Phơng pháp nghiên cứu 25 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 27 4.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trờng 27 4.1.1. Điều kiện tự nhiên 27 4.1.2. Các nguồn tài nguyên và cảnh quan môi trờng 33 4.2. Thực trạng phát triển kinh tế - x hội 35 4.2.1. Tăng trởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 35 4.3. Tình hình dân số, lao động, việc làm và mức đống dân c 40 4.3.1. Dân số 40 4.3.2. Lao động và việc làm 41 4.3.3. Thu nhập và mức sống dân c 42 4.4. Hiện trạng sử dụng đất năm 2006 42 4.4.1. Hiện trạng và cơ cấu sử dụng các loại đất 42 4.4.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 43 4.5. Hiện trạng hệ thống thuỷ nông huyện Ninh Giang 45 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc Nụng nghip --------------------------- iv 4.5.1. Phân chia khu vực tới, tiêu trong hệ thống 46 4.5.2. Hiện trạng các công trình của hệ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ - TỈNH THÁI BÌNH Ngày tháng năm 2014 Ngày tháng năm 2014 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH PHỤ (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂM 2015 NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ CHỦ YẾU ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 3.1 Mục đích 3.2 Yêu cầu 4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 5 QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 6 SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 1.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1.1.1 Điều kiện tự nhiên .7 1.1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.1.2 Địa hình, địa mạo 1.1.1.3 Khí hậu 1.1.1.4 Thuỷ văn 1.1.2 Các nguồn tài nguyên 1.1.2.1 Tài nguyên đất 1.1.2.2 Tài nguyên nước 10 1.1.2.3 Tài nguyên nhân văn 10 1.1.3 Thực trạng môi trường 11 1.1.4 Nhận xét chung 11 1.1.4.1 Những lợi chủ yếu 11 1.1.4.2 Những hạn chế 12 1.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 12 1.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 12 1.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 13 1.2.2.1 Khu vực kinh tế nông nghiệp .13 1.2.2.2 Khu vực kinh tế công nghiệp xây dựng .14 1.2.2.3 Khu vực kinh tế thương mại – du lịch 14 1.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 15 1.2.3.1 Dân số 16 1.2.3.2 Lao động, việc làm .16 1.2.3.3 Thu nhập mức sống 16 1.1.4 Thực trạng phát triển khu dân cư .16 1.1.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 17 i 1.1.5.1 Hệ thống giao thông .17 1.1.5.2 Thuỷ lợi 18 1.1.5.3 Hệ thống điện, thông tin liên lạc 19 1.1.5.4 Hạ tầng cấp thoát nước 19 1.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 22 1.3.1 Lợi 22 1.3.2 Những thách thức, hạn chế 23 1.3.3 Đánh giá chung 24 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 24 2.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 25 CHỈ TIÊU PHÊ DUYỆT 3.955,44 HA, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3.660,72 ĐẠT 92,57%, CÒN 293,72 HA CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG BỘ NỐI TỈNH THÁI BÌNH, HÀ NAM VỚI ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI CÁC XÃ QUỲNH HƯNG, QUỲNH TRANG, QUỲNH XÁ, ĐÔNG HẢI, AN VINH BÊN CẠNH ĐÓ, MẶC DÙ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN SONG THỜI GIAN QUA ĐỘNG TỐI ĐA MỌI NGUỒN LỰC THEO PHƯƠNG CHÂM QUỲNH PHỤ ĐÃ DÀNH ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU, HUY NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM ĐỂ CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRÊN TOÀN HUYỆN, ĐÃ TẠO DỰNG ĐƯỢC MỘT HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN TỈNH, ĐƯỜNG HUYỆN VÀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN TƯƠNG ĐỐI HOÀN THIỆN GIAO THÔNG NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN KHÔNG CHỈ GÓP PHẦN LÀM THAY ĐỔI BỘ MẶT XÓM THÔN MÀ CÒN TẠO DỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ THU HÚT CÁC DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐẾN HỢP TÁC ĐẦU TƯ; GIÚP XÂY DỰNG CÁC LÀNG NGHỀ, XÃ NGHỀ; TỪNG BƯỚC HÌNH THÀNH MỘT SỐ TRUNG TÂM TIÊU THỤ NÔNG SẢN CHO NGƯỜI DÂN; RÚT NGẮN ĐÁNG KỂ THỜI GIAN VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA QUỲNH PHỤ VỚI CÁC HUYỆN, TỈNH LÂN CẬN - MỘT YẾU TỐ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN KHÁC NHƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO, THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG, CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CHỢ CŨNG CƠ BẢN ĐƯỢC HOÀN THÀNH THEO KẾ HOẠCH ĐÃ ĐỀ RA ĐỂ CÁC XÃ PHẤN ĐẤU VỀ ĐÍCH THEO MỤC TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 28 2.2 ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI TRONG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 30 VIỆC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN PHẢI GẮN LIỀN VỚI THỰC TẾ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG VÀ Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI – TỈNH ĐỒNG THÁP ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI NAM Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Năm 2016 MỤC LỤC PHẦN I: TÓM TẮT TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN I XÂY DỰNG BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP CỦA DỰ ÁN TRÌNH THÔNG QUA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN I.1 Xây dựng báo cáo chuyên đề Đơn vị tư vấn tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu đồ; trao đổi nội dung liên quan với Phòng ban, UBND cấp xã Trên sở phân tích, đánh giá xây dựng chuyên đề sau: Chuyên đề 1: SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tiêu phát triển ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất - Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý sử dụng đất đai - Phân tích, đánh giá trạng sử dụng biến động đất đai - Phân tích, đánh giá kết thực quy hoạch, kế hoạch SDĐ kỳ trước - Xây dựng đồ: hành chính, trạng sử dụng đất, Đất… Chuyên đề 2: PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Điều chỉnh định hướng sử dụng đất dài hạn - Xây dựng phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp + Xác định nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực đến năm 2020 + Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất ngành, lĩnh vực + Xác định danh mục công trình kỳ quy hoạch đến năm 2020 - Đánh giá hiệu phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Đánh giá tác động phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội môi trường - Xác định giải pháp thực điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng biểu bảng đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Chuyên đề 3: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 - Xác định tiêu sử dụng đất năm 2016 phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến đơn vị hành cấp xã - Xác định nhu cầu sử dụng đất năm 2016 cho ngành, lĩnh vực - Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất ngành, lĩnh vực - Xác định diện tích loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 theo đơn hành cấp xã - Xác định diện tích đất cần thu hồi năm 2016 theo đơn vị hành cấp xã - Xác định Danh mục công trình, dự án kế hoạch 2016 - Xây dựng biểu bảng đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 * Ghi chú: tính chất cấp bách nên chuyên đề triển khai thực trước đến UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt I.2 Xây dựng báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng báo cáo thuyết minh tóm tắt - Phụ biểu, bảng biểu (54 bảng) - Bản đồ: Quy hoạch SDĐ, Hiện trạng SDĐ; Đất… I.3 Hình thức thông qua Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Nam Tài liệu Hội nghị triển khai: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp Hội thảo lần 1: Thông qua Thường trực HĐND UBND huyện, Phòng ban UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến Hội thảo lần 2: Thông qua Thường trực HĐND UBND huyện, Phòng ban UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến (sau điều tra bổ sung, chỉnh sửa theo góp ý Hội thảo lần 1) Sau Hội thảo lần 2, Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn tiến hành Lấy ý kiến đóng góp nhân dân theo quy định, cụ thể: - Công khai thông tin nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cổng thông tin điện tử UBND huyện; - Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất UBND cấp xã; - Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân công khai cổng thông tin điện tử UBND huyện; Hội thảo lần 3: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HIỆP HÒA NĂM 2016 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HIỆP HÒA Ngày tháng năm 2016 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Ngày tháng năm 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HÒA (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) NĂM 2016 ĐẶT VẤN ĐỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN Đất đai tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt thay thế, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, sở kinh tế, xã hội an ninh, quốc phòng Luật Đất đai năm 2013 chương II, điều 22 quy định: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 15 nội dung quản lý Nhà nước đất đai Điều 36, chương quy định nguyên tắc, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực cấp: Cả nước, tỉnh thành phố, huyện Điều 37 quy định kỳ quy hoạch 10 năm, kế hoạch sử dụng đất lập hàng năm cấp huyện Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm định hướng cho cấp, ngành lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết; sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước đất đai, làm cho việc giao đất, cho thuê đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Đồng thời việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất biện pháp hữu hiệu Nhà nước nhằm hạn chế việc sử dụng đất chồng chéo, lãng phí, bất hợp lý, hiệu quả, ngăn chặn tượng tranh chấp, lấn chiếm, huỷ hoại đất, phá vỡ cân môi trường sinh thái, kìm hãm phát triển sản xuất phát triển kinh tế - xã hội Do yêu cầu cấp thiết công tác này, UBND huyện Hiệp Hoà tổ chức triển khai thực dự án “Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hiệp Hoà” để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội địa phương theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN Trên sở phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hoà giai đoạn 2010-2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ cuối 2016-2020, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội trạng sử dụng đất năm 2013; phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2016, tầm nhìn 2020 huyện Hiệp Hoà, tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hoà nhằm: - Tổ chức lại việc sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả, đảm bảo quỹ đất cho tất lĩnh vực kinh tế, quốc phòng an ninh, chủ sử dụng đất có lãnh thổ sử dụng đất cần thiết phân bổ hợp lý địa bàn huyện - Tạo lập sở để quản lý thống đất đai lãnh thổ làm để giao đất, thu hồi đất theo thẩm quyền - Làm định hướng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất chuyên ngành, xã , thị trấn huyện - Tạo nên nguồn sở liệu đất đai, phục vụ cho công tác quản lý đất đai cách hợp lý, khoa học, tiết kiệm có hiệu - Làm sở để UBND huyện cân đối khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; loại thuế có liên quan đến đất đai khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO - Luật đất đai năm 2013 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai - Thông tư số 29/2014/TT- BTNMT, ngày 02/6/2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 04/5/2013 UBND tỉnh Bắc Giang việc xét duyệt quy hoach sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hiệp Hòa - Quyết định số 134/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009 hạn mức đất hạn mức công nhận đất có vườn ao hộ gia đình cá nhân địa bàn tỉnh Bắc Giang - Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 ban hành bảng giá đất năm 2015 địa bàn tỉnh Bắc Giang - Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 01 năm 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường điều chỉnh quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất; - Công văn số 540/TNMT-KHTC ngày 14/4/2015 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang việc triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2016) điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện, thành phố; - Nghị số 33/NQ-HĐND ngày ... quy định pháp luật; đạo thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật UBND huyện Thanh Miện lập điều chỉnh tiêu kế hoạch sử. .. hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện chi tiết đến xã, thị trấn có liên quan theo hướng dẫn Sở Tài nguyên Môi trường; công bố công khai danh mục bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Điều... trình xây dựng điểm dân cư xã Thanh Giang: a) Diện tích: 7.200m2; sử dụng từ đất trồng lúa (LUC); b) Loại đất sau chuyển mục đích: Đất phát triển hạ tầng (DHT) 45m2, Đất nông thôn (ONT) 7.155m2;
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 3191 QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Quyết định 3191 QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Quyết định 3191 QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn