Quyết định 2705 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

3 39 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 20:48

Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2705/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Căn Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn Nghị số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt năm 2015 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Xét đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Long Phú Tờ trình số 48/TTr- UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tờ trình số 1503/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (đã Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/3/2016) hạng mục 04 cống ngầm (bổ sung) thuộc Tiểu Dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng, dự án WB6 (Dự án hệ thống ngăn mặn phục vụ sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard, tỉnh Sóc Trăng); cụ thể sau: TT LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Cống Mười Đường Cống Bảy Quận Cống Bầu Trâu Cống Ba Hòa Điều Căn Điều Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện LP; - Cổng TTĐT tỉnh; TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Lưu: VT, KT Lê Văn Hiểu LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 www.taichinh2a.com A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I. LỜI NÓI ĐẦU: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Rất nhiều điều Bác nói về đạo đức đã qua hàng bốn, năm mươi năm hay lâu hơn nữa, nhưng nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Bác nói về những trường hợp cụ thể, cho những đối tượng cụ thể song ai nghe cũng cảm nhận đó là lời dạy cho mình. Nhìn lại và nhớ tới từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và việc làm của Bác trong đời sống thường ngày, lúc sinh thời, ai mà không xúc động? Ai mà không cảm thấy có một cái gì đó không phải khi làm sai những điều Bác dạy. Trong giai đoan hiện nay, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà yếu tố hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức”. Đó là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, nước ta cũng đang đứng trước nhiều thách thức, yếu kém cần phải vượt qua. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng nhận định một trong những thách thức đó là: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng”. Những suy thoái này còn kéo theo những suy thoái về đạo đức trong gia đình, nhà trường và trong xã hội. Những sự suy thoái đó đang là “nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ”. Là một đảng viên công tác và sinh hoạt chính trị trong môi trường y tế, tôi nhận thức toàn diện những vấn đề cấp bách nói trên đặc biệt là trong ngành Y tế. Trên nền tảng kiến thức đã được học tập, nghiên cứu trong học phần I.4: Tư tưởng Hồ Chí Minh, những kinh nghiệm thực tiễn nơi mình công tác cùng với sự tâm đắc về ý nghĩa thiết thực của đề tài, Tôi đã mạnh dạng chọn đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015” để viết Tiểu luận tốt nghiệp Lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại chức khoá 33. Xin chân thành cám ơn quý Thầy, Cô khoa Lịch sử Đảng – Xây dựng Đảng, cám ơn các đồng chí trong Chi bộ Trung tâm y tế HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 22 TÍCH HỢP GIS VÀ PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH NHÓM ĐA MỤC TIÊU MỜ TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (THE INTEGRATION OF GIS AND FUZZY MULTI-OBJECTIVE GROUP DECISION ANALYSIS FOR AGRICULTURAL LAND-USE PLANNING) Lê Cảnh Định (*), Trần Trọng Đức (**) (*) Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (miền Nam) (**) Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Abstract: The decision makers are facing with the multi-objective optimization problem in allocation of land-use planning - economic efficiency, employment, and environment - in agricultural land-use planning. In this research, a model of integration of GIS and FMOGDA is built to solve multi-objective optimization in the allocation of agricultural land-use. This model is applied Lam Dong province. In which, the first, GIS is used to evaluate land suitability, the result is a proposal map of land use; Then, based on the proposed land-use and development requirements of socio-economic, the fuzzy multi-objective programming (FMOLP) is formulated with three objectives: maximize gross margin (Z1), maximize employment (Z2), maximize land cover in order to reduce soil erosion (Z3). The FMOLP is solved by the interactive fuzzy satisficing method (Sakawa, 2002) with FAHP-GDM to support to determine the weights of objectives in the group decision making environment. A result of selected land-use plans optimized to meet the requirements of socioeconomic development and protected environment of Lam Dong province. Keywords: GIS, Fuzzy multi-objective linear programming (FMOLP), fuzzy AHP-group, allocation of land-use, spatial land-use planning. 1. MỞ ĐẦU Bố trí sử dụng đất nông nghiệp là một trong những nội dung quan trọng trong quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn, nó thường thực hiện dựa trên kết quả đánh giá khả năng thích nghi đất đai (FAO, 1976, 1993b, 2007). Khó khăn gặp phải trong quá trình bố trí sử dụng đất là bố trí mỗi loại đất với diện tích bao nhiêu để cho phương án sử dụng đất đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Do vậy, bài toán bố trí sử dụng đất nông nghiệp là bài toán tối ưu đa mục tiêu (multi-objective programming: MOP). Bài toán MOP (k mục tiêu, k∈Z+ và k ≥ 2) có nhiều cách tiếp cận để giải quyết: (i). Tiếp cận một mục tiêu: Tối ưu hóa 1 mục tiêu quan trọng nhất và biến đổi (k-1) mục tiêu còn lại thành hệ ràng buộc, cách tiếp cận này đôi khi không nhận được lời giải khả thi (Burke và Kendall, 2005); (ii). Tiếp cận đa mục tiêu: Biến đổi bài toán tối ưu k mục tiêu thành bài toán tối ưu 1 mục tiêu thông qua trọng số các mục tiêu, cách tiếp cận này khá thích hợp cho việc tìm phương án tối ưu (Abdelaziz, 2007). Như vậy, việc giải bài toán MOP liên quan đến hai kỹ thuật chính: (i) biểu diễn mức độ thỏa dụng của hàm mục tiêu và (ii) xác định trọng số các mục tiêu. − Đối với việc biểu diễn mức độ thỏa dụng các hàm mục tiêu: Phương pháp tương tác thỏa hiệp mờ rất phù hợp cho giải bài toán MOP (Sakawa, 2002), trong đó các mục HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 23 tiêu được chuyển sang biểu diễn dưới dạng mờ với đơn vị thống nhất là hàm thuộc (μk(Zk) ∈[0,1]) đo độ thỏa dụng của người -1- PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận án: Đánh giá đất đai là nền tảng của quy hoạch sử dụng đất đai trong tương lai. Đánh giá đất đai là đánh giá khả năng thích nghi của đất đai bao gồm các yếu tố về tự nhiên và kinh tế - xã hội, các yếu tố đó phát triển theo thời gian cùng với sự phát triển của đất nước luôn mang theo sự phát triển đó thì các yếu tố về đất đai, cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp dần dần lạc hậu, điều đó đòi hỏi cần phải đánh giá lại khả năng thích nghi đất đai đặc biệt là đánh giá khả năng thích nghi định lượng về kinh tế là điều kiện tối ưu và rất cần thiết để đảm bảo phát triển một nền nông nghiệp bền vững và lâu dài, theo kịp với sự phát triển của thời đại. Hiện nay trên thế giới có các hệ thống đánh giá đất đai như hệ thống đánh giá của FAO (1976), hệ thống đánh giá đất ở Ấn Độ, hệ thống đánh giá đất của Trung Quốc. Về quan điểm phương thức đánh giá đất đai , ngoài những quy trình độc lập riêng cho từng nhà nghiên cứu , còn có nhiều công trình nghiên cứu đánh giá đ ất đai tổng hợp từ các quy trình đánh giá đơn tính hoặc tổng hợp các quy trình đánh giá đất đai khác nhau để đánh giá đất đai theo một mục tiêu nhất định như : - Đánh giá đất đai theo Muzilli (1985): Hướng của nghiên cứu này là kiềm chế tối thiểu viê ̣c ảnh hưởng môi trường do sản xuấ t. Những nhân tố chính là : Lượng mưa không thường xuyên, tuyết, đô ̣ chua của đất, đô ̣ phì thấp của đất, bê ̣nh cây, kết hơ ̣p với sư ̣ quản tri đất không hơ ̣p lý đều đươ ̣ c thảo luâ ̣n trong đánh giá đất đai . Từ đó cần có sư ̣ cải ta ̣o như : Giữ lươ ̣ng nước còn la ̣i cho sản xuất trồng tro ̣t , bảo vệ đất , điều chin̉ h đô ̣ pH hữu du ̣ng, nhu cầu bón vôi và bón hơ ̣p lý. - Đánh giá đất đai theo Cook ; Dickinson; Rudra và Wall (1985): Quan điểm này là sử dụng kỹ thuật tin học để tính toán sự xói mòn đất và sự phân bố thuỷ văn . Kết quả phương pháp cho thấy có liên quan đến tiń h kinh tế đối với vùng đất xói mòn v à sự phân phối nước trong k ênh ra ̣ch . Từ đó cho đươ ̣c những mô hiǹ h để quản lý đất mô ̣t cách thực tế và có chiến lược trong bảo vệ đất . Và chương trình nghiên cứu sẽ là công cụ hữu dụng hỗ trợ cho việc định lượng tương đối hệ thống bảo vệ đất trên đất xói mòn và hướng của dòng chảy trong phân phối nước . - Đánh giá đấ t đai theo Wu và Cheng (1985): Đánh giá đất đai về mă ̣t kinh tế đươ ̣c thưc̣ hiê ̣n dưạ theo sư ̣ phân tić h chi phí lơ ̣i nhuâ ̣n , trên cơ sở đầu tư của nhà nước cho viê ̣c bảo vê ̣ nguồn tài nguyên nước và đất và chương trình kiểm soát lũ với 5 dư ̣ án đã đươ ̣c tiến hành ở mô ̣t số vùng . Trên cơ sở giá cả đươ ̣c tính toán theo giá năm 1983, số liê ̣u giá điều tra từ giai đoaṇ 1980-1983 bao gồm 5 mục: Quản trị rừng, bảo vệ nước và đất trên cùng đất dốc , xử lý vấn đề trươ ̣t đất , kỹ thuật kiểm tra các đê , đâ ̣p (hồ nước ) ̣ -2- và sự kiểm soát ngập lũ , viê ̣c đánh giá đã đươ ̣c tiến hành nhằm bảo vê ̣ sư ̣ phát triển kinh tế trong tương lai của trung tâm đô thi ̣và tránh đươ ̣c sư ̣ thiê ̣t ha ̣i về sinh ma ̣ng và tài sản trong vùng ngập lũ . Kết quả nghiên cứu đưa ra hai kết luâ ̣n là (1) sư ̣ đầu tư của nhà nước ở chương trình trên cần đươ ̣c đánh giá mô ̣t cách cẩn thâ ̣n trước khi thưc̣ hiê ̣n; và (2) cần phải tiến hành đánh giá toàn diê ̣n . - Đánh giá đất đai theo Driessen (1986): Ông cho rằng phương thức đánh giá đất đai đinh lươ ̣ng là phương tiê ̣n quan tro ̣ng có thể cho phép đề xuất sư ̣ phát triển chiến lươ ̣c tốt hơn mà mu ̣c đić h là sản xuất nông nghiê ̣p bền vững . Phương thức này gồm 3 mức đô ̣ phân cấp , đó là: Tình trạng sản xuất cấp 1, cấp 2 và cấp 3; phân tić h thưc̣ tra ̣ng qua đó cung cấp kỹ thuâ ̣t kiến thức quản lý và đầu vào theo yêu cầu và phân tích bổ sung các yêu cầu cụ thể hơn như nhu cầu sử dụng phân bón . - Đánh giá - 1 - PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận án:  .   -                              , n       ,    : -      (1985):                        t.       : L   , ,     ,       ,   ,                           .           : G               , ,          ,           . -      ; Dickinson;    (1985): Q          .                    phân ph ê  .                     .    . -         (1985):                           ,                              5                   .                1983,          n 1980-1983 5 : Q,     ,        ,  ,   (  ) - 2 -  ,                                               .          (1)                            ; (2)             . -      (1986):                                  ... kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám... Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú phê duyệt bổ sung Thực thu hồi đất nội dung liên quan theo thẩm quyền kế hoạch. .. chính, Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Quyết định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Phòng TN&MT huyện LP;
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 2705 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Quyết định 2705 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Quyết định 2705 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn