Bài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

32 661 12
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 08:40

Chương 2 Chương 2 : : VẼ KỸ THUẬT VẼ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG Bài 8 Bài 8 : : THIẾT KẾ THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KĨ VÀ BẢN VẼ KĨ THUẬT THUẬT I. I. Thiết kế Thiết kế : :  Có một số sản phẩm cơ khí Có một số sản phẩm cơ khí và công trình xây dựng như và công trình xây dựng như ôtô, tàu vũ trụ, đường cao ôtô, tàu vũ trụ, đường cao tốc, nhà cao tầng…Để chế tốc, nhà cao tầng…Để chế tạo các sản phẩm và xây tạo các sản phẩm và xây dựng các công trình đó, dựng các công trình đó, người ta phải tiến hành người ta phải tiến hành thiết kế nhằm xác định thiết kế nhằm xác định hình dạng, kích thước, cấu hình dạng, kích thước, cấu trúc chức năng của sản trúc chức năng của sản phẩm. phẩm.  Vậy thiết kế là gì? Vậy thiết kế là gì? I. I. Thiết kế Thiết kế : : 1. 1. Khái niệm Khái niệm : : Thiết kế là quá trình hoạt động Thiết kế là quá trình hoạt động sáng tạo của người thiết kế, bao sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn gồm nhiều giai đoạn 2. 2. Các giai đoạn thiết kế Các giai đoạn thiết kế : : Vẽ sơ đồ hình 8.1 thể hiện quá Vẽ sơ đồ hình 8.1 thể hiện quá trình thiết kế một sản phẩm trình thiết kế một sản phẩm Hình thành ý tưởng xác định đề tài thiết kế Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế Làm mô hình chế tạo thử nghiệm Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế Lập hồ sơ kỹ thuật Không đạt 1. 1. Thiết kế hộp đựng đồ dùng học Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập tập : :  Để thiết kế sản phẩm đơn giản Để thiết kế sản phẩm đơn giản như hộp đựng đồ dùng học tập như hộp đựng đồ dùng học tập cần phải qua các giai đoạn nào? cần phải qua các giai đoạn nào?  Qua 5 bước như sơ đồ hình 8.1 Qua 5 bước như sơ đồ hình 8.1  Học sinh tự tóm tắt các giai đoạn Học sinh tự tóm tắt các giai đoạn và vẽ sơ đồ quá trình thiết kế và vẽ sơ đồ quá trình thiết kế 350 220 1.Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập: Cheá taïo thöû Cheá taïo thöû HỘP ĐỰNG ĐỒ DÙNG HỌC TẬP HỘP ĐỰNG ĐỒ DÙNG HỌC TẬP ĐÃ CẢI TIẾN II. II. BẢN VẼ KĨ THUẬT BẢN VẼ KĨ THUẬT  Ta đã biết các sản phẩm Ta đã biết các sản phẩm từ nhỏ đến lớn trước khi từ nhỏ đến lớn trước khi gia công chế tạo đều gắn gia công chế tạo đều gắn liền với bản vẽ kĩ thuật để liền với bản vẽ kĩ thuật để chế tạo ra sản phẩm đúng chế tạo ra sản phẩm đúng như thiết kế. Vậy bản vẽ như thiết kế. Vậy bản vẽ kĩ thuật là gì? kĩ thuật là gì? 1. 1. Khái niệm Khái niệm : Bản vẽ kĩ : Bản vẽ kĩ thuật là các thông tin kĩ thuật là các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới thuật được trình bày dưới dạng đồ họa theo các quy dạng đồ họa theo các quy tắc thống nhất tắc thống nhất  Có mấy loại bản vẽ kĩ Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật? thuật?  Có hai loại bản vẽ kĩ thuật Có hai loại bản vẽ kĩ thuật đó là bản vẽ cơ khí và bản đó là bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng. vẽ xây dựng.  2. 2. Cụng ngh 11 * Kiểm tra cũ : Câu : Em cho biết hỡnh chiếu phối cảnh điểm tụ? Câu : Em cho biết hỡnh sau hỡnh chiếu gỡ Vỡ ? trờn trỏi t ca chỳng ta cú rt nhiu cỏc cụng trỡnh kin trỳc ni ting V nhng mỏy múc, tin nghi sang trng, nhng cụng c hin i thay th sc lao ng ca ngi 40 B-B A-A B 112 74 50 164 100 290 B A A Vớt M6x24 Thộp Giỏ Thộp Tm Thộp TT B GI Ngi v Kim tra Nguyn v A Vt liu S lg Chi tit 12.07 Ghi chỳ Vt liu T l Thộp 1:2 Bi s TrườngưTHPTưyênưninhư Lớpư11A Bn v b giỏ v trờn auto cad Thit k hp ng dựng hc a Hỡnh thnh ý tng - Nhu cu ca hc sinh hc nh Cn c vo nhu cu no - Cha c mt s quyn sỏch, thit v, bỳt dngthnh c hc ngi kvhỡnh khỏc ý tng thit k hp ng Hp ng phi dựng hc - Nh gn, chc chn, p, r tin m bo cỏc b thu thp thụng tin, tin hnh thityờu k cu no? - Cn c vo yờu cu thit k v thụng qua sỏch bỏo, truyn Hin ngi ta hỡnh, mng internet thng thu thp thụng thu thp thụng tin liờn quan n ng tng tinhp nhng ngun t t ú hỡnh thnh phng ỏn thit k, ng b hp no? Cnthi c phỏc vo õu? ng dựng hc nh hỡnh 8.2 Hỡnh 8.2: S hp ng dựng hc ng ng bỳt Ngn sỏch v, ti liu Ngn dng c Sau ú tớnh toỏn, xỏc nh hỡnh dng, kớch thc v lp bn v ca hp ng nh hỡnh 8.3 Hỡnh 8.3 Bn v hp dng dựng hc c Lm mụ hỡnh th nghim, ch to th Vt liu sau ú t d sỏch, ch to v,nh giy dựngbỡa hccng, vo xp hp xem cú hp lớ v thun tin khụng( chỳ ý n hỡnh dng v mu sc) (hỡnh Khi lm mụ hỡnh hp ng 8.4) dựng thng dựng loi vt liu no? d Thm nh, ỏnh giỏ phng ỏn thit k Da vo cỏc yờu cu thit k V kt cu, kớch thc, v hỡnh dng, mu sc v vt liu cú gỡ cn thay i v ci tin: Da vo õu - Ngn ng sỏch v cn to dỏng thnh cong p ỏnh giỏng phng hn v thun tin hn thao tỏc t sỏch vo, ỏn thit k? ly sỏch - Ngn ng dng c cn thu hp li gn hn, mt ngoi to thnh mt cong uyn chuyn, cú thờm mt ngn, Hỡnh 8.5 Hỡnh 8.4 Hỡnh 8.5 e Lp h s k thut Cn c vo phng ỏn thit k ó hon thin, tin hnh hon chnh h s, vit thuyt minh gii thiu sn phm, lp cỏc bn v chi tit ch to v bn v lp ca hp ng lp rỏp Em hóy nhn xột v cỏch thit k chic hp ng dựng hc núi trờn v xut ý kin ci tin? II Bn v k thut: Bn v k thut l gỡ? Bn v k thut (gi tt l bn v) l cỏc thụng tin k thut c trỡnh by di dng theo cỏc quy tc thng nht cú th s dng rngTi rói ca quc gia thm trớ phi Trong sn xut, cú nhiu lnh vc k thut khỏc trờn c th gii trỡnh by Bn v k thut ca mi lnhtheo vc k thut cú c cỏccúquy thự riờng Song núi chung, hai tc loi bn v k thut thuc hai lnh vc quan thng trng, ú l nht? - Bn v c khớ: Gm cỏc bn v liờn quan n thit k, ch to, kim tra, lp rỏp, s dng cỏc mỏy múc, thit b - Bn v xõy dng: Gm cỏc bn v liờn quan n thit k, Thi cụng, lp rỏp, kim tra, s dng Cỏc cụng trỡnh xõy dng Vớ d v bn v c khớ: Vớ d v bn v xõy dng: Vai trũ ca bn v k thut i vi thit k: Bn v k thut cú vai trũ ht sc quan trng i vi thit k v ch to sn phm Trong quỏ trỡnh thhit k, t hỡnh thnh ý tng n vic lp h s k thut, ngi thit k thng xuyờn s dng "ngụn ng" ca k thut ú l cỏc bn v k thut lm vic nh: - c bn v thu thp thụng tin liờn quan n ti thit k - V cỏc bn v phỏc ca sn phm lp phng ỏn thit k th hin ý tng thit k - Dựng cỏc bn v trao i ý kin vi ng nghip - V cỏc bn v chi tit v bn v tng th ca sn phm ch to v kim tra sn phm V cỏc s , bn v hng dn hnh v s dng sn phm Cỏc bn v ca sn phm l ti liu chớnh ca h s k thut, kt qu cui cựng ca cụng vic thit k XIN CHN THNH CM N CC THY Cễ GIO V CC EM HC SINH ! Chơng 2 vẽ kĩ thuật ứng dụng tiết Bài 8: thiết kế và bản vẽ kĩ thuật Ngày .tháng .năm ngòi soạn: Nguyễn Thị Lan Lớp: GDCN K42 I. Mục tiêu bài học Biết đợc các giai đoạn chính của công việc thiết kế . Hiểu đợc vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong thiết kế . rèn luyện các kĩ năng phân tích ,tổng hợp ,so sánh II. Chuẩn bị 2.1 Giáo viên Chuẩn bị nội dung : Giáo viên đọc và tìm hiểu kĩ nội dung bài 8 trong SGK công nghệ lớp 11 . Đọc các tài liệu tham khảo liên quan. Chuẩn bị đồ dùng : Tranh, ảnh các bản vẽ thiết kế (bản vẽ cơ khí ,bản vẽ xây dựng .) 2.2 Học sinh: Đọc trớc nội dung bài 8 SGK công nghệ lớp 11 ở nhà. III. Tiến trình lên lớp 1.ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: - Tổng số: Vắng: có phép: không phép: 2.Kiểm tra bài cũ câu hỏi: Câu 1: Hình chiếu phối cảnh đợc xây dựng bằng phép chiếu gì? So sánh với cách xây dựng hình chiếu trục đo và hình chiếu vuông góc Câu 2: Hình chiếu phối cảnh thờng đợc sử dụng trong các bản vẽ nào, tại sao? Trả lời Câu 1: Hình chiếu phối cảnh đợc xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm Câu 2:Hình chiếu phối cảnh đợc sử dụng trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng để biểu diễn hình ảnh của các công trình có kích thớc lớn nh nhà cửa, cầu đờng ,đê đập 3.Hoạt động dạy học Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản Hoạt động 1: Tìm hiểu về công tác thiết kế GV đặt câu hỏi : Trong sản xuất muốn chế tạo một sản phẩm công nghiệp hay thi công một công trình xây dựng trớc tiên ta phải làm gì? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Chúng ta phải thiết kế. Vậy thiết kế là gì? HS: Trả lời câu hỏi I. Thiết kế Khái niệm thiết kế: Thiết kế là quá trình hoạt động sáng tạo của ngời thiết kế ,bao gồm nhiều giai đoạn. 1. Các giai đoạn của quá trình thiết kế Điều tra nghiên cứu thị trờng và nguyện vọng của ngời tiêu dùng ,hình thành ý tởng và xác định đề tài thiết kế Căn cứ vào mục đích và yêu cầu của đề tài thiết GV: Nhắc lại câu trả lời của HS và đặt câu hỏi: thiết kế gồm mấy giai đoạn đó là những giai đoạn nào? HS:Trả lời các giai đoạn theo SGK GV:Nhận xét câu trả lời , cùng HS phân tích ví dụ thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập cho HS nắm vững GV:Ghi sơ đồ tóm tắt lên bảng HS :Chú ý ,ghi bài GV:Tiếp tục hỏi :nếu thiếu hoặc đảo các giai đoạn thiết kế có đợc không? vì sao? HS:Suy nghĩ trả lời câu hỏi. GV: Nhắc lại các giai đoạn thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập nh trong SGK và yêu cầu HS về nhà đọc kỹ GV: Nhận xét câu trả lời và bổ sung: ngày nay thiết kế đợc trợ giúp bằng máy tính đã mang lại hiệu quả to lớn . GV: Giới thiệu sơ lợc lại phần 2. Yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm. kế, thu thập thông tin đề ra ph- ơng án thiết kế và tiến hành tính toán lập bản vẽ nhằm xác định hình dạng và kích thớc ,kết cấu ,chức năng của sản phẩm. Làm mô hình ,tiến hành thử nghiệm, chế tạo thử. Thẩm định,phân tích, đánh giá phơng án thiết kế, nếu cần sửa đổi ,cải tiến để đợc phơng án tốt nhất. Lập hồ sơ kĩ thuật Hồ sơ kĩ thuật gồm có các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm các bản thuyết minh tính toán ,các chi tiết về vận hành sử dụng sản phẩm. 2. Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập (Đọc SGK ) Hoạt động 2: Giới thiệu về bản II. Bản vẽ kĩ thuật vẽ kĩ thuật . sử dụng hệ thống các bản vẽ làm ví dụ, HS quan sát phân loại bản vẽ kĩ thuật ,vai trò của bản vẽ kĩ thuật GV: Đặt câu hỏi thế nào là bản vẽ kĩ Bài 8 Bài 8 THIẾT KẾ VÀ BẢN THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KỸ THUẬT VẼ KỸ THUẬT [...].. .Bản vẽ cơ khí Bản vẽ xây dựng - Bản vẽ cơ khí : Gồm các bản vẽ liên quan đđến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, kiểm tra, sử dụng các máy móc về thiết bị - Bản vẽ xây dựng : Gồm các bản vẽ liên quan đđến thiết kế, thi công, lắp ráp, kiểm tra, sử dụng về các công trình xây dựng 3.Vài trò của bản vẽ kỹ thuật đối với thiết kế : * Trong qúa trình thiết kế từ khi hình thành ý tưởng đến việc lập hồ sơ kỹ thuật. .. đoạn thiết kế như sau : - Hình thành ý tưởng : vẽ sơ đồ phác hoạ sản phẩm -Thu thập thông tin : Đọc các bản vẽ liên quan đến sản phẩm khi thiết kế, lập các bản vẽ phác họa của sản phẩm -Thẩm định : trao đổi ý kiến thông qua các bản vẽ thiết kế sản phẩm - Lập hồ sơ kỹ thuật : lập các bản vẽ tổng thể chi tiết sản phẩm * Ôn lại : - Thiết kế là gì ? gồm có những nội dung cơ bản nào ? - Bản vẽ kỹ thuật. .. các bản vẽ tổng thể chi tiết sản phẩm * Ôn lại : - Thiết kế là gì ? gồm có những nội dung cơ bản nào ? - Bản vẽ kỹ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế ? * Chú ý : - Các em về nhà xem trước bài 9 về bản vẽ cơ khí (đọc kĩ cách lập và cách đọc bản vẽ chi tiết) XIN CẢM ƠN * Kiểm tra cũ : Câu1 : Cho biết hình chiếu phối cảnh điểm tụ? Câu : Hình chiếu phối cảnh ? Ứng dụng hình chiếu phối cảnh Câu : Cho biết hình sau hình chiếu ? Vì ? Bài Thiết kế vẽ kĩ thuật Các giai đoạn thiết kế Hình thành ý tưởng Xác định đề tài thiết kế Thu thập thơng tin Tiến hành thiết kế Làm mơ hình thử nghiệm Chế tạo thử Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế Khơng đạt Lập hồ sơ kỹ thuật Thiết kế hộp đựng đồ dùng dạy học Ống đựng bút Ngăn để sách vở, tài liệu Ngăn để dụng cụ Câu hỏi : Nhận xét q trình thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập đề xuất ý kiến cải tiến Bản vẽ hộp đựng đồ dùng học tập Bản vẽ khí 195 19 170±1 M14x1,5LH 41 8,1 TT KÝ HIỆU TÊN GỌI SL VL A.04.01 Đùi trái Thép A.04.02 Chốt Ca vét Thép 35 A.04.03 Vòng đệm Thép 08 A.04.04 Đai ốc Thép 35 A.04.05 Trục Thép 30 Bản vẽ xây dựng Chương 2 Chương 2 : : VẼ KỸ THUẬT VẼ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG Bài 8 Bài 8 : : THIẾT KẾ THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KĨ VÀ BẢN VẼ KĨ THUẬT THUẬT I. I. Thiết kế Thiết kế : :  Có một số sản phẩm cơ khí Có một số sản phẩm cơ khí và công trình xây dựng như và công trình xây dựng như ôtô, tàu vũ trụ, đường cao ôtô, tàu vũ trụ, đường cao tốc, nhà cao tầng…Để chế tốc, nhà cao tầng…Để chế tạo các sản phẩm và xây tạo các sản phẩm và xây dựng các công trình đó, dựng các công trình đó, người ta phải tiến hành người ta phải tiến hành thiết kế nhằm xác định thiết kế nhằm xác định hình dạng, kích thước, cấu hình dạng, kích thước, cấu trúc chức năng của sản trúc chức năng của sản phẩm. phẩm.  Vậy thiết kế là gì? Vậy thiết kế là gì? I. I. Thiết kế Thiết kế : : 1. 1. Khái niệm Khái niệm : : Thiết kế là quá trình hoạt động Thiết kế là quá trình hoạt động sáng tạo của người thiết kế, bao sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn gồm nhiều giai đoạn 2. 2. Các giai đoạn thiết kế Các giai đoạn thiết kế : : Vẽ sơ đồ hình 8.1 thể hiện quá Vẽ sơ đồ hình 8.1 thể hiện quá trình thiết kế một sản phẩm trình thiết kế một sản phẩm Hình thành ý tưởng xác định đề tài thiết kế Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế Làm mô hình chế tạo thử nghiệm Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế Lập hồ sơ kỹ thuật Không đạt 1. 1. Thiết kế hộp đựng đồ dùng học Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập tập : :  Để thiết kế sản phẩm đơn giản Để thiết kế sản phẩm đơn giản như hộp đựng đồ dùng học tập như hộp đựng đồ dùng học tập cần phải qua các giai đoạn nào? cần phải qua các giai đoạn nào?  Qua 5 bước như sơ đồ hình 8.1 Qua 5 bước như sơ đồ hình 8.1  Học sinh tự tóm tắt các giai đoạn Học sinh tự tóm tắt các giai đoạn và vẽ sơ đồ quá trình thiết kế và vẽ sơ đồ quá trình thiết kế 350 220 1.Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập: Cheá taïo thöû Cheá taïo thöû HỘP ĐỰNG ĐỒ DÙNG HỌC TẬP HỘP ĐỰNG ĐỒ DÙNG HỌC TẬP ĐÃ CẢI TIẾN II. II. BẢN VẼ KĨ THUẬT BẢN VẼ KĨ THUẬT  Ta đã biết các sản phẩm Ta đã biết các sản phẩm từ nhỏ đến lớn trước khi từ nhỏ đến lớn trước khi gia công chế tạo đều gắn gia công chế tạo đều gắn liền với bản vẽ kĩ thuật để liền với bản vẽ kĩ thuật để chế tạo ra sản phẩm đúng chế tạo ra sản phẩm đúng như thiết kế. Vậy bản vẽ như thiết kế. Vậy bản vẽ kĩ thuật là gì? kĩ thuật là gì? 1. 1. Khái niệm Khái niệm : Bản vẽ kĩ : Bản vẽ kĩ thuật là các thông tin kĩ thuật là các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới thuật được trình bày dưới dạng đồ họa theo các quy dạng đồ họa theo các quy tắc thống nhất tắc thống nhất  Có mấy loại bản vẽ kĩ Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật? thuật?  Có hai loại bản vẽ kĩ thuật Có hai loại bản vẽ kĩ thuật đó là bản vẽ cơ khí và bản đó là bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng. vẽ xây dựng.  2. 2. Cụng ngh 11 * Kiểm tra cũ : Câu : Em cho biết hỡnh chiếu phối cảnh điểm tụ? Câu : Em cho biết hỡnh sau hỡnh chiếu gỡ Vỡ ? trờn trỏi t ca chỳng ta cú rt nhiu cỏc cụng trỡnh kin trỳc ni ting V nhng mỏy múc, tin nghi sang trng, nhng cụng c hin i thay th sc lao ng ca ngi 40 B-B A-A B 112 74 50 164 100 290 B A A Vớt M6x24 Thộp Giỏ Thộp Tm Thộp TT B GI Ngi v Kim tra Nguyn v A Vt liu S lg Chi tit 12.07 Ghi chỳ Vt liu T l Thộp 1:2 Bi s TrườngưTHPTưyênưninhư Lớpư11A Bn v b giỏ v trờn auto cad Thit k hp ng dựng hc a Hỡnh thnh ý tng - Nhu cu ca hc sinh hc nh Cn c vo nhu cu no - Cha c mt s quyn sỏch, thit v, bỳt dngthnh c hc ngi kvhỡnh khỏc ý tng thit k hp ng Hp ng phi dựng hc - Nh gn, chc chn, p, r tin m bo cỏc b thu thp thụng tin, tin hnh thityờu k cu no? - Cn c vo yờu cu thit k v thụng qua sỏch bỏo, truyn Hin ngi ta hỡnh, mng internet thng thu thp thụng thu thp thụng tin liờn quan n ng tng tinhp nhng ngun t t ú hỡnh thnh phng ỏn thit k, ng b hp no? Cnthi c phỏc vo õu? ng dựng hc nh hỡnh 8.2 Hỡnh 8.2: S hp ng dựng hc ng ng bỳt Ngn sỏch v, ti liu Ngn dng c Sau ú tớnh toỏn, xỏc nh hỡnh dng, kớch thc v lp bn v ca hp ng nh hỡnh 8.3 Hỡnh 8.3 Bn v hp dng dựng hc c Lm mụ hỡnh th nghim, ch to th Vt liu sau ú t d sỏch, ch to v,nh giy dựngbỡa hccng, vo ... ng dựng hc nh hỡnh 8.2 Hỡnh 8.2 : S hp ng dựng hc ng ng bỳt Ngn sỏch v, ti liu Ngn dng c Sau ú tớnh toỏn, xỏc nh hỡnh dng, kớch thc v lp bn v ca hp ng nh hỡnh 8.3 Hỡnh 8.3 Bn v hp dng dựng... Ngn ng dng c cn thu hp li gn hn, mt ngoi to thnh mt cong uyn chuyn, cú thờm mt ngn, Hỡnh 8.5 Hỡnh 8.4 Hỡnh 8.5 e Lp h s k thut Cn c vo phng ỏn thit k ó hon thin, tin hnh hon chnh h s, vit thuyt... th sc lao ng ca ngi Vy nhng cụng trỡnh, nhng mỏy múc ú c bt u t õu? Quỏ trỡnh ú nh th no? I Thiết kế Trong sn xut, mun ch to mt sn phm cụng nghip hay thi cụng mt cụng trỡnh xõy dng trc tiờn phi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật, Bài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật, Bài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật, Hình 8.2: Sơ đồ hộp đựng đồ dùng học tập, - Bản vẽ cơ khí: Gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, kiểm tra, lắp ráp, sử dụng... các máy móc, thiết bị.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay