Bài 12. Phân bón hoá học

23 399 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 03:34

KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Trong dung dịch axit photphoric,nếu bỏ qua sự điện li của nước thì có bao nhiêu ion? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 2) Cho 200 ml dd H 2) Cho 200 ml dd H 3 3 PO PO 4 4 0,1M phản ứng với 0,1M phản ứng với 0,8 g NaOH. Sau phản ứng thu được muối là: 0,8 g NaOH. Sau phản ứng thu được muối là: A) NaH 2 PO 4 B) NaH 2 PO 4 và Na 2 HPO 4 C) Na 2 HPO 4 và Na 3 PO 4 D) NaH 2 PO 4 và Na 3 PO 4 B i 12. ph©n bãn ho¸ häcà ý nghÜa cña viÖc lµm nµy? *Bón phân cho ruộng lúa và ruộng hoa màu *Theo em, các loại phân bón đang được sử dụng trong nông nghiệp là các loại phân nào? Phân đạm Phân lân Phân kali CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG HIỆN NAY Phân tổng hợp I.PHN M I.PHN M Cú 3 loi phõn m chớnh: m nitrat m amoni m ure Phân đạm cung cấp nguyên tố dinh dưỡng nào? Tác dụng của phân đạm? *Phân đạm cung cấp nitơ hoá hợp dưới dạng ion NO 3 - và ion NH 4 + *Phân đạm có tác dụng kích thích quá tr *Phân đạm có tác dụng kích thích quá tr i i nh sinh trưởng nh sinh trưởng của cây , cây trồng sẽ phát triển nhanh , cho nhiều hạt của cây , cây trồng sẽ phát triển nhanh , cho nhiều hạt củ hoặc quả củ hoặc quả . . 1) Phân đạm amoni 1) Phân đạm amoni VD: NH 4 Cl, NH 4 NO 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 …. 2NH 3 + H 2 SO 4 -Điều chế:Từ amoniac và axit tương ứng: (NH 4 ) 2 SO 4 -Không dùng, vì: CaO + H 2 O -> Ca(OH) 2 2NH 4 Cl + Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + 2NH 3 + 2H 2 O -Có thể bón đạm amoni cùng với vôi bột để khử chua được không? Đ¹m amoni cã thÝch hîp cho vïng ®Êt chua hay kh«ng? Muèi amoni tan trong n­íc t¹o m«i tr­êng axit NH 4 Cl -> NH 4 + + Cl - NH 4 + -> NH 3 + H + thÝch hîp bãn cho vïng ®Êt Ýt chua. 2) Phân đạm nitrat 2) Phân đạm nitrat -Là các muối nitrat: NaNO 3 , Ca(NO 3 ) 2 … - Điều chế: Axit HNO 3 + muối cacbonat -> muối nitrat VD: 2HNO 3 + CaCO 3 -> Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O + CO 2 3) Ure: 3) Ure: (NH (NH 2 2 ) ) 2 2 CO CO - Điều chế: CO 2 + 2NH 3 -> (NH 2 ) 2 CO + H 2 O ( ở 200 at) Phân urê được sử dụng rộng rãi do hàm lượng N cao -Tại sao phân urê lại được sử dụng rộng rãi? Tại sao không bón Tại sao không bón phân ure cho phân ure cho vùng đất có tính vùng đất có tính kiềm ? kiềm ? vì: (NH 2 ) 2 CO + 2H 2 O -> (NH 4 ) 2 CO 3 (NH 2 ) 2 CO 3 -> 2NH 4 + + CO 3 2- NH 4 + + OH - -> NH 3 + H 2 O CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM Bài 12: PHÂN BÓN HÓA HỌC Nhóm 4: Nguyễn Trường Vy Nguyễn Thanh Duy Nguyễn Hoàng Minh Nguyệt Nguyễn Thị Thùy Dương Vũ Thị Kim Chi Lê Quốc Đạt Nguyễn Mai Hằng Nguyễn Quang Minh Thi Thị Thu Hồng Đặt vấn đề: -Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp phân bón nh ững v ật t quan tr ọng đ ược s d ụng v ới m ột l ượng l ớn hàng năm Phân bón góp phần đáng kể làm tăng su ất tr ồng, ch ất l ượng nông s ản, đ ặc bi ệt đ ối v ới lúa Vi ệt Nam Theo đánh giá c Vi ện Dinh dưỡng Cây trồng Quốc tế (IPNI), phân bón đóng góp khoảng 30-35% t s ản l ượng tr ồng -Tuy nhiên phân bón lo ại hoá ch ất n ếu đ ược s d ụng theo quy đ ịnh phát huy đ ược nh ững ưu th ế, tác d ụng đem l ại s ự mầu mỡ cho đất đai, đem lại sản phẩm trồng trọt nuôi sống người, gia súc Ng ược l ại n ếu không đ ược s d ụng theo quy đ ịnh, phân bón lại tác nhân gây nên s ự ô nhiễm môi tr ường s ản xu ất nông nghi ệp môi tr ường s ống Nội dung: I Ảnh hưởng phân bón đất môi trường II Cách cải tạo đất III Cách khắc phục IV Kết luận I Ảnh hưởng phân bón đất môi trường Ô nhiễm đất phân bón vô cơ: -Trong phân super lân thường có 5% acid tự nhiên Riêng lượng acid H2SO4 làm cho môi tr ường đ ất b ị chua thêm -Trong nguyên liệu sản xuất phân lân có chứa 3% Flo Kho ảng 50-60% l ượng Flo n ằm l ại đ ất làm ô nhi ễm đ ất hàm l ượng c đạt đến 10mg/kg đất -Flo gây độc hại cho người gia sức, kìm hãm hoạt động c s ố enzim, ngăn c ản trình quang h ợp t h ợp protein th ực v ật I Ảnh hưởng phân bón đất môi trường -Khi bón đạm cho trồng, sử dụng 40 - 60%, phần l ại n ằm đ ất gây ô nhi ễm đ ất Các nhà nghiên c ứu v ề dinh d ưỡng trồng thường nói đến ảnh hưởng xấu hàm lượng nitrat cao nông sản gây ung thư -Ngoài ra, tượng thừa đạm làm cho phận cây, quan sinh trưởng phát tri ển m ạnh, t ạo thêm ngu ồn th ức ăn cho nhi ều loài vi sinh vật gây hại Đạm thừa làm cho vỏ t ế bào tr nên m ỏng, t ạo ều ki ện d ễ dàng cho m ột s ố loài vi sinh v ật gây b ệnh xâm nh ập, kích thích số loài vi sinh vật đất xâm nhập vào rễ gây hại cho Sâu bệnh xu ất hi ện nhi ều làm s ố l ần phun thu ốc tăng theo làm ô nhiễm môi trường I Ảnh hưởng phân bón đất môi trường -Các loại phân vô thuộc nhóm chua sinh lý K2SO4, KCl, super photphat t ồn d axit, làm chua đ ất, nghèo kiệt cation kiềm xuất nhiều độc tố môi trường đất nh ion Al3+, Fe3+, Mn2+ gi ảm hoạt tính sinh học đất suất trồng I Ảnh hưởng phân bón đất môi trường Ô nhiễm đất phân bón hữu cơ: Các phân bón hữu gồm chất hữu tự nhiên, (ví d ụ phân, ch ất giun đùn, phân ủ, t ảo bi ển), hay tr ầm lắng khoáng chất tự nhiên (ví dụ saltpeter, phân chim) Chúng ngu ồn dinh d ưỡng quan tr ọng, có tác d ụng phục hồi độ phì nhiêu đất Tuy nhiên, sử dụng phân h ữu gây ảnh h ưởng xấu v ề m ặt v ệ sinh n ếu không tuân thủ quy trình kĩ thuật vi sinh vật gây bệnh có nhi ều hóa ch ất bị phân gi ải tồn dạng độc hại Bảng: Số lượng loài vi trùng trứng giun STT Đối tượng nghiên cứu Vi khuẩn E.coli 100g Số trứng giun 50g phân 1.000ml đất Giun đũa Giun tóc Phân bắc tươi trộn tro bếp 107 31 16 Phân bắc ủ tháng 105 12 Đất vừa tưới phân bắc 105 22 10 Đất sau tưới phân bắc 20 ngày 105 13 5 Đất vừa tưới phân tươi  105  5  - Đất dùng phân hóa học 102  7 Nước mương nơi trồng rau tưới phân bắc  450  3  -   Nước giếng khu trồng rau tưới phân bắc       20 -     I Ảnh hưởng phân bón đất môi trường Hiện vùng nông thôn miền bắc, tập quán sử dụng phân bắc phân chuồng tươi canh tác v ẫn ph ổ bi ến Chỉ tính riêng nội thành Hà Nội, năm l ượng phân bắc th ải kho ảng 550.000 t ấn Trong đó, công ty v ệ sinh môi tr ường ch ỉ đ ảm b ảo thu 1/3, số lại nông dân chuyên chở bón cho trồng, gây vệ sinh gây ô nhi ễm đ ất Huy ện T Liêm nhi ều h ộ nông dân ph ải dùng phân Bắc tưới với liều lượng – 12 / hecta Do vậy, lít nước mương máng khu trồng rau có tới 360 E.Coli, nước giếng công cộng 20, đất đến 2.105/100g đất I Ảnh hưởng phân bón đất môi trường Ở vùng nông thôn phía nam, đặc biệt vùng đồng sông Cửu Long, phân t ươi m ột số n đ ược coi ngu ồn th ức ăn cho cá Hi ện nay, t ập quán sử dụng phân bắc tươi theo hình thức:   50% lượng phân bắc trộn tro bếp để bón lót, 10% lượng phân bắc pha loãng nước để tưới cho trồng (rau, lúa) 40% phân bắc trộn tro bếp cộng với vôi bột ủ khoảng 10 -14 ngày, sau bón cho trồng Cách bón phân tươi gây ô nhiễm sinh học nghiêm trọng cho môi trường đất, không khí nước II Cách cải tạo đất Trong trường hợp phát đất bị ô nhiễm tiến hành biện pháp sau: - Sử dụng chất kiềm CaCO3, CaO, Ca(OH)2 muối photphát kiềm để khử chua đất II Cách cải tạo đất - Tiêu nước vùng trũng, điều tiết thông số Eh đất làm cho y ếu tố kim lo ại sang d ạng h ợp ch ất khó tan II Cách cải tạo đất - Bón chủ yếu phân hữu vào đất nhằm tăng cường lượng vi sinh vật đất, có tác dụng làm tăng độ phì đất, giúp đất giàu dinh dưỡng trở lại II Cách cải tạo đất - Luân canh trồng để giúp đất tốt II Cách cải tạo đất - Đổi đất, lật đất II Cách cải tạo đất - Xen canh: thay đổi trồng chân đất II Cách cải tạo đất - Trồng rừng, trồng lâu năm đất II Cách cải tạo đất ...BÀI 12: PHÂN BÓN BÀI 12: PHÂN BÓN HOÁ HỌC HOÁ HỌC BÀI GIẢNG HÓA HỌC 11 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Trong dung dịch axit photphoric,nếu bỏ qua sự điện li của nước thì có bao nhiêu ion? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 2) Cho 200 ml dd H3PO4 0,1M phản ứng với 2) Cho 200 ml dd H3PO4 0,1M phản ứng với 0,8 g NaOH. Sau phản ứng thu được muối là: 0,8 g NaOH. Sau phản ứng thu được muối là: A) NaH 2 PO 4 B) NaH 2 PO 4 và Na 2 HPO 4 C) Na 2 HPO 4 và Na 3 PO 4 D) NaH 2 PO 4 và Na 3 PO 4 *Bón phân cho ruộng lúa và ruộng hoa màu *Theo em, các loại phân bón đang được sử dụng trong nông nghiệp là các loại phân nào? Phân đạm Phân lân Phân kali CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG HIỆN NAY Phân tổng hợp I.PHÂN ĐẠM I.PHÂN ĐẠM Có 3 loại phân đạm chính: Đạm nitrat Đạm amoni Đạm ure 1) Phân đạm amoni 1) Phân đạm amoni VD: NH 4 Cl, NH 4 NO 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 …. 2NH3 + H 2 SO 4 -Điều chế:Từ amoniac và axit tương ứng: (NH 4 ) 2 SO 4 -Có thể bón đạm amoni cùng với vôi bột để khử chua được không? -Không dùng, vì: CaO + H 2 O -> Ca(OH) 2 2NH 4 Cl + Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + 2NH 3 + 2H 2 O 2) Phân đạm nitrat 2) Phân đạm nitrat -Là các muối nitrat: NaNO 3 , Ca(NO 3 ) 2 … - Điều chế: Axit HNO3 + muối cacbonat -> muối nitrat VD: 2HNO 3 + CaCO 3 -> Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O + CO 2 3) Ure: 3) Ure: (NH (NH 2 2 ) ) 2 2 CO CO -Là chất rắn màu trắng, tan tốt trong nước. - Điều chế: CO 2 + 2NH 3 -> (NH 2 ) 2 CO + H 2 O ( ở 200 at) -Tại sao phân urê lại được sử dụng rộng rãi? Phân urê được sử dụng rộng rãi do hàm lượng N cao Tại sao không bón phân ure cho vùng đất có tính Tại sao không bón phân ure cho vùng đất có tính kiềm ? kiềm ? • Không bón cho vùng đất kiềm vì: (NH 2 ) 2 CO + 2H 2 O -> (NH 4 ) 2 CO 3 (NH 2 ) 2 CO 3 -> 2NH 4 + + CO 3 2- NH 4 + + OH - -> NH 3 + H 2 O [...]... MỘT SỐ VÍ DỤ SO SÁNH GIỮA VIỆC SỬ DỤNG VÀ KHÔNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN HOÁ HỌC TRÊN MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG (BẰNG THỰC NGHIỆM) Không dùng phân bón Dùng phân bón Dùng phân bón Không dùng phân bón Không dùng phân bón Dùng phân bón CỦNG CỐ 1)Ghép các loại phân bón ở cột I cho phù hợp với thành phần các chất chủ yếu chứa trong loại phân bón ở cột II (I) A Phân Kali B Urê C Supephotphat đơn D Supe photphat kép A... dưỡng = % K2O tương ứng với lượng kali IV.PHÂN HỖN HỢP VÀ PHÂN PHỨC HỢP Phân hỗn hợp Phân phức hợp Chứa cả 3 nguyên tố N, P, K _ gọi là phân NPK Được sản xuất bằng tương tác hoá học của các chất VD: Nitrophotka là hỗn hợp (NH4)2HPO4 và KNO3 VD: NH3 +axit H3PO4 -> Amophot ( hỗn hợp của NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 Phân hỗn hợp Phân phức hợp ( NH4)2HPO4 NH4H2PO4 V PHÂN VI LƯỢNG Cung cấp những hợp chất chứa... + với photphorit (apatit) Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 -> 3Ca(H2PO4)2 Nhà máy hóa chất Khai thác Apatit Lâm Thao (Phú Thọ) (Lào Cai) 2- Phân lân nung chảy - Là hỗn hợp photphat và silicat của canxi vàmagie (chứa 12- 14 % P2O5) - Điều chế: Nung quặng Apatit ( photphoric) + đá xà vân + than cốc , sấy khô, nghiền bột Apatit Than cốc Đá xà vân III PHÂN KALI - Cung cấp cho cây nguyên tố kali dưới dạng ion K+, thành... II.PHÂN LÂN Supephotphat Phân lân gồm: Phân lân nung chảy 1-Supephotphat Supephotphat đơn Supephotphat kép -chứa 14 - 20% P2O5 -TP gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4 -chứa 40 - 50% P2O5 - Điều chế: Quặng photphorit (apatit) + Axit sunfuric... 6.(NH4)2HPO4 7 Ca(H2PO4)2 Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết đồng thời 3 dung dịch NaCl, NaNO 3 , Na 3 PO 4 là: Đúng- Click bất cứ nơi đâu để tiếp tục Đúng- Click bất cứ nơi đâu để tiếp tục Không đúng- Click bất cứ nơi đâu để tiếp tục Không đúng- Click bất cứ nơi đâu để tiếp tục Em đã trả lời chính xác. Em đã trả lời chính xác. Câu trả lời của em là: Câu trả lời của em là: Câu trả lời đúng là: Câu trả lời đúng là: Em chưa hoàn thành câu trả lời. Em chưa hoàn thành câu trả lời. Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi có thể tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi có thể tiếp tục Trả lời. Trả lời. Tiếp tục. Tiếp tục.  A) Qùy tím B) Dung dịch NaOH C) Dung dịch AgNO 3 D) Dung dịch NaCl Tính chất hóa học của axit photphoric là: Đúng- Click bất cứ nơi đâu để tiếp tục Đúng- Click bất cứ nơi đâu để tiếp tục Không đúng- Click bất cứ nơi đâu để tiếp tục Không đúng- Click bất cứ nơi đâu để tiếp tục Em đã trả lời chính xác. Em đã trả lời chính xác. Câu trả lời của em là: Câu trả lời của em là: Câu trả lời đúng là: Câu trả lời đúng là: Em chưa hoàn thành câu trả lời. Em chưa hoàn thành câu trả lời. Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi có thể tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi có thể tiếp tục Trả lời. Trả lời. Tiếp tục. Tiếp tục.  A) Tính lưỡng tính B) Tính oxi hóa và tính axit C) Tính axit D) Tính khử Cho 200ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với dung dịch chứa 0,15 mol axit H 3 PO 4 . Sản phẩm thu dược là: Đúng- Click bất cứ nơi đâu để tiếp tục Đúng- Click bất cứ nơi đâu để tiếp tục Không đúng- Click bất cứ nơi đâu để tiếp tục Không đúng- Click bất cứ nơi đâu để tiếp tục Em đã trả lời chính xác. Em đã trả lời chính xác. Câu trả lời của em là: Câu trả lời của em là: Câu trả lời đúng là: Câu trả lời đúng là: Em chưa hoàn thành câu trả lời. Em chưa hoàn thành câu trả lời. Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi có thể tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi có thể tiếp tục Trả lời. Trả lời. Tiếp tục. Tiếp tục.  A) Na 3 PO 4 B) Na 3 PO 4 , NaOH dư C) NaH 2 PO 4 D) NaH 2 PO 4 , Na 2 HPO 4 Xem đáp án ? Thuốc thử duy nhất…  ? Tính chất hóa học …  ? Cho 200ml dung dịch…   Video quảng cáo UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-Learning B i gi ng:à ả Ti t 18ế B i 12: PH N BÓN HÓA H Cà  Ọ Ch ng trình Hóa h c, l p 11ươ ọ ớ Giáo viên: V Thu Ho iũ à vuthuhoai.thtp@gmail.com i n tho i i ng:0915080199Đ ệ ạ đ độ Tr ngườ THPT Th nh ph i n Biên ph à ố Đ ệ ủ T nh i n Biênỉ Đ ệ i n Biên ph , Tháng 1 n m 2015Đ ệ ủ ă Phõn bún húa hc Thế nào là phân bón hoá học? Tại sao lại phải sử dụng phân bón? Có mấy loại phân bón? Vai trò và tính chất của mỗi loại? Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng.  C©y ®ång ho¸ C, H, O tõ kh«ng khÝ vµ n íc.  C¸c nguyªn tè kh¸c N, P, K, c©y hÊp thô tõ ®Êt → cÇn bãn ph©n ®Ó bæ sung cho ®Êt. C   NP K      !"#$%&'(&()*+ [...]... nhiờn v cú hiu qu 3.Urờ Là chất rắn màu trắng (NH2)2CO, tan tốt trong nớc %N = 2.14 / 60 = 46% Điều chế: CO2 + 2NH3 (NH2)2CO + H2O ( ở 200atm) Câu hỏi: tại sao phân urê lại đợc sử dụng rộng rãi? không bón phân cho vùng đất có tính kiềm? Không bón cho vùng đất kiềm vì: (NH2)2CO + 2H2O (NH4)2CO3 NH4+ + OH- NH3 + H2O %N lớn PHN URE Hin nay nc ta urờ c sn xut ti nh mỏy m H Bc v m Phỳ M So sỏnh cỏc loi... cây - Cây phát triển nhanh, cho nhiều củ hoặc quả Độ dinh dỡng = % N trong SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP BÀI 12: PHÂN BÓN HÓA HỌC Trường: THPT Mậu Duệ Tổ: Khoa học tự nhiên Người thực hiện: Nguyễn Thị Lý Điện thoại: 01669698299 Email: minhly89hg@gmail.com PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN GIÁO ÁN TÍCH HỢP LIÊN MÔN HÓA HỌC – SINH HỌC – CÔNG NGHỆ - TOÁN HỌC – ĐỊA LÍ BÀI 12 PHÂN BÓN HÓA HỌC I Mục tiêu Kiến thức 1.1 Môn Hóa học: Xác định tên, thành phần hóa học ứng dụng số phân bón hóa học thông dụng 1.2 Môn Sinh học: Vai trò nguyên tố hóa học phát triển thực vật, tác hại bón nhiều phân hóa học 1.3 Môn Công nghệ: Cách nhận biết phân đạm, lân, kali Đặc điểm cách bảo quản số loại phân hóa học 1.4 Môn Toán học: Hàm lượng nguyên tố dinh dưỡng có phân bón 1.5 Môn Địa lí: Đặc điểm số loại đất trồng phù hợp với loại phân bón Kĩ 2.1 Môn Hóa học: Hình thành kĩ hoạt động nhóm, quan sát, liên hệ thực tế, nhận biết số loại phân bón hóa học thông dụng 2.2 Môn Sinh học, Công nghệ: Vận dụng kiến thức học để giải thích tượng thực tế Hình thành kĩ liên hệ môn học, nhận biết phân đạm, lân, kali 2.3 Môn Địa lí: Kĩ phân loại đất trồng, nhận biết đặc điểm đất phù hợp với loại phân bón 2.4 Môn Toán học: Rèn kĩ tính toán (tính hàm lượng nguyên tố hóa học có số phân bón Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường - Hình thành ý thức chăm sóc thực vật, bón đủ phân để sinh trưởng, phát triển tốt II Chuẩn bị Giáo viên: - Mẫu số loại phân bón hóa học Tranh, ảnh mô tả hiệu việc bón phân hóa học, số sở sản xuất phân bón hóa học - Máy tính, máy chiếu Học sinh: - Chuẩn bị theo nhóm: Mẫu số phân bón (Đạm, lân, kali, NPK…) - Ôn lại kiến thức phần quang hợp (Sinh học), tác dụng phân bón (Công nghệ ), cách tính phần trăm (Toán), đặc điểm đất trồng khu vực vùng núi phía Bắc (Địa lí tỉnh Hà Giang), xem trước mẫu số bao bì đựng phân bón hóa học thị trường III Tổ chức hoạt động dạy học Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục Kiểm tra cũ: - GV kiểm tra ý thức chuẩn bị mẫu vật HS Tổ chức hoạt động dạy học lớp: a Đặt vấn đề: Cây trồng không bón phân, chăm sóc tốt suất thấp Vậy muốn nâng cao suất trồng, ta cần phải bón phân hóa học? Phân bón có tác dụng với trồng? Hiện nay, có loại phân bón hóa học sử dụng nhiều? Ta vào hôm b Triển khai dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Tìm hiểu phân bón hoá học Mục tiêu: Biết khái niệm, phân loại phân bón hoá học GV: Yêu cầu HS đọc nội dung SGK cho biết - Phân bón hoá học: Tích hợp môn sinh: Dựa vào kiến thức môn hóa chất có chứa nguyên tố sinh học lớp 6, cho biết xanh đồng dinh dưỡng, bón cho hóa nguyên tố hóa học nào? Vì nhằm nâng cao suất mùa cần phải bón phân cho cây? màng (?) Phân bón hóa học gì? - Có loại chính: phân đạm, ? Gồm có loại phân bón hoá học phân lân phân kali nào? HS: Trả lời dựa vào thực tế SGK GV: bổ sung kết luận phân bón hoá học Hoạt động 2: Phân đạm Mục tiêu: Biết tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm GV: Hãy cho biết vai I PHÂN ĐẠM trò phân đạm, - Cung cấp N hoá hợp dạng NO3-, NH4+ cách đánh giá chất - Kích thích trình sinh trưởng, làm tăng tỉ lệ protein lượng đạm dựa vào thực vật  Cây trồng phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ, đâu ? HS: Trả lời - Độ dinh dưỡng đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng Tích hợp môn Sinh: ngtố N (?) Vận dụng kiến Phiếu học tập số 1: amoni nitrat Urê thức môn sinh học, Phân đạm Muối NaNO3; (NH2)2CO giải thích khí Thành phần hoá amoni: Ca(NO ) ; Nitơ chiếm 78 % thể học NH Cl; tích khí mà ta NH4NO3; phải bón đạm cho (NH4)2SO4; cây? Nitơ có vai trò Phương NH3 tác Axit nitric CO2 + 2NH3 trồng? 180 − 200 C ,200 atm pháp điều dụng với muối → - Giới thiệu loại chế axit tương cacbonat (NH2)2CO + H2O đạm ứng HS: Thảo luận Dạng ion NH4+; NO3- NO3NH4+ phút Trình bày, hợp nhóm khác bổ sung chất mà Tích hợp môn Toán: trồng (?) Dựa vào kiến thức đồng hoá môn toán, tính xem hàm lượng N có o loại đạm trên? (?) Hiện nay, loại đạm sử dụng nhiều nhất? - GV chiếu đáp án Tích hợp môn Công nghệ: Dựa vào kiến thức môn công nghệ 7, cho biết phân đạm có đặc điểm nào? Phõn bún húa hc Câu 1: Trong dung dịch axit H3PO4, không kể phân li nước, tồn số loai ion là: A B C D Câu 2: Tính chất hoá học đặc trưng axit H3PO4 là: A Tính lưỡng tính B Tính oxi hoá tính axit C Tính axit D Tính khử Câu 3: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M phản ứng với dung dịch chứa 0.15 mol axit H3PO4, sản phẩm thu là: A Na3PO4 B Na3PO4 NaOH dư C NaH2PO4 D NaH2PO4 Na2HPO4 Họ làm gì? Niềm vui người nông dân? Niềm vui nhng vụ mùa bội thu Mùa màng bội thu Hoa tươi tốt Trồng cho nhiều trái to Phân bón hoá học Thế phân bón hoá học? Tại lại phải sử dụng phân bón? Có loại phân bón? Vai trò tính chất loại? Phân bón hoá học hoá chất có chứa nguyên tố dinh dưỡng, bón cho nhằm nâng cao suất trồng O Cây đồng hoá C, H, O từ không khí nước H C P N K MễT Sễ LOAI PHN BON HOA HOC Phõn m Phõn kali Phõn lõn Phõn vi lng I Phân đạm Khái niệm: - Là hợp chất cung cấp nitơcho trồng Tác dụng: - Kích thích trình sinh trưởng - Cây phát triển nhanh, cho nhiều củ Độ dinh dưỡng = % N phân bón có loại chính: Đạm amoni Đạm nitrat Đạm urê Supephotphat a) Supephotphat đơn: chứa 14 - 20% P2O5, hỗn hợp gồm Ca(H2PO4)2 CaSO4 Điều chế: Quặng photphorit apatit + Axit sunfuric đặc -> Ca3(PO4)2 + H2SO4 -> Ca(H2PO4)2 + CaSO4 Lưu ý: đồng hoá Ca(H2PO4)2 phần CaSO4 ích, làm mặn đất b) Supephotphat kép: chứa 40 - 50% P2O5, thành phần Ca(H2PO4)2 Điều chế: 2giai đoạn điều chế axit photphoric Ca3(PO4)2 + H2SO4 -> H3PO4 + CaSO4 cho axit photphoric tác dụng với photphorit quặng apatit Ca3(PO4)2 + H3PO4 -> Ca(H2PO4)2 III Phân kali Cung cấp cho nguyên tố kali dạng ion K+, thành phần chủ yếu KCl K2SO4 Tác dụng: - tăng cường sức chống bệnh, chống rét, chịu hạn - giúp cho hấp thụ nhiều đạm Độ dinh dưỡng = % K2O tương ứng với lượng kali III PHN KALI IV Một số loại phân bón khác 1) Phân hỗn hợp phân phức hợp: loại chứa đồng thời hai ba nguyên tố dinh dưỡng Phân hỗn hợp: chứa nguyên tố N, P, K _ gọi phân NPK (tỉ lệ N:P:K phụ thuộc vào loại đất cây) ví dụ : Nitrophotka hỗn hợp (NH4)2HPO4 KNO3 Phân phức hợp: sản xuất tương tác hoá học chất ví dụ: NH3 + axit H3PO4 -> hỗn hợp NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 ( amophot ) IV PHN HễN HP PHN PHC HP (DAP - Diammoni photphat) (NH4)2HPO4 NH4H2PO4(MAP) 2) Phân vi lượng: cung cấp hợp chất chứa nguyên tố mà trồng cần lượng nhỏ bo (B), kẽm (Zn), mangan (Mn), Lưu ý: không nên dùng liều Câu hỏi ôn tập: Cho mẫu phân đạm sau đây: amoni clorua, amoni sunfat, natri nitrat a) Hãy dùng thuốc thử thích hợp để nhận biết chúng b) Ch dựng mt thuc th nhn bit chỳng ỏp ỏn: a) Dùng NaOH nhận biết muối amoni Dùng muối BaCl2 nhận biết muối amoni sunfat (NH4)2SO4 Dùng muối AgNO3 nhận biết muối amoni clorua NH4Cl Còn lại muối natri nitrat NaNO3 Ptpư: NH4+ + OH- -> NH3 + H2O Ba2+ + SO42- -> BaSO4 Ag+ + Cl- -> AgCl b) Dựng thuc th l dd mui bari hiroxit Ba(OH)2 Ghộp cỏc loi phõn bún ct I cho phự hp vi thnh phn cỏc cht ch yu cha loi phõn bún ct II Ct I A Phõn lõn Ct II 1.(NH2)2CO NH 4NO3 B Urờ 3.Ca(H2PO4)2 KNO3 C Supephotphat n Ca3(PO4)2 (NH4)2HPO4 D Supe photphat kộp Ca(H2PO4)2, CaSO4 A B C D Bi v nh Trước dùng phân bón Sau dùng phân bón back ... ảm hoạt tính sinh học đất suất trồng I Ảnh hưởng phân bón đất môi trường Ô nhiễm đất phân bón hữu cơ: Các phân bón hữu gồm chất hữu tự nhiên, (ví d ụ phân, ch ất giun đùn, phân ủ, t ảo bi ển),... cân ion, các y ếu tố sinh hoá đ ất III Cách khắc phục 1/ Sử dụng hiệu nguồn phân bón:  Bón phân hợp lý  Cần có hiểu biết loại phân bón cho trồng  Không sử dụng phân vi sinh chưa qua kiểm...  Phân chuồng ủ hoai mục  Phân rác qua ủ  Phân xanh…  Phân vi sinh vật III Cách khắc phục 3/ Các quy định, sách:  Cần sớm xây dựng luật phân bón để tăng hiệu lực công tác qu ản lý phân bón,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12. Phân bón hoá học, Bài 12. Phân bón hoá học, Bài 12. Phân bón hoá học, I. Ảnh hưởng của phân bón đối với đất và môi trường., II. Cách cải tạo đất.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay