Bài 12. Phân bón hoá học

23 360 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 03:34

... ảm hoạt tính sinh học đất suất trồng I Ảnh hưởng phân bón đất môi trường Ô nhiễm đất phân bón hữu cơ: Các phân bón hữu gồm chất hữu tự nhiên, (ví d ụ phân, ch ất giun đùn, phân ủ, t ảo bi ển),... cân ion, các y ếu tố sinh hoá đ ất III Cách khắc phục 1/ Sử dụng hiệu nguồn phân bón:  Bón phân hợp lý  Cần có hiểu biết loại phân bón cho trồng  Không sử dụng phân vi sinh chưa qua kiểm...  Phân chuồng ủ hoai mục  Phân rác qua ủ  Phân xanh…  Phân vi sinh vật III Cách khắc phục 3/ Các quy định, sách:  Cần sớm xây dựng luật phân bón để tăng hiệu lực công tác qu ản lý phân bón,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12. Phân bón hoá học, Bài 12. Phân bón hoá học, Bài 12. Phân bón hoá học, I. Ảnh hưởng của phân bón đối với đất và môi trường., II. Cách cải tạo đất.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay