Ho n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU

77 109 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2017, 03:53

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH TM PT THIềU HIềN I. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty TNHH TM &PT Thiều Hiền 1. Đánh giá chung: Từ khi đợc thành lập lại đến nay, Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiềnluôn phải đối đầu với hàng loạt khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt của đơn vị, tổ chức kinh tế khác, nhng Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiềnđã có những cố gắng đáng ghi nhận trong việc tổ chức bộ máy quản lý nhằm đáp ứng đợc nhu cầu của thị trờng. Là một doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập với quy mô kinh doanh vừa công ty đã phải tìm cho mình một bộ máy quản lý, một phơng thức kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất. Song, bên cạnh những yếu tố trên, tình thần đoàn kết cũng đóng vai trò quan trọng trên bớc đờng tự khẳng định mình. Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm và động viên cán bộ trong công ty rèn luyện về đạo đức, tinh thần cũng nh kỹ năng nghiệp vụ, khuyến khích họ đoàn kết phấn đấu đi lên. Công tác quản lý và hạch toán kinh doanh nói chung và công tác kế toán nói riêng đã không ngừng đợc củng cố và hoàn thiện, thực sự trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho quá trình quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. Hiện nay,Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền đang sử dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhât, đồng thời áp dụng hình thức tổ chức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ. Bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức tơng đối gọn nhẹ, mỗi kế toán viên đều đợc phân công công việc rõ ràng. Trình độ của nhân viên không ngừng đợc nâng cao thờng xuyên đợc đào tạo và bồi dỡng nghiệp vụ chuyên môn, biết vận dụng khéo léo và nhịp nhàng giữa lý thuyết và thực tế tại công ty, biết áp dụng những phơng pháp hạch toán phù hợp với thực tế phát sinh đồng thời có thể giảm đợc khối lợng công việc ghi chép thừa để đạt đợc hiệu quả cao. Mỗi nhân viên kế toán đều có thể sử dụng đợc máy vi tính nên công việc kế toán đợc thực hiện nhanh chóng, số liệu luôn chính xác. Do địa bàn kinh doanh rộng lớn nên công ty đã áp dụng kiểu vừa tập trung vừa phân tán để thực hiện công tác kế toán của mình. Đây là sự lựa chọn hết sức phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, tổng hợp trong việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo công ty. Với việc tổ chức bộ máy kế toán hợp lý và lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp đã góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả của công tác kế toán cũng nh công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. Nh đã phân tích rõ ở phần trớc, trong công tác hạch toán kế toán tại Công ty thì hạch toán vốn bằng tiền là một khâu vô cùng quan trọng. Nhờ nhận thức rõ điều này, công ty đã có những biện pháp tốt trong việc tổ chức hạch toán cũng nh quản lý và sử dụng vốn bằng tiền. Việc giữ gìn và bảo quản tiền mặt trong két đợc đảm bảo tính an toàn cao. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đợc cập nhật hàng ngày nên thông tin kinh tế mang tính liên tục và chính xác. Công tác kế toán tổng hợp đợc đơn giản hoá tới mức tối đa, cho phép ghi chép kịp thời một cách tổng hợp những hiện tợng kinh tế có liên quan đến tình trạng biến động của vốn bằng tiền. Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi sự biến động của vốn bằng tiền hoàn toàn tuân thủ theo quy định và đã đợc chi tiết tối đa cho từng loại tiền. Sự chi tiết đó đã cho phép ban lãnh đạo nắm bắt đợc những số liệu cụ thể và chi tiết của vốn bằng tiền , từ đó có thể ra các quyết định một cách chính xác và hợp lý. Sổ sách kế toán đợc lập và ghi chép rõ ràng, rành mạch. Việc lu trữ thông tin và lập sổ sách đã đợc thực hiện trên máy vi tính và chỉ in ra với sự lựa chọn đối với sổ sách cần thiết phục vụ cho kinh doanh , quản lý. Nên doanh nghiệp đã trực tiếp giảm đợc một phần chi phí, đồng thời giảm đợc số lợng các chứng từ và sổ lu trữ ở kho. Trên đây là một số những nhận xét về u điểm của Công ty TNHH TM & PT http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ l website chia s phớ lun vn, ỏn, bỏo cỏo tt nghip, thi, giỏo ỏn nhm phc v hc v nghiờn cu cho tt c mi ngi Nhng s lng ti liu cũn rt nhiu hn ch, rt mong cú s úng gúp ca quý khỏch kho ti liu chia s thờm phong phỳ, mi s úng gúp ti liu xin quý khỏch gi v luanvanpro.com@gmail.com Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ Hon thin cỏc gii phỏp MAR- MIX xut khu hng may mc ca cụng ty May 10 sang th trng EU Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ LI M U Cụng nghip hoỏ- hin i hoỏ t nc l bc phỏt trin tt yu m mi dõn tc, mi quc gia trờn th gii phi tri qua tin trỡnh phỏt trin ca mỡnh Trong ú xut khu úng mt vai trũ quan trng vo s thnh cụng ca cụng cuc cụng nghip hoỏ hin i hoỏt nc, v hn mi nm i mi chuyn i t c ch k hoch hoỏ trung sang nn kinh t th trng, chỳng ta ó t c nhng thnh tu to ln v rỳt c nhng bi hc thc tin quý bỏu cho qỳa trỡnh thc hin cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc Kinh t th trng ũi hi s gn bú mt thit ga sn xut v tiờu th, chớnh vỡ vy th trng l vụ cựng quan trng i vi cỏc doanh nghip, c bit giai on m cỏc doanh nghip cựng ngnh cnh tranh ngy cng gay gt ũi hi mi doanh nghip mun ng vng v phỏt trinc thỡ mt mt phi cng c th trng ó cú, mt khỏc phi tỡm kim v phỏt trin th trng mi Ngy xu th quc t hoỏ v ton cu hoỏ ang din nhanh chúng, doanh nghip ang quỏ trỡnh i mi, m ca, hi nhp vi khu vc v ton cu thỡ v sn xutth trng tn ti v phỏt trin cú ý ngha ht sc quan trngi vi mi doanh nghip Cú mt thc t l cỏc doanh nghip Vit Nam cha mnh dn tỡm kim th trng cỏc nc trờn th gii, c bit l nhng nc cú mc sng cao, cỏc nc ũi hi cht lng cao, mu mó cỏc sn phm p iu ny cú nhiu nguyờn nhõn nhng nguyờn nhõn quan trng l cỏc doanh nghip cha thớch ng c vi th trng m ũi hi phi cú thi gian di hot ng m u t cho quỏ trỡnh nghiờn cu v ng dng li hn ch L mt doanh nghip nh nc, cụng ty may 10 ó tng tri qua thi k k hoch hoỏ trung bao cp Bi vy, chuyn sang kinh t th trng cụng ty khụng b ng trc nhng c hi v thỏch thc Trong quỏ trỡnh chuyn i cụng ty May 10 ó tng bc khc phc khú khn, mnh dn, linh hot vic tỡm kim th trng mi v ó t c nhng thnh qu nht nh Cng c sỏt vi th trng, cụng ty May 10 cng thy rừ s quan trng ca vic m rng th trng xut khu Mt nhng th trng xut khu chớnh ca cụng ty May 10 nhng nm ngn õyl th trng EU t 26 triu USD ( chim khong 95% tng kim ngch xut khu ca cụng ty) Tuy nhiờn vic xut khu sang th trng EU ca cụng ty cũn gp nhiu khú khn, hiu qu cha cao Vỡ vy phi ỏnh giỏ phõn tớch thc trng xut khu hng may mc ca cụng ty sang th trng EU nhng nm qua, t ú rỳt nhng gii Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ phỏp phự hp nõng cao hiu qu xut khu l mt ht sc quan trng v cú ý ngha thc tin Xut phỏt t nhng lý trờn, tụi chn ti: Hon thin cỏc gii phỏp MARMIX xut khu hng may mc ca cụng ty May 10 sang th trng EU" Mc ớch nghiờn cu: Vi mc ớch em lý thuyt ng dng vi thc t, qua ú lm sỏng t lun c khoa hc v s dng Mar- mix Trờn c s ny ỏnh giỏ cỏc u, nhc im, nhng tn ti v hn ch t ú tng hp, xut nhng bin phỏp Marmix nhm hon thin hot ng Mar- mix xut khu Cụng ty may 10 Gii hn ni dung nghiờn cu: Do thi gian hn hp vi kh nng phõn tớch ca bn thõn cũn hn ch nờn kt qu nghiờn cu ca lun cha th hon thin,rt mong nhn c s gúp ý ca cỏc thy, cụ v cỏc cỏn b cụng nhõn viờn ca cụng ty May 10 bi lun c hon chnh hn Phng phỏp nghiờn cu: Nghiờn cu tI ny vi t kinh t mi, phõn tớch ỏnh giỏ khỏch quan mi hin tng Do vy, tụi s dng cỏc phung phỏp tip cn h thng bin chng, phng phỏp lụ gic v lch s NgoI cũn s dng cỏc phng phỏp nh: phng phỏp tip cn hc tin, cỏc lý lun, phng phỏp t kinh t mi, phng phỏp hiu qu v hiu nng ti a, v mt s phng phỏp khỏc,trong vic ỏnh giỏ, phõn tớch cỏc kt qu hot ng ca doanh ngip v xut hon thin Tụi xin chõn thnh cm n ton th cỏc cỏn b cụng nhõn viờn cụng ty May10 v c bit l thy giỏo hng dn Nguyn Hng Thỏi ó tn tỡnh giỳp tụi sut quỏ trỡnh nghiờn cu hon thnh lun tt nghip ny Kt cu lun c chia lm chng Chng I: C s lun ca Maketing xut khu cỏc doanh nghip Chng II: Phõn tớch ỏnh giỏ tỡnh hỡnh xut khu ca cụng ty May 10 sang th trng EU Chng III: Cỏc gii phỏp hon thin Mar-mix xut khu hng may mc ca Cụng ty may 10 sang th trng EU.- Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ CHNG I C s lun ca Marketing Xut khu Trong cỏc doanh nghip I C S V VAI TRề CA XUT KHU KHI NIM V NGUYấN Lí CC HC THUYT XUT KHU a, hiu c nguyờn lý hc thuyt xuõt khu trc ht ta phi hiu c cỏc khỏi nim chung ca cỏc hc thuyt Mt quc gia s xuõt khu hng hoỏ m quỏ trỡnh sn xut ũi hi s dng nhiu nhõn t d tha, r, nhp khu nhng hng hoỏ m quỏ trỡnh sn xut ũi hi s dng nhiu nhõn t khan him, t tin ti quc gia ú Núi mt cỏch khỏc l quc gia di lao ng xut khu hng hoỏ tng quan cha nhiu lao ng v nhp khu hng hoỏ tng quan cha nhiu b, Nguyờn lý cỏc hc thuyt xut khu : ...ĐạI HọC HUế ĐạI HọC KINH Tế HUế NGUYễN TIếN BìNH GIảI PHáP NÂNG CAO chất lợng CÔNG TáC HUY Động vốn ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn hóa Chuyên đề Pgs.Ts phan văn hòa Huế, 2016 Mục lục I ĐặT VấN Đề II: Thực trạng chất lợng công tác huy động vốn Agribank Chi nhánh Thanh Hóa -1- 2.1 Sơ lợc NHNo&PTNT Chi nhánh Thanh hóa 2.1.1 Một số nét NHNo&PTNT Việt Nam 2.1.2 Sự hình thành , phát triển cấu tổ chức NHNo&PTNT Chi nhánh Thanh hóa 2.1.3 Tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam - Chi nhỏnh Thanh Húa giai on 2012- 2014 2.1.4 Các hoạt động Chi nhánhNHNo&PTNT Thanh hóa 2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn 2.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn 2.1.4.3 Hoạt động khác 2.2 Thực trạng chất lợng hoạt động huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh hóa 2.2.1 Tốc độ tăng trởng nguồn vốn huy động : 2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động 2.2.3 Mạng lới huy động vốn 2.2.4 Các hình thức huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh hóa 2.2.5 Tính cân xứng nguồn vốn huy động sử dụng vốn 2.2.6 Chi phí nguồn vốn huy động chênh lệch lãi suất 2.3 Đánh giá chất lợng huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh hóa 2.3.1 Những kết đạt đợc 2.3.2 Những tồn nguyên nhân a Tồn : b Nguyên nhân : III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng công tác huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh hóa 3.1 Nhóm giải pháp Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 3.2 Nhóm giải pháp Chính phủ Nhà nớc 3.3 Nhóm giải pháp Ngân hàng Nhà nớc IV Kết luận CHUYấN -2- GIảI PHáP NÂNG CAO chất lợng CÔNG TáC HUY Động vốn ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn hóa I M U 1.1 Tớnh cp thit cua chuyờn Đất nớc ta từ thực sách đổi mở cửa kinh tế, chuyển kinh tế hoạt động theo chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang kinh tế hoạt động theo chế thị trờng có quản lí nhà nớc theo định hớng XHCN đạt đợc thành tựu quan trọng có ý nghĩa , đợc d luận nớc đánh giá đắn Đờng lối kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế nhiều thành phần , vận hành theo chế thị trờng có quản lý Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa Trong chiến lợc phát triển kinh tế đến năm 2020, mục tiêu mà Đảng nhà nớc ta đặt nghiệp công hoá đại hoá đất nớc Đây mục tiêu quan trọng đất nớc ta trong trình vơn lên thoát khỏi tụt hậu kinh tế so với nớc khu vực giới Để thực đợc công nghiệp hoá đại hoá , vốn nhân tố đợc đặt lên hàng đầu Tiềm kinh tế nớc ta có , nguồn lao động nớc lại dồi , câu hỏi cấp thiết đặt để có vốn đầu t khai thác? Tựu chung lại có hai loại nguồn vốn thu hút : vốn nớc vốn nớc Trong vốn nớc giữ vai trò chủ yếu , vốn nớc có ý nghĩa quan trọng Vốn nớc nhiều nhng lại có vấn đề đặt ra: cách để khơi thông, thu hút đợc ? Thực tế , kinh tế cạnh tranh nay, có nhiều chủ thể, thông qua đờng khác có khả cung cấp dẫn vốn đáp ứng nhu cầu vốn Tuy nhiên, điều phủ nhận đợc huy động vốn qua trung -3- gian tài - Ngân hàng thơng mại (NHTM) - kênh quan trọng nhất, có hiệu kinh tế , NHTM đợc coi trung gian tài lớn nhất, quan trọng Nền kinh tế nớc phát triển với tốc độ cao ổn định có sách tài chính, tiền tệ đắn hệ thống ngân hàng hoạt động đủ mạnh, có hiệu cao, có khả thu hút, tập trung nguồn vốn phân bổ có hiệu nguồn vốn vào ngành sản xuất Nhận thức đợc tầm quan trọng tính cấp thiết vấn đề này, nung nấu ý tởng, nghiên cứu làm việc Chi nhánh Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh hóa, mong muốn đợc tìm hiểu sâu công tác huy động vốn chi nhánh , em mạnh dạn chọn đề tài : Giải pháp nâng cao chất lợng công tác huy động vốn Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh hóa để làm chuyên đề 2 Mc tiờu nghiờn cu c th - Phõn tớch, ỏnh giỏ chất lợng công TRƯỜNG : ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETINGKHOA : THƯƠNG MẠI – DU LỊCHLỚP : 07DTMTÊN : PHAN CHÍ VĂNMSSV : 0721030056ĐỀ TÀI : Phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường EU và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2015LỜI MỞ ĐẦUNgành công nghiệp dệt may là một ngành có truyền thống từ lâu ở Việt Nam . Đây là một ngành quan trọng trong nền kinh tế của nước ta vì nó phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người, là ngành giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho xã hội và đặc biệt nó là ngành có thế mạnh trong xuất khẩu , tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, góp phần cân bằng cán cân xuất nhập khẩu của đất nước. Trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay , ngành dệt may đang chứng tỏ là một ngành mũi nhọn trong nền kinh tế được thể hiện qua kim ngạch xuất khẩu tăng liên tục trong những năm gần đây . Tuy nhiên, trong quá trình toàn cầu hóa và trong biến động của môi trường kinh tế thế giới, ngành dệt may đang đứng trước những khó khăn và thách thức trong quá trình phát triển.Với mục đích tìm hiểu những vấn đề lớn liên quan đến ngành trong giai đoạn hiện nay và thử tìm một số giải pháp để khắc phục những vấn đề đó , em đã quyết định lựa chọn đề tài : “ Phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường EU và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2015”Nội dung của đề tài này gồm 4 chương :Chương 1 : Những vấn đề cơ bản về kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may của Việt NamChương 2 : Thị trường EU về hàng dệt mayChương 3 : Thực trạng kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EUChương 4 : Một số giải pháp thúc đẩy kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU đến năm 2015Trong quá trình thực hiện đề tài, do trình độ, thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, nguồn tài liệu còn hạn hẹp nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót.Vì vậy, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy, cô và mọi người.Em xin chân thành cảm ơn thầy Văn Đức Long đã nhiệt tình, dày công hướng dẫn em hoàn thành đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn.Chương 1 : Những vấn đề cơ bản về kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam1.1 Xuất khẩu hàng hóa trong kinh tế hội nhập1.1.1 Khái niệm xuất khẩu hàng hóaHoạt động xuất khẩu hàng hóa là sự trao đổi hàng hóa , dịch vụ giữa các nước thông qua hành vi mua bán. Sự trao đổi đó là một hình thức của mối quan hệ xã hội và phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau về nền kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa riêng biệt của quốc gia khác nhau trên thế giới.Xuất khẩu là hoạt động cơ bản Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ website chia sẻ miễn phí luận văn, đồ án, báo cáo tốt nghiệp, đề thi, giáo án… nhằm phục vụ học tập nghiên cứu cho tất người Nhưng số lượng tài liệu nhiều hạn chế, mong có đóng góp quý khách để kho tài liệu chia sẻ thêm phong phú, đóng góp tài liệu xin quý khách gửi luanvanpro.com@gmail.com Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Thực trạng xuất hàng giầy dép Việt Nam vào thị trường EU Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ LỜI MỞ ĐẦU Đẩy mạnh xuất chủ trương kinh tế lớn Đẳng nhà nướcViệt Nam khẳng định Đại hội Đảng VIII Nghị 01 NQ/TƯ Bộ trị, với mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, đại hóa hướng xuất Với vị trí ngành xuất chủ lực , ngành giầy dép Việt Nam ngành quan tâm hàng đầu chiến lược đẩy mạnh xuất Đẩy mạnh xuất hàng giầy dép Việt Nam phù hợp với điều kiện nước ta theo xu hướng phát triển chung khu vực giới LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN. Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tập làm văn: Kiểm tra bài cũ: 1. Đọc đoạn mở bài gián tiếp cho bài văn tả con đường. 2. Đọc đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả con đường. Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tập làm văn: Tranh luận Ý kiến LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN. Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tập làm văn: 1.Đọc lại bài Cái gì quý nhất ?, sau đó nêu nhận xét: a) Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề gì ? b) Ý kiến của mỗi bạn như thế nào ? c) Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, Quý, Nam công nhận điều gì ? Thầy đã lập luận như thế nào ? Cách nói của thầy thể hiện thái độ tranh luận như thế nào ? Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tập làm văn: a)Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề: Cái gì quý nhất ? b) Ý kiến và lí lẽ của mỗi bạn: Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tập làm văn: Lí lẽ đưa ra để bảo vệ Nhân vật Quan niệm về cái quý nhất Hùng lúa gạo Lúa gạo nuôi sống con người. Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tập làm văn: b. Tranh luận: Nhân vật Quan niệm về cái quý nhất Lí lẽ đưa ra để bảo vệ Quý vàng Có vàng là có tiền, Có tiền sẽ mua được lúa gạo. Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tập làm văn: Nhân vật Quan niệm về cái quý nhất Lí lẽ đưa ra để bảo vệ Nam Thì giờ Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc. b/ Tranh luận Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tập làm văn: Nhân vật Thầy giáo Quan niệm về cái quý nhất Người lao động Lí lẽ đưa ra để bảo vệ Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc, thì giờ cũng trôi qua vô vị. Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tập làm văn: Nhân vật Quan niệm về cái quý nhất Lí lẽ đưa ra để bảo vệ Hùng Quý Nam Thầy giáo Lúa gạo Lúa gạo nuôi sống con người vàng Có vàng là có tiền, Có tiền sẽ mua được lúa gạo. Thì giờ Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc. Người lao động Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc, thì giờ cũng trôi qua vô vị. Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ website chia sẻ miễn phí luận văn, đồ án, báo cáo tốt nghiệp, đề thi, giáo án… nhằm phục vụ học tập nghiên cứu cho tất người Nhưng số lượng tài liệu nhiều hạn chế, mong có đóng góp quý khách để kho tài liệu chia sẻ thêm phong phú, đóng góp tài liệu xin quý khách gửi luanvanpro.com@gmail.com Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Thực trạng giải pháp Hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Cơ điện Phát triển nông thôn Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ MỞ ĐẦU Hoạt động chế thị trường quản lý nhà nước, doanh nghiệp thực trở thành chủ thể kinh tế trình tái sản xuất xã hội Doanh nghiệp phải vận động thị trường, tìm mua yếu tố cần thiết cho sản xuất tìm khách hàng tiêu thụ sản phẩm sản xuất Phương châm chi phối hoạt động doanh nghiệp "sản xuất đưa thị trường mà thị trường cần bắt thị trường chấp nhận sản phẩm mà doanh nghiệp có sẵn" Điều chứng tỏ rằng, thị trường "cầu nối" sản xuất tiêu dùng, thị trường khâu quan trọng trình tái sản xuất hàng hoá doanh nghiệp Cùng với phát triển kinh tế thị trường, doanh nghiệp có nhiệm vụ sản xuất sản phẩm mà có nhiệm vụ tổ chức tiêu thụ số sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm giai đoạn cuối trình sản xuất kinh doanh, yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp tồn phát triển bền vững họ bám sát, thích ứng với biến động thị trường có trách nhiệm đến với sản phẩm mình, kể sản phẩm người tiêu dùng sử dụng Vì thế, để tiêu thụ sản phẩm, trang trải khoản chi phí, đảm bảo kinh doanh có lãi thực vấn đề đơn giản Các doanh nghiệp phải sâu tìm hiểu nghiên cứu thị trường, đặc biệt thị trường tiêu thụ sản phẩm, để từ đề phương hướng biện pháp nhằm trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm - yêu cầu hàng đầu quản lý doanh nghiệp Là sinh viên Khoa Thương Mại - chuyên ngành Thương Mại - Ngoại Thương, mong muốn hiểu vấn đề liên quan đến thị trường cách hệ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Nhung Lời mở đầu Qua 64 năm xây dựng và trởng thành hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã góp phần đáng kể vào xây dựng, củng cố nền kinh tế độc lập, tự chủ và ngày nay trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc thì ngành Ngân hàng vẫn giữ một vai trò quan trọng và then chốt. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đất nớc đã bắt đầu chuyển đổi nền kinh tế theo cơ chế thị trờng có sự quản lý vĩ mô của nhà nớc theo định hớng XHCN và đã xuất hiện nhiều thành phần kinh tế. Trớc đây cơ chế vận hành chi phối nền kinh tế là kế hoạch nhà nớc, thì nay vai trò chi phối trực tiếp nền kinh tế là quy luật kinh tế khách quan quyết định hầu hết mọi quan hệ kinh tế. Với môi trờng kinh tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vơn lên để đứng vững trên thị trờng trong các nhân tố ảnh hởng đến sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, thì vốn là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết nhất, vốn có thể tạo lập bằng nhiều nguồn nhng nguồn tích luỹ trong nớc vẫn là chủ yếu đóng vai trò quyết định. Nguồn vốn nhàn dỗi trong dân chúng hiện còn rất lớn mà các Ngân hàng thơng mại vẫn cha khai thác hết tiềm năng. Vì vậy đây là vấn đề tồn tại lớn về tổ chức điều hoà lu thông tiền tệ, cần phải đợc hoàn thiện và khắc phục, một trong những phản ánh khắc phục đó là phải tạo lập dần thói quen gửi tiền và thanh toán qua Ngân hàng mới thu hút đợc tiền nhàn dỗi phục vụ cho nhu cầu của kinh tế, đồng thời tạo lập cho dân chúng làm quen với dịch vụ tài chính của Ngân hàng. Cùng với công tác huy động vốn các Ngân hàng đều mong muốn có thể giảm thiểu chi phí để tạo ra lợi nhuận tối đa trong kinh doanh, thực tế việc thực hiện công tác huy động vốn này của các Ngân hàng thơng mại còn có những hạn chế nhất định do nguyên nhân chủ quan và khách quan. Vậy câu hỏi đặt ra cho Ngân hàng phải có các biện pháp thực thi nhằm tăng c- ờng công tác huy động vốn và khắc phục những khó khăn hạn chế trên. 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Nhung Qua thời gian nghiên cứu và học tập, tiếp thu những kiến thức cơ bản của nhà tr- ờng, của các thầy cô giáo tại Học viện Ngân hàng , tôi thấy rằng vấn đề huy động vốn của Ngân hàng là rất quan trọng và cần thiết đối với NHTM nên tôi chọn đề tài "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại chi nhánh NHN 0 &PTNT huyện Thanh Ba" làm đề tài tốt nghiệp của mình . Nội dung đề tài : Ngoài phần mở đầu và kết luận chia làm 3 chơng Ch ơng I : Lý luận chung về vốn huy động về kế toán nghiệp vụ huy động vốn Ch ơng II : Tình trạng về kế toán nghiệp vụ huy động vốn tại chi nhánh NHN 0 & PTNT huyện Thanh Ba. Ch ơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng công tác kế toán huy động vốn. Ch ơng I 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Nhung Lý luận chung về vốn huy động về kế toán nghiệp vụ huy động vốn I- Vốn huy động đối với hoạt động kinh doanh của NHTM 1. NHTM trong nền kinh tế . 1.1- Vị trí chức năng của NHTM: Ngân hàng đợc xem nh một ngành dịch vụ có từ lâu đời trên thế giới vào khoảng thế kỷ thứ XV khi nền sản xuất hàng hoá đã phát triển đến một mức độ nhất định trong chế độ chiếm hữu nô lệ cha có sản xuất hàng hoá, nền kinh tế lúc này mang tính tự cung, tự cấp, do đó Ngân hàng cha xuất hiện. Tuy nhiên thời kỳ này đã nảy sinh những mầm mống sơ khai của hoạt động Ngân hàng đó là cho vay nâng lãi khi nền sản xuất phát triển chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ website chia sẻ miễn phí luận văn, đồ án, báo cáo tốt nghiệp, đề thi, giáo án… nhằm phục vụ học tập nghiên cứu cho tất người Nhưng số lượng tài liệu nhiều hạn chế, mong có đóng góp quý khách để kho tài liệu chia sẻ thêm phong phú, đóng góp tài liệu xin quý khách gửi luanvanpro.com@gmail.com Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Một số giải pháp cho hoạt ... doanh xut khu Nh nhp khu nc ngoi Trung gian thng mi nc ngoi Nh nhp khu nc ngoi Trung gian thng mi nc ngoi Kh ch hng cui c ng Kh ch hng cui c ng H nh 6- M h nh v kờnh ph n phi xut khu T kờnh ph n. .. th c ti a nhng c hi xut hin tng giao dch v phn ỏnh kpX c thi vi imc th cnh gi ca i th cnh tranh nh gi tranh cuivc ng 2.3- Ph n phi xut khu Ph n phi l c c hot ng kh c ca c ng ty nhm a sn phm ti... c ng nghip ho , hin i ho t nc Th ng qua hot ng xut khu, c th ph t trin c c ngnh c ng nghip ch to v ch bin hng xut khu c c ng ngh ti n tin m t nh cnh tranh cao tr n th trng th gii gi p cho t
- Xem thêm -

Xem thêm: Ho n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU, Ho n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU, Ho n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU, I. CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU, II. QUÁ TRÌNH MARKETING XUẤT KHẨU Ở DOANH NGHIỆP, III. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MAR- MIX XUẤT KHẨU, II. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY MAY 10 SANG EU, I. CÁC CƠ SỞ HOÀN THIỆN, II. HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH MARKETING XUẤT KHẨU VÀ MARKETING MỤC TIÊU, III. HOÀN THIỆN MAR - MIX XUẤT KHẨU

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay