Nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”.

20 264 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2017, 16:35

LỜI MỞ ĐẦUPhân công lao động xã hội chính là sự chuyên môn hoá sản xuất trong phạm vi xã hội. Trong các xã hội cũ, phân công lao động xã hội diễn ra có tính tự phát, còn trong xã hội chủ nghĩa, phân công lao động xã hội được tiến hành một cách tự giác. Phân công lao động xã hội phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất xã hội, đồng thời mỗi bước tiến của sự phân công lao động xã hội lại có tác dụng thúc đẩy lực lượng sản xuất của xã hội phát triển, lực lượng sản xuất của xã hội phát triển lại tạo ra năng suất lao động xã hội cao, thúc đẩy cao, thúc đẩy quá trình xã hội hoá sản xuất diễn ra mạnh hơn. Bởi vậy, xã hội hoá sản xuất vừa là tiền đề vừa là kết quả của phân công lao động xã hội. Xã hội hoá sản xuất cao chính là cái đảm bảo cho phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa chiến thắng phương thức sản xuất cũ. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa nền sản xuất nhỏ, lạc hậu lên nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa giữa thế kỷ XIX. Các Mac đã làm cuộc cách mạng trong lịch sử các học thuyết kinh tế và triết học xây dựng nên học thuyết của chính mình. Học thuyết của C.Mac ra đời là sự kế thừa những học thuyết của các đại biểu xuất sắc nhất trong triết học, trong kinh tế chính trị học và trong chủ nghĩa xã hội khoa học. Quan niệm của chủ nghĩa Mac đã vạch rõ sự phát sinh, phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nêu lên những mặt tiến bộ, đồng thời cũng vạch rõ những khuyết tật và mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ bị thay thế bởi một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn đó là phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Mà nguyên nhân sâu xa chính là mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hoá sản xuất. Điều này được thể hiện rõ trong các tác phẩm thời kỳ đầu của Mac như bản thảo kinh tế triết học, gia đình thần thánh, hệ tư tưởng Đức, tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga, tiền công giá cả và lợi nhuận… Để nghiên cứu những cơ sở lý luận về xã hội hoá sản xuất, nhằm quán triệt hơn nữa đường lối quan điểm của Đảng ta về vấn đề này. Được sự phân công của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đăng Bằng, tôi xin phân tích, làm rõ thêm nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”. Do hạn chế về mặt thời gian và nhận thức, nên bài tiểu luận này không tránh khỏi sai sót cần phải sửa đổi, bổ sung để được hoàn thiện hơn. MỤC LỤC  Trang LỜI MỞ ĐẦU Error: Reference source not found Phần 1: LÝ LUẬN HỘI HÓA SẢN XUẤT CỦA MÁC-ĂNGGHEN Quan niệm Mác - Ăngghen hội hoá Error: Reference source not found hội hoá lực lượng sản xuất Error: Reference source not found hội hóa sản xuất vai trò phát triển sức sản xuất Error: Reference source not found hội động Error: hoá lao Reference source not found Phần 2: GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦALUẬN HỘI HÓA SẢN XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY Quan điểm lý luận hội hóa sản xuất Đảng ta qua kỳ đại hội Error: Reference source not found Yêu cầu hội hóa sản xuất thời đại ngày Error: Reference source not found KẾT LUẬN -Error: Reference source not found Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B LỜI MỞ ĐẦU Phân công lao động hội chuyên môn hoá sản xuất phạm vi hội Trong hội cũ, phân công lao động hội diễn có tính tự phát, hội chủ nghĩa, phân công lao động hội tiến hành cách tự giác Phân công lao động hội phản ánh trình độ phát triển lực lượng sản xuất hội, đồng thời bước tiến phân công lao động hội lại có tác dụng thúc đẩy lực lượng sản xuất hội phát triển, lực lượng sản xuất hội phát triển lại tạo suất lao động hội cao, thúc đẩy cao, thúc đẩy trình hội hoá sản xuất diễn mạnh Bởi vậy, hội hoá sản xuất vừa tiền đề vừa kết phân công lao động hội hội hoá sản xuất cao đảm bảo cho phương thức sản xuất hội chủ nghĩa chiến thắng phương thức sản xuất cũ Điều có ý nghĩa quan trọng việc đưa sản xuất nhỏ, lạc hậu lên sản xuất lớn hội chủ nghĩa kỷ XIX Các Mac làm cách mạng lịch sử học thuyết kinh tế triết học xây dựng nên học thuyết Học thuyết C.Mac đời kế thừa học thuyết đại biểu xuất sắc triết học, kinh tế trị học chủ nghĩa hội khoa học Quan niệm chủ nghĩa Mac vạch rõ phát sinh, phát triển phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, nêu lên mặt tiến bộ, đồng thời vạch rõ khuyết tật mâu thuẫn chủ nghĩa tư Chủ nghĩa tư tất yếu bị thay phương thức sản xuất tiến phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa Mà nguyên nhân sâu xa mối quan hệ phân công lao động hội hội hoá sản xuất Điều thể rõ tác phẩm thời Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B kỳ đầu Mac thảo kinh tế triết học, gia đình thần thánh, hệ tư tưởng Đức, tuyên ngôn Đảng Cộng sản, phát triển chủ nghĩa tư Nga, tiền công giá lợi nhuận… Để nghiên cứu sở lý luận hội hoá sản xuất, nhằm quán triệt đường lối quan điểm Đảng ta vấn đề Được phân công thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đăng Bằng, xin phân tích, làm rõ thêm nội dung tiểu luận: "“Lý luận hội hóa sản xuất Mác giá trị thực tiễn thời đại ngày nay” Do hạn chế mặt thời gian nhận thức, nên tiểu luận không tránh khỏi sai sót cần phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B Phần 1: LÝ LUẬN HỘI HÓA SẢN XUẤT CỦA MÁC-ĂNGGHEN Quan niệm Mác - Ăngghen hội hoá Để tìm hiểu quan niệm Mác-Ăngghen hội hoá, tập trung nghiên cứu tác phẩm hai ông tuyển chọn xuất tiếng Việt Tuyển tập Mác-Ăngghen gồm tập nhà xuất Sự thật xuất năm 1983 Tập 1, chưa nói đến khái niệm “Xã hội hoá” Bắt đầu từ tập thấy Mác- Ăngghen sử dụng “Xã hội hoá" để nói trình độ phát triển lực lượng sản xuất, trình phát triển từ lao động cá thể sang lao động hội bàn vận động biến đổi phương thức sản xuất hội hội hoá lực lượng sản xuất Quan niệm vật lịch sử Mác -Ăngghen xuất phát từ luận điểm cho rằng: sản xuất sau sản xuất trao đổi sản phẩm sản xuất, sở chế độ hội, hội xuất lịch sử, phân phối sản phẩm với phân chia hội thành giai cấp định tình hình, người ta sản xuất sản xuất cách nào, trao đổi sản phẩm làm Vì phải tìm nguyên nhân cuối tất biến đổi hội biến đổi phương thức sản xuất, phương thức trao đổi, hay nói cách khác phải tìm nguyên nhân kinh tế thời đại tương ứng Mác -Ăngghen việc phân tích sản xuất vật chất hội tư bản, phát mâu thuẫn tính chất hội hoá ngày Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B cao lực lượng sản xuất hội với phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Thực chất trình hội hoá lực lượng sản xuất phát triển mạnh vượt hình thứcsản việc sử dụng chúng, làm nảy sinh xung đột lực lượng sản xuất phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Sự xung đột theo Mác -Ăngghen có thật, khách quan bên người Để minh chứng cho điều này, Ăngghen bắt đầu vào phân tích từ sản xuất trước tư (thời trung cổ) Theo Ăngghen, trước sản xuất tư chủ nghĩa khắp nơisản xuất nhỏ, sản xuất dựa sở quyền tư hữu người lao động tư liệu sản xuất họ, tư liệu lao động cá nhân nhằm cho việc sử dụng cá nhân, nhỏ bé, manh mún thường thuộc thân người sản xuất Phương thức sản xuất tư chủ nghĩa xuất hiện, mà kẻ đại biểu cho giai cấp tư sản Giai cấp tư sản biến tư liệu sản xuất từ chỗ cá nhân sử dụng thành tư liệu sản xuất hội, sử dụng số đông người Thay cho lao động thủ công, phân tán, nhỏ lẻ lao động máy móc, kỹ thuật diễn công xưởng, nhà máy Rõ ràng trình sản xuất tự nó, theo quy luật tự nhiên nó, dần hội hoá tính chất hội hoá sản xuất quy định hoàn thiện công cụ lao động quy mô sản xuất trình ngày làm gia tăng phụ thuộc lẫn thành viên hội Chủ nghĩa tư tỏ ưu việt so với phong kiến việc kích thích sản xuất phát triển ngày làm cho có tính hội cao Mâu thuẫn sản xuất hội chiếm hữu tư chủ nghĩa biểu thành đối kháng giai cấp vô sản giai cấp tư sản Mâu thuẫn ngày nổ cách dội Điều nói lên mặt, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa tự thừa nhận không Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B đủ sức tiếp tục quản lý lực lượng sản xuất hội hoá Mặt khác, thân lực lượng sản xuất ấy, với sức mạnh ngày tăng, mong muốn đạt tới chỗ thủ tiêu mâu thuẫn ấy, đến chỗ tự giải thoát khỏi tính chất tư chúng, đến chỗ thực tế thừa nhận tính chất chúng lực lượng sản xuất hội: Chế độ tài sản tư hữu có lao động thân, nói dựa gắn liền người lao động cá thể, độc lập, với điều kiện lao động người đó, bị thay chế độ tư hữu tư chủ nghĩa dựa bóc lột lao động người khác, hình thức lao động tự Một trình chuyển hoá làm tan rã hội cũ sâu rộng, người lao động biến thành người vô sản, điều kiện lao động họ biến thành tư Một phương thức sản xuất tư chủ nghĩa đứng vững sở thân rồi, việc tiếp tục hội hoá lao động, việc tiếp tục biến ruộng đất tư liệu sản xuất khác thành tư liệu sản xuất khai thác theo kiểu hội, nghĩa thành tư liệu sản xuất chung, việc tiếp tục tước đoạt kẻ tư hữu mang hình thức Bây kẻ cần phải bị tước đoạt người lao động kinh doanh độc lập mà nhà tư bóc lột số đông công nhân Mác Ăngghen rõ đường dẫn tới diệt vong tất yếu chủ nghĩa tư khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Chính phát triển lực lượng sản xuất với tính chất hội hoá ngày cao, kết hợp với hình thức chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất chủ nghĩa nghĩa tư bản, làm đẩy nhanh diệt vong chủ nghĩa tư Bằng cách biến đại đa số ngày đông dân cư thành vô sản, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa tạo lực lượng buộc phải hoàn thành cách mạng không bị tiêu vong Bằng cách bắt phải biến ngày nhiều tư liệu sản xuất lớn hội hoá Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B thành sở hữu nhà nước Phương thức sản xuất tư chủ nghĩa tự đường để hoàn thành cách mạng Giai cấp vô sản chiếm lấy quyền nhà nước biến tư liệu sản xuất trước hết thành sở hữu nhà nước Điều có nghĩa là, mục đích cuối giai cấp công nhân phải “Giành lấy quyền làm phương tiện để hội trực tiếp chiếm lấy toàn tư liệu sản xuất, đất đai, đường sắt, hầm mỏ, máy móc v.v để toàn thể người sử dụng chung tư liệu sản xuất vào lợi ích chung” Như vậy, hội hoá sản xuất theo quan niệm Mác - Ăngghen phát triển trình độ nói chung tính chất hội sản xuất quy định hoàn thiện công cụ lao động, phát triển lực lượng sản xuất quy mô sản xuất Trong tiến trình phát triển trình độ hội hoá sản xuất chủ nghĩa tư tiền đề vật chất cho bước chuyển lên chủ nghĩa hội tạo Đây vận động tất yếu, khách quan lịch sử hội loài người, đường, nguyên nhân sâu xa dẫn đến diệt vong chủ nghĩa tư hội hóa sản xuất vai trò phát triển sức sản xuất Sản xuất mang tính chất hội Ngay buổi bình minh lịch sử, trình hái lượm, săn bắt theo bầy, đàn hoạt động sản xuất diễn độc lập Tính hội sản xuất không tồn buổi đầu hình thành hội người, mà phát triển cao điều kiện hội đại Tính hội hoá sản xuất phát triển từ thấp lên cao gắn liền với trình độ phát triển lực lượng sản xuất tiến trình phát triển lịch sử Trong hội gắn liền với sản xuất nhỏ, kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp, hoạt động kinh tế hội thường tiến Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B hành đơn vị kinh tế độc lập với nhau, có quan hệ với quan hệ tập hợp theo số cộng đơn thuần, chưa có quan hệ hữu với Nền sản xuất mnag tính chất hội sản xuất chưa hội hoá Bởi vậy, xem xét hội hoá sản xuất với tư cách hệ thống hữu cơ, hội hoá sản xuất trực tiếp gắn liền với đời phát triển sản xuất lớn lịch sử.Từ hiểu: hội hoá sản xuất liên kết nhiều trình kinh tế riêng biệtt hành trình kinh tế hội, tồn hoạt động phát triển liên tục hệ thống hữu Đó trình kinh tế khách quan phù hợp với trình độ phát triển cao lực lượng sản xuất, phản ánh xu phát triển tất yếu mang tính chất hội sản xuất Việc tạo nên tổ chức, quan hệ kinh tế đáp ứng yêu cầu phản ánh trình kinh tế khách quan kể hội thực tế hội hoá sản xuất trình kinh tế khách quan phát triển tính hội hoá sản xuất Sự vận động phát triển hội hoá sản xuất quy định phát triển biện chứng lực lượng sản xuất hội quan hệ sản xuất hội hội hoá sản xuất biểu trình độ phát triển phân công hiệp tác lao động Phân công lao động phát triển với phát triển lực lượng sản xuất hội, phân công lao động tạo trao đổi hợp tác lao động Hình thức đầu tiên, đơn giản hiệp tác giản đơn Với hình thức lần lao động hội hoá, "người lao động, tổng hợp" xuất Tiếp đến phân công công trường thủ công gắn liền với chuyên môn hoá công cụ thủ công dựa tay nghề người lao động Máy móc đời nấc thang phát triển lực lượng sản xuất, sản xuất dựa lao động khí, mà hiệp tác lao động thực trở thành "tất yếu kỹ thuật" lấy máy móc làm chủ thể Đến lượt mình, đại công nghiệp khí thúc đẩy phân công lao động hiệp tác lao động lên trình độ cao hội hoá sản xuất biểu mối quan hệ Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B ngành, vùng, khu vực ngày cao chặt chẽ Mối liên hệ không diễn lĩnh vực lưu thông mà diễn lĩnh vực đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ, phân công hợp tác sản xuất hình thức liên doanh, liên kết phong phú đa dạng Sự liên kết có tính liên kết xí nghiệp, liên ngành liên quốc gia hội hoá sản xuất biểu hình thức sở hữu, từ sở hữu riêng độc lập tới sở hữu chung, sở hữu tập thể, sở hữu Nhà nước, hình thức tổ chức sản xuất từ công ty tư nhân tới công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã, doanh nghiệp Nhà nước hội hoá sản xuất biểu tính chất hội hoá sản phẩm Trong sản xuất hội hoá sản xuất sản phẩm sản xuất phải qua tay nhiều người, nhiều công đoạn sản xuất Ngày nay, điều kiện phân công chuyên môn hoá hợp tác quốc tế, sản phẩm không quốc gia công ty sản xuất mà nhiều công ty thuộc nhiều mức sản xuất hội hoá sản xuất xu hướng khách quan phát triển tính hội sản xuất, chịu chi phối trình độ phát triển tính chất lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất Khi kinh tế mang tính chất tự cung tự cấp trình độ hội hoá sản xuất thấp Khi xuất sản xuất hàng hoá trình độ hội hoá sản xuất sản xuất hội tăng lên Cho đến sản xuất hàng hoá trở thành tổ chức sản xuất thống trị kinh tế lúc hình thành kinh tế thị trường trình độ hội hoá sản xuất đạt trình độ cao, đặc biệt kinh tế thị trường Bởi vậy, trình độ phát triển, tính chất đặc điểm hội hoá sản xuất gắn liền với phát triển kinh tế mặt: phát triển lực lượng sản xuất sở vật chất kỹ thuật kinh tế, hệ thống công cụ tư liệu lao động, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, trình độ phát triển phân công lao động hội Các yếu tố phát triển, trình độ đại tính chất hội hóa sản xuất cao Tính Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B chất trình độ phát triển quan hệ sản xuất mà trước hết hình thức quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, sở hữu giải thoát khỏi sở hữu tư nhân, cá thể, hình thành phát triển hình thức sở hữu hội sở hữu tập thể, sở hữu Nhà nước quy mô sở hữu lớn, tính chất hội hoá sản xuất cao hội hoá lao động Mác vạch rõ vận động tất yếu trình hội hoá lao động sản xuất tư biến lao động cá thể thành lao động hội tất phương diện từ công cụ lao động đến trình lao động sản phẩm lao động Mác cho giai cấp tư sản Thay cho guồng quay sợi, khung cửi dệt tay, búa thợ rèn máy xe sợi, máy dệt, búa chạy nước; thay cho xưởng thợ cá thể công xưởng đòi hỏi lao động chung hàng trăm, hàng nghìn công nhân Cũng tư liệu sản xuất, thân sản xuất biến đổi, từ chỗ loạt động tác cá nhân thành loạt động tác hội sản phẩm từ sản phẩm cá nhân biến thành sản phẩm hội Sợi, vải, hàng kim loại công xưởng sản xuất ra, sản phẩm chung nhiều công nhân, tức sản phẩm phải qua tay họ hoàn thành Về sản phẩm ấy, không cá nhân nói rằng: làm ra, sản phẩm Nhờ cải tiến mau chóng công cụ sản xuất làm cho phương tiện giao thông trở nên vô tiện lợi, giai cấp tư sản lôi đến dân tộc dã man vào trào lưu văn minh Giá rẻ sản phẩm giai cấp trọng pháo bắn thủng tất vạn lý trường thành buộc người dã man ngoại cách ngoan cường phải hàng phục buộc tất dân tộc phải thực hành phương thức sản xuất tư sản, không bị tiêu diệt; buộc tất Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B 10 dân tộc phải du nhập gọi văn minh, nghĩa phải trở thành tư sản Nói tóm lại tạo cho giới theo hình ảnh Trong “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”, Mác Ăngghen không phân tích, làm rõ tính chất hội hoá sản xuất tư bản, mà vạch nguyên nhân dẫn tới việc đẩy nhanh trình (cả mặt quy mô, tốc độ tính chất) luôn bị thúc đẩy nhu cầu nơi tiêu thụ mới, giai cấp tư sản xâm lấn khắp toàn cầu phải xâm nhập vào khắp nơi, khai thác khắp nơi thiết lập mối liên hệ khắp nơi Do bóp nặn thị trường giới, giai cấp tư sản làm cho sản xuất tiêu dùng tất nước mang tính chất giới Hệ tất yếu trình hội hoá sản xuất, hội hoá lao động chủ nghĩa tư phát triển thực mối quan hệ hội, phụ thuộc mang tính phổ biến cá nhân, nhóm hội không quốc gia mà phụ thuộc lẫn dân tộc giới, “ Thay cho tình trạng cô lập trước địa phương dân tộc tự cung, tự cấp, ta thấy phát triển quan hệ phổ biến, phụ thuộc phổ biến dân tộc” Theo Mác- Ăngghen tình trạng không diễn lĩnh vực sản xuất vật chất, mà diễn lĩnh vực tinh thần Những thành hoạt động tinh thần dân tộc trở thành tài sản chung tất dân tộc Tính chật hẹp phiến diện dân tộc ngày tồn nữa; từ văn học dân tộc địa phương, muôn hình muôn vẻ, nảy nở văn học toàn giới Tóm lại: Quá trình hội hoá lao động theo tinh thần Mác Ăngghen hiểu là, chưa có công nghiệp đại, người lao động riêng lẻ sử dụng công cụ thủ công để sản xuất sản phẩm cho Với công cụ sản xuất thô sơ vậy, không bắt buộc phải tập trung nhiều người để sản xuất sản phẩm, mà cần Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B 11 người sản xuất được, lực lượng sản xuất có tính chất cá thể Nhưng máy móc xuất hiện, đòi hỏi phải sản xuất dây truyền, phải có nhiều người lao động theo vận động máy móc, làm phần việc khác nhau, đòi hỏi trình lao động phải hội hoá tạo sản phẩm Sản phẩm làm kết người, mà nhiều người Lao động lúc thay đổi tính chất, tính chất hội hoá hội nắm lấy tư liệu sản xuất sử dụng tư liệu để sản xuất hình thức trực tiếp hội hoá; lao động người, dù tính chất có ích đặc thù lao động có khác đến đâu nữa, từ đầu trực tiếp trở thành lao động hội Như vậy, hội hoá lao động biến trình lao động từ lao động cá thể thành lao động hội việc áp dụng tư liệu sản xuất đòi hỏi hoạt động lao động mang tính tập thể với phát triển việc phân công lao động hội hoá lao động phát triển thực mối quan hệ hội, tác động qua lại, ràng buộc lẫn nhau, phụ thuộc vào thành viên trình sản xuất, phụ thuộc ngày gia tăng quy mô lớn, không phạm vi Quốc gia mà phạm vi Quốc tế Quá trình hội hoá chủ nghĩa tư việc hội hoá tư liệu sản xuất, dẫn đến chuyên môn hoá hội hoá lao động, từ kéo theo loạt trình hội hoá khác như: hội hoá thị trường, văn hoá, hội Quá trình chuyển từ kinh tế tự nhiên sang kinh tế hàng hoá phản ánh phát triển trình độ hội hoá sản xuất Tiến trình phát triển kinh tế hàng hoá từ kinh tế hàng hoá giản đơn lên kinh tế hàng hoá tư chủ nghĩa, kinh tế thị trường đại tiến trình phát triển từ thấp lên cao trình độ hội hoá sản xuất Mà để phát triển kinh tế Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B 12 thị trường tất yếu phải xuất phát từ trình phân công lao động hội Như phân công lao động hội phản ánh trình độ hội hoá sản xuất hội hoá sản xuất không ngừng tăng lên với phát triển kinh tế thị trường Trình độ hội hoá thể trình độ phát triển kinh tế thị trường đến lượt kinh tế thị trường phát triển phá vỡ tính chất khép kín, biệt lập chủ thể kinh tế, vùng, địa phương quốc gia, thu hút chúng vào trình kinh tế thống tức phân công lao động hội phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu Sự phát triển kinh tế thị trường thể hội hoá sản xuất trình độ hội hoá sản xuất cao kinh tế thị trường tạo lại đòi hỏi phải có quản lý Nhà nước phân công lao động hội cách hợp Phần 2: GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦALUẬN HỘI HÓA SẢN XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY Quan điểm lý luận hội hóa sản xuất Đảng ta qua kỳ đại hội: Để thực mục tiêu dân giàu nước mạnh theo đường hội chủ nghĩa, điều quan trọng phải cải biến tình trạng kinh tế hội, phải xây dựng kinh tế hội thật tiên tiến Muốn vấn đề đảng nhà nước ta phải quán triệt vận dụng quan điểm Mac mối liên hệ phân công lao động hội hoá sản xuất thời kỳ đổi hội hoá sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất coi nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ độ nhằm xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa hội, phát triển lực lượng sản xuất Công nghiệp hoá đại hoá trình chuyển đổi toàn diện hoạt động kinh tế - hội từ sử dụng sức lao động thủ công sang việc sử dụng cách phổ biến sức Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B 13 lao động với khoa học công nghệ đại tiên tiến, tạo suất lao động cao Đây nhiệm vụ có tính quy luật độ lên chủ nghĩa hội nước kinh tế lạc hậu Tuy nhiên, chiến lược, nội dung, hình thức, bước đi, tốc độ, biện pháp phụ thuộc vào trình phân công lao động hội hoá đất nước Xây dựng hội có quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội nước ta, chế độ sở hữu tất yếu phải đa dạng, cấu kinh tế tất yếu phải có nhiều thành phàn: kinh tế Nhà nước; kinh tế cá thể tiểu chủ; kinh tế hợp tác mà nòng cốt hợp tác xã; kinh tế tư Nhà nước, kinh tế tư tư nhân; kinh tế có vốn đầu tư nước Đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tác dụng to lớn việc động viên nguồn lực bên lẫn bên ngoài, lấy nội lực làm để xây dựng kinh tế phát triển lực lượng sản xuất hội hoá sản xuất cách dần dần, làm cho lực lượng sản xuất có tăng lên đến mức cần thiết để xây dựng kinh tế công hữu cách nhanh chóng Hội nghị lần 14 Trung ương (11/1958) chủ trương đẩy mạnh hội hoá sản xuất, lấy hợp tác hoá nông nghiệp làm khâu trung tâm công cải tạo hội chủ nghĩa Đại hội lần thứ VI thực đại hội sách lớn, đưa đường lối đổi toàn diện mà vấn đề trung tâm vượt qua mô hình chủ nghĩa hội để xác lập mô hình chủ nghĩa hội nước ta Đẩy mạnh phân công lao động hội, chuyên môn hoá sản xuất, phát triển đa dạng thành phần kinh tế, thực hội hoá sản xuất Qua Đại hội VII, VIII, IX Đảng từ cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội, đặc trưng bảnhiệm vụà chủ yếu thể chủ trương, đường lối Đảng mối quan hệ phân công lao động hội hội hoá sản xuất thời kỳ đổi là: chuyển kinh tế từ vật, bao Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B 14 cấp sang kinh tế hàng hoá vận hành theo chế thị trường quản lý Nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa Tuỳ theo trình độ lực lượng sản xuất đạt thực tế mà hội hoá sản xuất hình thức phù hợp với trình độ khác lực lượng sản xuất để mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển nữa, tiến dần đến trình độ hội hoá kinh tế sở công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu hình thức thích hợp từ thấp đến cao Thực tiễn đất nước từ chuyển sang mô hình kinh tế chứng minh tính khách quan khoa học, tính hiệu mô hình kinh tế Chỉ thời gian ngắn đem lại thành tựu quan trọng góp phần tích cực đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - hội tạo tiền đề cho thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Yêu cầu hội hóa sản xuất thời đại ngày Trong thời đại ngày nay, với xu toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ có bước phát triển nhanh vũ bão, với trình độ ngày cao, làm tăng nhanh lực lượng sản xuất, đồng thời thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế giới, quốc tế hoá kinh tế đời sống hội Hiện nay, lực lượng sản xuất nước tư phát triển chuyển từ giai đoạn công nghiệp khí chủ đạo sang giai đoạn công nghệ tin học, kinh tế tri thức chủ đạo Thực tế cho thấy sản xuất tư mang tính hội hoá cao chưa thấy Chính điều này, góc độ hình thái kinh tế hội thấy rõ, cách mạng khoa học công nghệ tăng cường lực cho tư độc quyền, mặt khác sâu xa, lâu dài, cách mạng khoa học công nghệ làm cho mâu thuẫn nội chủ nghĩa tư phát triển nhanh chóng, đặc biệt mâu thuẫn lực lượng sản xuất hội hoá cao chế độ chiếm hữu tư nhân tư chủ Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B 15 nghĩa, ngày đẩy nhanh chủ nghĩa tư đến bên bờ vực thẳm diệt vong “Phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, đại hoá nhiệm vụ trung tâm” nhằm đẩy nhanh trình hội hoá sản xuất nước ta Đất nước ta tiếp tục công đổi mới, theo đường mà đảng ta xác định, là: Sự phát triển độ lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tức bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng tư chủ nghĩa, tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chế độ tư chủ nghĩa, đặc biệt khoa học công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế đại Để làm điều đó, chiến lược phát triển kinh tế hội 10 năm 2001 - 2010 Đảng ta rõ: “phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, đại hoá nhiệm vụ trung tâm” Thực công nghiệp hoá, đại hoá nước ta đường đắn nhằm phát triển nhanh lực lượng sản xuất không tạo biến đổi cách mạng công cụ, đối tượng, tổ chức,quản lý sản xuất, người lao động, mà tạo bước nhảy vọt cách mạng chuyển toàn sản xuất hội dựa lao động thủ công, thành sản xuất lớn đại dựa lao động có hàm lượng trí tuệ cao Nếu cách mạng công nghiệp chủ nghĩa tư động lực chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn tư chủ nghĩa, công công nghiệp hoá, đại hoátiến hành lại đòn bẩy chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn hội chủ nghĩa, tạo lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ mang tính hội hoá cao Đây tiền đề vật chất quan trọng, làm sở cho việc thực thắng lợi Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B 16 mục tiêu”Dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh” Do đặc thù nước ta độ lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, với lực lượng sản xuất vô thấp Chính vậy, thời kỳ độ có nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu, nhằm kích thích, phát triển nhanh lực lượng sản xuất “Đảng nhà nước ta chủ trương thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ” Đảng ta rõ: "Trong kinh tế ta, kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, lực lượng vật chất quan trọng công cụ để nhà nước định hướng điều tiết vĩ mô kinh tế” Đây quan điểm thể tư nhạy bén sáng tạo Đảng ta việc thực quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Chỉ với chế kinh tế vậy, chủ động khai thác nội lực, tạo đẩy nhanh trình hội hoá sản xuất Công nghiệp hoá, đại hoá đòi hỏi phải có tiền đề Tiền đề quốc tế quan trọng cách mạng khoa học công nghệ đại toàn cầu hoá kinh tế, mà thực chất kinh tế giới mang tính hội hoá cao Sử dụng tiền đề chủ động tiếp cận thành kinh tế, khoa học - công nghệ chủ nghĩa tư đại, thông qua đường hợp tác, giao lưu quốc tế Không tận dụng hội thuận lợi toàn cầu hoá kinh tế đem lại, khó có điều kiện kinh tế, kỹ thuật để phát triển đẩy nhanh trình hội hoá sản xuất, xây dựng chủ nghĩa hội, bỏ qua chủ nghĩa tư Nếu chủ nghĩa tư dựa đại công nghiệp khí, chủ nghĩa hội (giai đoạn đầu chủ nghĩa cộng sản) Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B 17 phải dựa sở công nghiệp tự động hoá cao Chủ động hội nhập vào trình toàn cầu hoáhội để phát triển là, hội thâm nhập thị trường quốc tế; hội thu hút vốn đầu tư nước đặc biệt hội tiếp nhận, đổi trang thiết bị, tạo điều kiện phát huy nội lực Hiện hoàn toàn có hội thuận lợi để tiếp nhận công nghệ tiên tiến, đại nước phát triển để đẩy nhanh trình hội hoá lực lượng sản xuất, thực thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng sở vật chất cho chủ nghĩa hội Tham gia vào kinh tế toàn cầu, nước ta có hội hưởng thành tiến khoa học công nghệ Tốc độ phổ cập tri thức mới, kỹ thuật công nghệ tiên tiến diễn nhanh chóng, thông qua nhiều hình thức khác nhau, phổ biến chuyển giao công nghệ, nhờ nước phát triển nước ta thực rút ngắn trình công nghiệp hoá, đại hoá Đồng thời thông qua hội nhập kinh tế, trình phân công lao động hội hoá lao động diễn nhanh chóng, chất lượng nguồn nhân lực nâng cao Quá trình chuyển giao công nghệ từ nước phát triển tạo hội cho chuyển đổi từ lao động giản đơn sang lao động có kỹ thuật nước ta diễn nhanh chóng Mặt khác, tham gia vào kinh tế giới, nhà quản lý, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp cận thị trường lớn cách bình đẳng buộc nhà quản lý, doanh nghiệp phải đổi cách tổ chức sản xuất, đổi công nghệ, trang thiết bị, tiếp thu phương pháp quản lý tiên tiến, từ bỏ lối làm việc quan liêu trì trệ để không ngừng nâng cao lực cạnh tranh Có thể khẳng định toàn cầu hoá thúc đẩy mạnh mẽ trình đổi nước ta tất lĩnh vực: từ việc đổi công nghệ, đổi chế quản lý kinh tế, phương thức làm ăn, đổi người đổi tư Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B 18 KẾT LUẬN Hiện nay, Đảng nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Đây thể hội hoá sản xuất trình độ hội hoá sản xuất cao kinh tế thị trường tạo đòi hỏi phải có quản lý Nhà nước để giải mối quan hệ phân công lao động hội hội hoá sản xuất Phân công lao động hội phản ánh trình độ phát triển lực lượng sản xuất Còn tính hội hoá sản xuất từ thấp đến cao gắn liền với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Do trình hội hoá sản xuất phải phù hợp với phân công lao động hội để từ mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển Để thực mục tiêu phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Đảng Nhà nước ta phải quán triệt vận dụng quan điểm Mác mối quan hệ phân công lao động hội hội hoá sản xuất Điều thể chủ trương, đường lối Đảng qua kỳ đại hội Đảng VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Để thực thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, thiết phải có bước thích hợp Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX xác định: Con đường công nghiệp hoá, đại hoá nước ta cần rút ngắn thời gian so với nước trước, vừa có bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt Phát huy lợi đất nước, tận dụng khả để đạt trình độ tiên tiến, đặc biệt công nghệ thông tin công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày nhiều hơn, mức cao phổ biến thành tựu khoa học công nghệ, bước phát triển kinh tế tri thức Chính tính chất đặc thù đòi hỏi phải có chế kinh tế phù hợp, Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B 19 “chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa” Chỉ có thực theo chế tạo đẩy nhanh công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, mà thực chất trình hội hoá lực lượng sản xuất thời kỳ độ lên Chủ nghĩa hội nước ta Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B 20 ... động xã hội cách hợp Phần 2: GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA LÝ LUẬN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY Quan điểm lý luận xã hội hóa sản xuất Đảng ta qua kỳ đại hội: Để thực mục... xin phân tích, làm rõ thêm nội dung tiểu luận: "“Lý luận xã hội hóa sản xuất Mác giá trị thực tiễn thời đại ngày nay” Do hạn chế mặt thời gian nhận thức, nên tiểu luận không tránh khỏi sai sót... quan hệ sản xuất Khi kinh tế mang tính chất tự cung tự cấp trình độ xã hội hoá sản xuất thấp Khi xuất sản xuất hàng hoá trình độ xã hội hoá sản xuất sản xuất xã hội tăng lên Cho đến sản xuất hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”., Nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”., Nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”., Phần 2: GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA LÝ LUẬN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY, Phần 1: LÝ LUẬN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CỦA MÁC-ĂNGGHEN, Xã hội hoá lực lượng sản xuất

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay