Nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”.

20 106 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2017, 16:35

LỜI MỞ ĐẦUPhân công lao động xã hội chính là sự chuyên môn hoá sản xuất trong phạm vi xã hội. Trong các xã hội cũ, phân công lao động xã hội diễn ra có tính tự phát, còn trong xã hội chủ nghĩa, phân công lao động xã hội được tiến hành một cách tự giác. Phân công lao động xã hội phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất xã hội, đồng thời mỗi bước tiến của sự phân công lao động xã hội lại có tác dụng thúc đẩy lực lượng sản xuất của xã hội phát triển, lực lượng sản xuất của xã hội phát triển lại tạo ra năng suất lao động xã hội cao, thúc đẩy cao, thúc đẩy quá trình xã hội hoá sản xuất diễn ra mạnh hơn. Bởi vậy, xã hội hoá sản xuất vừa là tiền đề vừa là kết quả của phân công lao động xã hội. Xã hội hoá sản xuất cao chính là cái đảm bảo cho phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa chiến thắng phương thức sản xuất cũ. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa nền sản xuất nhỏ, lạc hậu lên nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa giữa thế kỷ XIX. Các Mac đã làm cuộc cách mạng trong lịch sử các học thuyết kinh tế và triết học xây dựng nên học thuyết của chính mình. Học thuyết của C.Mac ra đời là sự kế thừa những học thuyết của các đại biểu xuất sắc nhất trong triết học, trong kinh tế chính trị học và trong chủ nghĩa xã hội khoa học. Quan niệm của chủ nghĩa Mac đã vạch rõ sự phát sinh, phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nêu lên những mặt tiến bộ, đồng thời cũng vạch rõ những khuyết tật và mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ bị thay thế bởi một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn đó là phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Mà nguyên nhân sâu xa chính là mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hoá sản xuất. Điều này được thể hiện rõ trong các tác phẩm thời kỳ đầu của Mac như bản thảo kinh tế triết học, gia đình thần thánh, hệ tư tưởng Đức, tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga, tiền công giá cả và lợi nhuận… Để nghiên cứu những cơ sở lý luận về xã hội hoá sản xuất, nhằm quán triệt hơn nữa đường lối quan điểm của Đảng ta về vấn đề này. Được sự phân công của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đăng Bằng, tôi xin phân tích, làm rõ thêm nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”. Do hạn chế về mặt thời gian và nhận thức, nên bài tiểu luận này không tránh khỏi sai sót cần phải sửa đổi, bổ sung để được hoàn thiện hơn. ... động xã hội cách hợp Phần 2: GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA LÝ LUẬN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY Quan điểm lý luận xã hội hóa sản xuất Đảng ta qua kỳ đại hội: Để thực mục... xin phân tích, làm rõ thêm nội dung tiểu luận: "“Lý luận xã hội hóa sản xuất Mác giá trị thực tiễn thời đại ngày nay” Do hạn chế mặt thời gian nhận thức, nên tiểu luận không tránh khỏi sai sót... quan hệ sản xuất Khi kinh tế mang tính chất tự cung tự cấp trình độ xã hội hoá sản xuất thấp Khi xuất sản xuất hàng hoá trình độ xã hội hoá sản xuất sản xuất xã hội tăng lên Cho đến sản xuất hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”., Nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”., Nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”., Phần 2: GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA LÝ LUẬN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY, Phần 1: LÝ LUẬN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CỦA MÁC-ĂNGGHEN, Xã hội hoá lực lượng sản xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay