Phân tích danh mục thuốc được sử dụng và quy trình lựa chọn thuốc tại bệnh viện đa khoa quốc tế vimec times city năm 2016

93 377 2
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2017, 12:19

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐỖ ĐÌNH HẢI PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC ĐƢỢC SỬ DỤNG VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY NĂM 2016 LUẬN VĂN THẠC SỸ DƢỢC HỌC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐỖ ĐÌNH HẢI PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC ĐƢỢC SỬ DỤNG VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY NĂM 2016 CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƢỢC MÃ SỐ: 60720412 LUẬN VĂN THẠC SỸ DƢỢC HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Xuân Thắng TS Phan Quỳnh Lan HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận quan tâm hướng dẫn thầy cô; giúp đỡ, tạo điều kiện Ban lãnh đạo bệnh viện, đồng nghiệp, gia đình bạn bè Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Xuân Thắng, TS Phan Quỳnh Lan người thầy quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn động viên suốt trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Dược Hà Nội, đặc biệt thầy cô Bộ môn Quản lý kinh tế dược dạy dỗ tạo điều kiện cho học tập rèn luyện suốt năm học vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, đồng nghiệp khoa Dược tạo điều kiện cho mặt để học tập, nghiên cứu Lời cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè sát cánh động viên, giúp đỡ đóng góp ý kiến cho hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017 Học viên Đỗ Đình Hải MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN 1.1.1 Định nghĩa danh mục thuốc bệnh viện 1.1.2 Hoạt động xây dựng danh mục thuốc bệnh viện 1.1.3 Các phương pháp phân tích việc sử dụng thuốc 1.1.4 Thực trạng phân tích danh mục thuốc bệnh viện 1.2 TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN THUỐC 13 1.2.1 Khái niệm Quy trình 13 1.2.2 Vai trò quy trình hoạt động dược bệnh viện 13 1.2.3 Quy trình lựa chọn thuốc vào danh mục bệnh viện 13 1.2.4 Các phương pháp phân tích quy trình 14 1.2.5 Thực trạng triển khai đánh giá quy trình lựa chọn thuốc 15 1.3 GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN VINMEC VÀ TIÊU CHUẨN JCI 16 1.3.1 Vài nét bệnh viện Vinmec 16 1.3.2 Tiêu chuẩn JCI hệ thống quy trình bệnh viện Vinmec 18 1.4 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 21 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 22 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.1.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 22 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.2.1 Xác định biến số nghiên cứu 22 2.2.2 Mô hình thiết kế nghiên cứu 25 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 25 2.2.4 Mẫu nghiên cứu 29 2.2.5 Xử lý phân tích số liệu 29 2.3 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 30 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 3.1 PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC ĐƢỢC SỬ DỤNG 31 3.1.1 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nhóm điều trị 31 3.1.2 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nguồn gốc 34 3.1.3 Cơ cấu DMT sử dụng theo số khoản mục/số hoạt chất 36 3.1.4 Cơ cấu biệt dược gốc/ thuốc generic 37 3.1.5 Cơ cấu danh mục thuốc bảo hiểm y tế sử dụng 38 3.1.6 Phân tích ABC – VEN 38 3.2 PHÂN TÍCH QUY TRÌNH LỰA CHỌN THUỐC 44 3.2.1 Phân tích quy trình bổ sung thuốc vào DMT bệnh viện 44 3.2.2 Phân tích quy trình loại bỏ thuốc khỏi DMT bệnh viện 50 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 55 4.1 PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC ĐƢỢC SỬ DỤNG 55 4.2 PHÂN TÍCH QUY TRÌNH LỰA CHỌN THUỐC 60 4.3 ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh American ASHP Society of Tiếng Việt Health Hiệp hội Dược sỹ Bệnh System Pharmacist viện Hoa Kỳ BHYT Bảo hiểm y tế BLĐ Ban lãnh đạo Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Quốc Vinmec tế Vinmec Times City BYT Bộ Y tế DMT Danh mục thuốc HĐT&ĐT Hội đồng thuốc điều trị INN JCI International Nonproprietary Name Joint Commission International Tên chung quốc tế Tổ chức giám định chất lượng bệnh viện quốc tế Mô hình bệnh tật MHBT Royal Pharmaceutical Society of Hiệp hội Dược sỹ Hoàng Great Britain gia Anh SOP Standard Operating Procedure Quy trình thao tác chuẩn USD United State Dollar Đô la Mỹ V-Vital drugs; E-Essential drugs; Thuốc tối cần; thuốc thiết N-Non Essential drugs yếu; thuốc không thiết yếu RPS VEN VNĐ WHO Việt Nam đồng World Health Organization Tổ chức Y tế giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Phân tích ma trận ABC-VEN Bảng 1.2 Tỷ trọng (%) tiền thuốc nhập sản xuất nước 11 Bảng 1.3 Các phương pháp phân tích quy trình 14 Bảng 1.4 Các nhóm tiêu chuẩn JCI .19 Bảng 2.1: Các biến số nghiên cứu 22 Bảng 2.2 Phân hạng thuốc ABC 27 Bảng 2.3 Tiêu chuẩn phân loại VEN theo WHO 27 Bảng 3.1 Cơ cấu DMT sử dụng theo nhóm điều trị 31 Bảng 3.2 Cơ cấu DMT Nội trú/Ngoại trú theo nhóm điều trị 33 Bảng 3.3 Cơ cấu DMT sử dụng theo nguồn gốc .35 Bảng 3.4: Cơ cấu DMT nhập so với DMT thông tư 10/2016/TT-BYT 35 Bảng 3.5 Cơ cấu DMT sử dụng theo số khoản mục/số hoạt chất 36 Bảng 3.6 Cơ cấu biệt dược gốc/ thuốc generic 37 Bảng 3.7 Cơ cấu DMT BHYT sử dụng .38 Bảng 3.8 Cơ cấu DMT sử dụng theo phương pháp phân tích ABC 39 Bảng 3.9 Cơ cấu DMT hạng A theo nhóm điều trị .40 Bảng 3.10 Cơ cấu DMT sử dụng theo phương pháp phân tích VEN 41 Bảng 3.11 Cơ cấu DMT theo ma trận ABC-VEN 42 Bảng 3.12 DMT nhóm AN 43 Bảng 3.13 Kết phê duyệt thuốc .44 Bảng 3.14 Lý đề nghị bổ sung thuốc 45 Bảng 3.15 Cơ cấu thuốc theo nhóm điều trị 46 Bảng 3.16 Đánh giá tuân thủ phiếu yêu cầu mua thuốc 47 Bảng 3.17 Lý phiếu yêu cầu mua thuốc thiếu thông tin 48 Bảng 3.18 Số lượt bác sỹ tham gia đánh giá quy trình bổ sung thuốc 48 Bảng 3.19 Điểm đánh giá bác sỹ quy trình 49 Bảng 3.20 Các ý kiến đề xuất sửa đổi quy trình 50 Bảng 3.21 Kết phê duyệt loại bỏ thuốc 50 Bảng 3.22 Lý loại bỏ thuốc khỏi DMT bệnh viện 51 Bảng 3.23 Cơ cấu DMT loại bỏ theo nhóm điều trị 52 Bảng 3.24 Số lượt dược sỹ tham gia đánh giá quy trình .53 Bảng 3.25 Điểm đánh giá dược sỹ quy trình .54 Bảng 3.26 Các ý kiến đề xuất sửa đổi quy trình 54 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Chu trình cung ứng thuốc bệnh viện Hình 1.2 Sơ đồ tổ chức khoa Dược bệnh viện Vinmec 17 Hình 3.1 Cơ cấu biệt dược gốc/ thuốc generic 37 Hình 3.2 Biểu đồ cấu DMT bệnh viện theo phân tích ABC 39 Hình 3.3 Đồ thị biểu diễn tỷ lệ lý yêu cầu bổ sung thuốc 45 ĐẶT VẤN ĐỀ Danh mục thuốc bệnh viện có vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng công tác khám chữa bệnh quốc gia nói chung bệnh viện nói riêng Danh mục thuốc bệnh viện tốt giúp cải thiện chất lượng điều trị, an toàn cho người bệnh, giảm chi phí tiết kiệm thời gian cho bệnh viện [33] Để xây dựng danh mục thuốc bệnh viện, bước cần phải thu thập, phân tích tình hình sử dụng thuốc năm trước sau đánh giá thuốc đề nghị bổ sung loại bỏ từ khoa lâm sàng cách khách quan [3] Ở Việt Nam, Bộ Y tế có nhiều nỗ lực để cải thiện chất lượng công tác xây dựng danh mục thuốc bệnh viện, việc ban hành Thông tư số 21/2013/TT-BYT Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng thuốc Điều trị phần nỗ lực Tuy nhiên chế kiểm soát điều phối trình lựa chọn để đưa thuốc vào danh mục thuốc giám sát việc sử dụng thuốc Việt Nam yếu [9] Cùng với phát triển ngành y tế nói chung, hệ thống bệnh viện tư nhân xây dựng ngày đóng vai trò quan trọng Hiện nước có 170 bệnh viện tư nhân bán công với công suất 11 nghìn giường (chiếm 4,1% tổng số giường bệnh) [8] Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (bệnh viện Vinmec) vào hoạt động năm 2012 theo mô hình bệnh viện khách sạn; bệnh viện tư nhân lớn Việt Nam với quy mô 500 giường bệnh 100 phòng khám Năm 2015, bệnh viện Vinmec tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện quốc tế có trụ sở Mỹ công nhận đạt tiêu chuẩn JCI Bên cạnh bệnh viện Vinmec Times City, Hà Nội, hệ thống y tế Vinmec xây dựng nhiều nơi Việt Nam, mục tiêu đến năm 2020 có bệnh viện [36] Ngay từ thời điểm thành lập, ban lãnh đạo bệnh viện Vinmec đặt yêu cầu phải sớm hoàn thiện công tác cung ứng thuốc, mục tiêu xây dựng danh mục thuốc đáp ứng đủ cho nhu cầu điều trị bệnh viện nhiệm vụ trọng tâm Tuy nhiên Vinmec bệnh viện đa khoa xây hoàn toàn, liệu sử dụng thuốc mô hình bệnh tật, bác sỹ từ nhiều nguồn khác nên công tác xây dựng danh mục thuốc thời gian đầu gặp không thách thức Cùng với việc triển khai JCI, hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn thực công việc bệnh viện hoàn thiện tương đối đầy đủ; công tác cung ứng thuốc từ ngày ổn định bệnh viện tự tiến hành đấu thầu mua thuốc từ năm 2013 Với mong muốn điểm hợp lý, chưa hợp lý danh mục thuốc sử dụng bệnh viện; đồng thời đánh giá hoạt động lựa chọn thuốc thông qua việc phân tích quy trình bổ sung – loại bỏ thuốc khỏi danh mục thuốc bệnh viện, từ đưa kiến nghị cho việc xây dựng danh mục thuốc bệnh viện năm tiếp theo, tiến hành đề tài nghiên cứu: “Phân tích danh mục thuốc đƣợc sử dụng quy trình lựa chọn thuốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City năm 2016” với 02 mục tiêu: Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City năm 2016 Phân tích quy trình lựa chọn thuốc vào danh mục thuốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City năm 2016 Thuốc trúng thầu có giá rẻ thuốc cũ phân nhóm kỹ thuật/hiệu điều trị Báo cáo đánh giá Nhà cung cấp/Báo cáo kết đấu thầu Ghi rõ Phiếu yêu cầu Các lý khác LƢU ĐỒ THỰC HIỆN YÊU CẦU BỔ SUNG THUỐC MỚI YÊU CẦU THUỐC MỚI Yêu cầu Lưu đồ thực công việc BS yêu cầu thuốc Thực Phê duyệt Thẩm định Đánh giá thông tin LS, nhu cầu điều trị Hoạt chất Dạng dùng Đánh giá thông tin cung ứng Biệt dược thay thế, TPCN hàng hóa khác Nghiệp vụ dược / nhà thuốc thẩm định Dược lâm sàng thẩm định Thuốc cần dùng Hàm lượng Biệt dược thay Phòng QLD thẩm định khả cung ứng, giá Kho / Nhà thuốc thẩm định số lượng Trường khoa Dược phê duyệt Báo cáo Hoạt chất, dạng dùng Bổ sung vào DM nội trú DSLS làm HDSD theo dõi sử dụng thuốc Hội đồng thuốc điều trị phê duyệt Nhà thuốc / kho đặt hàng theo phê duyệt Thông báo thuốc toàn viện NỘI DUNG Các bƣớc thực Yêu cầu bổ sung thuốc Nội dung công việc Làm Phiếu yêu cầu theo mẫu, trưởng khoa Điều trị ký duyệt; chuyển xuống khoa Dược (Mục đích sử dụng mẫu phiếu quy định phụ lục 1) 2.1 Đánh giá thông tin LS, nhu cầu điều trị: - DSLS thẩm định bổ sung thông tin cho yêu cầu mua thuốc có hoạt chất – dạng dùng - DSĐH NVD/Nhà thuốc thẩm định yêu cầu mua thuốc thay tên biệt dược, TPCN, VTYT (và hàng hóa khác Nhà thuốc) 2.2 Đánh giá thông tin cung Thẩ m định, ứng: Phòng QLD thẩm định khả cung ứng, giá; phê Kho/Nhà thuốc thẩm định số duyệt, lượng đặt hàng 2.2 Phê duyệt Phiếu yêu cầu (Bảng phân quyền phê duyệt xem Phụ lục 1), chuyển DLS/ Phòng QLD để xử lý tiếp Ngƣời thực Tiêu chuẩn  Ghi rõ chứng khoa học lâm sàng, sở việc yêu cầu bổ sung thuốc Bác sỹ/  Khi cần thuốc cấp cứu, bác sỹ Trưởng yêu cầu trực tiếp (tin khoa điều trị nhắn, điện thoại, email) cho Trưởng khoa Dược sau phải hoàn thiện đầy đủ giấy tờ theo quy định DSLS/Tổ NVD  Thời gian: vòng ngày làm việc kể từ nhận yêu cầu  Các hàng cấp cứu cần gấp(bao gồm thuốc yêu cầu cho người bệnh) thực theo thời gian ghi Phiếu yêu cầu TKD/ HĐT ĐT/ P.TGĐ Dược  HĐT ĐT: Trong họp thường kỳ Hội đồng Thuốc điều trị  TKD: vòng ngày sau nhận Phiếu yêu cầu thẩm định theo thời gian Phiếu yêu cầu  Các trường hợp cần gấp – cấp cứu: TKD phê duyệt trực tiếp (qua tin nhắn, điện thoại, email) sau phải bổ sung tài liệu sau Thông báo theo dõi sử dụng thuốc 2.3 Lưu Phiếu yêu cầu (bản gốc) chuyển copy cho DSPT tổ cấp phát/DSPT DSLS/ Tổ Nhà thuốc/Phòng QLD NVD Thông báo cho người yêu cầu việc thuốc phê duyệt mua không mua  DLS: lưu phần thuốc – dạng bào chế  Tổ NVD: lưu hàng hóa lại  Trong vòng 24h sau phiếu yêu cầu duyệt 2.4 Xin duyệt Đơn đặt hàng tiến hành đặt hàng theo Hướng dẫn thương lượng đặt hàng thuốc/hóa chất  Tiến hành đặt hàng theo thời gian phê duyệt; trường hợp không mua trước thời gian cần hàng ghi phiếu phải thông báo lại  Các hàng cấp cứu cần gấp đặt hàng theo thời gian ghi Yêu cầu bổ sung sau hoàn thiện giấy tờ sau Phòng QLD 3.1 Tập hợp thông tin, bổ sung thuốc vào danh mục đặc biệt (nếu cần): thuốc DSLS bảo quản đặc biệt , cảnh báo cao, thuốc hội chẩn 3.2 Soạn tờ “Thông tin sử dụng thuốc mới”, bao gồm thông tin hướng dẫn kê đơn, sử DSLS dụng theo dõi, xin TKD phê duyệt, sau chuyển cho tổ cấp phát thuốc 3.3 Thông báo cho người yêu cầu thuốc kho; Tổ cấp gửi tờ Hướng dẫn sử dụng phát/Tổ thuốc cho điều dưỡng Nhà thuốc cấp phát thuốc 3.4 Tổng hợp danh sách DSPT thuốc tháng gửi Kho/nhà cho bác sỹ thuốc 3.5 Theo dõi việc sử dụng thuốc tháng có 10 bệnh nhân phải kéo dài đủ 10 bệnh nhân DSLS  Trong vòng ngày sau phiếu yêu cầu duyệt  Trước cấp phát thuốc lên khoa phòng  Chỉ áp dụng cho thuốc với hoạt chất dạng bào chế Thực vào ngày 05 hàng tháng  Chỉ áp dụng cho thuốc với hoạt chất dạng bào chế Không áp dụng cho thuốc OTC, thực phẩm chức năng, chế phẩm thuốc  Báo cáo định kỳ sau hết chu kỳ; báo cáo quý – năm Phòng 4.1 Lập danh sách thuốc QLD/ duyệt mua tháng; DSPT Tổ  Thời gian: từ ngày 10-15 tháng báo cáo tình hình đặt hàng Cấp phát sau Quyết đề xuất giải pháp chưa /Nhà toán dự mua hàng thuốc trù báo 4.2 Báo cáo HĐT&ĐT tình cáo hình sử dụng thuốc Thư ký  Thời gian: Trong họp duyệt thuốc sử dụng HĐT&ĐT thường kỳ HĐT&ĐT cho người bệnh Từ viết tắt: HĐT&ĐT: Hội đồng thuốc Điều trị QLD: Quản lý Dược DSPT: Dược sỹ phụ trách P.TGĐ: Phó Tổng giám đốc DSLS: Dược sỹ lâm sàng TKD: Trưởng khoa Dược TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư số 22/2011-TT-BYT: Quy định, tổ chức hoạt động khoa Dược bệnh viện Thông tư số 21/2013/TT-BYT Quy định tổ chức hoạt động HĐT&ĐT Kathleen Holloway, (2003), Drug and therapeutics committees - A practical guide, WHO Phụ lục 4A: Danh sách mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung thuốc TT Mục đích Yêu cầu mua thuốc có hoạt chất dạng dùng vào danh mục dƣợc bệnh viện Biểu mẫu sử dụng Phụ lục 2 Ngƣời phê duyệt Hội đồng thuốc Điều trị/P.TGĐ Dược Yêu cầu mua thuốc có hoạt chất dạng dùng cho 01 trƣờng hợp ngƣời bệnh cụ thể Trưởng khoa Dược Yêu cầu bổ sung thuốc có hàm lƣợng khác với hàm lƣợng có biệt dƣợc thay hoạt Phụ lục chất Yêu cầu bổ sung TPCN, hàng hóa khác Nhà thuốc Trưởng khoa Dược Ghi Trưởng khoa Dược phê duyệt trường hợp khẩn cấp; HĐT phê duyệt sau Có 03 lần yêu cầu khoa Dược xin HĐT&ĐT bổ sung vào danh mục dược bệnh viện Phụ lục 4B: Tên bệnh viện: KHOA YÊU CẦU THUỐC MỚI BỔ SUNG VÀO DANH MỤC BỆNH VIỆN Phiếu sử dụng để: Yêu cầu thuốc có hoạt chất dạng dùng bổ sung vào danh mục bệnh viện cho người bệnh Phần I: Thông tin bác sỹ cung cấp Thông tin ngƣời bệnh (chỉ cung cấp thông tin yêu cầu cho ngƣời bệnh) Họ tên: PID Nội trú hay ngoại trú: Ngày sinh: Địa chỉ: Chẩn đoán: Thông tin thuốc: Tên hoạt chất Biệt dƣợc, nồng độ Dạng bào chế Số lƣợng Bổ sung ngoại hay nội trú Chỉ định, cách dùng: Thông tin bác sỹ cung cấp Thuốc dùng cho định Chỉ định (Cục quản lý dƣợc VN, FDA, TGA, EMA?) sử dụng/ phê duyệt đâu Thuốc sẵn có dùng với định Tác dụng dược lý Liều dùng Cách dùng Thời gian dùng Điều trị đồng thời với Lý yêu cầu: Giải thích rõ lý phải dùng thuốc so sánh với thuốc sẵn có (nếu có) Không có thuốc thay cho định Hiệu vượt trội Dạng dùng, cách dùng thuận tiện Ít tác dụng không mong muốn Chi phí thấp Dùng cho đối tượng khác (phụ nữ Nguyên nhân khác (ghi rõ) có thai, suy thận…) Với lý đƣợc lựa chọn trên, cung cấp thông tin cụ thể (có chứng) (Đính kèm hướng dẫn điều trị, tiêu chí kê đơn, tài liệu khác phê duyệt quan nước ngoài, số liệu công bố, liệu thử nghiệm lâm sàng… có) Phần II: Thông tin khoa Dƣợc cung cấp Tiêu chí Chỉ định Hiệu An toàn Các thông số cần theo dõi Tính pháp lý (phê duyệt Nội dung Đánh giá quản thẩm ) Độ tiện dụng Tính kinh tế Đánh giá yếu tố khác (NCC, tính thuận tiện, nguy LASA, điều kiện bảo quản) Ngƣời yêu cầu (ký, ghi rõ họ tên) Trƣởng khoa điều trị (ký, ghi rõ họ tên) Ý kiến khoa Dƣợc Ngày:……………… Trƣởng khoa Dƣợc (ký, ghi rõ họ tên) Ý kiến Hội đồng Thuốc điều trị Ngày:……………… CT Hội đồng (ký, ghi rõ họ tên) Ý kiến P.TGĐ Dƣợc Ngày:……………… Phó TGĐ Dƣợc (ký, ghi rõ họ tên) Ngày:……………… Phụ lục 4C: TÊN BỆNH VIỆN KHOA YÊU CẦU MUA THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT – HÀNG HÓA KHÁC Phiếu đƣợc sử dụng để: Yêu cầu bổ sung thuốc có hàm lƣợng khác với hàm lƣợng có biệt dƣợc thay hoạt chất Yêu cầu bổ sung TPCN, hàng hóa khác Nhà thuốc Yêu cầu bổ sung Sữa, sản phẩm dinh dưỡng Nội trú Yêu cầu bổ sung hàng hóa có danh mục hệ thống Dƣợc Vinmec - TT Tên hàng hóa, nồng độ, hàm lƣợng ĐVT Phó TGĐ Dƣợc Họ tên: Ngày: Số lƣợng yêu cầu Mục đích, cách dùng Hãng/ Công ty phân phối (Tham khảo) Trƣởng khoa Dƣợc Họ tên: Ngày: Thời gian cần hàng Yêu cầu cho nội trú/ ngoại trú Trƣởng khoa Họ tên: Ngày: Vấn đề đóng gói (tính thuận tiện, nguy LASA) Ghi Ngƣời yêu cầu Họ tên: Ngày: Phụ lục 5: Quy trình loại bỏ thuốc khỏi DMT bệnh viện CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC Nhóm tài liệu : Quy trình liên quan tới dược phẩm hóa chất QUY TRÌNH LOẠI BỎ THUỐC KHỎI DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN MỤC ĐÍCH Hướng dẫn việc loại bỏ thuốc khỏi Danh mục thuốc bệnh viện (DMTBV) NỘI DUNG Tiêu chí loại bỏ thuốc khỏi DMTBV Hội đồng thuốc điều trị (HĐT&ĐT) giữ vai trò định việc kiểm soát danh mục thuốc; thuốc xem xét loại bỏ khỏi danh mục thuốc bệnh viện bao gồm: TT Tiêu chí Thuốc bị thu hồi (bởi quan quản lý Nhà nước Nhà cung cấp) Loại bỏ thuốc cũ thuốc bổ sung vào DMTBV có hiệu quả/an toàn vượt trội Qua trình sử dụng, bệnh viện đánh giá chất lượng thuốc không đảm bảo không an toàn, cần phải loại bỏ Công cụ đánh giá Quyết định thu hồi Cơ quan quản lý/Nhà cung cấp Dựa thông tin dược lâm sàng Báo cáo phản ứng có hại thuốc (ADR), tin thông tin thuốc Báo cáo đánh giá nhà cung Nhà cung cấp khả cung cấp hàng cấp, đánh giá khả hóa thời gian dài cung ứng Thuốc trượt thầu thuốc cũ có giá đắt Báo cáo đánh giá Nhà cung thuốc phân nhóm kỹ thuật/hiệu cấp/Báo cáo kết đấu điều trị thầu Được rõ Phiếu đề Các lý khác nghị loại bỏ thuốc khỏi DMTBV Ghi Các bƣớc tiến hành Các bƣớc thực Nội dung công việc Ngƣời thực Tiêu chuẩn Làm Phiếu đề nghị loại bỏ Tổ Dược lâm  Thống với bác sỹ trưởng thuốc khỏi DMTBV gửi sàng/ Tổ khoa có sử dụng thuốc HĐT&ĐT Nghiệp vụ  Gửi kèm theo tài liệu chứng Dược minh (nếu có) HDT&ĐT/ Phê Đánh giá, phê duyệt Phiếu Phó Tổng  Trong họp định kỳ đề nghị giám đốc duyệt HĐT&ĐT Dược 3.1 Cập nhật Danh mục Tổ Dược lâm Cập thuốc Bệnh viện; theo dõi sàng/ Tổ nhật báo cáo tổng kết số Nghiệp vụ Danh lượng thuốc bị loại bỏ trước Dược mục HĐT&ĐT Quý/lần thuốc 3.2 Thông báo cho toàn thể bệnh Phòng Tiến hành sau họp nhân viên y tế toàn viện KHTH HĐT&ĐT bệnh viện Đánh Đánh giá lại toàn danh Tổ Dược lâm giá lại mục thuốc bệnh viện sàng/ Tổ Tiến hành trước đợt đấu thầu toàn năm/lần; tập hợp thông tin Nghiệp vụ thuốc danh xin HĐT ĐT phê duyệt Dược mục Lập phiếu đề nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư số 22/2011-TT-BYT: Quy định, tổ chức hoạt động khoa Dược bệnh viện Thông tư số 21/2013/TT-BYT Quy định tổ chức hoạt động HĐT&ĐT Kathleen Holloway cộng (2003), Drug and therapeutics committees - A practical guide, WHO, France JCIA standards for hospitals 5th edition PHỤ LỤC 5A PHIẾU ĐỀ NGHỊ LOẠI BỎ THUỐC KHỎI DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN Mã TT thuốc Tên BD, nồng độ, hàm lƣợng Tên hoạt chất Lý loại bỏ Thuốc/liệu pháp thay cho thuốc bị loại bỏ Đánh giá thuốc thay Ghi Ghi chú: Đánh giá thuốc thay có mức độ 1: Thuốc thay tốt hơn; 2: Thuốc thay hơn; 3: Không có thuốc thay Thông tin bổ sung: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …., ngày…tháng…năm… CBLĐ duyệt chi Chủ tịch HĐT&ĐT Trƣởng khoa Dƣợc Ngƣời đề nghị Phụ lục 6: Phiếu đánh giá thực quy trình bổ sung thuốc PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ SUNG THUỐC MỚI VÀO DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN I Thông tin chung ngƣời đánh giá 1.1 Chuyên khoa: ICU Nhi Chẩn đoán hình ảnh Ngoại Cấp cứu Sơ sinh Xét nghiệm Sản Nội Ung bướu Liên chuyên khoa Khác 1.2.Vị trí công tác: a) Cán quản lý (khoa đơn nguyên) b) Bác sỹ 1.3.Quý Bác sỹ có biết quy trình trước yêu cầu bổ sung thuốc không? a) Có b)Không II Nội dung khảo sát Đề nghị Quý Bác sỹ khoanh tròn vào ô mà thấy phù hợp, thang điểm từ  “rất không tốt” “rất tốt” 1: Rất không tốt 2: Không tốt 3: Bình thường 4: Tốt 5: Rất tốt 2.1 Đánh giá quy trình Tiêu chí đánh giá Điểm số đánh giá Mức độ tiện lợi, dễ sử dụng Phiếu yêu cầu bổ sung thuốc 5 Thuốc mua đáp ứng yêu cầu thời gian Phiếu yêu cầu 5 Đánh giá chung quy trình vào danh mục thuốc bệnh viện Khoa Dược cung cấp thông tin việc phê duyệt, đặt hàng giao hàng cho bác sỹ Khoa Dược cung cấp Hướng dẫn sử dụng thuốc (cho thuốc hoạt chất mới, dạng bào chế, dạng dùng mới) 2.2 Xin đề nghị Quý Bác sỹ góp ý để quy trình đƣợc hoàn thiện cách ghi ý kiến vào bên dƣới: 1) …… 2)… Trân trọng cám ơn quan tâm từ Quý Bác sỹ, kết khảo sát sử dụng để cải thiện quy trình tốt Phụ lục 7: Phiếu đánh giá thực quy trình loại bỏ thuốc khỏi DMT PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY TRÌNH LOẠI BỎ THUỐC KHỎI DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN I.Thông tin chung ngƣời đánh giá Bộ phận công tác a) Dược lâm sàng b) Tổ Cấp phát c) Tổ pha chế d) Nhà thuốc e) Tổ Nghiệp vụ Dược f) Quản lý Quý Dược sỹ đào tạo quy trình trước thực chưa? a) Có b) Không II Nội dung khảo sát Đề nghị Quý Dược sỹ khoanh tròn vào ô mà thấy phù hợp, thang điểm từ  “rất không tốt” “rất tốt” Rất không tốt  Rất tốt 2.1 Đánh giá quy trình Tiêu chí đánh giá Điểm số đánh giá Mức độ tiện lợi, dễ sử dụng Phiếu đề nghị loại bỏ thuốc Mức độ hợp tác, hỗ trợ khoa Dược việc cung cấp thông tin việc loại bỏ thuốc bác sỹ Thời gian thực tế thẩm định phê duyệt việc loại bỏ thuốc Việc cung cấp thông tin thuốc loại bỏ cho bác sỹ/điều dưỡng bệnh viện Đánh giá chung quy trình 5 5 2.2.Xin đề nghị Quý Dƣợc sỹ góp ý để quy trình đƣợc hoàn thiện cách ghi ý kiến vào bên dƣới: 1) … 2)… 3) …… 4)…… Trân trọng cám ơn quan tâm từ Quý Dược sỹ, kết khảo sát sử dụng để cải thiện quy trình tốt Phụ lục 8: Phiếu Yêu cầu bổ sung thuốc (đề nghị sửa đổi) Tên bệnh viện: KHOA YÊU CẦU BỔ SUNG THUỐC MỚI VÀO DANH MỤC BỆNH VIỆN (SỬA ĐỔI) Phiếu sử dụng để: Yêu cầu thuốc có hoạt chất dạng dùng bổ sung vào danh mục bệnh viện cho người bệnh Phần I: Thông tin bác sỹ cung cấp Thông tin thuốc: Tên hoạt chất Tên biệt dƣợc, Dạng bào Số lƣợng Bổ sung ngoại nồng độ chế hay nội trú Chỉ định, cách dùng: Thông tin bác sỹ cung cấp Chỉ định Liều dùng Cách dùng Thời gian dùng Điều trị đồng thời với Lý yêu cầu: Giải thích rõ lý phải dùng thuốc so sánh với thuốc sẵn có (nếu có) Không có thuốc thay cho định Dạng dùng, cách dùng thuận tiện Hiệu vượt trội Chi phí thấp Ít tác dụng không mong muốn Nguyên nhân khác (ghi rõ) Dùng cho đối tượng khác (phụ nữ có thai, suy thận…) Với lý đƣợc lựa chọn trên, cung cấp thông tin cụ thể (có chứng) (Đính kèm hướng dẫn điều trị, tiêu chí kê đơn, tài liệu khác …nếu có) Thông tin ngƣời bệnh (chỉ cung cấp thông tin yêu cầu cho ngƣời bệnh) Họ tên: PID Nội trú hay ngoại trú: Ngày sinh: Địa chỉ: Chẩn đoán: Phần II: Thông tin khoa Dƣợc cung cấp Nội dung Tiêu chí Đánh giá Chỉ định Tác dụng dược lý Hiệu An toàn Các thông số cần theo dõi Tính pháp lý (phê duyệt quản thẩm ) Thuốc có dùng với định Độ tiện dụng Tính kinh tế Đánh giá yếu tố khác (nhà cung cấp, tính thuận tiện, nguy LASA, điều kiện bảo quản) Ngƣời yêu cầu (ký, ghi rõ họ tên) Trƣởng khoa điều trị (ký, ghi rõ họ tên) Trƣởng khoa Dƣợc (ký, ghi rõ họ tên) Ngày:……………… CT Hội đồng thuốc ĐT (ký, ghi rõ họ tên) Ngày:……………… Ngày:……………… CBLĐ duyệt chi (ký, ghi rõ họ tên) Ngày:……………… Phụ lục 9: Biên cho phép công bố thông tin bệnh viện Vinmec ... danh mục thuốc đƣợc sử dụng quy trình lựa chọn thuốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City năm 2016 với 02 mục tiêu: Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times. .. Times City năm 2016 Phân tích quy trình lựa chọn thuốc vào danh mục thuốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City năm 2016 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN 1.1.1... & ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐỖ ĐÌNH HẢI PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC ĐƢỢC SỬ DỤNG VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY NĂM 2016 CHUYÊN NGÀNH:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích danh mục thuốc được sử dụng và quy trình lựa chọn thuốc tại bệnh viện đa khoa quốc tế vimec times city năm 2016 , Phân tích danh mục thuốc được sử dụng và quy trình lựa chọn thuốc tại bệnh viện đa khoa quốc tế vimec times city năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn