Hướng dẫn làm luận văn Thạc sĩ

19 71 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2017, 04:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Hướng dẫn thực LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2017 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA VIỆC LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.1 Mục đích - Giúp cho học viên tổng hợp lại kiến thức học phần thuộc chương trình đào tạo; - Giúp cho học viên có tư sáng tạo vào giải nội dung cụ thể thuộc lĩnh vực nghiên cứu doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế - xã hội - Là quy định bắt buộc để Nhà trường cho phép bảo vệ, đánh giá, công nhận trình độ cấp Thạc sĩ theo chuyên ngành đào tạo 1.2 Yêu cầu luận văn thạc sĩ kinh tế Luận văn phải đảm bảo thực quy định nội dung nghiên cứu, hình thức trình bày thời gian thực bảo vệ theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Bộ Giáo dục Đào tạo theo quy định cụ thể Trường Đại học Công nghệ Quản lý Hữu Nghị: - Luận văn tốt nghiệp phải có tên gọi nội dung theo chuyên môn chuyên ngành đào tạo, có chất lượng đáp ứng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ; Luận văn phải đảm bảo tính khoa học thực tiễn - Trình độ khoa học tác giả, trình độ chuyên sâu, tính độc lập lĩnh vực nghiên cứu phải thể luận văn.của học viên Học viên phải có Lời cam đoan tính độc lập nghiên cứu luận văn 1.3 Nhiệm vụ học viên trình làm luận văn thạc sĩ - Chuẩn bị tên đề tài, đề cương nghiên cứu, tìm hiểu thực tế thu thập tài liệu đối tượng nghiên cứu; - Viết luận văn theo tên gọi đề cương duyệt; - Thực quy định Nhà trường tiến độ, kết cấu nội dung, hình thức trình bày luận văn quy định khác tổ chức trình học tập - Bảo vệ luận văn theo thời hạn quy định TRÌNH TỰ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Quá trình viết bảo vệ luận văn thực theo trình tự sau đây: STT Các bước thực Chọn đề tài, lập đề cương nghiên cứu LV Thời gian Nội dung công việc Trong học kỳ Sau hướng dẫn học viên Chọn đề tài, lập đề cương nghiên cứu LV gửi đăng ký cho Viện đào tạo SĐH Xét duyệt giao đề tài Theo kế hoạch Nhà tốt nghiệp, phân công trường thông báo cán hướng dẫn Viện ĐTSĐH tổ chức Hội đồng nghiệm thu tên đề cương luận văn Hoàn thiện đề cương nghiên cứu Học viên làm việc cụ thể với giáo viên hướng dẫn Sau tên đề tài để hoàn chỉnh đề cương duyệt thức phân Ra định giao đề tài công người hướng dẫn luận văn phân công cán hướng dẫn Thu thập xử lý số liệu làm luận văn Thực tháng sau giao đề tài Học viên tự liên hệ thu thập tài liệu theo yêu cầu luận văn Viết luận văn - tháng sau thu thập tài liệu Học viên thực hướng dẫn giáo viên Khoảng 2-3 tháng Hoàn thành phần đầu luận văn (ít chương) Nhà trường tiến hành kiểm tra tiến độ thực Khoảng 1-2 tháng Học viên hoàn thành luận văn Giáo viên hướng dẫn học viên báo cáo kết hoàn thành cho Khoa Sau hoàn thành viết LV, trước hạn chót theo quy định Trường, phản biện (kết thuận) Nhà trường Quyết định cho học viên bảo vệ, Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ Sau có Quyết định Nhà trường thông Nhà trường tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp a Giai đoạn b Giai đoạn Bảo vệ luận văn a Xét điều kiện bảo vệ b Tổ chức bảo vệ qua kế hoạch với thành viên Hội đồng cho học viên BẢN ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ 3.1 Mục đích việc lập đề cương luận văn - Xác định tên đề tài nghiên cứu, đề tài nghiên cứu không trùng lặp với tên đề tài luận văn, luận án bảo vệ trước đó; tính cấp thiết, mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, dự kiến kết đạt v.v…; đề xuất giáo viên hướng dẫn, từ làm sở cho Nhà trường định phân công cán hướng dẫn cho phù hợp với chuyên môn điều kiện khác Đề cương đóng quyển, trình bày bảo vệ trước Hội đồng Sau hội đồng chấp nhận học viên chỉnh sửa đóng thành 03 cuốn, 01 nộp cho Viện ĐTSĐH, 01 cho HV, 01 gửi thầy hướng dẫn 3.2 Nội dung Bản đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Họ tên học viên: ……… Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghệ Quản lý Hữu nghị Chuyên ngành: ………………………… Mã số: …………………………… Tên đề tài: Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Dự kiến kế hoạch thực 10 Kiến nghị người hướng dẫn 11 Đề cương chi tiết luận văn Yêu cầu cụ thể mục đề cương: Đề tài (Tên đề tài) Đề tài (Tên đề tài) học viên đề xuất dựa tiêu chí lựa chọn đây: Có tính khả thi Không trùng lặp với đề tài công trình, luận văn, bảo vệ; Phù hợp với chuyên ngành, mã số đào tạo Không dài, phản ánh ý tưởng, nội dung, đối tượng nghiên cứu; Tính cấp thiết đề tài: Tính cấp thiết xuất phát từ lý sau học viên rõ: Vấn đề nghiên cứu có tính thời cao Vấn đề nghiên cứu có nhiều tồn bất cập Vấn đề chưa nghiên cứu Do tính chất công việc học viên đòi hỏi, nhiệm vụ mà đơn vị cử học viên học giao Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đích đến cuối việc nghiên cứu đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu rõ ràng sở cho kết cấu nội dung tốt Mục đích nghiên cứu thường liên quan trực tiếp đến tên gọi luận văn Học viên cần tránh nhầm lẫn mục đích nghiên cứu với việc liệt kê nhiệm vụ nội dung nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu vấn đề gi ? vấn đề nghiên cứu đối tượng nghiên cứu, phù hợp với chuyên ngành, hoàn cảnh nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu giới hạn không gian, thời gian giới hạn nội dung luận văn nghiên cứu Việc xác định rõ phạm vi nghiên cứu để mặt đảm bảo tính đầy đủ nội dung luận văn, mặt khác tránh lan man làm tính tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu Khi viết mục học viên cần làm rõ: Phạm vi không gian Phạm vi thời gian Thường 03 năm liên tiếp (ví dụ: thời gian nghiên cứu xác định từ 2014 - : - 2016) Phạm vi giới hạn nội dung nghiên cứu (để đảm bảo nghiên cứu có trọng tâm, không giàn trải Nhiệm vụ nghiên cứu Đó nhiệm phải giải luận văn theo đề tài chọn Ví dụ: - nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận áp dụng điều kiện cụ thể đối tượng - Đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu… - Đề xuất giải pháp… Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tác giả sử dụng cho luận văn - Áp dụng phương pháp nghiên cứu kiểm chứng,ví dụ như: phương pháp vật biện chứng, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp hệ thống, phương pháp toán kinh tế, phương pháp chứng minh, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp thống kê, phương pháp tổng kết thực tiễn để làm rõ vấn đề lý luận Tránh nêu chung chung có nêu mà sau luận văn không sử dụng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: phải làm rõ đóng góp vào hoàn thiện lý luận, hệ thống hóa lý luận vấn đề nghiên cứu, tổng hợp hóa vấn đề nghiên cứu, ứng dụng lý luận vào điều kiện đặc thù đối tượng áp dụng… Ý nghĩa thực tiễn: khả áp dụng, vận dụng kết nghiên cứu,khả cung cấp thông tin có ý nghĩa tham khảo Kết cấu luận văn: Kết cấu nội dung luận văn thể qua phần mở đầu thông thường gồm 03 chương ( chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu…, chương Thực trạng vấn đề nghiên cứu…, chương Đề xuất giải pháp phù hợp với nội dung phân tích Mỗi chương bao gồm mục, tùy theo số lượng mục lục nhiều hay liệt kê cho phù hợp Kế hoạch thực hiện: Bao gồm phần nội dung phân bổ thời gian thực cho phù hợp, lập đề cương đến bảo vệ luận văn 10 Kiến nghị người hướng dẫn Học viên đề xuất người hướng dẫn khoa học dựa thông tin sau: Giáo viên có tên danh sách Viện ĐTSĐH đề xuất; Phù hợp chuyên môn người hướng dẫn 3 Nếu người hướng dẫn không Viện ĐTSĐH đề xuất cần có lý lịch khoa học ( có xác nhận quan người hướng dẫn) Quyết định cuối Viện ĐTSĐH tổng hợp Hiệu trưởng định 11 Đề cương chi tiết luận văn Bao gồm nội dung đề cập mục từ 1-11 Đề cương chi tiết gồm nội dung luận văn chương mục cụ thể liên quan tới vấn đề nghiên cứu, bao gồm tên chương, tên mục chương.Đề cương cần bảo vệ trước Hội đồng xét duyệt đề tài Hội đồng xét duyệt đề tài góp ý yêu cầu học viên chỉnh sửa đề cương nộp Viện ĐTSĐH trước trình Nhà trường xét duyệt giao đề tài thức 11 Kết cấu chương luân văn sau: - Lời cam đoan - Lời cảm ơn - Mục lục - Danh mục chữ viết tắt - Sơ đồ hình vẽ ( Thứ tự sơ đồ hình vẽ thứ tự trang sơ đồ hình vẽ) - Phần mở đầu - Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu… - Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu… - Chương 3: Đề xuất giải pháp theo tồn bất cập chương 2… - Kết luận Yêu cầu nội dung chương: Kết cấu chương luân văn sau: -Lời cam đoan -Lời cảm ơn -Mục lục Danh mục chữ viết tắt -Sơ đồ hình vẽ ( Thứ tự sơ đồ hình vẽ thứ tự trang sơ đồ hình vẽ) -Phần mở đầu Chương 1: Tổng quan công trình nghiên cứu sở lý luận,thực tiễn vấn đề nghiên cứu… Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu… Chương 3: Đề xuất giải pháp theo tồn bất cập chương 2… -Kết luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ o0o ĐỖ THỊ KIM DUNG ĐỀ XUẤT TÊN ĐỀ TÀI VÀ DỰ KIẾN ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Tên đề tài đề xuất: kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Họ tên Khóa/lớp Cán hướng dẫn Cơ quan : Đỗ Thị Kim Dung : K2 – QLKT 02 : TS Hoàng Xuân Lâm : Trường Đại học Công nghệ Quản lý Hữu nghị Hà Nội - 2017 10 I Nội dung đề xuất tên đề tài đề cương Lời nói đầu 1.1 Về tính cấp thiết đề tài * Việc lựa chọn đề tài nghiên cứu Kiểm toán nói chung hoạt động dịch vụ tư vấn có tính chuyên môn nghề nghiệp cao Kết kiểm toán nhằm xác nhận độ tin cậy, trung thực thông tin kiểm toán sở để đưa kiến nghị, ý kiến tư vấn hoàn thiện công tác quản lý Vì vậy, chất lượng kiểm toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định tin cậy người sử dụng kết kiểm toán Thực tiễn gần 20 năm hình thành phát triển, hoạt động Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam khẳng định vị trí thiếu hệ thống quan thực thi chức kiểm tra, kiểm soát Nhà nước Có uy tín vai trò to lớn mặt chức năng, nhiệm vụ, tính độc lập xu hướng phát triển quan KTNN, mặt khác thân chất lượng hoạt động kiểm toán quan KTNN Việt Nam ngày nâng cao Điều thể kiểm soát chất lượng (KSCL) kiểm toán KTNN Việt Nam hữu hiệu tổ chức, máy hoạt động KSCL kiểm toán cấp độ Tuy nhiên, KSCL kiểm toán nói chung, KSCL kiểm toán Đoàn Kiểm toán NSNN bộ, ngành KTNN Việt Nam thực nói riêng bộc lộ hạn chế số phương diện làm ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động kiểm toán như: hệ thống sách thủ tục kiểm soát chưa đáp ứng yêu cầu, tổ chức máy kiểm soát chưa thực hoàn chỉnh, kiểm soát hoạt động kiểm toán lúng túng, bất cập v.v Từ thực tế đó, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết nghiên cứu nhằm tìm giải pháp hữu hiệu để hoàn thiện công tác KSCL kiểm toán Đoàn kiểm toán NSNN bộ, ngành KTNN Việt Nam Đó lý chủ yếu mà tác giả lựa chọn đề tài: “kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ * Sự phù hợp tên đề tài với chuyên ngành đào tạo 11 Là học viên cao học ngành Quản lý kinh tế, với kiến thức đào tạo, dựa sở kiến thức tảng nâng cao kinh tế học, tác giả nhận thấy việc lựa chọn đề tài hoàn toàn phù hợp với chuyên ngành đào tạo Tác giả sử dụng kiến thức đào tạo thuộc ngành quản lý kinh tế để tổng hợp, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn Kiểm toán NSNN bộ, ngành Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thời gian qua để đưa kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động KSCL kiểm toán nói chung KSCL kiểm toán Đoàn Kiểm toán NSNN bộ, ngành KTNN Việt Nam thực nói riêng mặt thực tiễn sách để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trình hội nhập kinh tế toàn cầu Do đó, với đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam”, tác giả thấy đề tài phù hợp với ngành Quản lý kinh tế mà đào tạo * Câu hỏi nghiên cứu học viên vấn đề nghiên cứu Luận văn tập trung trả lời câu hỏi: Cần phải làm để hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam thời gian tới 1.2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn công tác KSCL kiểm toán Đoàn kiểm toán NSNN bộ, ngành KTNN Việt Nam thực để đề xuất giải pháp hoàn thiệncông tác KSCL kiểm toán Đoàn kiểm toán NSNN bộ, ngành KTNN Việt Nam Để thực mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt là: - Hệ thống hóa, làm rõ sở lý luận thực tiễn KSCL kiểm toán Đoàn kiểm toán NSNN bộ, ngành Kiểm toán nhà nước - Phân tích thực trạng KSCL kiểm toán Đoàn kiểm toán NSNN bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam 12 - Nêu phương hướng đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KSCL kiểm toán Đoàn kiểm toán NSNN bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn KSCL kiểm toán Đoàn kiểm toán NSNN bộ, ngành Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn việc nghiên cứu phạm vi KSCL kiểm toán Đoàn Kiểm toán NSNN bộ, ngành KTNN Việt Nam thực Các vấn đề khác KSCL kiểm toán KTNN Việt Nam đề cập với liều lượng định để làm rõ đối tượng nghiên cứu Thời gian nghiên cứu tính từ KTNN Việt Nam thành lập vào hoạt động (1994), tập trung nghiên cứu giai đoạn 2014 – 2016; đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác KSCL kiểm toán Đoàn kiểm toán NSNN bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam đến năm 2020 Kết cấu luận văn Phần giới thiệu Chương 1.Tổng quan công trình NC có liên quan Cơ sở lý luận,thực tiễn công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước 1.1 Tổng quan công trình NC có liên quan đề tài 1.2.Những vấn đề lý luận kiểm soát chất lượng kiểm toán kinh nghiệm quốc tế kiểm soát chất lượng kiểm toán NSNN Bộ,ngành số nước 1.2.1.Khái niệm,mục tiêu kiểm soát chất lượng kiểm toán NSNN bộ,ngành KTNN 1.2.1.1.Mội số khái niệm *Kiểm toán,chất lượng kiểm toán *Kiểm soát,kiểm soát chất lượng kiểm toán NSNN Bộ, nghành 1.2.1.1.Mục tiêu,nguyên tắc kiểm soát chất lượng kiểm toán NSNN 13 Bộ,ngành *Mục tiêu kiểm soát chất lượng kiểm toán NSNN ngành *Nguyên tắc kiểm soát chất lượng kiểm toán NSNN ngành *Yêu cầu kiểm soát chất lượng kiểm toán NSNN ngành 1.2.2.Nội dung Kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước 1.2.2.1.Xây dựng kế hoạch kiểm soát NSNN ngành 1.2.2.2.Tổ chức triển khai kế hoạch kiểm soát NSNN ngành *Tổ chức máy kiểm soát *Cơ chế,chính sách,các văn pháp luật.nội quy.quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán NSNN ngành *Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán NSNN ngành *Thanh kiểm tra,giám sát quản lý kiểm soát chất lượng NSNN Bộ,nghành 1.2.3.Các tiêu chí đánh giá kiểm soát chất lượng kiểm toán NSNN ngành 1.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng kiểm soát chất lượng kiểm toán NSNN ngành 1.3 Kinh nghiệm quốc tế kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán số quan Kiểm toán nhà nước Chương Thực trạng kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam 2.1 Khái quát Kiểm toán nhà nước chất lượng kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam 2.2 Phân tích thực trạng kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam thực (Sử dụng khung lý thuyết C1 để phân tích thực trạng kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán NSNN ) 14 2.3 Đánh giá thực trạng kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam Chương Phương hướng giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam 3.1 phương hướng hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam 3.2 Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách nhà nước bộ, ngành Kiểm toán nhà nước Việt Nam 3.3 Điều kiện thực giải pháp Kết luận Kết luận chương kết luận chung luận văn Cuối chương cần có kết luận ngắn điều rút từ nghiên cứu tạo “cầu nối” chương với chương sau Kết luận chương phải cho người đọc thấy rõ kết chủ yếu đạt chương này, kết luận quan trọng nhất, có ý nghĩa mà tác giả rút Kết luận chung luận văn cần trình bày ngắn gọn nhằm khẳng định lại kết nghiên cứu theo nhiệm vụ xác định cho luận văn Tài liệu tham khảo dự kiến II Kế hoạch thực TT Nội dung công việc Hoàn thành đề cương chi tiết Hoàn thành kết sơ Hoàn thành luận văn lần Thời gian hoàn thành Ghi Cán hướng dẫn xác nhận Học viên 15 11.3 Hình thức trình bày luận văn Bản luận văn trình bày theo thứ tự gồm: Bìa cứng, Trang phụ bìa, Lời cam đoan, Mục lục, Danh mục từ viết tắt, Danh mục bảng biểu hình vẽ, Mở đầu, chương nội dung; Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục công trình tác giả (nếu có), Phụ lục luận văn (nếu có) Dung lượng toàn luận văn không vượt 100 trang giấy in khổ A4 không kể phần phụ lục Riêng phần phụ lục không vượt dung lượng phần nội dung Bản luận văn thức đóng bìa cứng, chữ in nhũ với hình thức trình bày theo mẫu Phụ lục 1, trang phụ bìa theo mẫu Phụ lục Bản Hướng dẫn Nội dung luận văn trình bày phông chữ Times New Roman cỡ 13 hệ soạn thảo MS Winword, in khổ giấy A4 (210 x 297 mm) Định dạng trang văn khổ giấy A4 (210 x 297 mm) sau: Lề 35 mm, lề 30 mm, lề trái 35 mm, lề phải 20 mm, dãn dòng 1,5 lines Số thứ tự trang đặt phía trang Định dạng đoạn văn thường: Phông chữ Times New Roman, cỡ 13, kiểu chữ thường, dãn dòng 1,5 dòng, đầu dòng thứ lùi vào 12,7 mm, lề bên Định dạng tên chương: Phông chữ Times New Roman, cỡ 14, kiểu chữ in hoa nét đậm, dãn dòng 1,5 dòng, lề trái Định dạng tiểu mục cấp 1: Phông chữ Times New Roman, cỡ 14, kiểu chữ in thường nét đậm, dãn dòng 1,5 dòng, lề trái; đánh số theo quy định Định dạng tiểu mục cấp 2: Phông chữ Times New Roman, cỡ 14, kiểu chữ in thường nét đậm, nghiêng; dãn dòng 1,5 dòng, lề trái; đánh số theo quy định Định dạng tiểu mục cấp 3: Phông chữ Times New Roman, cỡ 14, kiểu chữ in thường, dãn dòng 1,5 dòng, lề trái, đánh số theo quy định Định dạng tên bảng, biểu, sơ đồ, hình: Phông chữ Times New Roman, cỡ 13, kiểu chữ in thường nét đậm, dãn dòng 1,5 dòng, lề trái, đánh số theo quy định Số hiệu tên bảng biểu để phía bảng biểu, số hiệu tên hình vẽ để phía hình 16 Định dạng danh mục tài liệu tham khảo: - Nếu tài liệu tham khảo sách, luận án, báo cáo: Ghi thông tin theo trình tự sau: Tên tác giả quan ban hành (năm xuất bản), Tên sách báo cáo, Nhà xuất bản, Nơi xuất Ví dụ: 15 Phan Huy Đường nnk (2013), Khoa học quản lý, NXB Đại học QGHN - Nếu tài liệu tham khảo báo tạp chí: Ghi thông tin sau: Tên tác giả (Năm công bố), “Tên báo”, Tên tạp chí tên sách, Tập (Số), Trang Đỗ Hữu Tùng, Trần Đình lợi (2016) “ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ( E-Bank)”, Tạp chí Khoa học Quản lý & Công nghệ, mã số ISSN-2525-2348 , số 1/2016, Tr.12-16 Mục lục luận văn thể toàn nội dung luận văn song nên xếp gọn trang ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN Bản hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ Hội đồng Khoa học Trường Công nghệ Quản lý Hữu Nghị Hà Nội thông qua nhằm giúp cho học viên cao học Trường thuận lợi việc thực luận văn tốt nghiệp Bản hướng dẫn lưu hành nội áp dụng bắt đầu với lớp cao học kể từ năm 2016 Tài liệu tham khảo Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, ban hành kèm theo Quyết định QĐ45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/ 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (Điều 39 Chương 4: Luận văn thạc sĩ) Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.(Điều 25 Chương 2: Luận văn Thạc sĩ) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (2015), Hướng dẫn thực đề cương luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (2015), Quy định đào tạo tiến sĩ Đại học Kinh tế quốc dân Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (2015), Hướng dẫn thực luận văn thạc sĩ chuyên ngành QLKT Phụ lục 1: Trang bìa luận văn 17 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ ĐỖ THỊ KIM DUNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CỦA ĐOÀN KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC BỘ NGÀNH TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 18 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ ĐỖ THỊ KIM DUNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIEEMR TOÁN CỦA ĐOÀN KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC BỘ,NGÀNH TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Hoàng Xuân Lâm HÀ NỘI - 2017 19 (Phụ lục 2.trang bìa trong) Phụ lục 3: Mẫu trang mục lục luận văn: MỤC LỤC Trang phụ bìa trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Chương – TỔNG QUAN… 1.1 1.2 Chương - THỰC TRẠNG… 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 … Chương – CÁC GIẢI PHÁP… KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ... ISSN-2525-2348 , số 1/2016, Tr.12-16 Mục lục luận văn thể toàn nội dung luận văn song nên xếp gọn trang ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN Bản hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ Hội đồng Khoa học Trường Công nghệ Quản... Chương 2: Luận văn Thạc sĩ) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (2015), Hướng dẫn thực đề cương luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (2015), Quy định đào tạo tiến sĩ Đại học... dung, hình thức trình bày luận văn quy định khác tổ chức trình học tập - Bảo vệ luận văn theo thời hạn quy định TRÌNH TỰ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Quá trình viết bảo vệ luận văn thực theo trình tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn làm luận văn Thạc sĩ, Hướng dẫn làm luận văn Thạc sĩ, Hướng dẫn làm luận văn Thạc sĩ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn