pp Các bản đồ kinh tế xã hội

66 193 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2017, 23:39

Các phương pháp thành lập bản đồ kinh tế xã hội. Việc thành lập các bản đồ kinh tế xã hội đòi hỏi một lượng lớn thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu, một sự phân tích, tổng hợp nhiều chi tiết, chỉ số khác nhau không phải chỉ ở một thời điểm mà nhiều khi trong suốt quá trình... Trường đại học công nghiệp TP.HCM VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Đề tài: CÁC BẢN ĐỒ KINH TẾ XÃ HỘI Danh sách thành viên nhóm NGUYỄN THỊ THU THẢO VÕ THÙY GIANG ĐẶNG THỊ THANH HẰNG LÊ THỊ THẢO NGUYỄN LÊ UYÊN TRẦN QUANG THÀNH LÊ THỊ DIỆU THIỆN NỘI DUNG Kháiniệm niệmchung chungvà vàcác cácnguyên nguyêntắc tắcthành thànhlập lập Khái bảnđồ đồkinh kinhtế tế xã xãhội: hội: Yêu Yêu cầu đồ kinh tế - xã hội  cầu đồ kinh tế - xã hội Nguyên Nguyên tắc thành lập đồ kinh tế - xã hội  tắc thành lập đồ kinh tế - xã hội Thành Thành lập đồ kinh tế - xã hội  lập đồ kinh tế - xã hội Đặcđiểm điểmvà vànguyên nguyêntắc tắcthành thànhlập lậpmột mộtsố sốbản Đặc đồkinh kinhtế tế xã xãhội hộichủ chủyếu: yếu: đồ Bản Bản đồ dân cư  đồ dân cư Bản Bản đồ kinh tế chung  đồ kinh tế chung Bản Bản đồ nông nghiệp  đồ nông nghiệp Bản Bản đồ giao thông  đồ giao thông Bản Bản đồ văn hóa, giáo dục, y tế  đồ văn hóa, giáo dục, y tế Bản Bản đồ du lịch  đồ du lịch I Khái niệm chung nguyên tắc thành lập đồ kinh tế xã hội Nếu hiểu theo nghĩa rộng, đồ kinh tế - xã hội đồ có nội dung bao gồm đối tượng, đặc trưng kinh tế - xã hội vùng hay lãnh thổ, biểu diễn kí hiệu riêng biệt đăc trưng cho loại đối tượng Add Your Text Add Your Text Add Your Text BẢN ĐỒ Kinh tếxã hội Add Your Text Yêu cầu đồ kinh tế - xã hội Phản ánh tính chất thời gian đặc trưng tượng, đối tượng kinh tế - xã hội Tài liệu sử dụng để thành lập đồ phải đảm bảo thống đầy đủ toàn lãnh thổ biểu đồ Phương pháp biểu đồ phải gần gũi với đặc tính địa lí mộ đối tượng, tượng Bố cục phải chặc chẽ, khoa học Nguyên tắc thành lập đồ Mục đích đồ phải xác định cụ thể, rõ ràng Phải thành lập sở thành tựu khoa học kỉ thuật nội dung hình thức theo nguồn tài liệu xác Các đối tượng phải đươc phân loại cách khoa học đối tượng phải đảm bảo tính xác dịa lý Thành lập đồ kinh tế - xã hội Việc thành lập đồ kinh tế - xã hội đòi hỏi lượng lớn thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cức, phân tích, tổng hợp nhiều chi tiết, số khác thời điểm mà nhiều suốt trình ĐỊA ĐỊA LÍ LÍ KINH KINH TẾ TẾ THỐNG THỐNG KÊ KÊ HỌC HỌC BẢN BẢN ĐỒ ĐỒ HỌC HỌC Phương pháp thống kê – toán học phương pháp truyền thống thiếu nghiên cứu thành lập đồ kinh tế - xã hội Tuy nhiên thống kê có hạn chế chưa thật hoàn thiện tính địa lí Tính địa lí đồ nâng cao thành lập sở đồ địa lí đại cương Những đồ địa lí đại cương xác cao ngoại hình đối tượng mà truyền đạt nhiều đặc tính bên đặc trưng thành phần địa phương II.Đặc điểm nguyên tắc thành lập số đồ kinh tế xã hội chủ yếu Bản đồ dân cư: Dân cư lực lượng sản xuất chủ yếu kinh tế đất nước, dồng thời nguồn tiêu thụ cải vật chất, đại diện cho văn hóa sở tổ chức trị Các đồ dân cư có ý nghĩa việc giải vấn đề tổ chức khai khẩn vùng bỏ hoang, xây dựng trung tâm công nghiệp mới, diều chỉnh phân bố dân cư cho phù hợp với tổ chức lao động, tổ chức mạng lưới dịch vụ hợp lí Việc thành lập đồ dân cư nói chung phải dựa số liệu điều tra dân số số liệu thông kê 3.2.3 Các đồ tài nguyên du lịch nhân văn Tài nguyên du lịch nhân văn nhóm tài nguyên du lịch có nguồn gốc nhân tạo, người tạo Xét mặt nội dung chia thành: Bản đồ di tích lịch sửvăn Bản đồ lễ Bản đồ hội văn công trình hóa truyền kiến trúc thống Bản đồ làng nghề 3.2.4 Các đồ sở hạ tầng du lịch Đối với quy hoạch du lịch địa phương yếu tố sở hạ tầng phải điều tra thể lên đồ là: mạng lưới giao thông vận tải hành khách, điện, cấp thoát nước thồn tin liên lạc 3.2.5 Bản đồ sở vật chất kỷ thuật du lịch Cơ sở vật chất ngành bao gồm: sở lưu trú nhà ngh ỉ, nhà trọ, khách sạn,… sở nhà hàng nhà hàng ăn uống, quán bar, café,… sở vui chơi 3.2.6 Bản đồ luồng khách du lịch Thị trường khác du lịch yếu tố tạo nên nhu cầu du lịch, khách du lịch phân ra: khách nội địa khách quốc tế Khách quốc tế lại phân theo “nguồn gửi khách” 3.2.7 Bản đồ kinh tế du lịch Hoạt động kinh tế ngành du lịch nội dung quan trọng cần đưa lên đồ Nội dung đồ số lao động doanh thu ngành Lao động hoạt động ngành du lịch phân làm lao động trực tiếp lao động gián tiếp, lao động có chuyên môn chuyên môn, lao động thường xuyên lao động thường vụ 3.2.8 Các đồ đánh giá Đối tượng đánh giá khách thể chủ thể mục đích đánh giá Mục đích đánh giá quy hoạch du lịch xác định loại hình du lịch thích hợp để tổ chức khai thác có hiệu tài nguyên khu vực Các đồ đánh giá gồm: đồ đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên, đồ đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn, đồ đánh giá sở hạ tầng sở vật chất kĩ thuật Mỗi loại đồ có nội dung phương pháp thể khác CÂU HỎI CỦNG CỐ Thoát CÂU HỎI CỦNG CỐ Câu 1: Theo nội dung, đồ kinh tế - xã hội chia thành hệ chủ đề chính? A Hệ chủ đề B Hệ chủ đề C Hệ chủ đề D Hệ chủ đề Bản đồ kinh tế - xã hội thường chia thành hệ chủ đề sau đây: - Các đồ dân cư - Các đồ nông nghiệp - Các đồ công nghiệp – xây dựng - Các đồ giao thông vận tải – thông tin liên lạc -Các đồ dịch vụ - thương mại - Các đồ giáo dục – y tế - văn hóa - Các đồ lịch sử - Các đồ du lịch  Câu 2: Lưới giao thông phân chia thành nhóm? A B C D Câu 3: Các đô thị Việt nam chia thành loại ?: A.4 B C D Câu 4: Bản đồ đất thường gặp hệ thống đồ Việt Nam bao gồm? A Bản đồ vốn đất, đồ phân loại đất nông nghiệp, đồ ,khí hậu nông nghiệp, đồ nước cho sản xuất nông nghiệp B Bản đồ vốn đất, Bản đồ lực lượng lao động nông nghiệp C Bản đồ vốn đất, đồ sở vật chất- kĩ thuật cho sản xuất nông nghiệp D Tất đầu  Câu 5: Bản đồ dân cư thường phân chia thành loại ? A loại B loại C loại ĐA Các đồ phân bố dân cư Các đồ thành phần dân cư Các đồ biến động dân cư khoảng thời gian định Câu 6: Trong đồ chăn nuôi, phương pháp thể đồi tượng lên đồ gì? A Phương pháp chấm điểm Phương pháp đồ biểu đồ B Phương pháp kí hiệu C Phương pháp chấm điểm, phương pháp vùng phân bố D Tất Câu 7: Căn vào nội dung, đồ du lịch bao gồm: ĐA - A B C D Bản đồ tài nguyên du lịch( tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn) Bản đồ sở hạ tầng du lịch Bản đồ sở vật chất – kĩ thuật cho du lịch Bản đồ luồng khách du lịch Bản đồ kinh tế du lịch Câu 8: Để thể đồ dân cư người ta thường sử dụng phương pháp nào? A Phương pháp đồ giải(cartogram), chấm điểm B Phương pháp đẳng trị, kí hiệu tỉ lệ C Phương pháp catodiagram D Tất phương pháp Câu 9: Có đặc trưng quan trọng điểm dân cư? ĐA A B C D Phân bố không gian tổ chức mặt Vai trò hành số điểm dân cư Cấp đô thị số điểm dân cư Số dân cư điểm dân cư ... v các cácnguyên nguyêntắc tắcthành thànhlập lập Khái bản ồ đ kinh kinhtế tế xã x hội: hội: Yêu Yêu cầu đồ kinh tế - xã hội  cầu đồ kinh tế - xã hội Nguyên Nguyên tắc thành lập đồ kinh tế - xã. .. kinhtế tế xã x hội hộichủ chủyếu: yếu: đồ Bản Bản đồ dân cư  đồ dân cư Bản Bản đồ kinh tế chung  đồ kinh tế chung Bản Bản đồ nông nghiệp  đồ nông nghiệp Bản Bản đồ giao thông  đồ giao... xã hội  tắc thành lập đồ kinh tế - xã hội Thành Thành lập đồ kinh tế - xã hội  lập đồ kinh tế - xã hội Đặcđiểm điểmvà vànguyên nguyêntắc tắcthành thànhlập lậpmột mộtsố s bản Đặc đ kinh kinhtế
- Xem thêm -

Xem thêm: pp Các bản đồ kinh tế xã hội, pp Các bản đồ kinh tế xã hội, pp Các bản đồ kinh tế xã hội, Bản đồ nông nghiệp, Bản đồ giao thông, Bản đồ văn hóa, giáo dục, y tế., Bản đồ du lịch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay