AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

26 1,418 12
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2013, 01:25

An toàn phòng thí nghiệm Hoá học An toàn phòng thí nghiệm Hoá học 1 1 07/18/13 07/18/13 An toµn trong phßng thÝ An toµn trong phßng thÝ nghiÖm hãa häc nghiÖm hãa häc 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ hc 2 Nội dung Nội dung Hóa chất và những tai nạn về hóa chất. Hóa chất và những tai nạn về hóa chất. Làm thế nào để tránh tai nạn trong PTN? Làm thế nào để tránh tai nạn trong PTN? PTN an toàn. PTN an toàn. Tiếp xúc an toàn với vật liệu nguy hiểm. Tiếp xúc an toàn với vật liệu nguy hiểm. Phòng, chống cháy, nổ. Phòng, chống cháy, nổ. Bảo quản hóa chất an toàn. Bảo quản hóa chất an toàn. Các quy tắc an toàn trong PTN hóa học. Các quy tắc an toàn trong PTN hóa học. 07/18/13 An toàn phòng thí nghiệm Hoá học 3 Hãa chÊt vµ Mét sè tai n¹n liªn Hãa chÊt vµ Mét sè tai n¹n liªn quan ®Õn hãa chÊt quan ®Õn hãa chÊt • 50 năm trước : sản xuất ra 1 triệu tấn hóa 50 năm trước : sản xuất ra 1 triệu tấn hóa chất chất • Ngày nay : trên 400 triệu tấn. Ngày nay : trên 400 triệu tấn. • Mỗi năm lại có hơn 1000 hóa chất mới Mỗi năm lại có hơn 1000 hóa chất mới được sản xuất ra và hiện có hơn 80.000 được sản xuất ra và hiện có hơn 80.000 chất đang hiện hành trên thị trường. ở Việt chất đang hiện hành trên thị trường. ở Việt Nam Nam 07/18/13 An toàn phòng thí nghiệm Hoá học 4 Hãa chÊt vµ Mét sè tai n¹n liªn Hãa chÊt vµ Mét sè tai n¹n liªn quan ®Õn hãa chÊt quan ®Õn hãa chÊt • Hóa chất sử dụng ở Viêt nam hàng năm : Hóa chất sử dụng ở Viêt nam hàng năm : hơn 9 triệu tấn (hơn 3 triệu tấn phân bón hơn 9 triệu tấn (hơn 3 triệu tấn phân bón và 4 triệu tấn sản phẩm dầu lửa). và 4 triệu tấn sản phẩm dầu lửa). • Hóa chất đã góp phần không nhỏ nâng Hóa chất đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, cao chất lượng cuộc sống của con người, bảo vệ và nâng cao năng suất cây trồng, bảo vệ và nâng cao năng suất cây trồng, chữa bệnh, tạo ra vật liệu mới có nhiều chữa bệnh, tạo ra vật liệu mới có nhiều tính chất mà vật liệu tự nhiên không có tính chất mà vật liệu tự nhiên không có 07/18/13 An toàn phòng thí nghiệm Hoá học 5 Hãa chÊt vµ Mét sè tai n¹n liªn Hãa chÊt vµ Mét sè tai n¹n liªn quan ®Õn hãa chÊt quan ®Õn hãa chÊt • Hoá chất chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn Hoá chất chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây gây cháy nổ, cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu nếu như không biết cách sử dụng; trong đó, có nhiều như không biết cách sử dụng; trong đó, có nhiều tai nạn lao động lớn và nhiều loại bệnh nghề tai nạn lao động lớn và nhiều loại bệnh nghề nghiệp hiểm nghèo như bệnh ung thư gây ảnh nghiệp hiểm nghèo như bệnh ung thư gây ảnh hưởng đến sự phát triển thai nhi, gây biến đổi hưởng đến sự phát triển thai nhi, gây biến đổi gen, . gen, . • Hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm môi trường, Hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và phá ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và phá hủy môi trường sinh thái. hủy môi trường sinh thái. 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ hc 6 Tai nạn hóa chất Tai nạn hóa chất 26.6.1997 Aachen (Đức) 26.6.1997 Aachen (Đức) GV yêu cầu HS lớp 7 (13 tuổi) làm vệ sinh GV yêu cầu HS lớp 7 (13 tuổi) làm vệ sinh bàn học. HS sử dụng etanol để tẩy các vết bàn học. HS sử dụng etanol để tẩy các vết mực bẩn trên bàn. Chúng không mở cửa mực bẩn trên bàn. Chúng không mở cửa sổ và kết quả là tạo ra một hỗn hợp nổ sổ và kết quả là tạo ra một hỗn hợp nổ gồm etanol và không khí. Một HS bật gồm etanol và không khí. Một HS bật diêm, nổ lớn làm 21 HS bị thương, 4 em diêm, nổ lớn làm 21 HS bị thương, 4 em bỏng nặng. bỏng nặng. 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ hc 7 Tai nạn hóa chất Tai nạn hóa chất 11.2-2005 PTN dược liệu khoa dược - 11.2-2005 PTN dược liệu khoa dược - ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh - Sự cố về điện gây cháy, nổ các hỗn hợp - Sự cố về điện gây cháy, nổ các hỗn hợp dung môi sắc kí lớp mỏng. dung môi sắc kí lớp mỏng. - Thiệt hại vật chất: 0,5 tỷ VNĐ. - Thiệt hại vật chất: 0,5 tỷ VNĐ. - May mắn không thiệt hại về người. - May mắn không thiệt hại về người. 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ hc 8 Tai nạn hóa chất Tai nạn hóa chất 18.4.2005 VP đại diện công ti Thiết bị 18.4.2005 VP đại diện công ti Thiết bị giáo dục 1, 56 Ngô Bệ, Tân Bình -TP Hồ giáo dục 1, 56 Ngô Bệ, Tân Bình -TP Hồ Chí Minh Chí Minh - Cháy, bỏng nặng 01 người. - Cháy, bỏng nặng 01 người. - Nguyên nhân: tiếp xúc giữa H - Nguyên nhân: tiếp xúc giữa H 2 2 SO SO 4 4 đặc, đặc, KClO KClO 3 3 và KMnO và KMnO 4 4 . . 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ hc 9 An toàn trong PTN hóa học An toàn trong PTN hóa học Các tai nạn có thể tránh được, nếu như: Các tai nạn có thể tránh được, nếu như: Có PTN an toàn. Có PTN an toàn. Hiểu biết về việc tiếp xúc với hóa chất độc hại. Hiểu biết về việc tiếp xúc với hóa chất độc hại. Phòng chống cháy nổ và sơ cứu. Phòng chống cháy nổ và sơ cứu. Bảo quản hóa chất an toàn. Bảo quản hóa chất an toàn. Tuân thủ các quy tắc an toàn trong PTN Tuân thủ các quy tắc an toàn trong PTN 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ hc 10 Thế nào là PTN an toàn Thế nào là PTN an toàn Có 2 lối thoát hiểm, không khóa, không để các Có 2 lối thoát hiểm, không khóa, không để các vật cản như túi xách, ghế trên lối thoát hiểm. vật cản như túi xách, ghế trên lối thoát hiểm. Hóa chất chỉ lấy đủ dùng, có kho hóa chất. Bàn Hóa chất chỉ lấy đủ dùng, có kho hóa chất. Bàn TN lát gạch chịu axit, kiềm, bố trí theo hàng dọc TN lát gạch chịu axit, kiềm, bố trí theo hàng dọc để GV kiểm soát. để GV kiểm soát. Hệ thống điện an toàn, các thiết bị điện có tiếp Hệ thống điện an toàn, các thiết bị điện có tiếp đất. Định kì kiểm tra an toàn điện. đất. Định kì kiểm tra an toàn điện. Có tủ thuốc sơ cứu, tủ hood. Có bình cứu hỏa. Có tủ thuốc sơ cứu, tủ hood. Có bình cứu hỏa. Bình quân một HS có diện tích PTN là 6m Bình quân một HS có diện tích PTN là 6m 2 2 . . [...]... An ton phũng thớ nghim Hoỏ 25 Thảo luận phần 1 Câu hỏi 1 Điều kiện cần và đủ để xảy ra cháy là gì? Nêu các biện pháp phòng chống cháy, nổ trong phòng thí nghiệm Câu hỏi 2 Thế nào là PTN an toàn? Quy tắc sắp xếp, bảo quản hóa chất an toàn Câu hỏi 3 Các quy tắc an toàn trong PTN 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 26 ... để hút 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 24 Các quy tắc an toàn khi làm việc trong PTN hóa học Một phút để ghi các quy tắc an toàn Một giờ để thảo luận các quy tắc an toàn Một tuần để sắp xếp lại PTN Một tháng, một năm và cả đời thực hiện các quy tắc an toàn Chỉ cần một giây không thực hiện quy tắc an toàn, chúng ta phải trả giá đắt! 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 25 Thảo luận phần 1 Câu hỏi 1... ăn, uống, hút thuốc trong PTN Không chạy trong PTN Không để túi xách, ghế, vv trên lối đi trong PTN Mặc quần dài và áo bảo hộ khi làm TN Đeo kính bảo vệ mắt khi làm việc với axit, kiềm 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 23 Các quy tắc an toàn khi làm việc trong PTN hóa học Tóc dài cần búi cao trong PTN Dùng bóp cao su để lấy hóa chất lỏng, tuyệt đối không dùng miệng để hút 07/18/13 An ton phũng thớ nghim... nguy hiểm 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 21 Bảo quản hóa chất trong PTN hóa học Chất oxi hóa: để trong tủ chống cháy, không có vật liệu cháy Các dung môi dễ bắt lửa: giữ ở thùng phuy, container dưới đất, bên ngoài PTN Các chất ăn mòn: đựng trong các dụng cụ chịu axit Các hóa chất độc: để ở tủ có khóa riêng 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 22 Các quy tắc an toàn khi làm việc trong PTN hóa học... chuyn hoc lm gim nng c hi trong khụng khớ chng hn nh khúi, khớ, bi, mự 4/ Trang b phng tin bo v cỏ nhõn cho ngi lao ng nhm ngn nga vic tip xỳc trc tip vi húa cht 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 12 Phòng chống cháy nổ Sự nguy hiểm cháy, nổ thường gặp trong PTN - Hệ thống điện, thiết bị điện trong PTN - Nguy cơ nồng độ cao các dung môi dễ cháy nổ - Sử dụng gas hóa lỏng không an toàn - Do sắp xếp bảo... đến khi có người tiếp nhận thông tin của bạn 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 19 Bảo quản hóa chất trong PTN hóa học Hóa chất trong PTN được sắp xếp theo tính chất nguy hiểm của chúng chứ không theo vần A, B, C! Tại sao? 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 20 Bảo quản hóa chất trong PTN hóa học Axit axetic + axetaldehyt Kali clorat + Kali pemangnanat + kali hiđrosulphat Copper (II) sulphide + cadimi... (axit, kiềm, bạc nitrat, phenol vv) 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 17 Các biện pháp sơ cứu Xử lí: Bỏng do axit : ngâm vết bỏng trong dòng nư ớc lạnh, rửa bằng dung dịch NaHCO3 Trong khi sơ cứu, những trường hợp bị thư ơng nặng cần gọi cấp cứu khẩn cấp, điện thoại 115 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 18 Gọi cấp cứu Nơi xảy ra tai nạn Tên bạn là gì, cơ quan, đơn vị nào Điều gì đã xảy ra Bao nhiêu... không an toàn - Do sắp xếp bảo quản hóa chất không đúng quy định - Đa số các PTN không đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 13 Cháy và phân loại Điều kiện cần và đủ của cháy là gì? - Vật liệu cháy - Đủ oxi - Nguồn nhiệt Thiếu một trong ba điều kiện trên không xảy ra cháy 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 14 Cháy và phân loại (EU) Nhóm A: cháy các chất hữu cơ rắn như gỗ,.. .An toàn tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 11 Các nguyên tắc kiểm soát hóa chất 1/ Thay th: Loi b cỏc cht hoc cỏc quỏ trỡnh c hi, nguy him hoc thay th chỳng bng th khỏc ớt nguy him hn hoc khụng cũn nguy him na 2/ Quy nh khong cỏch hoc che chn gia ngi lao ng v húa cht nhm ngn cỏch mi nguy c liờn quan ti húa cht i vi ngi lao ng 3/ Thụng... Al, vv Cách phân loại của US chỉ khác nhóm C cháy do chập điện, cháy máy vi tính và các thiết bị điện 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 15 Các biện pháp sơ cứu Hầu hết các tổn thương ở PTN là: Đứt tay, chảy máu Bỏng do nhiệt Bỏng do hóa chất (axit, kiềm, bạc nitrat, phenol vv) 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ 16 Các biện pháp sơ cứu Xử lí: - Đứt tay, chảy máu dùng băng để cầm máu - Bỏng do . An toàn phòng thí nghiệm Hoá học An toàn phòng thí nghiệm Hoá học 1 1 07/18/13 07/18/13 An toµn trong phßng thÝ An toµn trong phßng thÝ. 07/18/13 An toàn phòng thí nghiệm Hoá học 11 An toµn tiÕp xóc víi hãa chÊt An toµn tiÕp xóc víi hãa chÊt nguy hiÓm nguy hiÓm 07/18/13 An toàn phòng thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM, AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM, AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay