duy trì chế độ sở hữu toàn dân về đất đai

11 466 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2017, 09:45

MỞ ĐẦUTrong suốt thời gian qua, bất chấp mọi cố gắng của các nhà làm luật các vấn đề liên quan đến sở hữu toàn dân và sở hữu về đất đai vẫn chưa được giải quyết. Hơn một nửa thế kỉ qua. Việc xây dựng pháp luật ở nước ta đều đã xoay quanh khái niệm này và trên thực tế đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản nổi bật. Nhóm em xin chọn đề tài: “trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, duy trì và bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai mà nhà nước là đại diện chủ sở hữu là cần thiết và tấtt yếu. Tuy nhiên, pháp luật cần phải tiếp tục có những chế định mới hoặc sửa đổi, bổ sug các quy định của pháp luật hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế chế độ sở hữu này trong thời gian tới. Bằng kiến thức đã học và tích lũy, anh(chị) hãy làm sáng tỏ nhận định nêu trên.” MỞ ĐẦU Trong suốt thời gian qua, bất chấp cố gắng nhà làm luật vấn đề liên quan đến sở hữu toàn dân sở hữu đất đai chưa giải Hơn nửa kỉ qua Việc xây dựng pháp luật nước ta xoay quanh khái niệm thực tế đạt nhiều thành tựu bật Nhóm em xin chọn đề tài: “trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nay, trì bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân đất đai mà nhà nước đại diện chủ sở hữu cần thiết tấtt yếu Tuy nhiên, pháp luật cần phải tiếp tục có chế định sửa đổi, bổ sug quy định pháp luật hành nhằm nâng cao hiệu thực thi thực tế chế độ sở hữu thời gian tới Bằng kiến thức học tích lũy, anh(chị) làm sáng tỏ nhận định nêu trên.” NỘI DUNG I Cơ sở lý luận 1.Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1.1 Khái niệm Nền kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa người kinh tế vận hành đầy đủ,đồng theo quy luật kinh tế thị trường,đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước.Đó kinh tế thị trường đại hội nhập quốc tế, có tham gia quản lí nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo,nhằm mục tiêu dân giàu,nước mạnh,dân chủ ,công bằng,văn minh.Là kinh tế phát huy đầy đủ vai trò làm chủ nhân dân,thực hiệ tiến công xã hội bước sách phát triển 1.2 Đặc trưng Thứ kinh tế hỗn hợp,nghĩa vừa vận hành theo chế thị trường, vừa có điều tiết nhà nước Thứ hai kinh tế đa dạng hình thức sở hữu Khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế,kinh tế nhà nước kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế.Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Thứ ba kinh tế phát triển nhanh,hiệu quả,bền vững chủ động hội nhập kinh tế Thứ tư, việc phân phối thực chủ yếu theo kết lao động theo hiệu kinh tế,đồng thời theo mức đóng góp vốn Cuối cùng,các tổ chức trị xã hội,tổ chức xã hội nghề nghiệp nhân dân khuyến khích tham gia vào phát triển kinh tế Chế độ sở hữu toàn dân đất đai 2.1 Khái niệm chế độ sở hữu toàn dân đất đai Chế độ sở hữu toàn dân đất đai khái niệm pháp lý gồm tổng hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ sở hữu đất đai xác nhận, quy định bảo vệ quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước việc chiếm hữu, sử dụng định đoạt đất đai 2.2 lược trình phát triển, củng cố hoàn thiện chế độ sở hữu toàn dân đất đai Khái niệm sở hữu toàn dân đất đai đời lần với quy định Hiên pháp năm 1980: “Đất đai Nhà nước thuộc sở hữu toàn dân” (Điều 19) Với quy định này, Nhà nước thừa nhận tồn hình thức sở hữu nhất: Sở hữu toàn dân đất đai Trong thời kỳ này, pháp luật nghiêm cấm hành vi mua, bán, lấn chiễm đất đai, phát canh thu tô hình thức Việc sử dụng đất đai bị “đóng khung” quan hệ giao đất - thu hồi đất người sử dụng đất với Nhà nước Người sử dụng đất không quyền chuyển nhượng đất đai cho người khác không nhu cầu sử dụng Hậu người nông dân không thiết tha, gắn bó với mảnh đất họ sử dụng Cơ chế giao khoán ruộng đất cho hộ gia đình sử dụng sản xuất nông nghiệp theo Nghị 10/NQTW Bộ trị Ban chấp hành trung ương Đảng ngày 05/4/1988 bước “cởi trói” giải phóng lực sản xuất cho người nông dânchế khoán đem lại hiệu kinh tế vô to lớn, làm thay đổi sâu sắc mặt nông nghiệp Việt Nam Người nông dân phấn khởi, yên tâm gắn bó lâu dài với đất đai Tiếp đó, để phát huy mạnh mẽ thành mà chế khoán 10 mang lại, Luật đất đai năm 1993 thức ghi nhận quyến sử dụng đất ổn định, lâu dài hộ gia đình, cá nhân cho phép họ chuyển quyền sử dụng đất thời hạn sử dụng Với quy định Luật đất đai năm 1993, khái niệm sở hữu đất đai nước ta mang ý nghĩa mới: đất đai thuộc sở hữu toàn dân; quyền sử dụng đất thuộc người sử dụng đất Việc tách quyền sử dụng đất khỏi quyền sở hữu đất đai góp phần làm phong phú thêm lý luận quyền sở hữu Trong điều kiện sản xuất hàng hóa phát triển, chủ sở hữu tự thực quyền sở hữu chuyển giao số quyền cho người khác thực sở quy định pháp luật làm tăng tính động cho chủ sở hữu đất đai Tuy nhiên, để quyền sử dụng đất thật trở thành quyền tài sản thuộc sở hữu tư người sử dụng đất Nhà nước cần xác lập thực chế bảo đảm đồng thông qua số giải pháp sau: nhanh chóng thực giải dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng nhằm xác lập mặt pháp lý quyền sử dụng đất hợp pháp; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành quản lý sử dụng đất đai góp phần thúc đẩy giao dịch sử dụng đất phát triển; xác lập quản lý tốt thị trường bất động sản có tổ chức; đổi sách tài đất đai chế độ quản lý nhà nước đất đai, tách bạch rạch ròi quyền quản lý hành đất đai với quyền quản lý hoạt động kinh doanh đất đai, pháp luật cần ghi nhận bảo hộ quyền sử dụng đất với tư cách quyền tài sản Mặc dù quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân song Luật đất đai năm 1993 chưa xác định rõ vai trò Nhà nước quan hệ sở hữu đất đai mà quy định toàn dân chủ sở hữu đất đai Hơn nữa, Nhà nước với tư cách người đại diện cho toàn dân không pháp luật xác định rõ có phải người có quyền sở hữu đất hay không Hậu đất đai không quản lý chặt chẽ, sử dụng không mục đích, lãng phí, hiệu quản; thị trường bất động sản nói chung thi trường chuyển quyền sử dụng đất nói riêng vận hành nằm dự kiểm soát Nhà nước gây tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế Khắc phục khiếm khuyết này, Luật đất đai 2003 sửa đổi, bổ sung quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu Tuy nhiên, Luật đất đai năm 2003 đề cập vai trò Nhà nước thực quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai thống quản lý đất đai Để hoàn thiện vai trò đại diện chủ sở hữu thống quản lý đất đai Nhà nước thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công đổi hội nhập quốc tế Cần xác định rõ cấu trúc đại diện chủ sở hữu Cần chế định rõ quyền hạn, nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu Cần phân định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quan Nhà nước việc thực chức đại diện chủ sở hữu tách biệt với thực chức quản lý nhà nước đất đai quan nhà nước Phải pháp luật hóa việc quy định vai trò Nhà nước người đại diện chủ sở hữu tối cao người thống quản lý toàn đất đai Xác định đề cao vai trò tổ chức, hộ gia đình cá nhân người sử dụng đất cụ thể tham gia vài quan hệ sở hữu có nhiều quyền lợi lợi ích hợp pháp nhà nước bảo hộ Xác định rõ mối quan hệ Nhà nước người sử dụng đất kinh tế thị trường nay, chỉnh thể thống II Vấn đề củng cố hoàn thiện chế độ sở hữu Thực trạng vấn đề đất đai thuộc sở hữu toàn dân kinh tế thị trường Mặc dù nay, kinh tế nước ta kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với tồn nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế, song thực đa hình thức sở hữu đất đai Quá trình phát triển kinh tế thị trường dẫn đến nhu cầu tư nhân hóa quyền sử dụng phận đất đai, điều tác động làm biến dạng chế độ sở hữu toàn dân đất đai Trong chế độ sở hữu toàn dân đất đai trình phát triển kinh tế thị trường, chủ thể sở hữu đất đai luôn tách rời khỏi người sử dụng đất Nhà nước đại diện chủ sở hữu, cố gắng trì quyền sở hữu cách can thiệp vào trình sử dụng, định đoạt đất đai Tuy nhiên, vấn đề đặt can thiệp cách chủ động Nhà nước bị hạn chế yếu tố thị trường, từ làm phá vỡ quy hoạch kế hoạch chủ động Nhà nước đất đai, buộc quan quản lý nhà nước phải thường xuyên thay đổi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ban hành, làm cho sách đất đai bất ổn, gây khó khăn cho đối tượng giao quyền sử dụng đất Việc lạm dụng quyền hạn quản lý đất đai địa phương thường xảy lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất; thu hồi quyền sử dụng đất người dân, để xây dựng dự án công nghiệp thương mại Việc nhận thức vận dụng không chế độ sở hữu toàn dân đất đai thời gian qua dẫn đến lãng phí đất đai, gây thiệt hại cho người sử dụng đất, đồng thời nảy sinh tiêu cực, mâu thuẫn gay gắt lĩnh vực Từ dẫn đến hoài nghi chế độ sở hữu toàn dân đất đai, nảy sinh ý kiến đòi hỏi phải thay đổi chế độ sở hữu toàn dân đất đai Trong thời gian qua, nước ta nảy sinh số tiêu cực, hạn chế quản lý, sử dụng đất đai, song hạn chế, tiêu cực chất chế độ sở hữu toàn dân đất đai gây Những hạn chế, tiêu cực mặt, yếu quản lý đất đai Nhà nước ta, sách đất đai thay đổi qua nhiều thời kỳ, đến nay, chủ trương, sách, pháp luật đất đai số nội dung chưa đủ rõ, chưa phù hợp; tổ chức máy, lực đội ngũ cán quản lý đất đai không hạn chế, yếu kém, phận lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, tham nhũng; mặt khác, nước ta trải qua nhiều thời kỳ, giai đoạn lịch sử khác nhau, đất đai có nguồn gốc phức tạp Cơ chế, sách pháp luật đất đai không ổn định nhiều mâu thuẫn, chồng chéo Chế định sở hữu toàn dân đất đai chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đất nước trình thực công nghiệp hóa, đại hóa thể hiện:Nước ta có 70% nông dân nông thôn Tỷ trọng nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao kinh tế Nhưng pháp luật đất đai nước ta thập kỷ qua có nhiều biến động dẫn đến khiếu nại, tranh chấp đất đai ngày tăng, chiếm 70% số vụ khiếu kiện, nhiều nơi trở thành điểm nóng Lẽ đất đai nông nghiệp phải tạo nên phát triển ổn định, bền vững cho đất nước Sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng, củng cố hoàn thiện sở hữu toàn dân đất đai nước ta Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân làm chủ; tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức Việc xác lập trì chế độ sở hữu toàn dân đất đai vào thời điểm cần thiết dựa lịch sử, yếu tố khách quan chủ quan nước ta điển hình là: Thứ nhất, xuất phát từ lập trường “Tất quyền lực thuộc nhân dân”, nhân dân phải chủ sở hữu đất đai Đất đai thành nghiệp giữ nước dựng nước lâu dài dân tộc, số người có quyền độc chiếm sở hữu Đất đai quốc gia, dân tộc phải thuộc sở hữu chung toàn dân sử dụng phục vụ cho mục đích chung toàn dân tộc, nhân dân Thứ hai, sở hữu toàn dân tạo điều kiện để người lao động có điều kiện tiếp cận đất đai tự Xã hội chủ nghĩa dựa tảng coi trọng lao động, lao động tạo xã hội loài người, tạo cải tạo sống ngày tốt cho người theo nghĩa nhân văn Chính lao động vinh quang, không lao động mà sử dụng cải cách bất hợp pháp người khác làm phi đạo đức Thứ ba, sở hữu toàn dân đất đai cho ta chế để người lao động có quyền hưởng lợi ích từ đất đai cách có lợi hơn, công bình đẳng Bởi sở hữu toàn dân sở hữu chung người Việt Nam, hiểu theo nghĩa người Việt Nam công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thứ tư, sở hữu toàn dân sở hữu nhà nước đất đai Sở hữu toàn dân đất đai sở hữu chung toàn dân, có phân chia việc thực hành quyền sở hữu người sử dụng đất Nhà nước Bản chất chế phân chia cách hợp lý quyền chủ sở hữu đất đai người dân Nhà nước, quan nhà nước cấp Thứ năm, sở hữu toàn dân đất đai đem lại nhiều lợi ích phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể Việt Nam Chế độ sở hữu toàn dân đem lại nhiều lợi ích phù hợp với đặc thù nước ta Chế độ sở hữu toàn dân nhấn mạnh quyền người dân sử dụng quyền để giải vấn đề bất đồng sử dụng phân chia lợi ích từ đất Bởi vì, với chế độ pháp quyền xã hội chủ nghĩa, người dân có quyền xây dựng Hiến pháp quy định cung cách sống chung quyền hạn Nhà nước xã hội Với việc quy định chế độ sở hữu toàn dân đất đai Hiếp pháp, đa số công dân bị bất lợi phân chia lợi ích từ đất đai, họ yêu cầu Nhà nước sửa Luật Đất đai phục vụ mục đích chung công dân, sửa chữa công phân phối lợi ích từ đất đai chế thị trường đem lại Nếu Hiến pháp tuyên bố sở hữu tư nhân đất đai nhân danh quyền chủ sở hữu, phận nhỏ dânsở hữu nhiều đất đai không cho phép đa số lại thay đổi chế độ phân phối lợi ích từ đất đai Thứ sáu, thừa nhận sở hữu tư nhân đất đai cho phép người nước thỏa thuận mua bán đất với tư nhân, nguy nước từ hệ lụy kinh tế thị trường thành thực thành đấu tranh kiên cường để giành độc lập dân tộc ta có nguy bị triệt tiêu lực đồng tiền 3.Đổi quan hệ sở hữu toàn dân đất đai điều kiện kinh tế thị trường 3.1 Định hướng việc đổi quan hệ sở hữu toàn dân đất đai điều kiện kinh tế thị trường Trên sở phân tích hạn chế việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân đất đai thời gian vừa qua vào đường lối, chủ trương, sách Đảng nhà nước lĩnh vực đất đai xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn quản lý sử dụng đất đai nước ta nay, việc đổi quan hệ sở hữu toàn dân đất đai điều kiện kinh tế thị trường nước ta dựa định hướng sau đây: Thứ nhất, cần xác định rõ ràng hơn, cụ thể người chủ sở hữu toàn dân đất đai thông qua việc làm rõ vai trò Nhà nước Theo đó, Nhà nước chủ sở hữu đất đai người đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai Thứ hai, việc củng cố hoàn thiện quan hệ sở hữu toàn dân đất đai phải bảo đảm quyền quản lý tập trung, thống Nhà nước toàn vốn đất đai phạm vi nước Thứ ba, mở rộng quyền người sử dụng đất nhằm khuyến khích tạo điều kiện để họ gắn bó chặt chẽ, lâu dài với đất đai; sở khuyến khích người sử dụng đất đầu tư bồi bổ, cải tạo để nâng cao hiệu sử dụng đất; đồng thời, tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ họ việc bảo vệ đất đai Thứ tư, xác lập khung pháp lý đồng nhằm đưa quan hệ đất đai vận động theo quy luật khách quan kinh tế thị trường Hay nói cách khác, việc đổi quan hệ sở hữu toàn dân đất đai phải hướng tới việc xây dựng quản lý tốt thị trường bất động sản có tổ chức nước ta 3.2.Sự lựa chọn phương thức đổi quan hệ sở hữu toàn dân đất đai Nhà nước Việt Nam Khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường, nước ta xuất nhiều quan điểm khác đổi quan hệ sở hữu đất đai dựa đòi hỏi khách quan công tác quản lý, sử dụng đất đai điều kiện kinh tế thị trường đồng thời để khắc phục tình trạng không xác định cụ thể, rõ ràng người chủ sở hữu đất đai Trên sở xem xét, cân nhắc, đánh giá quan điểm khác đổi quan hệ sở hữu đất đai dựa thực tế sử dụng đất vào chủ trương, đường lối đổi Đảng lĩnh vực đất đai, Nhà nước ta lựa chọn phương thức đổi quan hệ sở hữu toàn dân đai điều kiện kinh tế thị trường với nội dung cụ thể sau: Khẳng định quán đất đai thuộc sở hữu toàn dân xác định rõ vị trí vai trò Nhà nước người đại diện chủ sở hữu đất đai thực việc thống quản lý toàn đất đai; Phân biệt rõ chức quản lý Nhà nước đất đai với chức quản lý hoạt động kinh doanh đất đai; Đổi sách tài đất đai, Nhà nước thực việc định giá đất thực việc điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất đai không đầu tư người sử dụng đất mang lại…; Phân biệt rõ vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai Nhà nước với chức thống quản lý đất đai Nhà nước; Mở rộng quyền người sử dụng đất, bước tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước tham gia vào thị trường bất động sản; Xác lập sở pháp lý cho việc đời thị trường quyền sử dụng đất có tổ chức, thực việc đấu thầu dự án có sử dụng đất đấu giá quyền sử dụng đất đôi với cảỉ cách mạnh mẽ thủ tục hành đất đai theo hướng dân chủ, bình đẳng, công khai minh bạch… 3.3.Thể chế hoá việc đổi quan hệ sở hữu toàn dân đất đai Luật đất đai 2013 Như đề cập trên, nội dung việc đổi quan hệ sở hữu toàn dân đất đai điều kiện kinh tế thị trường nước ta việc xác định cụ thể vị trí, vai trò Nhà nước người đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai phương thức thực vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai Nhà nước Vấn đề thể chế hoá Luật đất đai 2013, cụ thể: Vai trò Nhà nước với tư cách người đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai Luật đất đai 2013 ban hành có quy định cụ thể vai trò Nhà nước lĩnh vực sở hữu đất đai Những quy định ghóp phần hoàn thiện chế độ sở hữu toàn dân đất đai kinh tế thị trường nước ta Cụ thể: Thứ nhất, bên cạnh việc tiếp tục khẳng định quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân Đồng thời bổ sung quy định quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai Nhà nước với trách nhiệm quản lý đất đai Nhà nước Thứ hai, Không xác định rõ vai trò người đại diện chủ sở hữu Luật đất đai 2013 quy định cụ thể cho Nhà nước thực quyền định đoạt đất đai thông qua biện pháp như: i) Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; ii) Quyết định mục đích sử dụng đất … Thứ ba, với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai, Nhà nước định sách tài đất đai, cụ thể: - Quyết định sách thu, chi tài chính; - Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không đầu tư cua người sử dụng đất mang lại thông qua sách thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đầu tư sở hạ tầng sách hỗ trợ cho người có đất thu hồi Thứ tư, Luật đất đai 2013 phân biệt rõ ràng, rành mạch quyền đại diện chủ sở hữu đất với trách nhiệm Nhà nước đất đai ghi nhận Luật đất đai 2013 Việc phân biệt rõ quyền đại diện chủ sở hữu đất đai với trách nhiệm Nhà nước đất đai có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn nhằm tăng cường trách nhiệm, vai trò Nhà nước nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước đất đai giai đoạn Thực quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai Quy định việc Nhà nước thực quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai Luật đất đai 2013 thể chế hoá quy định Hiến pháp năm 2013 quyền sử dụng đất pháp luật bảo hộ (Khoản Điều 54) Bên cạnh hình thức giám sát gián tiếp thông qua quan đại dịên (Quốc hội, HĐND cấp) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên, Luật đất đai 2013 bổ sung quy định quyền giám sát trực tiếp công dân việc quản lý, sử dụng đất đai (Điều 199) KẾT LUẬN Trước đòi hỏi quy luật phát triển khách quan, phải không ngừng củng cố hoàn thiện chế độ sở hữu toàn dân đất đai Đó yếu tố định đặc thù kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đây vấn đề có tính chiến lược nhằm phát huy sức mạnh toàn dân ta công xây dựng xã hội chủ nghĩa nước ta nhằm phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Hơn nhà nước xã hội chủ nghĩa nhân dân lập nên, đại diện cho nhân dân thực quyền sở hữu chế độ sở hữu toàn dân đất đai tất yếu phải quy định bảo vệ luật đất đai đạo luật văn khác có liên quan ... hội nghề nghiệp nhân dân khuyến khích tham gia vào phát triển kinh tế Chế độ sở hữu toàn dân đất đai 2.1 Khái niệm chế độ sở hữu toàn dân đất đai Chế độ sở hữu toàn dân đất đai khái niệm pháp lý... sở hữu đất đai Quá trình phát triển kinh tế thị trường dẫn đến nhu cầu tư nhân hóa quyền sử dụng phận đất đai, điều tác động làm biến dạng chế độ sở hữu toàn dân đất đai Trong chế độ sở hữu toàn. .. sở hữu toàn dân sở hữu chung người Việt Nam, hiểu theo nghĩa người Việt Nam công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thứ tư, sở hữu toàn dân sở hữu nhà nước đất đai Sở hữu toàn dân đất
- Xem thêm -

Xem thêm: duy trì chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, duy trì chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, duy trì chế độ sở hữu toàn dân về đất đai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn