Tinh huong sai pham ve thue

138 205 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 23:59

SAI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN PHÁP LUẬT HÓA ĐƠN TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT KẾ TOÁN CHỨNG TỪ - HÓA ĐƠN LÀ KHÂU ĐẦU TIÊN VÀ RẤT QUAN TRỌNG CỦA QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ KHAI THUẾ TÌNH HUỐNG 1: LẬP HÓA ĐƠN HĐ DỊCH VỤ - Pháp luật hóa đơn: + Thời điểm xuất hóa đơn hoạt động cung ứng dịch vụ thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua thời điểm thời điểm thu tiền + Thời điểm xuất hóa đơn hoạt động cho thuê tài sản thời điểm hoàn thành hoạt động cho thuê tài sản, trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều kỳ phải xuất hóa đơn tương với số tiền nhận trước - Sai phạm: + Không lập hóa đơn nhận tiền (dịch vụ) + Không lập hóa đơn nhận tiền trước tiền thuê TS cho nhiều kỳ Lưu ý: Tiền phạt HĐ, tiền đặt cọc thực hiên TÌNH HUỐNG 2: LẬP HÓA ĐƠN HĐ XÂY DỰNG - Pháp luật hóa đơn: + CS XD có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực dài, việc toán tiền thực theo tiến độ theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn toán khối lượng xây lắp bàn giao + Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành lập hóa đơn toán giá trị công trình duyệt toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải toán lập Hđ, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải toán TÌNH HUỐNG 2: LẬP HÓA ĐƠN HĐ XÂY DỰNG - Sai phạm: + Lập hóa đơn thời điểm nhận tiền tạm ứng theo HĐ thời điểm toán theo tiến độ kế hoạch hoạt động xây dựng, công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt chưa hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao + Không Lập hóa đơn khối lượng xây lắp bàn giao + Không lập hóa đơn, kê khai thuế phần giá trị chưa toán chưa hết thời hạn bảo hành theo HĐ TÌNH HUỐNG 3: LẬP HÓA ĐƠN HĐ BĐS - Pháp luật hóa đơn: + Lập hóa đơn bàn giao BĐS + Trường hợp tổ chức KD BĐS, xây dựng sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực thu tiền theo tiến độ thực dự án tiến độ thu tiền ghi HĐ ngày lập hóa đơn ngày thu tiền - Sai phạm: + Không lập hóa đơn thu tiền theo tiến độ + Không lập hóa đơn bàn giao BĐS TÌNH HUỐNG 4: HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP HÓA ĐƠN GIẢ HÓA ĐƠN CHƯA CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP HÓA ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG 4: HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP - Sai phạm: + Sử dụng hóa đơn chưa hoàn thành việc thông báo phát hành (trừ trường hợp người bán có hành vi không lập TB phát hành hóa đơn trước hóa đơn đưa vào SD chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định) +Sử dụng hóa đơn tổ chức, CN ngưng sử dụng MST (còn gọi đóng MST) + Sử dụng hóa đơn giả GỈAI PHÁP PHÒNG NGỪA SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP DN tra cứu cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (http://www.gdt.gov.vn); tra cứu cổng thông tin điện tử Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (http://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal) để tra cứu thông tin liên quan đến hóa đơn trạng thái người nộp thuế: - Tra cứu thông tin hóa đơn: thông báo phát hành hóa đơn; thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng; danh mục nhà in,cung ứng phần mềm; hóa đơn có mã xác thực TÌNH HUỐNG 46: DỰ PHÒNG ĐẦU TƯ VÀO ĐƠN VỊ KHÁC (TK 229) - Pháp luật kế toán: + Căn cứ: / Đầu tư vào công ty me: BCTCHN / DN độc lập: BCTC bên nhận đầu tư + Tại thời điểm lập BCTC / Bổ sung CL thiếu vào CPTC / Hoàn nhập CL dư ghi giảm CPTC + Xóa nợ:theo dõi hệ thống quản trị DN; TM BCTC; đòi ghi tăng TN Khác - Pháp luật thuế: +Thực theo TT 228/2009/TT-BTC & TT 89/2103/TTBTC; - Sai phạm: + Xác định không số vốn chủ sở hữu thực có; + Không hoàn nhập theo quy định MỨC TRÍCH DỰ PHÒNG Tổng vốn đầu Vốn chủ sở Mức trích dự phòng tư thực tế thực có x cho khoản đầu = bên - hữu tổ chức tư tài tổ chức kinh tế kinh tế Số vốn đầu tư bên Tổng vốn đầu tư thực tế bên tổ chức kinh tế - Tổng vốn đầu tư thực tế bên tổ chức kinh tế xác định theo mã số 411(vốn góp CSH) & 412 (thặng dư VCP) thể BCĐKTQĐ15/2006/QĐ-BTC, QĐ 48/2006/QĐ-BTC & TT 200/2014/TT-BTC); mã số 411 & 412 thể BCTHTC mẫu B01a - DNN - TT 133/2016/TTBTC; mã số 511 & 512 thể BCTHTC mẫu B01b - DNN - TT 133/2016/TT-BTC - Vốn chủ sở hữu thực có tổ chức kinh tế xác định theo mã số 410 (tổng nguồn vốn CSH quỹ thuộc vốn CSH - không tính Quỹ PTKH&CN, Quỹ khen thưởng, phúc lợi, sau bù trừ P chưa PP) thể BCĐKT-QĐ15/2006/QĐ-BTC, QĐ 48/2006/QĐ-BTC & TT 200/2014/TT-BTC; mã số 400 thể BCTHTC mẫu B01a – DNN - TT 133/2016/TT-BTC; mã số 500 thể BCTHTC mẫu B01b – DNN - TT 133/2016/TT-BTC; TÌNH HUỐNG 47: DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI (TK 229) - Pháp luật kế toán: + Căn cứ: thời gian hạn HĐ mua bán ban đầu (không tính đến việc gia hạn nợ) + Tại thời điểm lập BCTC / Bổ sung CL thiếu vào CPTC / Hoàn nhập CL dư ghi giảm CPTC + Điều kiện: Lỗ - có khả vốn; suy giảm giá trị đầu tư - Pháp luật thuế: thực theo TT 228/2009/TT-BTC & văn hướng dẫn BTC - Sai phạm: + Không có hồ sơ xác nhận nợ; + Tính vào CP trừ khoản nợ khó đòi thuộc thu nhập miễn thuế (nợ khó đòi khoản phân phối lợi nhuận sau thuế hạch toán vào TK 515 điều chỉnh vào thu nhập miễn thuế TK QTT TNDN) + Không hoàn nhập theo quy định MỨC TRÍCH DỰ PHÒNG - Đối với nợ phải thu hạn toán, mức trích lập dự phòng sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên - Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án chết… DN dự kiến mức tổn thất không thu hồi để trích lập dự phòng - Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, DN tổng hợp toàn khoản dự phòng khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm hạch toán vào chi phí quản lý DN TÌNH HUỐNG 48: DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO (TK 229) - Pháp luật kế toán: + Điều kiện: suy giảm giá trị thực so với giá gốc + Tại thời điểm lập BCTC / Bổ sung CL thiếu vào CPTC / Hoàn nhập CL dư ghi giảm CPTC + Lập riêng cho loại + Không lập dự phòng cho HTK: / Hàng ký HĐ tiêu thụ chưa giao hàng / Có chứng chắn khách hàng không từ bỏ thực HĐ - Pháp luật thuế: thực theo TT 228/2009/TT-BTC & văn hướng dẫn BTC TÌNH HUỐNG 48: DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO (TK 229) - Sai phạm: + Không có chứng xác định giá trị thực được; + Thời điểm xác định giá trị thực không quy định TT 228/2009/TT-BTC (cuối kỳ kế toán) + Lập dự phòng trường hợp hàng ký HĐ tiêu thụ chưa giao hàng có chứng chắn khách hàng không từ bỏ thực HĐ; + Không lập dự phòng trường hợp hàng hạn sử dụng, thay đổi trình sinh hóa tư nhiên chưa tiêu hủy; + Không hoàn nhập theo quy định TÌNH HUỐNG 49: CÔNG TÁC PHÍ - Sai phạm: + Mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh DN vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (trường hợp không thu hồi thẻ lên máy bay thay văn cử người lao động công tác) + Không đáp ứng ĐK Chứng từ toán không dùng tiền mặt, bao gồm trường hợp quy chế tài quy chế nội DN cho phép người lao động phép toán khoản mua vé máy bay thẻ ngân hàng CN chủ thẻ khoản chi sau DN toán lại cho người lao động HỒ SƠ - CHỨNG TỪ MUA VÉ MÁY BAY QUA WEBSITE TM ĐIỆN TỬ CHỨNG TỪ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT (TK PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI CQT - TRƯỚC 15/12/2016) Trường hợp toán thẻ NH CN; kèm theo VB cử công tác, Quy chế tài quy chế nội cho phép NLĐ toán khoản công tác phí, mua vé máy bay thẻ NH CN chủ thẻ DN toán lại VÉ MÁY BAY ĐIỆN TỬ (khách hàng tự in ra) BOARDING PASS; HOẶC QĐ HOẶC VB CỬ ĐI CÔNG TÁC (TRƯỜNG HỢP KHÔNG THU HỒI ĐƯỢC BOARDING PASS) HỒ SƠ - CHỨNG TỪ MUA VÉ MÁY BAY CHỨNG TỪ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT (TỪ 20 TRIỆU TRỞ LÊN) (TK PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI CQT - TRƯỚC 15/12/2016) HÓA ĐƠN Trường hợp toán thẻ NH CN; kèm theo VB cử công tác, Quy chế tài quy chế nội cho phép NLĐ toán khoản công tác phí, mua vé máy bay thẻ NH CN chủ thẻ DN toán lại TÌNH HUỐNG 49: CÔNG TÁC PHÍ -Sai phạm: + CP công tác không phục vụ cho hoạt động kinh doanh + CP công tác hóa đơn, chứng từ hợp pháp + CP công tác không đáp ứng ĐK chứng từ toán không dùng tiền mặt, bao gồm trường hợp quy chế tài quy chế nội DN cho phép người lao động phép toán khoản CP công tác thẻ ngân hàng CN chủ thẻ khoản chi sau DN toán lại cho người lao động + CP khoán công tác quy chế CÔNG TÁC PHÍ Chi phụ cấp cho người lao động công tác, chi phí lại tiền thuê chỗ cho người lao động công tác Chi khoán tiền lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động công tác HÓA ĐƠN - CHỨNG TỪ QUY CHẾ TÀI CHÍNH; QUY CHẾ THƯỞNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT (TỪ 20 TRIỆU TRỞ LÊN) (TK PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI CQT TRƯỚC 15/12/2016) Trước 2015: theo quy định BTC cán công chức, viên chức NN Từ 2014 (CV 3819/TCT-CS 06/9/2014): Trường hợp toán từ 20 triệu trở lên thẻ NH CN; kèm theo VB cử công tác, Quy chế tài quy chế nội cho phép NLĐ toán khoản công tác phí, mua vé máy bay thẻ NH CN chủ thẻ DN toán lại TÌNH HUỐNG 50: CHI PHÍ PHÚC LỢI - Sai phạm: + CP phúc lợi vượt mức khống chế + DN tính khoản tiền mua BH nhân thọ TL tháng 13/tiền thưởng vào CP phúc lợi để xác định mức khống chế + CP phúc lợi hóa đơn, chứng từ hợp pháp + Xác định sai quỹ lương làm không chế (tính phần chi lương năm trước không tính phần chi lương năm tính thuế chi vào Quý năm sau)/sai lương BQ (chia 13 tháng) + DN hạch toán CP phúc lợi vào quỹ phúc lợi lại tính vào CP trừ + Khấu trừ thuế GTGT CP phúc lợi không quy định CHI PHÍ PHÚC LỢI (TỪ 2014) NỘI DUNG CHI Chi đám hiếu, hỷ thân gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng người lao động có thành tích tốt học tập; chi hỗ trợ chi phí lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác (tất niên, tân niên) cho người lao động khoản chi có tính chất phúc lợi khác CHỨNG TỪ THANH TOÁN HÓA ĐƠN PHÙ HỢP VỚI DANH SÁCH LAO ĐỘNG K CHẾ MỨC MỘT THÁNG LƯƠNG BÌNH QUÂN (TỔNG QUỸ LƯƠNG: SỐ THÁNG TT HOẠT ĐỘNG) RIÊNG NĂM 2014: BH tự nguyện đáp ứng ĐK: DN thực đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động & không nợ tiền bảo hiểm bắt buộc THÔNG TIN LIÊN HỆ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ http://www.gdt.gov.vn http://tphcm.gdt.gov.vn GIẢI VƯỚNG MẮC Ths ĐÁP Nguyễn Hữu Tuyền Email: tuyenttht@gmail.com .. .SAI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN PHÁP LUẬT HÓA ĐƠN TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT KẾ TOÁN CHỨNG TỪ - HÓA ĐƠN LÀ KHÂU ĐẦU... trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều kỳ phải xuất hóa đơn tương với số tiền nhận trước - Sai phạm: + Không lập hóa đơn nhận tiền (dịch vụ) + Không lập hóa đơn nhận tiền trước tiền thuê... lập Hđ, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải toán TÌNH HUỐNG 2: LẬP HÓA ĐƠN HĐ XÂY DỰNG - Sai phạm: + Lập hóa đơn thời điểm nhận tiền tạm ứng theo HĐ thời điểm toán theo tiến độ kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tinh huong sai pham ve thue, Tinh huong sai pham ve thue, Tinh huong sai pham ve thue

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay