MỘT số BAZƠ QUAN TRỌNG lớp 9

21 106 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 22:51

Giups học sinh học hơn môn hóa lớp và cho các thầy cô và bạn đọc gia sư hiểu rõ và bài tốt nắm chắc kiến thứcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaânnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG Hóa 9.GS.Trần Văn Thiết Câu1: Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là: A Na2CO3 B KCl C NaOH D NaNO3 Câu 2: Dung dịch có độ bazơ mạnh dung dịch có giá trị pH sau: A pH = B pH = 12 C pH = 10 D pH = 14 Câu Nhóm dung dịch có pH > là: A HCl, NaOH B H2SO4, HNO3 C NaOH, Ca(OH)2 D BaCl2, NaNO3 Câu Để phân biệt hai dung dịch NaOH Ba(OH)2 đựng hai lọ nhãn ta dùng thuốc thử: A Quỳ tím B HCl C NaCl D H2SO4 Câu NaOH có tính chất vật lý sau ? A Natri hiđroxit chất rắn không màu, tan nước B Natri hiđroxit chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều nước tỏa nhiệt C Natri hiđroxit chất rắn không màu, hút ẩm mạnh không tỏa nhiệt D Natri hiđroxit chất rắn không màu, không tan nước, không tỏa nhiệt Câu ặp chất tồn dung dịch ( tác dụng với nhau) là: A Ca(OH)2 , Na2CO3 B Ca(OH)2 , NaCl C Ca(OH)2 , NaNO3 D NaOH , KNO3 Câu Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ: A Làm quỳ tím chuyển đỏ B Làm quỳ tím chuyển xanh C Làm dung dịch phenolphtalein hóa đỏ D Không làm thay đổi màu quỳ tím Câu ặp chất tồn dung dịch ( tác dụng với nhau) là: A Ca(OH)2 , Na2CO3 B Ca(OH)2 , NaCl C Ca(OH)2 , NaNO3 D NaOH , KNO3 Câu Dung dịch NaOH dung dịch KOH tính chất sau đây? A Làm đổi màu quỳ tím phenophtalein B Bị nhiệt phân hủy đun nóng tạo thành oxit bazơ nước C Tác dụng với oxit axit tạo thành muối nước D Tác dụng với axit tạo thành muối nước Câu 10 Cặp oxit phản ứng với nước nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là: A K2O, Fe2O3 B Al2O3, CuO C Na2O, K2O D ZnO, MgO Câu 11 Dãy bazơ bị phân hủy nhiệt độ cao: A Ca(OH)2, NaOH, Zn(OH)2, Fe(OH)3 B Cu(OH)2, NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2 C Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2 D Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH Câu12 Dung dịch NaOH phản ứng với tất chất dãy: A Fe(OH)3, BaCl2, CuO, HNO3 B H2SO4, SO2, CO2, FeCl2 C HNO3, HCl, CuSO4, KNO3 D Al, MgO, H3PO4, BaCl2 Câu 13 Cặp chất tồn dung dịch ( không tác dụng với nhau) là: A NaOH, KNO3 B Ca(OH)2, HCl C Ca(OH)2, Na2CO3 D NaOH, MgCl2 Câu 14 Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất chất dãy chất sau đây? A NaCl, HCl, Na2CO3, KOH B H2SO4, NaCl, KNO3, CO2 C KNO3, HCl, KOH, H2SO4 D HCl, CO2, Na2CO3, H2SO4 Câu 15 Sau làm thí nghiệm, có khí thải độc hại: HCl, H 2S, CO2, SO2 Dùng chất sau để loại bỏ chúng tốt nhất? A Muối NaCl B Nước vôi C Dung dịch HCl D Dung dịch NaNO3 Câu 16 Có ba lọ không nhãn, lọ đựng dung dịch chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl Thuốc thử để nhận biết ba chất là: A Quỳ tím dung dịch HCl B Phenolphtalein dung dịch BaCl2 C Quỳ tím dung dịch K2CO3 D Quỳ tím dung dịch NaCl Câu 17 Cặp chất phản ứng với tạo thành chất kết tủa trắng : A Ca(OH)2 Na2CO3 B NaOH Na2CO3 C KOH NaNO3 D Ca(OH)2 NaCl Câu 18 Cặp chất phản ứng với tạo dung dịch NaOH khí H2: A Na2O H2O B Na2O CO2 C Na H2O D NaOH HCl Câu 19 Cặp chất làm đục nước vôi Ca(OH)2 : A CO2, NO B CO2, SO2 C NO, CO D SO2, CO Câu 20 Khi nhỏ giọt phenophtalein vào dung dịch sau dung dịch chuyển màu hồng? A KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2 B NaOH, Al(OH)3, Ba(OH)2, Cu(OH)2 C Ca(OH)2, KOH, Zn(OH)2, Fe(OH)2 D NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 Câu 21 Dung dịch NaOH dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng với cặp chất: A HCl, H2SO4 B CO2, SO3 C Ba(NO3)2, NaCl D H3PO4, ZnCl2 Câu 22 Cho hỗn hợp 8,3 gam gồm kim loại Na Ca vào nước thu dung dịch X Để trung hòa dung dịch X cần 200ml dung dịch H2SO4 2M Tính thành phần phần % kim loại Na Ca hỗn hợp ban đầu A 52,18% 47,82% B 47,82% 52,18% C 72,29% 27,71% D 27,71% 72,29% Câu 23 Dung dịch NaOH phản ứng với tất chất dãy: A CO2, P2O5, HCl, CuCl2 B CO2, P2O5, KOH, CuCl2 C CO2, CaO, KOH, CuCl2 D CO2, P2O5, HCl, KCl Câu 24 NaOH rắn có khả hút nước mạnh nên dùng làm khô số chất NaOH làm khô khí ẩm sau đây? A H2S B H2 C CO2 D SO2 Câu 25 Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc) hấp thụ hoàn toàn 200 ml dung dịch Ca(OH)2 , thu muối CaCO Nồng độ mol dung dịch Ca(OH) cần dùng là: A 0,5M B 0,25M C 0,1M D 0,05M Câu 26 Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thu dung dịch NaOH có nồng độ là: A 18% B 16 % C 15 % D 17 % Câu 27 Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20% Sau phản ứng tạo sản phẩm số sản phẩm sau: A Muối natricacbonat nước B Muối natri hidrocacbonat C Muối natricacbonat D Muối natrihiđrocacbonat natricacbonat Câu 28 Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% dung dịch HCl 3,65% Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là: A 200g B 300g C 400g D 500g Câu 29 Hòa tan 112 g KOH vào nước lit dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu là: A 2,0M B 1,0M C 0,1M D 0,2M Câu 30 Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M dung dịch H2SO4 10% Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là: A 98 g B 89 g C 9,8 g D 8,9 g Câu 31 Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước lít dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu là: A 0,1M B 0,2 M C 0,3M D 0,4M Câu 32 Hòa tan 80 g NaOH vào nước thu dung dịch có nồng độ 1M Thể tích dung dịch NaOH là: A lít B lít C 1,5 lít D lít TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI Hóa 9.gs.Trần Văn Thiết Câu Các cặp chất tồn dung dịch (không phản ứng với nhau): CuSO HCl H SO Na SO 3 KOH NaCl MgSO BaCl A (1; 2) B (3; 4) C (2; 4) (1; 3) D Câu Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na SO ) Chất khí sinh ? A Khí hiđro B Khí oxi C Khí lưu huỳnhđioxit D Khí hiđro sunfua Câu Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết dung dịch không màu sau đây: A NaOH, Na CO , AgNO B Na CO , Na SO , KNO C KOH, AgNO , NaCl D NaOH, Na CO , NaCl 2 3 3 3 Câu Các Cặp chất sau không xảy phản ứng ? CaCl +Na CO 2 CaCO +NaCl NaOH+HCl NaOH+KCl A B C D Câu Điện phân dung dịch NaCl bão hoà, có màng ngăn hai điện cực, sản phẩm thu là: A NaOH, H , Cl B NaCl, NaClO, H , Cl C NaCl, NaClO, Cl D NaClO, H Cl 2 2 2 Câu Cho 50 g CaCO vào dung dịch HCl dư thể tích CO thu đktc là: A 11,2 lít B 1,12 lít C 2,24 lít D 22,4 lít Câu Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl , tượng quan sát là: A Có kết tủa trắng xanh B Có khí thoát C Có kết tủa đỏ nâu D Kết tủa màu trắng Câu Na CO + 2HCl 2NaCl + X +H O X là: A CO B CO C H D Cl 2 Câu Hãy cho biết muối điều chế phản ứng kim loại với dung dịch Axit H SO loãng ? A ZnSO B Na SO C CuSO D MgSO 4 Câu 10 Dung dịch chất X có pH>7 cho tác dụng với dung dịch kali sunfat( K SO ) tạo chất không tan (kết tủa) Chất X là: A BaCl B NaOH C Ba(OH) D H SO 2 Câu 11 Cặp chất sau tồn dung dịch (phản ứng với nhau) ? A NaOH, MgSO B KCl, Na SO C CaCl , NaNO D ZnSO , H SO 4 4 Câu 12 Dung dịch tác dụng với dung dịch : Fe(NO ) , CuCl là: A Dung dịch NaOH B Dung dịch HCl C Dung dịch AgNO D Dung dịch BaCl Câu 13 Nếu dùng dung dịch NaOH phân biệt dung dịch muối cặp chất sau: A Na SO Fe (SO ) B Na SO K SO C Na SO BaCl D Na CO K PO 2 4 3 4 Câu 14 Để làm dung dịch đồng nitrat Cu(NO ) có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO Ta dùng kim loại: 3 A Mg B Cu C Fe D Au Câu 15 ãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là: A Na CO , Na SO , NaCl B CaCO , Na SO , BaCl C CaCO ,BaCl , MgCl D BaCl , Na CO , Cu(NO ) 3 3 2 2 3 Câu 16 Để nhận biết lọ nhãn đựng dung dịch CuCl , FeCl , MgCl ta dùng: A Quỳ tím B Dung dịch Ba(NO ) C Dung dịch AgNO D Dung dịch KOH 3 Câu 17 Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl đển kết tủa không tạo thêm dừng lại Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi Thu chất rắn sau đây: A Cu B CuO C Cu O D Cu(OH) 2 Câu 18 Phương trình hóa học biểu diễn trình nhiệt phân muối canxi cacbonat? A B C D 2CaCO to→to→ 2CaO+CO+O 2CaCO to→to→ 3CaO+CO CaCO to→to→ CaO +CO 2CaCO to→to→ 2Ca +CO +O 3 3 2 Câu 19 Lưu huỳnh đioxit tạo thành từ phản ứng cặp chất: A Na SO +CuCl B Na SO +NaCl C K SO +HCl D K SO +HCl 2 3 Câu 20 Muối đồng (II) sunfat (CuSO ) phản ứng với dãy chất: A CO , NaOH, H SO ,Fe B H SO , AgNO , Ca(OH) , Al C NaOH, BaCl , Fe, H SO D NaOH, BaCl , Fe, Al 2 4 2 Câu 21 Cho chất CaCO , HCl, NaOH, BaCl , CuSO , có cặp chất phản ứng với ? A B C D Câu 22 Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl dư, sau phản ứng thu lượng chất kết tủa là: A 19,6 g B 9,8 g C 4,9 g D 17,4 g Câu 23 Cho a g Na CO vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu 3,36 lít khí đktc Vậy a có giá trị: A 15,9 g B 10,5 g C 34,8 g D 18,2 g Câu 24 Dãy chất sau bị nhiệt phân hủy nhiệt độ cao: A BaSO , BaCl , KOH, Na SO B AgNO , Na CO , KCl, BaSO C CaCO , Zn(OH) , KNO , KMnO D Fe(OH) , Na SO , BaSO , KCl 3 2 3 4 4 Câu 25 Hợp chất sau bị nhiệt phân hủy tạo hợp chất oxit chất khí làm đục nước vôi A Muối sunfat B Muối cacbonat không tan C Muối clorua D Muối nitrat Câu 26, Trường hợp tạo chất kết tủa trộn dung dịch sau ? A NaCl AgNO B NaCl Ba(NO ) C KNO BaCl D CaCl NaNO 3 2 Câu 27 Dung dịch tác dụng với Mg(NO ) : A AgNO B HCl C KOH D KCl Câu 28 Để làm dung dịch ZnSO có lẫn CuSO ta dùng kim loại: A Al B Cu C Fe D Zn Câu 29 Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa đem nung đến khối lượng không đổi thu m g chất rắn Giá trị m là: A 8g B 4g C 6g D 12 g Câu 32 Khi phân hủy nhiệt 14,2 g CaCO MgCO ta thu 3,36 lít CO đktc Thành phần phần trăm khối lượng CaCO MgCO hỗn hợp đầu là: 3 A 29,58% 70,42% B 70,42% 29,58% C 65% 35% D 35% 65% Câu 33 Cho 500 ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO 2M Khối lượng kết tủa thu là: A 143,5 g B 14,35 g C 157,85 g D 15,785 g Câu 34 Trộn dung dịch sau không xuất kết tủa ? A BaCl , Na SO B Na CO , Ba(OH) C BaCl , AgNO D NaCl, K SO 2 2 Câu 35 Từ Zn, dung dịch H SO loãng, CaCO , KMnO điều chế trực tiếp khí sau ? A H , CO , O B H , CO , O , SO C SO , O , H D H , O ,Cl 2 2 2 2 2 Câu 36 Trộn cặp chất sau ta thu sản phẩm NaCl ? A Dung dich Na CO dung dịch BaCl B Dung dịch NaNO CaCl C Dung dịch KCl dung dịch NaNO D Dung dịch Na SO dung dịch KCl 3 2 Câu 37 Số mol 200 gam dung dịch CuSO 32% là: A 0,4 mol B 0,2 mol C 0,3 mol D 0,25 mol Câu 38 Cho 20 gam CaCO vào 200 ml dung dịch HCl 3M Số mol chất dư sau phản ứng là: A 0,4 mol B 0,2 mol C 0,3 mol D 0,25 mol Câu 39 Trường hợp sau có phản ứng tạo sản phẩm chất kết tủa màu xanh lam? A Cho Al vào dung dịch HCl B Cho Zn vào dung dịch AgNO C Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl D Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO 3 Câu 41 Chất phản ứng với CaCO A HCl B NaOH là: C KNO D Mg Câu 42 Dãy chất tác dụng với dung dịch H SO loãng là: A Na CO , CaSO , Ba(OH) B NaHCO , Na SO , KCl C NaCl, Ca(OH) , BaCO D AgNO , K CO , Na SO 3 2 4 3 Câu 43 Cho 10,6 g Na CO vào 200 g dung dịch HCl (vừa đủ) Nồng độ % dung dịch HCl cần dùng là: A 36,5 % B 3,65 % C 1,825% D 18,25% Câu 44.C ho 1,84g hỗn hợp muối ACO BCO tác dụng hết với dung dịch HCl thu 0,672 lít CO đktc dung dịch X khối lượng muối dung dịch X là: 3 A 1,17(g) B 3,17(g) C 2,17(g) D 4,17(g) Câu 45 Cho 17,1 gam Ba(OH) vào 200 gam dung dịch H SO loãng dư Khối lượng dung dịch sau phản ứng lọc bỏ kết tủa là: A 193,8 g B 19,3 g C 18,3 g D 183,9 g Câu 46 Các muối phản ứng với dung dịch NaOH là: A MgCl , CuSO B BaCl , FeSO C K SO , ZnCl D KCl, NaNO 2 4 Câu 47 Để hòa tan hết 5,1 g M O phải dùng 43,8 g dung dịch HCl 25% Phân tử khối M O là: 2 A 160 B 102 C 103 D 106 3 Câu 48 Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl dư, sau phản ứng thu lượng chất kết tủa là: A 19,6 g B 9,8 g C 4,9 g D 17,4 g ... ml dung dịch NaOH 1M dung dịch H2SO4 10% Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là: A 98 g B 89 g C 9, 8 g D 8 ,9 g Câu 31 Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước lít dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu là: A... ứng thu lượng chất kết tủa là: A 19, 6 g B 9, 8 g C 4 ,9 g D 17,4 g Câu 23 Cho a g Na CO vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu 3,36 lít khí đktc Vậy a có giá trị: A 15 ,9 g B 10,5 g C 34,8 g D 18,2 g... dung dịch H SO loãng dư Khối lượng dung dịch sau phản ứng lọc bỏ kết tủa là: A 193 ,8 g B 19, 3 g C 18,3 g D 183 ,9 g Câu 46 Các muối phản ứng với dung dịch NaOH là: A MgCl , CuSO B BaCl , FeSO
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số BAZƠ QUAN TRỌNG lớp 9, MỘT số BAZƠ QUAN TRỌNG lớp 9, MỘT số BAZƠ QUAN TRỌNG lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay