Quy định 86 về giám sát thi hành kỷ luật trong đảng

11 102 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 22:03

... thực nhiệm vụ giám sát b) Thực giám sát thường xuyên phương pháp giám sát trực tiếp giám sát gián quy định Điều 10 Quy định c) Chi chủ yếu thực giám sát thường xuyên đảng viên 2- Giám sát theo chuyên... hoạch giám sát năm thông báo cho đối tượng giám sát b) Thành lập đoàn tổ giám sát (gọi chung đoàn giám sát) ; ban hành kế hoạch giám sát cụ thể tổ chức đảng đảng viên c) Triển khai định, kế hoạch giám. .. đường lối, nghị quy t, thị, quy định, quy chế, kết luận Đảng, pháp luật Nhà nước; thu hồi, hủy bỏ định tổ chức đảng cấp trái thẩm quy n công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng Các quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định 86 về giám sát thi hành kỷ luật trong đảng, Quy định 86 về giám sát thi hành kỷ luật trong đảng, Quy định 86 về giám sát thi hành kỷ luật trong đảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay