Quy định 86 về giám sát thi hành kỷ luật trong đảng

11 83 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 23:03

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số: 86-QĐ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017 QUY ĐỊNH GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG - Căn Điều lệ Đảng: - Căn Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII Chương VIII Điều lệ Đảng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Bộ Chính trị quy định giám sát Đảng sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Quy định quy định việc giám sát Đảng Điều Mục đích giám sát 1- Chủ động nắm tình hình đánh giá hoạt động tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; đề chủ trương, biện pháp lãnh đạo, đạo, tổ chức thực chức năng, nhiệm vụ giao; góp phần bổ sung, sửa đổi quy định Đảng pháp luật Nhà nước phù hợp với thực tiễn 2- Phát huy ưu điểm; phát hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm nguyên nhân để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm tổ chức đảng, đảng viên từ manh nha 3- Góp phần nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống Đảng; ngăn chặn suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí tiêu cực khác Điều Nguyên tắc giám sát 1- Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng lãnh đạo, đạo tổ chức thực công tác giám sát theo quy định Điều lệ Đảng quy định Đảng 2- Cấp ủy, tổ chức đảng cấp giám sát tổ chức đảng cấp đảng viên Đảng viên thực việc giám sát theo phân công tổ chức đảng có thẩm quyền 3- Tổ chức đảng đảng viên chịu giám sát Đảng 4- Việc giám sát phải chủ động, kịp thời, dân chủ, khách quan, nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định Đảng Điều Chế độ giám sát 1- Các chủ thể giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực chế độ giám sát sau: a) Lãnh đạo, đạo công tác giám sát b) Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch giám sát tổ chức đảng cấp đảng viên c) Hướng dẫn, tổ chức thực công tác giám sát thường xuyên giám sát theo chương trình, kế hoạch d) Theo dõi, đôn đốc đối tượng giám sát thực thông báo kết giám sát đ) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết tuyên truyền việc thực công tác giám sát 2- Các tổ chức đảng, đảng viên đối tượng giám sát phải chấp hành nghiêm chỉnh việc giám sát chủ thể giám sát Chương II PHẠM VI, CHỦ THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT Điều Phạm vi giám sát tổ chức đảng - Đảng ủy phận; ban thường vụ đảng ủy sở, đảng ủy sở trở lên giám sát đối tượng nội dung thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý 2- Ủy ban kiểm tra cấp giám sát đối tượng nội dung thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý cấp ủy cấp 3- Các ban cấp ủy, văn phòng cấp ủy (gọi chung quan tham mưu, giúp việc cấp ủy) giám sát đối tượng nội dung thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách 4- Chi giám sát đảng viên nội dung giám sát thuộc phạm vi lãnh đạo chi Điều Chủ thể giám sát Chi bộ, đảng ủy phận, ban thường vụ đảng ủy sở, đảng ủy sở trở lên Ban Chấp hành Trung ương; Ủy ban kiểm tra, quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp Điều Đối tượng giám sát 1- Đối tượng giám sát gồm: Chi ủy, chi bộ, đảng ủy phận, ban thường vụ đảng ủy sở, đảng ủy sở; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy từ cấp sở trở lên Bộ Chính trị; Ủy ban kiểm tra cấp; quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp; ban cán đảng, đảng đoàn; đảng viên 2- Đối tượng giám sát tổ chức đảng a) Ban Chấp hành Trung ương giám sát: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (kể Ủy viên thức ủy viên dự khuyết) Bộ Chính trị, Ban Bí thư giám sát: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quan tham mưu, giúp việc Trung ương Đảng; cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, đảng viên cán thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý b) Cấp ủy cấp giám sát: Ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy cấp từ cấp sở trở lên; Ủy ban kiểm tra cấp; cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp Ban thường vụ cấp ủy từ cấp sở trở lên giám sát: Thường trực cấp ủy (đối với ban thường vụ cấp ủy cấp sở), Ủy ban kiểm tra, quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp; cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy; cấp ủy viên cấp đảng viên cán thuộc diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp quản lý c) Ủy ban kiểm tra cấp giám sát: Chi ủy, chi bộ, đảng ủy phận; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp dưới; thường trực cấp ủy cấp từ cấp sở trở lên; quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, ban cán đảng, đảng đoàn thuộc cấp ủy cấp Trước hết giám sát tổ chức đảng cấp trực tiếp thuộc phạm vi lãnh đạo cấp ủy cấp Cấp ủy viên cấp (kể bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ), đảng viên cán thuộc diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp quản lý d) Các quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp giám sát: - Chi ủy, chi bộ, đảng ủy phận, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp dưới, thường trực cấp ủy cấp từ cấp sở trở lên; quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp Trước hết giám sát tổ chức đảng cấp trực tiếp thuộc phạm vi phân công phụ trách - Các thành viên quan đảng viên thuộc lĩnh vực phụ trách quan tham mưu, giúp việc cấp ủy đ) Chi giám sát: Đảng viên chi (kể cấp ủy viên cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý) Chương III LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC GIÁM SÁT, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁM SÁT Điều Lãnh đạo công tác giám sát Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp: 1- Triển khai, quán triệt Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn Đảng, cấp ủy cấp cấp công tác giám sát 2- Xây dựng đạo quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp cấp ủy cấp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ; phân công cấp ủy viên, quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp thực công tác giám sát Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cấp thực chương trình, kế hoạch giám sát 3- Ban hành văn theo thẩm quyền để tổ chức đảng thực nhiệm vụ giám sát để Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội, nhân dân tham gia giám sát 4- Ban hành đạo thực quy định phối hợp ủy ban kiểm tra với quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, quan tham mưu, giúp việc cấp ủy với ban cán đảng, đảng đoàn với quan liên quan 5- Nghe báo cáo đạo việc thực nhiệm vụ giám sát; giải kiến nghị tổ chức đảng cấp định kỳ sơ kết, tổng kết công tác giám sát 6- Lãnh đạo, đạo việc tuyên truyền, phổ biến công tác giám sát 7- Đề xuất với cấp có thẩm quyền vấn đề cần bổ sung, sửa đổi ban hành văn công tác giám sát Đảng Điều Nội dung giám sát 1- Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp, ban thường vụ cấp ủy từ cấp sở trở lên giám sát: a) Đối với tổ chức đảng: Việc chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, thị, quy định, định, quy chế, kết luận Đảng, cấp ủy cấp cấp mình, pháp luật Nhà nước - Việc thực nguyên tắc tổ chức, hoạt động Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác việc bảo đảm quyền đảng viên - Việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, quản lý đảng viên, đạo thực quy định điều cán bộ, đảng viên không làm; việc chấp hành quy định Đảng, Nhà nước công tác tổ chức, cán giữ mối liên hệ với quần chúng - Việc lãnh đạo, đạo thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc quản lý, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên - Việc lãnh đạo, đạo tổ chức thực cải cách hành chính, cải cách tư pháp - Việc lãnh đạo, đạo quan bảo vệ pháp luật công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án công tác bảo vệ Đảng - Việc tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, đề bạt, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán - Việc lãnh đạo, đạo giải khiếu nại, tố cáo b) Đối với đảng viên: Việc thực chức trách, nhiệm vụ giao nhiệm vụ đảng viên 2- Ủy ban kiểm tra cấp giám sát: a) Đối với tổ chức đảng: Việc lãnh đạo, đạo, tổ chức thực Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, thị, quy định, định, quy chế, kết luận Đảng, cấp ủy cấp cấp mình, pháp luật Nhà nước; việc thực phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, năm cấp ủy, tổ chức đảng lĩnh vực nội dung cấp ủy giao - Việc ban hành văn có dấu hiệu trái với chủ trương, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước b) Đối với cấp ủy viên cán diện cấp ủy cấp quản lý: Việc chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, thị, quy định, định, quy chế, kết luận Đảng, cấp ủy cấp cấp mình, pháp luật Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc giữ gìn đạo đức, lối sống; tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên thực nhiệm vụ đảng viên; việc thực chế độ kê khai công khai tài sản cán bộ, đảng viên theo quy định Đảng pháp luật Nhà nước 3- Các quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp giám sát: a) Đối với tổ chức đảng: Việc chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, thị, quy định, quy chế, kết luận Đảng, pháp luật Nhà nước; việc thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách nội dung cấp ủy giao b) Đối với đảng viên: Việc thực nhiệm vụ đảng viên 4- Chi giám sát đảng viên chi việc thực nhiệm vụ đảng viên Đối với đảng viên cấp ủy viên cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý, chi giám sát phẩm chất trị, đạo đức, lối sống việc thực nghị chi Điều 10 Phương pháp giám sát 1- Giám sát trực tiếp a) Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cấp ủy cấp, ban thường vụ cấp ủy từ cấp sở trở lên giám sát trực tiếp cách: - Thực đối thoại, chất vấn kỳ hội nghị cấp ủy - Nghe tổ chức đảng cấp trực tiếp báo cáo - Qua sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình phê bình đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy cấp - Cử thành viên cấp dự họp, hội nghị đối tượng giám sát - Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy từ cấp sở trở lên gặp gỡ, trao đổi, góp ý với đối tượng giám sát b) Ủy ban kiểm tra cấp giám sát trực tiếp cách: - Thành viên ủy ban kiểm tra dự họp cấp ủy cấp - Thành viên Ủy ban kiểm tra phụ trách cán kiểm tra thường xuyên theo dõi lĩnh vực, địa bàn, dự họp, hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy, tổ chức đảng cấp - Thành viên ủy ban kiểm tra, cán kiểm tra cấp tham gia đoàn công tác Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp - Các đồng chí thành viên ủy ban kiểm tra cấp gặp gỡ, trao đổi, góp ý với đối tượng giám sát - Đôn đốc, theo dõi đối tượng kiểm tra chấp hành kết luận kiểm tra, định kỷ luật; đối tượng giám sát chấp hành thông báo kết giám sát chuyên đề c) Các quan tham mưu, giúp việc cấp ủy giám sát trực tiếp cách: - Nghe thành viên lãnh đạo quan báo cáo kết thực công việc giao; thực tự phê bình phê bình - Nghe cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, đơn vị tham mưu, giúp việc quan phản ánh, báo cáo kết thực nhiệm vụ - Cử cán quan theo dõi lĩnh vực, địa bàn; dự họp, hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng cấp - Các đồng chí lãnh đạo quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp gặp gỡ, trao đổi, góp ý với đối tượng giám sát d) Chi giám sát trực tiếp cách: - Theo dõi, đôn đốc đảng viên thực chức trách, nhiệm vụ giao - Các đồng chí chi ủy viên gặp gỡ, trao đổi, góp ý với đảng viên - Kiểm điểm, tự phê bình phê bình; bình xét, phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên 2- Giám sát gián tiếp cách a) Xem xét báo cáo hoạt động tổ chức đảng cấp hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy b) Nghiên cứu, xem xét văn bản, báo cáo; thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết giám sát; kết tự phê bình phê bình, thực chức năng, nhiệm vụ giao cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng cấp thực chức trách, nhiệm vụ giao c) Ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị, báo cáo kết tra, kiểm tra, giám sát tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị xã hội, tổ chức kinh tế; phản ánh phương tiện thông tin đại chúng d) Xem xét đơn tố cáo đảng viên quần chúng, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị tổ chức, cá nhân tổ chức đảng, đảng viên Điều 11 Hình thức giám sát 1- Giám sát thường xuyên a) Thông báo cho đối tượng giám sát biết thành viên cấp ủy, ủy ban kiểm tra, quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cán giao thực nhiệm vụ giám sát b) Thực giám sát thường xuyên phương pháp giám sát trực tiếp giám sát gián quy định Điều 10 Quy định c) Chi chủ yếu thực giám sát thường xuyên đảng viên 2- Giám sát theo chuyên đề a) Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát năm thông báo cho đối tượng giám sát b) Thành lập đoàn tổ giám sát (gọi chung đoàn giám sát); ban hành kế hoạch giám sát cụ thể tổ chức đảng đảng viên c) Triển khai định, kế hoạch giám sát, yêu cầu đối tượng giám sát chuẩn bị báo cáo nội dung giám sát cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát d) Đoàn giám sát nghiên cứu, xem xét báo cáo, tài liệu; làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan; chuẩn bị dự thảo báo cáo kết giám sát Khi cần thiết thực thẩm tra, xác minh đ) Tổ chức đảng giám sát tổ chức đảngđảng viên giám sát tổ chức hội nghị để đối tượng giám sát báo cáo, đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết giám sát; hội nghị thảo luận e) Thông báo kết giám sát văn đến tổ chức đảng, đảng viên giám sát tổ chức, cá nhân có liên quan g) Theo dõi, đôn đốc đối tượng giám sát thực thông báo kết giám sát Điều 12 Xử lý kết giám sát 1- Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cấp ủy cấp, ban thường vụ cấp ủy từ cấp sở trở lên a) Kịp thời nhắc nhở, lưu ý, cảnh báo hình thức thích hợp theo thẩm quyền với đối tượng giám sát vấn đề cần thiết b) Nhận xét, đánh giá kết giám sát; xem xét trách nhiệm đối tượng giám sát; xử lý theo thẩm quyền đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý c) Yêu cầu đối tượng giám sát chấn chỉnh, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm khắc phục hậu (nếu có) d) Đề điều chỉnh chủ trương, biện pháp lãnh đạo, đạo, tổ chức thực chức năng, nhiệm vụ, chức trách giao đ) Yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đạo đối tượng giám sát chấp hành thông báo kết giám sát e) Qua giám sát, định kiểm tra chấp hành yêu cầu ủy ban kiểm tra kiểm tra có dấu hiệu vi phạm g) Trực tiếp thực đạo tuyên truyền, thông báo kết hoạt động giám sát theo quy định Đảng 2- Ủy ban kiểm tra cấp a) Thực quy định Điểm a, b, c, đ Khoản 1, Điều 12 nêu b) Qua giám sát, phát đối tượng giám sát có dấu hiệu vi phạm định kiểm tra có dấu hiệu vi phạm c) Tuyên truyền, thông báo kết hoạt động giám sát theo quy định Đảng 3- Các quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp a) Thực quy định Điểm a, c, đ Khoản 1, Điều 12 nêu b) Nhận xét, đánh giá kết giám sát; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối tượng giám sát tổ chức đảng, cá nhân có liên quan c) Qua giám sát, định đề nghị cấp ủy kiểm tra chấp hành đề nghị kiểm tra có dấu hiệu vi phạm d) Đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền tuyên truyền, thông báo kết hoạt động giám sát theo quy định Đảng 4- Chi a) Kịp thời nhắc nhở, lưu ý, cảnh báo theo thẩm quyền đảng viên giám sát b) Nhận xét, đánh giá kết giám sát đảng viên; xử lý theo thẩm quyền đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý c) Yêu cầu đảng viên giám sát sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm khắc phục hậu (nếu có) d) Qua giám sát, định đề nghị Ủy ban kiểm tra kiểm tra có dấu hiệu vi phạm Chương IV THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ THỂ; TRÁCH NHIỆM, QUYỀN CỦA ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC GIÁM SÁT Điều 13 Thẩm quyền trách nhiệm chủ thể giám sát 1- Thẩm quyền chủ thể giám sát a) Ban hành văn thực công tác giám sát theo quy định Điều lệ Đảng quy định Đảng b) Cử đại diện lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng cán theo dõi lĩnh vực, địa bàn dự họp, hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy tổ chức đảng cấp theo quy định; lập đoàn giám sát để tiến hành giám sát; nắm tình hình liên quan đến đối tượng giám sát c) Yêu cầu đối tượng giám sát, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, trao đổi nội dung liên quan đến việc giám sát; yêu cầu tổ chức đảng quản lý đối tượng giám sát phối hợp thực d) Qua giám sát, chủ thể giám sát nhận xét, đánh giá ưu điểm, thiếu sót, khuyết điểm nguyên nhân; rút kinh nghiệm lãnh đạo, đạo, tổ chức thực hiện; bổ sung, sửa đổi, nhắc nhở, cảnh báo, kiến nghị vấn đề cần thiết đ) Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp, ban thường vụ cấp ủy từ cấp sở trở lên phát đối tượng giám sát thực không nghị quyết, thị, quy định, quy chế, kết luận Đảng, cấp ủy cấp cấp mình, trái với pháp luật Nhà nước yêu cầu khắc phục, sửa chữa xử lý theo thẩm quyền; thấy cần thiết yêu cầu hủy bỏ định, quy định sai trái Ủy ban kiểm tra yêu cầu xem xét lại định cấp ủy, tổ chức đảng cấp trái với chủ trương, đường lối, nghị quyết, thị, quy định, quy chế, kết luận Đảng, pháp luật Nhà nước; thu hồi, hủy bỏ định tổ chức đảng cấp trái thẩm quyền công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng Các quan tham mưu, giúp việc cấp ủy phát tổ chức đảng cấp đảng viên thực không nghị quyết, thị, quy định, quy chế, kết luận Đảng, cấp ủy cấp cấp mình, pháp luật Nhà nước báo cáo cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp xem xét, xử lý Chi thấy đảng viên không thực hiện, thực không chức trách, nhiệm vụ giao, có thiếu sót, khuyết điểm kịp thời nhắc nhở, yêu cầu đảng viên thực đúng, chấn chỉnh, khắc phục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải e) Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp cử cấp ủy viên trực tiếp đạo, giám sát tổ chức đảng cấp sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm 2- Trách nhiệm chủ thể giám sát a) Thực việc giám sát thường xuyên, giám sát theo chương trình, kế hoạch giữ bí mật nội dung thông tin, tài liệu, cá nhân có liên quan đến việc giám sát; phát ngôn, thông tin theo quy định Đảng pháp luật Nhà nước Chủ động, kịp thời, công tâm, khách quan thực giám sát; báo cáo, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng có thẩm quyền kết giám sát b) Thông báo cho đối tượng giám sát định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch giám sát chuyên đề c) Thông báo văn kết giám sát chuyên đề cho đối tượng giám sát; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung vấn đề cần thiết tiếp tục theo dõi, đôn đốc đối tượng giám sát chấp hành thông báo kết giám sát d) Báo cáo kết giám sát với tổ chức đảng có thẩm quyền thông báo cho tổ chức đảng có liên quan đ) Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác giám sát theo quy định Đảng Điều 14 Trách nhiệm quyền đối tượng giám sát 1- Trách nhiệm đối tượng giám sát a) Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, quy định Đảng, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp cấp ủy cấp công tác giám sát Chấp hành yêu cầu, định chủ thể giám sát tổ chức đảng có thẩm quyền b) Có trách nhiệm mời chủ thể giám sát cán phân công giám sát dự họp, hội nghị; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu; tham dự đầy đủ họp, buổi làm việc triệu tập; báo cáo, trao đổi đầy đủ, trung thực với chủ thể giám sát nội dung yêu cầu c) Thực định, thông báo, tiếp thu việc nhắc nhở, cảnh báo, đề nghị yêu cầu chủ thể giám sát; nghiên cứu, xem xét để phát huy mặt mạnh; khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm hậu gây báo cáo với chủ thể giám sát quy định d) Không gây khó khăn, trở ngại, không từ chối có yêu cầu giám sát tổ chức đảng có thẩm quyền; không để lộ bí mật nội dung giám sát thông tin, tài liệu có liên quan đến việc giám sát cho tổ chức, cá nhân trách nhiệm biết đ) Báo cáo chủ thể giám sát việc khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm 2- Quyền đối tượng giám sát a) Được chủ thể giám sát thông báo trước người phân công giám sát thường xuyên; nghe nhận xét, đánh giá thân hay tổ chức mà thành viên b) Được chủ thể giám sát thông báo trước định, kế hoạch giám sát theo chuyên đề c) Được thảo luận, trình bày ý kiến, giải trình bảo lưu ý kiến; sử dụng chứng chứng minh nội dung giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách d) Từ chối trả lời, cung cấp thông tin, tài liệu không thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách không liên quan đến nội dung giám sát thấy chủ thể giám sát thực không nội dung, yêu cầu, trách nhiệm, thẩm quyền giám sát đ) Được đề nghị, phản ánh, báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại nhận xét, đánh giá xem xét lại việc giám sát không nội dung, yêu cầu, trách nhiệm chủ thể giám sát Điều 15 Trách nhiệm quyền tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác giám sát 1- Trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan a) Thực nghiêm túc đề nghị yêu cầu chủ thể giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ, chức trách giao b) Cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, trung thực chịu trách nhiệm thông tin, tài liệu đó, không từ chối đùn đẩy, né tránh cung cấp thông tin, tài liệu vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn c) Không tiết lộ, cung cấp thông tin, tài liệu giám sát cho tổ chức, cá nhân trách nhiệm biết 2- Quyền tổ chức, cá nhân có liên quan a) Được chủ thể giám sát thông báo trước thời gian, nội dung làm việc với chủ thể giám sát b) Trao đổi với chủ thể giám sát vấn đề liên quan đến việc thực yêu cầu đề nghị chủ thể giám sát c) Từ chối trả lời cung cấp thông tin, tài liệu không thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách 10 Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 16 Khen thưởng xử lý vi phạm 1- Tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức, cá nhân có thành tích thực Quy định giám sát Đảng biểu dương, khen thưởng theo quy định 2- Tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Quy định giám sát Đảng tùy nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm để xem xét, xử lý theo quy định Điều 17 Trách nhiệm tổ chức thực chấp hành Quy định 1- Quy định thay Quy chế giám sát Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21/3/2012 Bộ Chính trị 2- Các cấp ủy lãnh đạo, đạo, tổ chức việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến triển khai thực nghiêm túc Quy định giám sát Đảng Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực Quy định báo cáo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp 3- Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm thực nghiêm chỉnh Quy định đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, bổ sung, sửa đổi quy định công tác giám sát 4- Ủy ban kiểm tra cấp tham mưu, giúp cấp ủy cấp ban hành kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực Quy định giám sát Đảng đảng cấp 5- Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực Quy định này; chủ trì, phối hợp với quan tham mưu, giúp việc Trung ương Đảng tổ chức đảng có liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực Quy định; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quy định phổ biến đến chi để thực Nơi nhận: - Các tỉnh ủy, thành ủy; - Các ban đảng, ban cán đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; - Các đảng ủy đơn vị nghiệp Trung ương; - Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; - Lưu Văn phòng Trung ương Đảng T/M BỘ CHÍNH TRỊ Đinh Thế Huynh 11 ... thực nhiệm vụ giám sát b) Thực giám sát thường xuyên phương pháp giám sát trực tiếp giám sát gián quy định Điều 10 Quy định c) Chi chủ yếu thực giám sát thường xuyên đảng viên 2- Giám sát theo chuyên... hoạch giám sát năm thông báo cho đối tượng giám sát b) Thành lập đoàn tổ giám sát (gọi chung đoàn giám sát) ; ban hành kế hoạch giám sát cụ thể tổ chức đảng đảng viên c) Triển khai định, kế hoạch giám. .. đường lối, nghị quy t, thị, quy định, quy chế, kết luận Đảng, pháp luật Nhà nước; thu hồi, hủy bỏ định tổ chức đảng cấp trái thẩm quy n công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng Các quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định 86 về giám sát thi hành kỷ luật trong đảng, Quy định 86 về giám sát thi hành kỷ luật trong đảng, Quy định 86 về giám sát thi hành kỷ luật trong đảng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay