4 real subsidence under pumping well–curtain interaction

13 54 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 19:56

... 10-5 4. 53 10-5 1.06 10 -7 1.65 10-7 9 .44 10 -8 1.11 10-7 -7 5.61 10-7 ˜1-2 Silt clay 3.23 10 Þ Silt clay 2.19 10-7 5 .46 10-7 1.52 10 -4 1. 64 10 -4 3.79 10 -4 4.27 10 -4 1.82 10 -7 2.22 10-7 2. 74 10... bottom (m) 51 -46 .6 52 -47 .6 53 -48 .6 54 -49 .6 58 -53.6 63 -58.6 68 -63.6 69 - 64. 6 70 -65.6 10 71 -66.6 11 76 -71.6 -20.0 20m 30m Subsidence (mm) Calculation case Screen of pumping well -40 .0 50m 70m... the areal subsidence is often influenced by the foundation pit curtain and pumping wells To control areal subsidence, curtain and pumping wells can be adopted Therefore, understanding the interaction
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 real subsidence under pumping well–curtain interaction, 4 real subsidence under pumping well–curtain interaction, 4 real subsidence under pumping well–curtain interaction

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay