Hybrid exchange Office 365

10 167 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 14:31

... provided by Office 365 4.Những điều kiện trước cấu hình 4.1 Add primary SMTP domain to Office 365 Cấu hình Office 365 với primay SMTP namespace tổ chức on-premises Log on to: Office 365 admin center... to Office 365, select sign in to Office 365 and enter the account credentials The account you log into needs to be a Global Administrator in Office 365 Click Configure again to start the Hybrid. .. Mailbox Office 365 Log into the EAC on an on-premises Exchange 2016 server In the EAC, navigate to Enterprise > Recipients > Mailboxes Click Add and select Office 365 mailbox On the new Office 365
- Xem thêm -

Xem thêm: Hybrid exchange Office 365, Hybrid exchange Office 365, Hybrid exchange Office 365, Những điều kiện trước khi cấu hình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay