Bài 20. Tỉ khối của chất khí

9 77 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2017, 06:56

Ta đã biết bầu khí quyển chúng ta có rất nhiều chất khí, nhưng chúng phân thành từng lớp khác nhau, Tại sao lai như vậy. Chúng phân thành từng lớp như thế do điều kiện gì? Muốn biết được điều đó ta nghiên cứu bài 20 Tiết 29(bài 20): TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? Muốn biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí B. d A/B = M A M B Chú ý: - Nếu d A/B > 1 thì khí A nặng hơn khí B. - Nếu d A/B = 1 thì khí A có khối lượng bằng khí B. - Nếu d A/B < 1 thì khí A nhẹ hơn khí B. Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bằng bao nhiêu lần. 16 2 32 2 2 22 / === H O HO M M d Khí oxi nặng hơn khí hiđro là 16 lần. Bài tập: Khí clo(Cl 2 ) nặng hay nhẹ hơn: khí Cacbonic(CO 2 ), khí hiđro sunfua(H 2 S), khí nitơ(N 2 ) bằng bao nhiêu lần. Khí clo nặng hay nhẹ hơn khí cacbonic bằng: 6,1 44 71 2 2 22 / === CO Cl COCl M M d Khí clo nặng hơn khí hiđro là 1,6 lần. Bài tập: Khí clo(Cl 2 ) nặng hay nhẹ hơn: khí Cacbonic(CO 2 ), khí hiđro sunfua(H 2 S), khí nitơ(N 2 ) bằng bao nhiêu lần. Khí clo nặng hay nhẹ hơn khí hiđro sunfua bằng: 1,2 34 71 2 2 22 / === SH Cl SHCl M M d Khí clo nặng hơn khí hiđro sunfua là 2,1 lần. Khí clo nặng hay nhẹ hơn khí nitơ bằng: 5,2 28 71 2 2 22 / === N Cl NCl M M d Khí clo nặng hơn khí nitơ là 2,5 lần. 2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của chất khí A(M A ) với khối lượng “mol không khí” là 29g. Trong không khí hai chất khí chiếm tỉ lệ cao nhất đó là khí nitơ và khí oxi. Trong đó có 0,8mol khí nitơ và 0,2mol khí oxi Từ đó ta có: M kk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) 29g ≈ Ta có công thức sau: 29 / A BA M d = Thí dụ: Khí CO 2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? 52,1 29 44 29 2 2 / ≈== CO kkCO M d Khí CO 2 nặng hay nhẹ hơn không khí 1,52 lần ? BÀI TẬP: Có những khí sau: N 2 , O 2 , Cl 2 ; CO; SO 2 . Hãy cho biết a. Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần? b. Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần? a. N 2 : 14 2 28 2 2 / === H CO HCO M M d Khí nitơ nặng hơn khí hiđro 14 lần O 2 : 16 2 32 2 2 22 / === H O HO M M d Khí oxi nặng hơn khí hiđro 16 lần CO: 14 2 28 2 2 / === H CO HCO M M d Khí cacbon oxit nặng hơn khí hiđro 14 lần SO 2 : 32 2 64 2 2 22 / === H SO HSO M M d Khí lưu huỳnh đioxit nặng hơn khí hiđro 32 lần b. N 2 : 97,0 29 28 29 2 2 / === N kkN M d Khí nitơ nhẹ hơn không khí 0,97 lần O 2 : 1,1 29 32 29 2 2 / === O kkO M d Khí nitơ nặng hơn không khí 1,1 lần Cl 2 : 45,2 29 71 29 2 2 / === Cl kkCl M d Khí clo nặng hơn không khí 2,45 lần CO: 97,0 29 28 29 / === CO kkCO M d Khí cacbon oxit nhẹ hơn không khí 0,97 lần SO 2 : 2,2 29 64 29 2 2 / === SO kkSO M d Khí lưu huỳnh đioxit nặng hơn không khí 2,2 lần [...]...Bài tập: Hãy tìm khối lượng mol của những khí sau: a Có tỉ khối đối với Tiết 29: Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ KIỂM TRA BÀI CŨ Điền thông tin thích hợp vào chỗ trống bảng sau: Chất khí Nitơ (N2) Khối lượng mol Thể tích mol Hiđro (H2) Cacbon oxit(CO) Tiết 29: Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ Bằng cách biết khí A nặng hay nhẹ khí B? * Khái niệm tỉ khối TỈ KHỐI CỦAchất CHẤT KHÍ Tỉ khối khí LÀ GÌ VẬYsố NHỈ??? Tỉ : Tỉ số khối lượng mol hai chất k Khối: Khối lượng mol KHÓ HIỂU QUÁ!!! Dựa vào gợi ý cho biết tỉ khối chất khí gì? Bài 20 _ Tiết 29 TỈ KHỐI CHẤT KHÍ Bằng cách biết khí A nặng hay nhẹ khí B? * Khái niệm tỉ khối * Công thức: d A/ B MA = MB * Cách xác định Trong dA/B: Tỉ khối khí A khí B MA: Khối lượng mol khí A MB: Khối lượng mol khí B BÀI TẬP Tính tỉ khối chất khí: a, H2S (Hiđro sunfua) với H2 d H S / H2 = M H2S M H2 34 = = 17 Khí Hiđro sunfua nặng khí Hiđro 17 lần b, CO (cacbon oxit)với N2 Khí cacbon oxit nặng khí Nitơ c, CH4 (Metan) với O2 Khí metan nhẹ khí oxi lần Bài 20 _ Tiết 29 TỈ KHỐI CHẤT KHÍ Bằng cách biết khí A nặng hay nhẹ khí B? * Khái niệm tỉ khối * Công thức: d A/ B MA = MB Trong dA/B: Tỉ khối khí A khí B MA: Khối lượng mol khí A MB: Khối lượn mol khí B * Cách xác định Tính dA/B Nếu dA/B > 1: Khí A nặng khí B d lần Nếu dA/B = 1: Khí A nặng khí B Nếu dA/B< 1: Khí A nhẹ khí B 1/d lần Bài tập Biết khí A có tỉ khối so với hiđro 22 Chọn công thức hóa học phù hợp A?  SO2  Cl2  H2S  CO2 d A/ H2 MA = M H2 ⇒ M A = d A / H M H = 2.22 = 44 Bài 20 _ Tiết 29 TỈ KHỐI CHẤT KHÍ Bằng cách biết khí A nặng hay nhẹ khí B? * Khái niệm tỉ khối * Công thức: d A/ B MA = MB M A = d A/ B M B Trong dA/B: Tỉ khối khí A khí B MA: Khối lượng mol khí A MB: Khối lượng mol khí B MA MB = d A/ B Bằng cách biết khí A nặng hay nhẹ không khí? * Công thức: d A / KK MA = 29 * Vận dụng Bài tập ⇒ M A = 29.d A / KK Gv : Trịnh Thị hải Lý H 2 H 2 H 2 CO 2 CO 2 CO 2 Tiết:29 Bài 20 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? nặng hay nhẹ hơn khí B? Khí A Khí B ? Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí: Khối lượng mol của O 2 và H 2 bằng bao nhiêu? M O 2 = 32g Khối lượng mol của O 2 và H 2 M H 2 = 2g Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđro M O 2 M H 2 d O 2 /H 2 = = 32 2 16= d A/B = M A M B - d A/B Là tỉ khối của khí A đối với khí B. - M A ,M B : là khối lượng mol của khí A, B. Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí: d A/B = M A M B - d A/B : là tỉ khối của khí A đối với khí B. - M A , M B : là khối lượng mol của khí A, B. 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? nặng hay nhẹ hơn khí B? Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí: Ghi vào vở Bài t p 1ậ : Hãy cho biết khí cacbonic (CO 2 ) và khí clo (Cl 2 ) nặng hay nhẹ hơn khí hiđro (H 2 ) bao nhiêu lần? M CO 2 = 12 + 16 x 2 = 44g M Cl 2 = 35.5 x 2 = 71g = d CO 2 /H 2 MCO 2 M H 2 44 2 = = 22 MCl 2 M H 2 71 2 = = 35.5 Cl 2 /H 2 d = Vậy: Khí CO 2 nặng hơn khí H 2 22 lần. Khí Cl 2 nặng hơn khí H 2 35.5 lần. Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí: A/B d = M A M B 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? nặng hay nhẹ hơn khí B? M A = M B x d A/B M B = M A d A/B Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí: Ghi vào vở M A d A/ 32 14 8 Bài tập 2: Em hãy điền số thích hợp vào ô trống? 64 28 16 H 2 Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí: H 2 H 2 M A = M B x d A/B 2. Bằng cách nào có thể biết được 2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? Khí A Không khí ? Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí: [...]... 20: Tỉ khối của chất khí: 2 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? Khối lượng mol của không khí bằng bao nhiêu? Mkk = 29 Khí O2 nặng hay nhẹ hơn không khí? MO2 32 = 1.1 = Mkk 29 Khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? MA dA/kk Là tỉ khối của khí dA/KK = Mkk A đối với không khí Tiết 29 Bài 20: Tỉ khối của chất khí: 2 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? ... Là tỉ khối của khí A đối với không khí Tiết 29 Bài 20: Tỉ khối của chất khí: Bài tập 3: Khí sunfurơ (SO2) nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? Giải d SO2/KK 64 MSO2 = 2.2 = M = 29 KK Khí SO2 nặng hơn không khí 2.2 lần Tiết 29 Bài 20: Tỉ khối của chất khí: 2 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? Ghi vào vở dA/KK = MA 29 MA = 29 X dA/KK Tiết 29 Bài 20: Tỉ khối của chất khí: ... phần trăm của các nguyên tố trong hợp chất? Tiết 29 Bài 20: Tỉ khối của chất khí: Bài tập 5: Hợp chất A có tỉ khối so với khí hiđro là 17 Hãy cho biết 5.6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng bằng bao nhiêu? - Biểu thức tính khối lượng? - mA = n x MA v 5.6 = n= = 0.25(mol) 22.4 22.4 MA = dA/H 2 x MH = 17 x 2 = 34g 2 mA = n x MA = 0.25 x 34 = 8. 5g Về nhà: • Học bài + làm bài tập 1, 2, 3 SGK/69 - Đọc mục... nhẹ hơn không khí? dA/KK = MA Mkk MA = Mkk X dA/KK dA/kk Là tỉ khối của khí A đối với không khí Các công thức tính số mol? n= n= m m=nxM M M= V 22.4 m n V = n x 22.4 1 Bằng NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp Phßng GD - §T huyÖn TiÒn H¶i Trêng THCS Nam Thanh KiÓm tra bµi cò Bµi 1: - Khèi lîng mol lµ g×? - TÝnh khèi lîng mol cña: N 2 ; O 2 ; Cl 2 , CO 2 ; H 2 Bµi 2: TÝnh thÓ tÝch khÝ (®ktc) cña: 0,175 mol CO 2 Bµi 3: H·y tÝnh khèi lîng cña nh÷ng lîng chÊt sau: 0,5mol nguyªn tö N ; 0,5mol ph©n tö N 2 Bài 20. Tỉ khối của chất khí I. Bằng cách nào có thể biết đợc khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? / A A B B M d M = M A = d A/B . M B Trong đó: d A/B là tỉ khối của khí A đối với khí B M A là khối lợng mol của khí A (g) M B là khối lợng mol của khí B (g) Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđrô, bằng bao nhiêu lần? Giải: 2 2 2 2 / 32 16 2 O O H H M d M = = = Khí oxi nặng hơn khí hiđrô là 16 lần áp dụng: a/ Khí amôniac (NH 3 ) có mùi khai trong nớc tiểu, khí này nặng hay nhẹ hơn khí hiđrô bao nhiêu lần? b/ Tìm khối lợng mol của khítỉ khối đối với khí H 2 là 22 ? 1 mol H 2 1 mol O 2 Công thức Bài 20. Tỉ khối của chất khí I. Bằng cách nào có thể biết đợc khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? / A A B B M d M = M A = d A/B . M B Trong đó: d A/B là tỉ khối của khí A đối với khí B M A là khối lợng mol của khí A (g) M B là khối lợng mol của khí B (g) Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđrô, bằng bao nhiêu lần? Giải: 2 2 2 2 / 32 16 2 O O H H M d M = = = Khí oxi nặng hơn khí hiđrô là 16 lần Công thức II. Bằng cách nào có thể biết đợc khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 1 mol CO 2 1 mol kk Khối lợng mol không khí bằng khối lợng của 0,8 mol khí nitơ (N 2 ) + khối lợng của 0,2 mol khí oxi (O 2 ) ! kk M = (28g + 0,8) + (32g + 0,2) 29g I. Bằng cách nào có thể biết đợc khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? II. Bằng cách nào có thể biết đợc khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? / 29 A A kk M d = M A = d A/kk . 29 Trong đó: d A/kk là tỉ khối của khí A đối với không khí M A là khối lợng mol của khí A (g) Bài 20. Tỉ khối của chất khí I. Bằng cách nào có thể biết đợc khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? M A = d A/B . M B Trong đó: d A/B là tỉ khối của khí A đối với khí B M A là khối lợng mol của khí A (g) M B là khối lợng mol của khí B (g) Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđrô, bằng bao nhiêu lần? Giải: 2 2 2 2 / 32 16 2 O O H H M d M = = = Công thức Thí dụ: Khí CO 2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? Giải 2 2 / 44 1,52 29 29 CO CO kk M d = = Khí CO 2 nặng hơn không khí là 1,52 lần Công thức / A A B B M d M = Khí oxi nặng hơn khí hiđrô là 16 lần ( ) 2 / 0,06 H kk d áp dụng: a/ Khí H 2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? b/ Tìm khối lợng mol của khítỉ khối đối với không khí là 2,2? 1 mol CO 2 1 mol kk Bài 20. Tỉ khối của chất khí Giải thích tại sao trong tự nhiên khí CO 2 thờng tích tụ ở đáy giếng khơi? ? I. Bằng cách nào có thể biết đợc khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? M A = d A/B . M B Trong đó: d A/B là tỉ khối của khí A đối với khí B M A là khối lợng mol của khí A (g) M B là khối lợng mol của khí B (g) Giải: 2 2 2 2 / 32 16 2 O O H H M d M = = = Công thức / A A B B M d M = Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđrô, bằng bao nhiêu lần? Khí oxi nặng hơn khí hiđrô là 16 lần II. Bằng cách nào có thể biết đợc khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? Thí dụ: Khí CO 2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? Giải 2 2 / 44 1,52 29 29 CO CO kk M d = = Khí CO 2 nặng hơn không khí là 1,52 lần Công thức / 29 A A kk M d = M A = d A/kk . 29 Trong đó: d A/kk là tỉ khối của khí A đối với không khí M A là khối lợng mol của khí A (g) Bài 20. Tỉ khối của chất khí ! - Những khítỉ khối đối với không khí nhỏ hơn 1 thì khí đó nhẹ hơn không khí. - Những khítỉ khối đối với không khí lớn hơn 1 thì khí đó nặng hơn không khí. I. Bằng cách nào có thể biết đợc khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? M A = d A/B . M B Trong đó: d A/B là tỉ khối của khí A đối với khí B M A là khối lợng mol của khí A (g) M B là khối lợng mol của khí B (g) Giải: 2 2 2 2 / 32 16 2 O O H H M d M = = = Công thức CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP GV: MAI VĂN VIỆT Nhiệt liệt chào mừng Các thầy cô đến dự giờ lớp 8A1 Môn : Hóa học 8 Kiểm tra bài cũ Câu 1 Hãy tính: số mol của 28 gam Fe Câu 2 Hãy tính: số mol của 32 gam Cu Câu 3 Hãy tính: thể tích của 0,25 mol H 2 Câu 4 Hãy tính: khối lượng của 0,25 mol Al [...]...BÀI 20 TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? d A/ B MA = MB dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B MA: Khối lượng mol của khí A MB: Khối lượng mol của khí B BÀI 20 TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hidro bằng bao nhiêu lần? BÀI 20 TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1.Bằng... không khí 1mol 1mol 1mol H2 (2g) H2 (2g) H2 (2g) 1 mol 1 mol O2(32g) kk(29g O2(32g) ) BÀI 20 TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 2 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí Ta so sánh khối lượng mol của khí A(MA) với khối lượng mol không khí là 29 (gam) d A/ kk MA = 29 BÀI 20 TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 2 Bằng cách nào có thể biết được khí. .. không khí Thí dụ: Khí CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần? BÀI 20 TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 2 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí Thí dụ: Khí CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần? M CO 2 = 44 ≈ 1, 52 d = CO / kk M 29 2 kk Khí CO2 nặng hơn không khí 1,52 lần BÀI 20 TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1.Bằng... biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hidro bằng bao nhiêu lần? M O 2 = 32 = 16 d = O /H 2 2 2 MH 2 Khí oxi nặng hơn khí hidro là 16 lần BÀI 20 TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 2 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí 1mol kk (29g) 1mol kk (29g) 1 mol CO2 (44g) 1 mol CO 2 (44g) BÀI 20 TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 2 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng... biết khí CO2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần? M CO 2 = 44 = 22 d = CO / H MH 2 2 2 2 Khí CO2 nặng hơn khí H2 là 22 lần BÀI 20 TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? d A/ B MA = MB 2 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí d A/ kk MA = 29 TÍNH TOÁN NHANH Câu 2: Cho biết khí H2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? BÀI 20 TỈ KHỐI... TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? d A/ B MA = MB 2 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí d A/ kk MA = 29 TÍNH TOÁN NHANH Câu 2: Cho biết khí H2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? MH 2 = 2 ≈ 0, 069 d = H / kk M 29 2 kk Khí H2 nhẹ hơn không khí 0,069 lần BÀI 20 TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1.Bằng cách nào có thể biết được khí A... khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? M SO 2 = 64 ≈ 2, 2 d = SO / kk M 29 2 kk Khí SO2 nặng không khí 2,2 lần hơn BÀI 20 TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1.Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? d A/ B MA = MB 2 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí d A/ kk MA = 29 TÍNH TOÁN NHANH Câu 4: Cho biết khí Cl2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? BÀI 20. .. thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? d A/ B MA = MB 2 BÀI 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT BÀI 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ KHÍ BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ B A A/B M M d = (1) d A/B là tỉ khối của khí A đối với khí B. Ví dụ 1: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bằng bao nhiêu lần? Ví dụ 2: Khí CO 2 nặng hay nhẹ hơn khí oxi bằng bao nhiêu lần? 375,1 32 44 2 2 22 / === O CO OCO M M d => Khí CO 2 nặng hơn khí oxi 1,375 lần. Ví dụ 3: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau: 32 8 44 32 164 163 222 641 M A BABA dMM / ×= BA A B d M M / = Trong Ví dụ 3 cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là các khí nào trong các khí sau đây? CO 2 ; SO 2 ; O 2 ; Cl 2 ; CH 4 ; SO 3 SO 2 CO 2 CH 4 O 2 2 / HA d 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? B A A/B M M d = (1) A/BBA dMM ×= A/B A B d M M = BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? d A/B là tỉ khối của khí A đối với khí B. Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí (kk), hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí? kk A A/kk M M d = gM kk 29 ≈ Trong đó: 29 / A kkA M d = Thay giá trị M kk vào biểu thức ta có : d A/kk là tỉ khối của khí A đối với không khí Tại sao lại lấy số 29 là khối lượng mol không khí mà không phải là số khác? Trong sinh học chúng ta đã biết không khí là hỗn hợp khí gồm 2 khí chính là khí N 2 chiếm khoảng 80% và khí O 2 chiếm khoảng 20%. Do đó, khối lượng của “ mol không khí ” là khối lượng của 0,8 mol khí nitơ + khối lượng 0,2 mol khí oxi : M kk = (0,8 x 28g) + ( 0,2 x 32g) ≈ 29g (2) 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? B A A/B M M d = (1) A/BBA dMM ×= A/B A B d M M = BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? d A/B là tỉ khối của khí A đối với khí B. 29 / A kkA M d = d A/kk là tỉ khối của khí A đối với không khí Ví dụ 4: Khí O 2 nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần ? Ví dụ 5: Hãy tìm khối lượng mol của khí A đơn chấttỉ khối đối với không khí là: 0,06898 M A/kk = 29 x d A/kk M A/kk = 29 x d A/kk (2) [...]... nhất khí chất phần của khơng khí? nguyên tử nguyên tố có khối lượng nguyên hợp trong thành tố khác? chất khí? Hướng dẫn học ở nhà: - Làm bài 1, 2, 3, (SGKtrang 69) 20. 1 (SBT trang 27) - Xem bài mới: Tính theo cơng thức hóa học BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? dA/B MA = MB (1) => MA = MB × dA/B MB = MA dA/B dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí. ..BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? dA/B MA = MB MA = MB × dA/B (1) MB = MA dA/B dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B 2 Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khơng khí? d A / kk M A (2) = MA/kk= 29 x dA/kk 29 dA/kk là tỉ khối của khí A đối với khơng khí Bài tập 2: Khí A có cơng thức dạng chung là: RO2 Biết dA/kk = 1, 586 2... thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khơng khí? dA/kk M A (2) = => M A 29 = 29× d A / KK dA/kk : Là tỉ khối của khí A đối với khơng khí Bài tập 3: Hợp chất A có tỉ khối so với khí hiđro là 17 Hãy cho biết 5,6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng bao nhiêu gam ? Biết: VA = 5,6 lit dA/ = 17 H2 mA = ? Giải: V 5,6 = = ... CHẤT KHÍ Bằng cách biết khí A nặng hay nhẹ khí B? * Khái niệm tỉ khối TỈ KHỐI CỦAchất CHẤT KHÍ Tỉ khối khí LÀ GÌ VẬYsố NHỈ??? Tỉ : Tỉ số khối lượng mol hai chất k Khối: Khối lượng mol KHÓ HIỂU... biết tỉ khối chất khí gì? Bài 20 _ Tiết 29 TỈ KHỐI CHẤT KHÍ Bằng cách biết khí A nặng hay nhẹ khí B? * Khái niệm tỉ khối * Công thức: d A/ B MA = MB * Cách xác định Trong dA/B: Tỉ khối khí A khí. .. dA/B: Tỉ khối khí A khí B MA: Khối lượng mol khí A MB: Khối lượn mol khí B * Cách xác định Tính dA/B Nếu dA/B > 1: Khí A nặng khí B d lần Nếu dA/B = 1: Khí A nặng khí B Nếu dA/B< 1: Khí A nhẹ khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 20. Tỉ khối của chất khí, Bài 20. Tỉ khối của chất khí, Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay