Bài tập và đáp án môn Ngân hàng Thương mại hệ Cao học NEU

19 518 5
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2017, 00:05

BI TP MễN NGN HNG THNG MI CAO HC PHN 1: TNG QUAN V NGN HNG Bi 1.1: La chn hai ngõn hng bt k ca Vit nam a Phõn tớch cỏc bỏo cỏo ti chớnh ca hai ngõn hng ny ba nm gn nht v cho nhn xột v cỏc ch tiờu ti chớnh ca hai ngõn hng ny b S dng tiờu xp loi tớn nhim ngõn hng thng mi hin ti ang c NHNN Vit nam ỏp dng, hóy tớnh toỏn mc xp loi cỏc NH ny c S dng tiờu xp loi hin c mt t chc ỏnh giỏ tớn nhim xp hng trờn th gii ỏp dng, hóy tớnh toỏn mc xp loi cỏc NH ny Bi 1.2 S dng cỏc ch s CAMEL tớnh toỏn v phõn tớch ti chớnh ca mt NHTM (t la chn) nm qua Bi 1.3 Dựng phng phỏp Dupont tớnh toỏn v phõn tớch ROE ca mt NHTM t la chn nm qua ỏnh giỏ cỏc nhõn t nh hng ti s bin ng ROE ca ngõn hng ú PHN 2: QUN Lí TI SN N TRONG NGN HNG THNG MI Bi 2.1 NHTM C cú cỏc s liu sau (s d n 31/12/200X n v t VND) Ti sn S d Ngun S d Tin mt 80 Tin gi toỏn 800 Tin gi ti NHNN 285 Tit kim ngn hn 1200 Tin gi ti TCTD khỏc 200 TK trung-di hn 1700 Tớn phiu KB ngn hn 350 Vay ngn hn 200 Cho vay ngn hn 1150 Vay trung-di hn 300 Cho vay trung hn 935 Vn ch s hu 200 Cho vay di hn 1350 Ti sn khỏc 50 Tng TS 4400 Tng ngun 4400 Yờu cu a Tớnh t l khon ca ti sn, bit 10% cỏc khon cho vay ngn hn v 5% cỏc khon cho vay trung di hn l sp hn v cú kh nng thu hi cao So sỏnh vi t l khon chung ca ngnh 8% v kin ngh i vi NH nhm m bo tớnh khon hp lý t l khon ca ti sn= = = 1.076,75/4.400 TS cú tớnh khon cao Tng TS 80+285+200+350+1150*10%+935*5% 4400 = 24,47% So vi t l chung ca ngnh l 8% t l khon TS ca Ngõn hng cao hn nhiu Khi ngun ngn hn + trung di hn sp thu li c NH cú th gim TM, tin gi ti NHNN v cỏc TCTD khỏc, cú th u t vo trỏi phiu hay cho vay NH cú lói sut cao hn b Gi s thỏng ti s cú nhng thay i sau Khon mc Doanh s tng Tin gi toỏn 300 Doanh s gim 150 Tng- gim 150 Tit kim ngn hn 540 310 230 TK trung-di hn 310 620 -310 Cho vay ngn hn 400 500 -100 Cho vay trung hn 720 640 80 Cho vay di hn 100 140 -40 Bit t l d tr toỏn vi tin gi toỏn l 10%, t l d tr bt buc vi tin gi 12 thỏng l10%, vi tin gi trờn 12 thỏng l 5% D tr toỏn c qun lý ti ngõn qu, d tr bt buc c qun lý ti NHNN b.1 Hóy d tớnh cung cu khon ba thỏng u nm Cung khon = giỏ tr tin vo NH = cỏc khon mc ngun tng + cỏc khon mc ti sn gim = (150+230)+(100+40) = 520 Cu khon = giỏ tr tin NH = cỏc khon mc ngun gim + cỏc khon mc ti sn tng = 310+80=390 khe h khon = cung khon cu khon = 520-390= 130 D tr ti qu: 950*10%= 95 D tr ti NHNN: 1.430*10% + 1.490*5%= 217.5 b.2 Hóy lp li bng cõn i k toỏn vo ngy cui quý I Ti sn Tin mt Tin gi ti NHNN Tin gi ti TCTD khỏc Tớn phiu KB ngn hn Cho vay ngn hn Cho vay trung hn Cho vay di hn Ti sn khỏc Tng TS S d Ngun 80+95=175 Tin gi toỏn 285+217.5= 502.5 Tit kim ngn hn 200 TK trung-di hn 350 Vay ngn hn 1150-100= 1050 Vay trung-di hn 935+80= 1.015 Vn ch s hu 1350-40= 1.310 50 4.652,5 Tng ngun S d (800+150)* (1-10%) = 855 (1200+230)(1-10%)= 1.287 (1700-210)(1-5%)= 1.415.5 200 300 200 Thiu 395 Bi 2.2 NHTM C cú cỏc s liu sau (s d n 30/6/200X n v t VND) Ti sn Tin mt Tin gi ti NHNN Tin gi ti TCTD khỏc Tớn phiu KB ngn hn Cho vay ngn hn Cho vay trung hn Cho vay di hn Ti sn khỏc Tng TS Yờu cu S d 420 2375 200 2350 11500 12935 8820 600 39.200 Ngun Tin gi toỏn Tit kim ngn hn TK trung-di hn Vay ngn hn Vay trung-di hn Vn ch s hu S d 2800 12200 17500 3200 2300 1200 Tng ngun 39.200 a Tớnh t l khon ca ti sn, bit 15% cỏc khon cho vay ngn hn v 5% cỏc khon cho vay trung di hn l sp hn v cú kh nng thu hi cao So sỏnh vi t l khon chung ca ngnh 5% v kin ngh i vi NH nhm m bo tớnh khon hp lý t l khon ca ti sn= = = 7.716,75/39.200 = TS cú tớnh khon cao Tng TS 420+2375+200+2350+11500*15%+12935*5% 39.200 19,69% So vi t l chung ca ngnh l 5% t l khon TS ca Ngõn hng cao hn nhiu Khi ngun ngn hn + trung di hn sp thu li c NH cú th gim TM, tin gi ti NHNN v cỏc TCTD khỏc, cú th u t vo trỏi phiu hay cho vay NH cú lói sut cao hn b Gi s thỏng ti s cú nhng thay i sau Khon mc Doanh s tng Doanh s gim Tng- gim Tin gi toỏn 750 250 500 Tit kim ngn hn 840 310 530 TK trung-di hn 310 1220 -910 Cho vay ngn hn 1400 1500 -100 Cho vay trung hn 1720 1640 80 Cho vay di hn 1550 840 710 Bit t l d tr toỏn vi tin gi toỏn l 5%, t l d tr bt buc vi tin gi 12 thỏng l 11%, vi tin gi trờn 12 thỏng l 5% D tr toỏn c qun lý ti ngõn qu, d tr bt buc c qun lý ti NHNN b.1 Hóy d tớnh cung cu khon sỏu thỏng u nm Cung khon = giỏ tr tin vo NH = cỏc khon mc ngun tng + cỏc khon mc ti sn gim = (500+530)+(100) = 1.130 Cu khon = giỏ tr tin NH = cỏc khon mc ngun gim + cỏc khon mc ti sn tng = 910+100= 1.110 khe h khon = cung khon cu khon = 1.130-1.110= 20 b.2 Hóy lp li bng cõn i k toỏn vo ngy cui nm Ti sn Tin mt Tin gi ti NHNN Tin gi ti TCTD khỏc Tớn phiu KB ngn hn Cho vay ngn hn Cho vay trung hn Cho vay di hn Ti sn khỏc Tng TS S d 420 2375 200 2350 11500 12935 8820 600 39.200 Ngun Tin gi toỏn Tit kim ngn hn TK trung-di hn Vay ngn hn Vay trung-di hn Vn ch s hu S d 2800 12200 17500 3200 2300 1200 Tng ngun 39.200 Bi 2.3 Ngõn hng B cú cỏc s liu sau (s d bỡnh quõn nm, lói sut bỡnh quõn nm, n v t ng) Ti sn S d LS (%) Lói Ngun S d LS (%) Tin mt 1000 Tin gi toỏn 2500 Tin gi ti NHNN 500 Tit kim ngn hn 2800 5,5 Tin gi ti TCTD khỏc 700 14 TK trung - di hn 2050 9,5 Chng khoỏn KB ngn hn 55 Vay ngn hn 1200 - Theo mnh giỏ 1100 - Theo giỏ mua 1050 Cho vay ngn hn khụng cú ti 285 sn bo m 3000 9,5 Vay trung - di hn 1500 10,1 Trong ú: cho vay u ói ca chớnh ph 1000 Cho vay trung 224.4 hn cú ti sn bo m l bt ng sn 2200 10,2 Vn ch s hu 500 Cho vay di hn 1800 12,5 225 Ti sn khỏc 300 Tng TS 10.550 808.4 Tng ngun 10.550 Bit thu hoa hng chit khu = 5%, thu khỏc ngoi chờnh lch mnh giỏ v giỏ mua chng khoỏn = 28 ,chi khỏc = 89 D tr bt buc i vi cỏc khon huy ng tit kim ngn hn l 5%, trung hn 3% D tr toỏn 10% a ỏnh giỏ mc d tr hin ti ca NH - D tr ti qu= 2500*10% = 250 - D tr ti NHNN= 2800*5%+ 2050*3%= 201.5 NH ó d tr theo quy nh b Tớnh t l khon ca ti sn, bit 8% cỏc khon cho vay ngn hn cú kh nng chuyn i cao So sỏnh vi mc khon chung ca ngnh 22% v cho nhn xột Hóy cho bin phỏp iu chnh cn thit NH cú mc khon hp lý Tớnh chi phớ/li ớch ca vic iu chnh ny t l khon ca ti sn= = = 3.490/10.550 = TS cú tớnh khon cao Tng TS 1000+500+700+1050+3.000*8% 10.550 33% c Bit 80% cỏc khon n thuc nhúm 1, phn cũn li thuc nhúm 2, giỏ tr khu tr ti sn bo m = 70% d n, t l trớch lp d phũng theo quy nh hin hnh, thu sut thu thu nhp = 25% Tớnh NIM, ES, ROE Tng d n= 3000+2200+1800= 7.000 D n nhúm 1= 80%*7000= 5.600 D n nhúm 2= 20%*7000= 1.400 DPRR c th nhúm 1= (0, max (A-C))*r= DPRR c th nhúm 2= (0, max (A-C))*r = 30%*1400*5%= 21 DPRR chung= 7.000* 0.75%= 52.5 50 154 194.75 72 151.5 622.25 Tng DPRR= 21+52.5= 73.5 LNTT= (Thu lói- Chi lói)+ (Thu khỏc- chi khỏc) = (808.4-622.25)+ (28-89)+ 1100*5%- 73.5= = 106.65 LNST= 106.65* 75%= 80 ROE= LNST/VCSH= 80/500= 16% NIM= Chờnh lch thu chi t lói/ Tng TS= (808.4-622.5)/10.550= 1,76% ES= d Vi cỏc gi thit cõu c, hóy a bin phỏp iu chnh phự hp ROE t mc 30% Tng ROE lờn 30% tng LNST tng LNTT tng thu lói v/hoc gim trớch DPRR dung mt phn tin mt, TG NHNN mua chng khoỏn hoc la chn khỏch hng tng d n nhúm 1, gim d n nhúm 2, tng t l chp nhn ca TSB e Biết nợ hạn khoản cho vay ngắn hạn không u đãi 5%, nợ u đãi 10%, khoản cho vay trung dài hạn 7% Trong tng d n, N nhúm chim 60%, N nhúm chim 30%, cũn li l N nhúm Giỏ tr khu tr ca TSB N nhúm l 80%, N nhúm l 70% S d Qu d phũng RRTD nm trc l 82 t Tớnh chi d phũng Tớnh li NIM, ES, ROE Tng d n = 7.000 Trong ú: +N nhúm 1: 60%= 4.200 DPRR c th= + N nhúm 2: 30% = 2.100 DPRR c th = (0, (2.100- 80%*2100))*5%= 21 + N nhúm 4: 10%= 700 DPRR c th= (0, (700- 70%*700))*50%= 105 + DPRR chung= 7.000* 0.75%= 52.5 + Tng DPRR= 178.5 Tớnh lói sut ca khon vay ngn hn khụng u ói: 9.5%= (2.000 * ls khụng u ói+ 1.000*4%)/3000 ls khụng u ói = 12.25% Thu lói gim: = 2.000*5%*12.25%+ 1000*10%*4%+ 2200*7%*10.2%+ 1800*7%*12.5% = 47.72 LNTT= (Thu lói- Chi lói)+ (Thu khỏc- chi khỏc) = (808.4-47.72-622.25)+ (28-89)+ 1100*5%- 178.5 = -46.07 LNST= ROE= LNST/VCSH= 0/500= 0% NIM= Chờnh lch thu chi t lói/ Tng TS= (808.4-47.72-622.5)/10.550= 1,3% ES= f Tớnh h s CAR, s dng h s ri ro theo quy nh hin hnh Bit cỏc khon cho vay di hn 50% cho mc tiờu u t bt ng sn, phn cũn li cho vay kinh doanh chng khoỏn , cp = 70%, cp bng 90% ch s hu bng cõn i k toỏn, cỏc khon gim tr ch s hu = CAR= VTC/Ti sn cú ri ro quy i Vn t cú = tng cp (ti khon 2) + tng cp (ti khon 3)- cỏc khon phi tr (khon 4) ca TT13 = 70%*500+ 90%*500- 0= 800 H s Ti sn S d ri ro Tin mt Tin gi ti NHNN Tin gi ti TCTD khỏc Chng khoỏn KB ngn hn - Theo mnh giỏ - Theo giỏ mua 1100 1050 0% Cho vay ngn hn khụng cú ti sn bo m 3000 100% Trong ú: cho vay u ói ca chớnh ph Cho vay trung hn cú ti sn bo m l bt ng sn Cho vay di hn Ti sn khỏc Tng TS 1,000 500 700 0% 0% 20% 1000 2200 1800 300 10.550 140 3,000 - 150% 3,300 250% 4,500 100% 300 11.240 CAR = 800/11240 = 7,1% g Hóy a nhng chớnh sỏch iu chnh cn thit cho NH t CAR =8% Vi cỏc gi thit cõu c, xỏc nh mc nh hng ca s iu chnh danh mc ti sn i vi ROE - Gim cho vay di hn vo chng khon v bt ng sn, tng cho vay ngn hn Bi 2.4 Ngõn hng B cú cỏc s liu sau (s d bỡnh quõn nm, lói sut bỡnh quõn nm, n v t ng) Ti sn S d Lói Thu lói Ngun S d Lói sut Chi lói sut (%) (%) Tin mt 420 0Tin gi toỏn 1500 1,5 22.5 Tin gi ti NHNN 180 1,5 2.7Tin gi tit kim ngn hn 1820 5,5 100.1 Tin gi ti TCTD khỏc 250 2,5 6.25TGTK trung v di hn 1410 7,5 105.75 Chng khoỏn ngn hn kho Vay ngn hn 620 5,5 34.1 bc - Theo mnh giỏ 320 12.8Vay trung v di hn 1200 8,8 105.6 - Theo giỏ mua 420 Vn ch s hu 350 Cho vay ngn hn 2310 9,5 219.45Ngun khỏc 410 Trong ú: Cho vay u ói 310 5,5 17.05 Cho vay trung hn 1470 11,5 169.05 Cho vay di hn 1850 13,5 249.75 Ti sn khỏc 410 Tng TS 7.310 660 Tng ngun 7.310 368.05 Bit thu hoa hng chit khu = 10%, thu khỏc ngoi chờnh lch mnh giỏ v giỏ mua chng khoỏn = 128 ,chi khỏc = 289, thu sut thu thu nhp = 25% D tr bt buc i vi cỏc khon huy ng tit kim ngn hn l 5%, trung hn 3% D tr toỏn 10% a ỏnh giỏ mc d tr hin ti ca NH D tr ti qu = 1500*10% = 150 D tr ti NHNN= 1820*5% + 1410* 3% = 133.3 NH d tr ỳng quy nh b Tớnh t l khon ca ti sn, bit 8% cỏc khon cho vay ngn hn cú kh nng chuyn i cao So sỏnh vi mc khon chung ca ngnh 22% v cho nhn xột Hóy cho bin phỏp iu chnh cn thit NH cú mc khon hp lý Tớnh chi phớ/li ớch ca vic iu chnh ny TS cú tớnh khon cao t l khon ca ti sn= Tng TS = 420+180+ 250+ 420 (theo th giỏ hay mnh giỏ)+ 2310*8% 7.310 = 1.454,8/7.310 = 20% c Gi s k ti, dũng tin d tớnh vo NH l 450, NH l 915 Hóy tớnh ri ro khon Thc hin iu chnh c cu ti sn m bo ngõn qu cõn bng Tớnh tn tht sau iu chnh d Bit 70% cỏc khon n thuc nhúm 1, 10% thuc nhúm 2; phn cũn li thuc nhúm Cỏc khon cho vay c m bo bng bt ng sn, giỏ tr ti sn bo m = 130% d n, t l trớch lp d phũng theo quy nh hin hnh Tớnh NIM, ES, ROE e Vi cỏc gi thit cõu d, hóy a bin phỏp iu chnh phự hp ROE t mc 40% f Biết nợ hạn khoản cho vay không u đãi 10%, nợ u đãi 8% Trong tng d n, N nhúm chim 40%, N nhúm chim 40%, cũn li l N nhúm Cỏc khon n nhúm c m bo bng bt ng sn, v cú giỏ tr 120% mún n, cỏc khon m bo n nhúm l giy t cú giỏ NHTM ó niờm yt phỏt hnh cú giỏ tr bng 140% d n S d Qu d phũng RRTD nm trc l 82 t Tớnh chi d phũng Tớnh li NIM, ES, ROE g Tớnh h s CAR, s dng h s ri ro theo quy nh hin hnh Bit cỏc khon cho vay di hn 50% cho mc tiờu u t bt ng sn, phn cũn li cho vay kinh doanh chng khoỏn , cp = 70%, cp bng 90% ch s hu bng cõn i k toỏn, cỏc khon gim tr ch s hu = h Hóy a nhng chớnh sỏch iu chnh cn thit cho NH t CAR =8% Vi cỏc gi thit cõu c, xỏc nh mc nh hng ca s iu chnh danh mc ti sn i vi ROE i Gi s thỏng u nm sau, lói sut th trng bỡnh quõn tng 0,1%/thỏng Tớnh li NIM, tớnh ri ro lói sut Hóy thc hin iu chnh c cu ti sn tn tht = Nhn xột v tỏc ng ca phng ỏn ti ROE, vi cỏc gi thit cõu c j Gi s thỏng u nm sau, lói sut th trng bỡnh quõn gim 0,05%/thỏng Tớnh li NIM, tớnh ri ro lói sut Hóy thc hin iu chnh c cu ti sn tn tht = Nhn xột v tỏc ng ca phng ỏn ti ROE, vi cỏc gi thit cõu c Bi 2.5 Ngõn hng A cú cỏc s liu sau (s d bỡnh quõn nm, lói sut bỡnh quõn nm, n v t ng) H s ri ro Ti sn S d LS (%) (%) Ngun S d Tin mt 1550 Tin gi toỏn 11540 Tin gi ti NHNN 2500 Tit kim ngn hn 15790 Tin gi ti TCTD khỏc 1800 2,5 20 TK trung - di hn 9460 Chng khoỏn KB ngn hn 3400 4,5 Vay ngn hn 4250 Cho vay ngn hn 15850 10,5 50 Vay trung - di hn 4170 Cho vay trung hn 10460 15,2 50 Vn ch s hu 650 Cho vay di hn 9750 17,5 100 Ti sn khỏc 550 100 a Gi s k ti, dũng tin d tớnh vo ngõn hng l 3255, NH l 3811 (mi khon mc ngõn qu cũn li 40% so vi k gc) Hóy tớnh ri ro khon, gi s ngõn qu ti thiu bng 3% d tr bt buc v 6% d tr toỏn b Thc hin bin phỏp m bo ngõn qu ti thiu Tớnh chi phớ Ngõn hng phi b LS (%) 7,5 9,5 13 16,1 c Tớnh t l an ton ti thiu (CAR) Bit cp = 80% ch s hu, cp = 20% vay trung di hn Nhn xột v t l ny v thc hin iu chnh c cu ti sn cn thit t l ny t mc 8% Tớnh chi phớ ngõn hng thc hin iu chnh d Bit thu khỏc = 550, chi khỏc = 750, thu sut TTN 25% T l n quỏ hn vi cỏc khon cho vay ngn hn l 5%, vi cỏc khon cho vay trung v di hn l 3% Cỏc khon quỏ hn ny hin thuc nhúm Cỏc khon cho vay ngn hn khụng cú ti sn bo m, cỏc khon cho vay trung di hn cú giỏ tr ti sn bo m bng trỏi phiu doanh nghip B hin ang niờm yt trờn HNX phỏt hnh, tớnh li theo giỏ th trng bng 130% giỏ tr khon vay, d phũng k trc =0 Tớnh chi d phũng, NIM, ROE e ROE = 22%, lói sut cho vay trung bỡnh phi l bao nhiờu? Bi 2.6 Ngõn hng A cú cỏc s liu sau (s d bỡnh quõn nm, lói sut bỡnh quõn nm, n v t ng) H s ri Ti sn S d LS (%) ro (%) Ngun Tin mt 3550 Tin gi toỏn Tin gi ti NHNN 2500 1,2 Tit kim ngn hn Tin gi ti TCTD khỏc 2800 5,5 20 TK trung - di hn Chng khoỏn KB ngn hn 3400 8,5 Vay ngn hn Cho vay ngn hn 15850 14,5 50 Vay trung - di hn Cho vay trung hn 10460 16,2 50 Vn ch s hu Cho vay di hn 10750 18,5 100 Ti sn khỏc 550 100 S d 13540 16790 9460 5250 4170 650 LS (%) 13,5 17,5 15 18,1 Bit thu khỏc = 269, chi khỏc = 421, bo lónh d thu vi giỏ tr 550 t T l n quỏ hn 8%, 60% d n thuc nhúm 1, 20% thuc nhúm v phn cũn li nhúm Cỏc khon cho vay c m bo bng chng khoỏn ca cụng ty M phỏt hnh, cha niờm yt trờn cỏc sn giao dch , v giỏ tr = 130% d n D phũng k trc = t, thu sut thu thu nhp 25% a Tớnh NIM, ROE b ROE = 35%, lói sut huy ng trung bỡnh l bao nhiờu? c Tớnh ri ro lói sut, bit 20% tit kim trung v di hn, 5% cho vay trung v di hn l sp ỏo hn, cỏc khon mc ti sn v ngun ngn hn nhy cm lói sut, lói sut th trng tng thờm 0,2% vũng thỏng ti d Tớnh t l an ton ti thiu (CAR) Bit cp = 85% ch s hu, cp = 10% vay trung di hn Nhn xột v t l ny v thc hin iu chnh c cu ti sn cn thit t l ny t mc 8% Tớnh chi phớ ngõn hng thc hin iu chnh Bi 2.7 Ngõn hng A cú cỏc s liu sau (s d bỡnh quõn nm, lói sut bỡnh quõn nm, n v t ng) Ti sn S d LS (%) H s ri ro (%) Ngun 1550 Tin mt Tin gi toỏn 3500 Tin gi ti NHNN Tit kim ngn hn 1800 2,5 Tin gi ti TCTD khỏc 20 TK trung - di hn 3400 4,5 Chng khoỏn KB ngn hn Vay ngn hn 16850 10,5 Cho vay ngn hn 50 Vay trung - di hn 11460 15,2 Cho vay trung hn 50 Vn ch s hu 9750 17,5 Cho vay di hn 100 550 Ti sn khỏc 100 S d 11540 15790 10460 6250 4170 650 a Gi s k ti, dũng tin d tớnh vo ngõn hng l 3255, NH l 3722 (mi khon mc ngõn qu cũn li 50% so vi k gc) Hóy tớnh ri ro khon, gi s ngõn qu ti thiu bng 4% d tr bt buc v 3% d tr toỏn b Thc hin bin phỏp m bo ngõn qu ti thiu Tớnh chi phớ Ngõn hng phi b LS (%) 7,5 9,5 13 16,1 c Tớnh t l an ton ti thiu (CAR) Bit cp = 80% ch s hu, cp = 20% vay trung di hn Nhn xột v t l ny v thc hin iu chnh c cu ti sn cn thit t l ny t mc 8% Tớnh chi phớ ngõn hng thc hin iu chnh Bi 2.8 Ngõn hng M cú cỏc s liu sau (s d bỡnh quõn nm, lói sut bỡnh quõn nm, n v t ng) Ti sn S d LS (%) 3150 Tin mt 4670 1.5 Tin gi ti NHNN 5750 2.7 Tin gi ti TCTD khỏc Chng khoỏn KB ngn hn bng 5760 6.5 VND 25780 13.5 Cho vay ngn hn 19450 15.3 Cho vay trung hn 13440 18.4 Cho vay di hn 2450 Ti sn khỏc Ngun Tin gi toỏn Tit kim ngn hn TK trung - di hn Vay ngn hn Vay trung - di hn Vn ch s hu S d LS (%) 21780 2.5 15790 10.5 19867 11.8 15470 4873 2670 14.5 16.1 Bit thu khỏc = 550, chi khỏc = 750, thu sut TTN 25% T l n quỏ hn vi cỏc khon cho vay ngn hn l 5%, vi cỏc khon cho vay trung v di hn l 3% Cỏc khon quỏ hn ny hin thuc nhúm Cỏc khon cho vay ngn hn khụng cú ti sn bo m, cỏc khon cho vay trung di hn cú giỏ tr ti sn bo m bng trỏi phiu doanh nghip B hin ang niờm yt trờn HNX phỏt hnh, tớnh li theo giỏ th trng bng 130% giỏ tr khon vay, d phũng k trc =0 a Tớnh chi d phũng, NIM, ROE b ROE = 22%, lói sut cho vay trung bỡnh phi l bao nhiờu? c Tớnh h s CAR Nhn xột v h s ny v chớnh sỏch iu chnh cn thit cho NH, vi gi thit cp = 60%, cp =70% ch s hu bng cõn i k toỏn, cỏc khon gim tr =0 d Hóy a nhng chớnh sỏch iu chnh cn thit cho NH t CAR =8% Xỏc nh mc nh hng ca mt gii phỏp iu chnh danh mc ti sn i vi NIM Bi 2.9 Ngõn hng A cú cỏc s liu sau (s d bỡnh quõn nm, lói sut bỡnh quõn nm, n v t ng) Ti sn S d LS (%) Ngun S d LS (%) 2430 11540 Tin mt Tin gi toỏn 3500 15790 7.5 Tin gi ti NHNN Tit kim ngn hn 1800 2.5 TK trung - di hn 10460 9.5 Tin gi ti TCTD khỏc 3400 4.5 Vay ngn hn 6250 13 Chng khoỏn KB ngn hn bng VND 16850 10.5 Vay trung - di hn 5040 16.1 Cho vay ngn hn 11460 15.2 Vn ch s hu 1680 Cho vay trung hn 9750 17.5 Cho vay di hn 1570 Ti sn khỏc Bit thu khỏc = 520, chi khỏc = 741, bo lónh toỏn vi giỏ tr 1550 t T l n quỏ hn 5%, 70% d n thuc nhúm 1, 10% thuc nhúm v phn cũn li thuc nhúm Cỏc khon cho vay c m bo bng bt ng sn vi giỏ tr = 140% d n D phũng k trc = 15 t, thu sut thu thu nhp 25% a Tớnh NIM, ROE b Tớnh ri ro lói sut, bit 5% tit kim trung v di hn, 7% cho vay trung v di hn l sp ỏo hn, cỏc khon mc ti sn v ngun ngn hn nhy cm lói sut, lói sut th trng tng thờm 1.5%/nm vũng thỏng ti c ri ro lói sut =0, NH cn phi lm gỡ? Xỏc nh mc nh hng ca mt gii phỏp iu chnh danh mc ti sn i vi ROE d Tớnh t l an ton ti thiu (CAR) Bit cp = 75% ch s hu bng CKT, cp = 5% vay trung di hn, cỏc khon gim tr =0 Nhn xột v t l ny e Hóy a nhng chớnh sỏch iu chnh cn thit cho NH t CAR =8% Xỏc nh mc nh hng ca mt gii phỏp iu chnh danh mc ti sn i vi ROE Bi 2.10 Ngõn hng K cú cỏc s liu sau (s d bỡnh quõn nm, lói sut bỡnh quõn nm, n v t ng) Ti sn S d LS (%) Ngun S d LS (%) 1550 19540 Tin mt Tin gi toỏn 2500 15790 Tin gi ti NHNN 1Tit kim ngn hn 7,5 5750 15240 Tin gi ti TCTD khỏc 2,5TK trung - di hn 9,5 Chng khoỏn KB ngn hn bng 3400 4250 VND 4,5Vay ngn hn 13 25780 4170 16,1 Cho vay ngn hn 10,5Vay trung - di hn 10460 1750 Cho vay trung hn 15,2Vn ch s hu 9750 Cho vay di hn 17,5 1550 Ti sn khỏc Bit thu khỏc = 480, chi khỏc = 750, thu sut TTN 25% T l n quỏ hn vi cỏc khon cho vay ngn hn l 7%, vi cỏc khon cho vay trung v di hn l 5% Cỏc khon quỏ hn ny hin thuc nhúm Cỏc khon cho vay ngn hn khụng cú ti sn bo m, cỏc khon cho vay trung di hn cú giỏ tr ti sn bo m bng trỏi phiu TCTD C hin ang niờm yt trờn HoSE phỏt hnh tớnh li theo giỏ th trng bng 110% giỏ tr khon vay, d phũng k trc =0 a Tớnh chi d phũng, NIM, ROE b ROE = 28%, lói sut cho vay trung bỡnh phi l bao nhiờu? c Tớnh h s CAR Nhn xột v h s ny v chớnh sỏch iu chnh cn thit cho NH, vi gi thit cp = 80%, cp =90% ch s hu bng cõn i k toỏn, , cỏc khon gim tr =0 d Hóy a nhng chớnh sỏch iu chnh cn thit cho NH t CAR =8% Xỏc nh mc nh hng ca mt gii phỏp iu chnh danh mc ti sn i vi ROE 10 Bi 2.11 S dng cỏch tớnh im, xp hng tớn dng ca mt NHTM c th, hóy a Tớnh im, xp hng tớn dng i vi chớnh bn thõn anh/ch hoc mt cỏ nhõn bt k anh/ch t la chn b Tớnh im, xp hng tớn dng i vi mt doanh nghip (t la chn) hin ang niờm yt trờn sn HoSE hoc HaSTC, bit cỏc ch tiờu phi ti chớnh mc trung bỡnh c Nhn xột v phng phỏp tớnh im ca NHTM ú trờn cỏc giỏc : kh nng ỏp dng ti Vit nam, mc chớnh xỏc so vi cỏc phng phỏp tớnh im hin ang c ỏp dng ti cỏc NHTM/t chc xp hng trờn th gii d Nu l cỏn b tớn dng ca NHTM ú, anh/ch cú kin ngh gỡ v phng phỏp tớnh im, xp hng khỏch hng i vi ban giỏm c Bi 2.12 thc hin k hoch kinh doanh quý III nm 200X, doanh nghip A lp k hoch kinh doanh cho quý III, kốm cỏc h s vay lu ng gi n NHTM A Trong giy ngh vay ca DN, mc vay l 721,5 triu ng Qua thm nh h s vay, ngõn hng xỏc nh c cỏc s liu sau: - Giỏ tr vt t hng hoỏ cn mua vo quý l 855,5 triu ng - Chi phớ tr lng nhõn viờn: 566,8 triu ng - Chi phớ qun lý kinh doanh chung l 121,65 triu ng - Chi phớ khu hao nh xng v thit b: 241 triu ng - Tng s lu ng t cú ca khỏch hng A l 721,25 triu ng - Giỏ tr ti sn th chp: 1023,5 triu ng Ti thi im ny, NH tin hnh xõy dng k hoch cõn i kinh doanh quý III/200X cho thy: Ngun ca ngõn hng bao gm: + Vn huy ng: 132.951 triu ng, ú huy ng cú k hn trờn 12 thỏng l 1500 triu ng + Vn t cú: 15370 triu ng + Vn nhn iu ho t cỏc NH khỏc: 34955,35 triu ng + Vn khỏc: 8848,75 triu ng Ngõn hng cn c vo kh nng ngun cú th b trớ cho khỏch hng A s d n k hoch bng 0,4% s s dng vo kinh doanh Bit rng: a T l d tr bt buc l 2% v t l d tr m bo kh nng toỏn l 8% b NH thng cho vay ti a bng 70% giỏ tr ti sn th chp c thc hin k hoch sn xut kinh doanh trờn, doanh nghip cũn vay ca t chc tớn dng Z l 87,75 triu ng Yờu cu: a Theo anh (ch), NHTM A cú th duyt mc cho vay theo nh DN ngh khụng? ti sao? b Nu thc hin cho vay, mc vay phự hp l bao nhiờu? Bi 2.13 Ngy 16/8/200X, cụng ty TNHH A (gm thnh viờn) gi n NH B h s vay lu ng thi hn thỏng Thụng tin túm tt nh sau: a Giy chng nhn ng ký kinh doanh b Giy ngh vay vi s tin ngh l 100 triu ng c Hp ng tiờu th sn phm cú giỏ tr n ngy 31/12/0X Trong ú, phng thc toỏn bng sộc giao hng d H s nh v quyn s dng t ca ụng T, giỏm c cụng ty A (y th tc phỏp lý) e Cỏc iu kin, th tc khỏc ca cụng ty m bo ỳng quy nh hin hnh Ngõn hng B tin hnh thm nh khỏch hng v phng ỏn vay thy iu kin v cú tớnh kh thi, ó cựng cụng ty nh giỏ ti sn th chp l 140 triu ng, v lm th tc th chp qua phũng cụng chng nh nc Sau ú NH B ó cho cụng ty A vay 100 triu ng v thi hn cho vay l thỏng 11 Bit rng: d Theo quy nh, NH B cho vay ti a khụng quỏ 70% giỏ tr ti sn bo m e Cỏc h s khỏc c coi l hp l Yờu cu: Hóy phõn tớch nhng im ỳng v khụng ỳng so vi ch tớn dng hin hnh ca NHB quy trỡnh v quyt nh cho vay nờu trờn Bi 2.14 Cui thỏng 6/200X, cụng ty c phn kinh doanh tng hp c thnh, nh mỏy khu ch xut Tõn Thun sn xut v phõn phi loi sn phm lau nh v ỏnh búng, bỏn buụn v bỏn l vi nhón hiu Super Clean, gi n chi nhỏnh ngõn hng thng mi A h s vay lu ng phc v cho k hoch sn xut kinh doanh quý III/200X H s gm cú: f Giy chng nhn ng ký kinh doanh g H s nh v quyn s dng t thuc s hu ca ch tch hi ng qun tr cụng ty c Thnh c th chp cho ngõn hng vay Ti sn th chp c nh giỏ 5020 triu ng h Giy ngh vay vi hn mc tớn dng l 3750 triu ng i K hoch sn xut kinh doanh thỏng cui nm 200X nh sau: + Chi phớ sn xut kinh doanh theo k hoch: 13200 triu ng + Thu VAT: 2200 triu ng + Doanh thu thun: 19032,4 triu ng + Ti sn lu ng bỡnh quõn: 6032 triu ng + Vn lu ng cú t huy ng: 1381 triu ng Sau thm nh phng ỏn sn xut kinh doanh quý III/200X, xột thy phng ỏn cú tớnh kh thi v hiu qu cao v cõn i vi ngun vn, NH ó xỏc nh c hn mc tớn dng quý III/200X cho cụng ty c Thnh l 3700 triu ng Bit rng kt qu kinh doanh c tớnh thỏng u nm vi 10000 sn phm c sn xut v tiờu th ca cụng ty c Thnh l 200 triu ng Yờu cu: a Hóy nhn xột v th tc h s vay ca cụng ty c Thnh b Hóy ỏnh giỏ v quyt nh cho vay ca cỏn b tớn dng Bi 2.15 Cụng ty xut nhp khu T l DNNN, chuyờn kinh doanh thit b in, in mỏy cú tỡnh hỡnh ti chớnh nh sau - Doanh thu bỏn hng quý 1/2004: 12 t - Hng hoỏ tn kho n 31/3/2004: 19 t Trong ú: Dõy in Nht: t - D n ngn hn n 31/3/02: 15 t Ngy 1/4/04, cụng ty trỡnh phng ỏn kinh doanh ngh vay nhp 550.000 dõy in Nht bng phng thc m L/C tr Tr giỏ ca hp ng ngoi l 250.000 USD, lói sut 0,3%/nm Phng ỏn kinh doanh kh thi, cú hp ng u Hiu qu phng ỏn l 75 triu VN, thi gian thc hin phng ỏn l thỏng Bit rng - n giỏ hng kho: 6500 /m dõy - Giỏ bỏn theo phng ỏn: 7500 /m dõy - Hp ng nhp khu cú iu khon pht 10.000 USD nu n phng phỏ v hp ng - T giỏ 16.500 /USD - Cỏc ch tiờu ti chớnh khỏc ca cụng ty tt Yờu cu: CBTD hóy thm nh a quyt nh cho vay hay khụng? Bi 2.16 Mt NHTM cú d tớnh rng cú th thu hỳt tin gi vi quy mụ nh bng di õy vi nhng mc lói sut tng ng nh sau: 12 n v: t VND Khi lng tin gi mi d tớnh Lói sut bỡnh quõn nm (%) 5 15 5,5 19 22 6,5 23 Gi nh NH mun t c t l thu nhp biờn l 8% Yờu cu: NH nờn t lói sut tin gi mc no cú th ti a hoỏ li nhun? Bài 2.17 Tại NHTMCP A có tình hình nguồn vốn nh sau Chi tiết loại nguồn Số bình quân (triệu vốn VND) Tiền gửi toán 66398 doanh nghiệp Tiền gửi giao dịch khác 98271 Tiền gửi tiết kiệm 89043 Tiền gửi kỳ hạn loại 129807 Chứng tiền gửi 31269 Các loại tiền gửi hởng lãi 9806 khác Các quỹ vay 19931 Vốn tự có 40000 Lãi suất (%) 2,61 4,33 5,46 5,71 5,27 4,61 Biết: - Tỷ lệ chi phí hoà vốn bình quân cho nguồn tài trợ bên = (chi phí trả lãi + chi phí phi lãi suất)/TSSL; Tỷ lệ chi phí vốn bình quân sau thuế = tỷ lệ chi phí vốn BQ nguồn tài trợ bên + ROE/(1-tỷ lệ thuế suất)*(VTC/TSSL) Yêu cầu: a Xác định tỷ lệ chi phí trả lãi bình quân, chi phí hoà vốn cho nguồn tài trợ từ bên biết chi phí phi lãi suất chiếm 10% tổng chi phí ngân hàng dự kiến sử dụng 71% vào tài sản sinh lời b Để đạt đợc tỷ lệ ROE 15% tỷ lệ chi phí vốn sau thuế bình quân bao nhiêu? Biết thuế thu nhập 28% Bài 2.18 Tại NHTMCP X có số liệu sau (số d bình quân năm, đơn vị tỷ VND, lãi suất bình quân % năm) Tài sản Số d Lãi Nguồn vốn Số d Lãi suất suất Chứng khoán 200 Vốn huy động dới 12 400 tháng Cho vay ngắn 400 Vốn huy động 12 100 hạn tháng Cho vay trung 200 11.6 Vốn vay 300 hạn Tài sản khác 50 Vốn chủ sở hữu 50 Ngân hàng phải huy động vốn với tỷ lệ chi trả lãi bình quân để đạt hoà vốn Biết thuế suất thuế thu nhập 28%, thu khác = chi khác Bài 2.19 13 Tổng nguồn vốn ngân hàng 6000 tỷ VND, Tiền gửi không kỳ hạn: 1500 tỷ VND, tỷ lệ chi phí trả lãi chi phí khác cho loại tiền gửi 10% Tiền gửi có kỳ hạn: 500 tỷ, tỷ lệ chi phí trả lãi chi phí khác cho loại tiền gửi 11% Tiền gửi tiết kiệm: 2200 tỷ, tỷ lệ chi phí trả lãi chi phí khác cho loại tiền gửi 12% Vốn vay: 1000 tỷ với tỷ lệ chi phí 12% Vốn tự có: 800 tỷ với tỷ lệ chi phí 22% Yêu cầu: Xác định tỷ lệ chi phí vốn bình quân gia quyền cho toàn nguồn vốn ngân hàng, biết tỷ lệ dự trữ cho tiền gửi không kỳ hạn 9%, tiền gửi có kỳ hạn tiết kiệm 6%, vốn vay 2% Bài 2.20 Một ngân hàng có dự tính thu hút tiền gửi với quy mô nh bảng dới với mức lãi suất tơng ứng nh sau: Đơn vị: tỷ VND Khối lợng tiền gửi dự tính Lãi suất bình quân năm (%) 25 45 7,5 95 101 8,5 155 Giả định Nh muốn đạt đợc tỷ lệ thu nhập biên 12% Yêu cầu: ngân hàng nên đặt lãi suất tiền gửi mức để tối đa hoá lợi nhuận? Bi 2.21 NHTM B cú hp ng tớn dng sau - Cho vay 100 triu, thi hn nm, lói sut 20%/nm, tr gc v lói ln k - Cho vay 100 triu, thi hn nm, lói sut 18%/nm, tr lói trc Hóy so sỏnh quy mụ, k hn, lói sut thc ca hai hp ng trờn theo phng thc khụng chit khu Bi 2.22 Ngõn hng A nhn c mt khon tin gi giỏ tr 20000 USD k hn nm vi mc lói sut hng nm l 5%, tin lói tr u hng nm Gi s YTM bng 10% Tớnh k hn hon tr ca khon huy ng Bi 2.23 Ngõn hng B cho khỏch hng C vay 500 triu k hn nm vi mc lói sut hng nm l 20%, tin gc v lói tr u hng nm Gi s YTM bng 25% Tớnh k hn hon thc ca khon tớn dng ny Bi 2.24 Cú s liu v tỡnh hỡnh cõn i kinh doanh th hin qua bng tng kt ti sn ngy 31/12/200X ca ngõn hng thng mi A nh sau n v: triu VND Ti sn S d Ngun S d Ngõn qu 84550 Vn huy ng 653500 1.1 D tr bt buc 24425 1.1 Tin gi ca doanh nghip 212500 1.2 D tr toỏn 60125 1.1.1 Tin gi khụng k hn 153000 Tớn dng 667520 1.1.2 Tin gi cú k hn 12 thỏng 59500 2.1 Cho vay DNNN 490020 1.2 Tin gi dõn c 264900 14 2.1.1 Cho vay ngn hn Trong ú: n quỏ hn 2.1.2 Cho vay trung, di hn Trong ú: n quỏ hn 2.2 Cho vay doanh nghip ngoi quc doanh 2.2.1 Cho vay ngn hn Trong ú: n quỏ hn 2.2.2 cho vay trung, di hn Cho vay bng u thỏc u t Gúp mua c phn ca doanh nghip Ti sn cú khỏc Trong ú: Ti sn c nh Tng 351620 39200 138400 9570 177500 1.2.1 Tin gi khụng k hn 1.2.2 Tin gi cú k hn 12 thỏng 1.2.3 Tin gi cú k hn > 12 thỏng 1.3 Tin gi ca TCTD nc Vn vay 63200 122400 79300 22000 235800 123200 5320 54300 86200 2.1 Vay NHNN 2.2 Vay cỏc TCTD khỏc 2.3 Phỏt hnh giy t cú giỏ 2.3.1 K hn 12 thỏng 21200 60500 154100 68400 28600 2.3.2 K hn > 12 thỏng 85700 32530 20100 899400 Vn nhn u thỏc u t Vn ch s hu Tng 95800 68400 899400 Cỏc gi thit sau: Mc d tr bt buc theo quy nh hin hnh, d tr toỏn l 2% trờn cỏc khon huy ng Lói sut i vay NHNN v cỏc TCTD ln hn lói sut t huy ng Tim nng kinh t trờn a bn hon ton thun li vi hot ng kinh doanh ca ngõn hng c v huy ng v cho vay D n nghip v bo lónh ca NH ngy 31/12/200X: + Bo lónh vay l 61 t ng + Bo lónh thc hin hp ng l 15 t ng + Bo lónh d thu l 17 t ng Trong d n cho vay ngn hn: + 40% c bo m bng th chp bt ng sn + 10% c cỏc TCTD khỏc bo lónh + 10% c bo m bng tớn phiu kho bc + 40% l cho vay khụng cú ti sn bo m Trong d n cho vay trung v di hn + 10% l cỏc khon cho vay c chớnh ph bo lónh + S cũn li c th chp bng ti sn l bt ng sn Tin gi ca cỏc TCTD khỏc nc ti NHA l tin gi khụng k hn Yờu cu: hóy nhn xột tỡnh hỡnh cõn i kinh doanh ca NH A, c th l cỏc ch tiờu T l an ton ti thiu (h s CAR) v so sỏnh vi mc tiờu chun quc t Tỡnh hỡnh n quỏ hn Tỡnh hỡnh thc hin d tr bt buc ca NH Tỡnh hỡnh thc hin d tr toỏn ca NH Tỡnh hỡnh thc hin cõn i gia ngun trung di hn v s dng trung, di hn Tỡnh hỡnh gúp mua c phn m bo an ton hot ng kinh doanh, thi gian ti Nh phi lm gỡ? Cho vớ d minh ho Bi 2.26 Cú s liu v tỡnh hỡnh cõn i kinh doanh th hin qua bng tng kt ti sn ngy 31/12/200X ca ngõn hng thng mi B nh sau n v: triu VND Ti sn S d Ngun S d Ngõn qu 113020 Vn huy ng 885000 1.1 D tr bt buc 32420 1.1 Tin gi ca doanh nghip 307100 1.2 D tr toỏn 80600 1.1.1 Tin gi khụng k hn 185200 Tớn dng 907170 1.1.2 Tin gi cú k hn 12 thỏng 121900 15 2.1 Cho vay DNNN 2.1.1 Cho vay ngn hn 2.1.2 Cho vay trung, di hn 2.2 Cho vay doanh nghip ngoi quc doanh 2.2.1 Cho vay ngn hn 2.2.2 cho vay trung, di hn Cho vay bng u thỏc u t Gúp mua c phn ca doanh nghip Ti sn cú khỏc Trong ú: Ti sn c nh 525170 289560 235610 382000 1.2 Tin gi dõn c 1.2.1 Tin gi khụng k hn 1.2.2 Tin gi cú k hn 12 thỏng 1.2.3 Tin gi cú k hn > 12 thỏng 435100 156300 142000 136800 268900 113100 135670 1.3 Tin gi ca TCTD khỏc Vn vay 2.1 Vay NHNN 31000 232200 32500 48100 2.2 Vay cỏc TCTD khỏc 87900 61240 49600 Tng 1265200 2.3 Phỏt hnh giy t cú giỏ 2.3.1 K hn 12 thỏng 2.3.2 K hn > 12 thỏng Vn nhn u thỏc u t Vn ch s hu Tng 111800 12000 99800 156200 103600 1265200 Cỏc gi thit sau: Mc d tr bt buc theo quy nh hin hnh, d tr toỏn l 2% trờn cỏc khon huy ng D n nghip v bo lónh ca NH thi im lp bng cõn i l 180000 triu ng, ú: + Bo lónh vay l 50.000 triu ng + Bo lónh thc hin hp ng l 70.000 triu ng + Bo lónh d thu l 60.000 triu ng Trong d n cho vay ngn hn: + 30% c bo m bng th chp bt ng sn + 20% c bo m bng giy t cú giỏ cỏc TCTD khỏc phỏt hnh + 10% c bo m bng tớn phiu kho bc + Phn cũn li l cho vay khụng cú bo m Trong d n cho vay trung v di hn + 10% l cỏc khon cho vay c chớnh ph bo lónh + 10% c cm c bng trỏi phiu ca Thnh ph H Chớ Minh + Phn cũn li c th chp bng bt ng sn Tin gi ca cỏc TCTD khỏc nc ti NHA l tin gi khụng k hn Ngõn hng khụng hựn mua c phn ca cỏc TCTD khỏc Yờu cu: hóy nhn xột tỡnh hỡnh cõn i kinh doanh ca NH B, c th l cỏc ch tiờu T l an ton ti thiu (h s CAR) v so sỏnh vi mc tiờu chun quc t Tỡnh hỡnh n quỏ hn Tỡnh hỡnh thc hin d tr bt buc ca NH Tỡnh hỡnh thc hin d tr toỏn ca NH Tỡnh hỡnh thc hin cõn i gia ngun trung di hn v s dng trung, di hn Tỡnh hỡnh gúp mua c phn Nhn xột v kt cu ngun ca NHB, so sỏnh vi kt cu NH A bi trờn m bo an ton hot ng kinh doanh, thi gian ti Nh phi lm gỡ? Cho vớ d minh ho 16 PHN 3: RI RO V QUN Lí RI RO TRONG NHTM Bi 3.1: Ngõn hng B ang theo dừi hp ng tớn dng sau: Cho vay 170 t, lói sut 12%/nm, thi hn 12 thỏng, tr gc v lói cui k Ht 12 thỏng, khỏch hng ó mang 90 t n tr v xin gia hn n thỏng Bit lý khụng tr c n l khỏch quan, NH ó ng ý cho gia hn Qua thỏng gia hn, KH khụng tr c n Sau 12 thỏng tip theo, bit khụng th thu c khon n ny, NH ó bỏn TSTC v thu c 150 t (sau tr chi phớ bỏn) Nu l cỏn b NH, anh/ch cú bao nhiờu cỏch thu gc v lói Hóy bỡnh lun v cỏch x lý m anh/ch a Tớnh lói sut thc vi tng trng hp Gi thit mc lói pht l 150% lói sut thụng thng Bi 3.2: Ngõn hng B ang theo dừi hp ng tớn dng sau: Cho vay 70 t, lói sut 11%/nm, thi hn 12 thỏng, tr gc cui k, tr lói ln k Ht 12 thỏng, khỏch hng ó mang 50 t n tr, phn cũn li NH chuyn n quỏ hn Sau 12 thỏng tip theo, bit khụng th thu c khon n ny, NH ó bỏn TSTC v thu c 65 t (sau tr chi phớ bỏn) Theo anh/ch, ngõn hng cú bao nhiờu cỏch thu gc v lói Hóy bỡnh lun v cỏch x lý m ngõn hng a i vi doanh nghip ca anh/ch Gi thit mc lói pht l 140% lói sut thụng thng Bi 3.3: NH ký hp ng cho vay 100 t, thi hn nm, lói sut 10%/ nm, tr gc v lói ln k ( tr gc u) n k hn 1, khỏch hng ch mang tr 30 t Phõn cũn li NH chuyn n quỏ hn Hóy tớnh gc v lói NH thu c; tớnh lóI sut thc ca k Cui k khỏch hng cũn phi tr NH bao nhiờu, bit t l lói pht l 150% lói sut thụng thng Bi 3.4 : NH X cú danh mc ti sn v ngun nh sau 30 ngy tip 31-90 ngy tip Tun tip theo theo theo $210 $300 $475 Cho vay +21 +26 40 Chng khoỏn $231 $326 $515 Tng TS nhy cm lói sut Tin gi giao dch Tin gi cú k hn Vay trờn th trng liờn NH Tng ngun nhy cm lói sut $350 100 136 $ 276 140 $ 196 100 $586 $416 $296 Trờn 90 ngy $525 70 $595 $ 100 50 $150 a Ngõn hng s cú li hay thit hi, v mc li ớch/thit hi l bao nhiờu lói sut gim 1% - Tun tip theo - 30 ngy tip theo - 31-90 ngy tip theo - Trờn 90 ngy tip theo b Ngõn hng s cú li hay thit hi, v mc li ớch/thit hi l bao nhiờu lói sut tng 1% - Tun tip theo - 30 ngy tip theo - 31-90 ngy tip theo - Trờn 90 ngy tip theo c ri ro =0, NH cn phi lm gỡ? 17 Bi 3.5 Ngân hàng A có số liệu sau (số d bình quân năm, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỷ đồng) Tài sản Số d LS (%) Số d LS (%) 3,5 Nguồn vốn Tiền gửi Tiền mặt 550 toán 1860 3,5 Tiết kiệm ngắn 10,5 Tiền gửi NHNN 240 hạn 1520 Tiền gửi TCTD 670 6,5 TK trung-dài hạn 840 9,5 Chứng khoán KB 770 Vay ngắn hạn 950 11,5 Cho vay ngắn 13,5 13,5 hạn 1240 Vay trung-dài hạn 420 Cho vay trung hạn 1150 15 Vốn chủ sở hữu 350 Cho vay dài hạn 870 16,5 50 Gúp liờn doanh 400 TS khỏc Biết nợ hạn = 10%, thu khác = 72, chi khác = 45; tỷ lệ thuế thu nhập 28% TS ngoi bng l 2500t cú h s RR l 0,6 Trong tng d n, N nhúm chim 60%, N nhúm chim 25%, cũn li l N nhúm Giỏ tr khu tr TSB ca N nhúm l 650t, N nhúm l 400t S d Qu d phũng RRTD nm trc l 43t a Hãy tính ROA, ROE, chênh lệch lãi suất b Gi s thỏng u nm sau, lói sut th trng bỡnh quõn tng 0,1%/thỏng Tớnh li NIM, tớnh ri ro lói sut Hóy thc hin iu chnh c cu ti sn tn tht = Nhn xột v tỏc ng ca phng ỏn ti ROE Bi 3.6 Ngân hàng A có số liệu sau (số d bình quân năm, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỷ đồng) Số LS Tài sản Số d LS (%) Nguồn vốn d (%) Biết thu khác = Tiền gửi Tiền mặt 600 toán 2600 3,5 87, chi khác = Tiết kiệm ngắn 10, 35; tỷ lệ nợ hạn 7%, thuế Tiền gửi NHNN 500 hạn 3000 12, suất thuế thu nhập 28% Tiền gửi TCTD khác 700 4,5 TK trung dài hạn 1700 Tớn phiu KB ngắn hạn 1000 8,5 Vay ngắn hạn 1500 11 Trong tng d Vay trung - dài 13, n, N nhúm chim 70%, N Cho vay ngắn hạn 3400 14,5 hạn 1200 nhúm chim Cho vay trung hạn 2200 16,2 Vốn chủ sở hữu 500 20%, cũn li l N Cho vay dài hạn 1800 17,5 nhúm Giỏ tr Tài sản khác 300 khu tr TSB ca N nhúm l 1200t, N nhúm l 900t S d Qu d phũng RRTD nm trc l 11t a Tính Chênh lệch lãi suất bản, ROA, ROE b Tính lãi suất cho vay trung bình để đảm bảo hoà vốn c Tớnh ri ro lói sut bit LS thỏng u nm sau tng lờn 0,1%/th Tớnh li CLLSCB d NH phi lm gỡ khụng cú ri ro lói sut Tớnh chi phớ/li ớch c th i vi mt gii phỏp Bi 3.6 Ngân hàng A có số liệu sau (số d bình quân năm, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỷ đồng) 18 Tài sản Tiền mặt Số d LS (%) 700 Tiền gửi NHNN 500 Tiền gửi TCTD khác 700 Tớn phiu KB ngắn hạn 1000 Cho vay ngắn hạn Cho vay trung hạn Cho vay dài hạn Tài sản khác 4400 2200 1800 300 4,5 8,5 10,5 13,2 17,5 Nguồn vốn Tiền gửi toán Tiết kiệm ngắn hạn TK trung dài hạn Vay ngắn hạn Vay trung - dài hạn Vốn chủ sở hữu Số d LS (%) 2700 1,5 3000 1700 1500 8,5 10,5 11,5 2200 500 13,7 a Gi s k ti, dũng tin d tớnh vo NH l 1350, NH l 2315 Hóy tớnh ri ro khon Cỏc gi thit cõu a khụng thay i Thc hin iu chnh c cu ti sn m bo ngõn qu cõn bng Tớnh tn tht sau iu chnh b Tớnh NIM sau iu chnh c cu ti sn c Tớnh ri ro lói sut, bit 15% tit kim trung di hn v 20% cho tay trung hn l sp n hn, lói sut th trng s tng thờm 0,1% vũng thỏng ti z d ri ro lói sut =0, NH cn phi lm gỡ? Hóy xỏc nh chi phớ/li ớch iu chnh, v nh hng ca nú ti ROE Bi 3.7 Ngân hàng A có số liệu sau (số d bình quân năm, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỷ đồng) LS Số d Nguồn vốn (%) Tiền gửi 1,5 Tiền mặt 550 toán 1860 3,5 Tiết kiệm ngắn 8,5 Tiền gửi NHNN 240 hạn 1520 Tiền gửi TCTD 670 6,5 TK trung-dài hạn 840 9,5 Chứng khoán KB 770 Vay ngắn hạn 950 10,5 Cho vay ngắn 10,5 11,5 hạn 1240 Vay trung-dài hạn 1420 Cho vay trung hạn 2150 14 Vốn chủ sở hữu 450 Cho vay dài hạn 870 15,5 150 Gúp liờn doanh 400 TS khỏc Tài sản Số d LS (%) a Bit thu khỏc bng 25, chi khỏc bng 112,, t l n quỏ hn 4%, n xu 2%, thu sut TTN 25% Tớnh NIM, ROE, ton b n xu l n nhúm 3, b qua giỏ tr ti sn bo m v d phũng k trc b Gi s k ti, dũng tin d tớnh vo Nh l 1233, NH l 2311 (mi khon mc ngõn qu cũn i 50% so vi k gc) Hóy tớnh ri ro khon, gi s ngõn qu ti thiu bng 4% DTBB v 6% DTTT c Tớnh ri ro lói sut, bit 10% tit kim trung di hn v 15% cho tay trung hn l sp n hn, lói sut th trng s tng thờm 0,1% vũng thỏng ti d ri ro lói sut =0, NH cn phi lm gỡ? Hóy xỏc nh chi phớ/li ớch iu chnh, v nh hng ca nú ti NIM 19 ... sp hn v cú kh nng thu hi cao So sỏnh vi t l khon chung ca ngnh 5% v kin ngh i vi NH nhm m bo tớnh khon hp lý t l khon ca ti sn= = = 7.716,75/39.200 = TS cú tớnh khon cao Tng TS 420+2375+200+2350+11500*15%+12935*5%... khon TS ca Ngõn hng cao hn nhiu Khi ngun ngn hn + trung di hn sp thu li c NH cú th gim TM, tin gi ti NHNN v cỏc TCTD khỏc, cú th u t vo trỏi phiu hay cho vay NH cú lói sut cao hn b Gi s thỏng... ROE t mc 30% Tng ROE lờn 30% tng LNST tng LNTT tng thu lói v /hoc gim trớch DPRR dung mt phn tin mt, TG NHNN mua chng khoỏn hoc la chn khỏch hng tng d n nhúm 1, gim d n nhúm 2, tng t l chp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập và đáp án môn Ngân hàng Thương mại hệ Cao học NEU, Bài tập và đáp án môn Ngân hàng Thương mại hệ Cao học NEU, Bài tập và đáp án môn Ngân hàng Thương mại hệ Cao học NEU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay