Đề ôn tập số 1 Chương 1 - Tập hợp-Mệnh đề - File word có lời giải chi tiết

6 131 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2017, 07:40

... A 1; 2;3;4;8;9;7 ;12 B 2; 8;9 ;12 Câu 10 Cho hai tập hợp A A A 1; 3;7; Tập sau tập X 7;2;8;4;9 ;12 ;Y 1, 2, 3, Y? D 1; C 1, 2, 3, Tập hợp A B tập sau đây? 2, 4, 6, B B {1; 3;6;9} D  C {6;9} Câu 11 ... không nguyên dạng chuẩn dạng mà chữ số chữ số chắC - Nếu số gần số nguyên dạng chuẩn A .10 k , A số nguyên, 10 k hàng thấp có chữ số chắC Câu 21 Cách viết chuẩn số a  3 215 67000  56000 là: A 3 215 .10 5... 10 A1 biết chơi đá cầu cầu lông, biết có 25 em biết chơi đá cầu , 30 em biết chơi cầu lông , 15 em biết chơi hai Hỏi lớp 10 A1 có học sinh? A .10 B.40 C .15 D.45 Lời giải: 15 25 đá cầu 30 cầu lông
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập số 1 Chương 1 - Tập hợp-Mệnh đề - File word có lời giải chi tiết, Đề ôn tập số 1 Chương 1 - Tập hợp-Mệnh đề - File word có lời giải chi tiết, Đề ôn tập số 1 Chương 1 - Tập hợp-Mệnh đề - File word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay