KHẢO SÁT Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Ý THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG

125 134 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2017, 10:46

Đề tài: KHẢO SÁT Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Ý THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG.Mục tiêu cụ thể:Đánh giá thực trạng về sự hiểu biết và thái độ đối với môi trường của các hộ kinh doanh ăn uống cá thể trên địa bàn Quận 10Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chương trình nâng cao nhận thức về môi trường cho các hộ kinh doanh ăn uống cá thể tại Quận 10Đề xuất các chương trình nâng cao nhận thức về môi trường không chỉ dành riêng cho các hộ kinh doanh ăn uống mà còn có thể áp dụng cho nhân dân tại Quận 10. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM CHÂU MỸ PHÚC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CÁC HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO Ý THỨC VỀ MÔI TRƢỜNG Khoa: Công nghệ sinh học – Thực Phẩm – Môi trƣờng Ngành: Kỹ thuật môi trƣờng Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trƣờng GVHD: PGS.TS Huỳnh Phú Lớp: 13DMT02 MSSV: 1311090459 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú LỜI CAM ĐOAN Đồ án tốt nghiệp đại học công trình nghiên cứu riêng tôi, có hỗ trợ từ giảng viên hƣớng dẫn PGS.TS Huỳnh Phú Không chép tài liệu Mọi số liệu, tài liệu trích dẫn đƣợc ghi rõ tài liệu tham khảo Kết nghiên cứu đồ án tốt nghiệp chƣa đƣợc công bố Sinh viên thực Châu Mỹ Phúc Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú LỜI CÁM ƠN Khi tiến hành đề tài “Khảo sát ý thức bảo vệ môi trƣờng hộ kinh doanh ăn uống cá thể địa bàn Quận 10 đề xuất chƣơng trình nâng cao ý thức môi trƣờng” Em nhận đƣợc ủng hộ giúp đỡ tận tình quý Thầy Cô khoa CNSH – TP – MT Trƣờng Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám hiệu Quý Thầy Cô công tác Trƣờng Đại Học Công Nghệ Tp HCM tận tình dạy dỗ truyền đạt cho em tất kiến thức bổ ích Em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Huỳnh Phú hƣớng dẫn tận tình, đóng góp ý kiến định hƣớng cho em trình học tập để em hoàn thành tốt báo cáo Do kiến thức em chƣa đủ sâu rộng nên trình thực tránh khỏi thiếu sót, kính mong Quý Thầy Cô thông cảm dạy thêm cho em Em chân thành cảm ơn lời nhận xét chân tình Quý Thầy Cô để giúp cho báo cáo em đƣợc hoàn thiện Em xin gửi lời cám ơn tới gia đình, bạn bè anh chị Phòng Tài nguyên Môi trƣờng Quận 10 giúp đỡ em, ủng hộ em suốt thời gian qua để hoàn thành tốt báo cáo Và cuối em xin gởi đến Quý Thầy Cô lời chúc sức khỏe thành công công việc Sinh viên thực Châu Mỹ Phúc Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giáo viên hƣớng dẫn Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giáo viên phản biện Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN MỤC LỤC I DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VI DANH MỤC CÁC BẢNG VII DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢN ĐỒ VIII DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ IX LỜI MỞ ĐẦU 1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 5.1 Phƣơng pháp luận 5.2 Phƣơng pháp điều tra thực tế .5 5.2.1 Chọn địa điểm thực 5.2.2 Bố trí điểm điều tra 5.2.3 Lập phiếu trƣng cầu ý kiến 5.2.4 Nội dung phiếu khảo sát 5.2.5 Phỏng vấn trò chuyện trực tiếp với ngƣời dân .8 5.3 Phƣơng pháp thu thập tài liệu 5.4 Phƣơng pháp xử lý số liệu 5.4.1 Phƣơng pháp phân tích độ tin cậy thang đo (Cronbach’s Alpha) 5.4.2 Phƣơng pháp phân tích nhân tố 5.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .11 i Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú 5.4.3.1 Khái niệm EFA 11 5.4.3.2 Mục tiêu EFA .11 5.4.3.3 Ứng dụng EFA .12 5.4.3.4 Mô hình EFA 12 5.4.3.5 Các bƣớc thực EFA .13 5.5 Phƣơng pháp đánh giá tổng hợp 17 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 17 6.1 Đối tƣợng nghiên cứu 17 6.2 Phạm vi nghiên cứu 18 CẤU TRÚC ĐỒ ÁN 18 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 19 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO Ý THỨC VỀ MÔI TRƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 20 1.1 GIỚI THIỆU VỀ QUẬN 10 20 1.1.1 Vị trí 20 1.1.2 Điều kiện tự nhiên 21 1.1.3 Khí hậu 22 1.1.4 Địa hình địa chất công trình .23 1.1.5 Thủy văn 23 1.1.6 Đặc điểm kinh tế - xã hội .23 1.1.6.1 Kinh tế .23 1.1.6.2 Phát triển đô thị - tài nguyên môi trƣờng .25 1.1.6.3 Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội .26 1.1.7 Nội 27 1.1.8 Giao thông vận tải 28 1.2 KHÁI QUÁT VỀ HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG CÁ THỂ 28 1.2.1 Định nghĩa hộ kinh doanh cá thể 28 1.2.2 Đặc điểm hộ kinh doanh cá thể 28 1.2.3 Định nghĩa hộ kinh doanh ăn uống cá thể 28 ii Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú 1.2.4 Điều kiện thành lập hộ kinh doanh ăn uống 29 1.3 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG 30 1.3.1 Hiện trạng hộ kinh doanh ăn uống nƣớc 30 1.3.2 Đặc điểm buôn bán hàng rong 31 1.3.3 Tình hình buôn bán hàng rong vùng đô thị 32 1.4 HIỆN TRẠNG CÁC HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG TẠI QUẬN 10 36 1.4.1 Sự tồn khách quan .36 1.4.2 Hiện trạng hàng quán Quận 10 37 1.5 HIỆN TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG TẠI QUẬN 10 .39 1.5.1 Hiện trạng diễn biến thành phần môi trƣờng 39 1.5.2 Các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng .40 1.5.3 Tình hình phát sinh chất thải 40 1.5.4 Các vấn đề môi trƣờng 41 1.6 KHÁI QUÁT VỀ CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO Ý THỨC VỀ MÔI TRƢỜNG .41 1.6.1 Sự tham gia cộng đồng vào quản lý môi trƣờng 41 1.6.2 Mối quan hệ ngƣời với môi trƣờng 41 1.6.3 Tham gia cộng đồng gì? .42 1.6.4 Tình hình thực nâng cao ý thức cộng đồng Việt Nam 43 CHƢƠNG 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA CÁC HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 47 2.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA CÁC HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG .47 2.1.1 Khảo sát đời sống tinh thần hộ kinh doanh ăn uống 47 2.1.2 Khảo sát thực trạng vệ sinh môi trƣờng hộ kinh doanh ăn uống 51 2.1.3 Khảo sát nhận thức hộ kinh doanh ăn uống .57 2.2 ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA CÁC HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG 63 2.2.1 Lựa chọn nhân tố 63 iii Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú 2.2.2 Đánh giá thang đo biến quan sát nhân tố 66 2.2.3 Kiểm định Cronbach’s Alpha 71 2.2.3.1 Tiêu chí cho kiểm định Cronbach’s Alpha .71 2.2.3.2 Phƣơng pháp thực 72 2.2.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis) .74 2.2.4.1 Tiêu chí cho kiểm định EFA 74 2.2.4.2 Phƣơng pháp thực 75 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC CHƢƠNG TRÌNH 77 3.1 CHƢƠNG TRÌNH 1: THỰC HIỆN PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN 77 3.1.1 Những lợi ích từ việc phân loại rác nguồn 77 3.1.2 Mục tiêu 77 3.1.3 Nội dung thực 78 3.1.4 Phƣơng pháp thực 80 3.1.5 Đối tƣợng tham gia 82 3.2 CHƢƠNG TRÌNH 2: TUYÊN TRUYỀN RỘNG RÃI CÁC SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƢỜNG 82 3.2.1 Khái niệm sản phẩm thân thiện với môi trƣờng .82 3.2.2 Mục tiêu 84 3.2.3 Nội dung thực 84 3.2.4 Phƣơng pháp thực 84 3.2.5 Đối tƣợng tham gia 85 3.3 CHƢƠNG TRÌNH 3: THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ MÔI TRƢỜNG 85 3.3.1 Mục tiêu 85 3.3.2 Nội dung thực 86 3.3.3 Phƣơng pháp thực 86 3.3.4 Đối tƣợng tham gia 88 3.4 CHƢƠNG TRÌNH 4: PHÁT ĐỘNG CHƢƠNG TRÌNH “ THỰC PHẨM SẠCH – MÔI TRƢỜNG XANH” .88 3.4.1 Mục tiêu 88 iv Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú 3.4.2 Nội dung thực 88 3.4.3 Phƣơng pháp thực 89 3.4.4 Đối tƣợng tham gia 89 3.5 CHƢƠNG TRÌNH 5: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHƢƠNG TRÌNH GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 90 3.5.1 Mục tiêu 90 3.5.2 Nội dung thực 90 3.5.3 Phƣơng pháp thực 91 3.5.4 Đối tƣợng tham gia 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 KẾT LUẬN .93 KIẾN NGHỊ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 PHỤ LỤC 105 PHỤ LỤC 109 v Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú [13] Hair & ctg (2009) Multivariate Data Analysis, Prentice – Hall International, Incs [14] Mc Graw Hill (1994) Pschy Chometric Theory”, Nunnally & Burnstein, 3rd edition [15] Rietveld & Van Hout (1993) Exploratory factor analysis Statistical Techniques for the study of Language and Language Behaviour Berlin – New York: Mouton de Gruyter [16] Williams, Onsman Brown (2010) Exploratory factor analysis: A five – step guide for novices Journal of Emergency Primary Health Care (JEPHC), Volume 8, Issue 3, Melbourne, Australia 97 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN (V/v điều tra nhận thức bảo vệ môi trƣờng hộ kinh doanh ăn uống Quận 10) (V/v điều tra nhận thức bảo vệ môi trƣờng hộ kinh doanh ăn uống Quận 10) Thưa Quý Ông, Bà  Phiếu khảo sát sử dụng để hỏi ý kiến hoạt động tiếp nhận thông tin bảo vệ môi trường hộ kinh doanh ăn uống cá thể Quận 10  Trân trọng cảm ơn mong Ông/ Bà dành thời gian để trả lời phiếu điều tra I THÔNG TIN CHUNG Họ tên: Giới tính:  Nam  Nữ Địa điểm buôn bán:  Vỉa hè  Thuê mặt  Địa thƣờng trú  Khác ( xin nêu rõ): Loại hình thực phẩm kinh doanh: II THỰC TRẠNG Ý THỨC A Phƣơng tiện truyền thông Quý Ông/Bà biết đƣợc tin tức, thời qua phƣơng tiện sau đây? ( Có thể lựa chọn nhiều phƣơng án) a Xem báo b Xem tivi c Nghe đài d Qua internet e Khác ( xin nêu rõ): Nơi quý Ông/Bà có tổ chức Hội, Đoàn sau đây? ( Có thể lựa chọn nhiều phƣơng án) a Hội Phụ nữ 98 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú b Đoàn Thanh niên c Hội Chữ thập đỏ d Hội Cựu chiến binh e Khác ( xin nêu rõ): Quý Ông/ Bà có tham gia vào tổ chức hay không? a Có b Không Ngoài việc đƣợc tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, địa phƣơng có tuyên truyền cho quý Ông/Bà biết vệ sinh môi trƣờng hay không? a Có b Không c Không quan tâm Quý Ông/Bà có biết hoạt động bảo vệ môi trƣờng diễn địa phƣơng hay không? a Không biết b Không quan tâm c Có biết Kể tên vài hoạt động địa phƣơng mà Ông/Bà biết: B Thực trạng vệ sinh môi trƣờng hộ kinh doanh ăn uống Quý Ông/Bà bị xử phạt hành vứt rác bừa bãi xả nƣớc thải cống chƣa? a Có b Chƣa Quý Ông/Bà có đƣợc tặng túi nilon thân thiện với môi trƣờng không? a Có 99 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú b Không Tại sở kinh doanh quý Ông/Bà sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trƣờng không? a Có b Không c Chƣa biết rõ sản phẩm thân thiện với môi trƣờng Lƣợng nƣớc thải sau ngày buôn bán Ông/Bà đổ đâu? a Đổ tất vào cống b Đổ vào gốc c Khác ( xin nêu rõ): 10 Quý Ông/Bà chứa rác gì? a Sọt rác kim loại b Sọt rác nhựa c Sọt rác gỗ, tre d Túi nilon 11 Rác thải sau ngày buôn bán Ông/Bả bỏ đâu? a Tiện đâu vứt b Có tham gia dịch vụ công ích địa phƣơng c Vứt bỏ gốc d Khác ( xin nêu rõ): 12 Theo quý Ông/Bà gọi phân loại rác nguồn? a Phân thành rác thực phẩm, rác tái chế, rác thải nguy hại b Phân thành rác thực phẩm, chai lọ không sử dụng c Không quan tâm 13 Nếu địa phƣơng triển khai công tác phân loại rác nguồn quý Ông/ Bà có ủng hộ hay không? a Có b Không c Sẵn sàng tự trang bị hay mua thêm dụng cụ chứa rác khác 100 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú 14 Có thể cho biết vấn đề môi trƣờng khu vực buôn bán quý Ông/Bà quan tâm nay? a Không khí bị ô nhiễm, bụi, mùi hôi b Tiếng ồn c Ô nhiễm nƣớc d Rác thải e Không quan tâm C Nhận thức hộ kinh doanh ăn uống 15 Theo quý Ông/Bà việc lấy thiện cảm khách hàng gì? a Môi trƣờng xung quanh hàng quán b Trang trí đẹp c Thức ăn ngon d Khác ( xin nêu rõ): 16 Theo quý Ông/Bà môi trƣờng có quan trọng hay không? a Không quan trọng b Ít quan trọng c Quan trọng d Rất quan trọng e Không quan tâm 17 Theo quý Ông/Bà vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh môi trƣờng có mối quan hệ mật thiết hay không? a Có b Không c Không quan tâm 18 Theo Ông/Bà để làm cho môi trƣờng tốt phải ngƣời thực hiện? a Ngƣời dân b Cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng 101 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú c Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) d Ủy ban nhân dân Phƣờng (Xã) e Tất đối tƣợng 19 Quý Ông/Bà đồng ý với giải pháp sau giúp cho việc quản lý rác thải đƣợc tốt hơn? a Tăng số lần thu gom rác ngày b Tăng số lƣợng thùng rác công cộng khu vực c Giáo dục ý thức ngƣời dân d Không thu phí thu gom rác thải e Phạt nặng ngƣời xả rác bừa bãi 20 Quý Ông/Bà có quan tâm đến chƣơng trình nâng cao nhận thức môi trƣờng cho hộ kinh doanh ăn uống không? a Có b Không 21 Nếu đƣa chƣơng trình bảo vệ môi trƣờng bắt buộc hộ kinh doanh ăn uống phải tham gia Ông/Bà chọn hình thức sau đây? ( Có thể chọn nhiều phƣơng án) a Hỗ trợ vốn sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trƣờng b Tổ chức chƣơng trình “Thực phẩm – Môi trƣờng xanh” c Thành lập câu lạc môi trƣờng d Tặng hƣớng dẫn sử dụng thiết bị lƣu chứa nhằm phân loại loại chất thải rắn Ý kiến khác: III ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC 22 Anh/chị cho biết ý kiến phát biểu dƣới đánh dấu vào ô thích hợp với quy ƣớc sau: 1: Hoàn toàn không đồng ý 2: Không đồng ý 4: Đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý 102 3: Không ý kiến Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú NHÀ NƢỚC STT Câu hỏi Lựa chọn Hỗ trợ vốn sử dụng sản phẩm thân thiện 5 5 với môi trƣờng Cần xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng Tuyên truyền rộng rãi phƣơng tiện thông tin đại chúng Thƣờng xuyên mở khóa học vệ sinh môi trƣờng KHÁCH HÀNG STT Câu hỏi Lựa chọn Sức khỏe khách hàng hết Nên thƣờng xuyên vệ sinh hàng quán thu 5 5 hút đƣợc nhiều khách Quá trình chế biến thực phẩm phải Nên để thùng rác gần khu vực chế biến thực phẩm Bán ăn không hợp vệ sinh LỢI NHUẬN STT Câu hỏi Lựa chọn Không lợi nhuận mà bán sản phẩm 5 chất lƣợng Lợi nhuận buôn bán quan trọng an toàn vệ sinh thực phẩm Nên sử dụng hóa chất độc hại chế biến thực phẩm để tăng lợi nhuận 103 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú Sẵn sàng cung cấp sản phẩm chất lƣợng để đem lại lợi nhuận cao NHÀ CUNG CẤP STT Câu hỏi Lựa chọn Nên công bố nhà cung cấp thực 5 5 phẩm chất lƣợng Giá sản phẩm tƣơng xứng với chất lƣợng sản phẩm Nên mua sản phẩm nhà cung cấp không rõ nguồn gốc Nên có nhiều chƣơng trình khuyến mãi, hình thức quảng cáo đa dạng Thông tin sản phẩm phải rõ ràng Xin chân thành cám ơn Quý ông/bà hợp tác! 104 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỰC HIỆN KMO, BARTLETT TEST  Nhân tố “Nhà nƣớc” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.720 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Correlation if Item Deleted c31.1 10.76 7.971 0.643 0.572 c31.2 10.68 9.069 0.495 0.666 c31.3 10.83 9.693 0.411 0.714 c31.4 10.73 9.026 0.491 0.668 Theo kết ta thấy tất biến quan sát đạt điều kiện hệ số Cronbach's Alpha if Item Deleted nhỏ CA ta giữ nguyên tất biến  Nhân tố “ Khách hàng” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.661 105 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Correlation if Item Deleted c32.1 7.38 3.197 0.559 0.438 c32.2 7.46 3.992 0.439 0.607 c32.3 7.51 4.028 0.426 0.624 Theo kết ta thấy biến quan sát C32.4, C32.5 vi phạm điều kiện hệ số Cronbach's Alpha if Item Deleted lớn CA ta tiến hành loại biến  Nhân tố “Lợi nhuận” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.561 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted c33.1 c33.2 c33.3 c33.4 9.25 9.36 9.26 9.51 Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation if Item Deleted 7.764 6.890 7.052 8.274 0.330 0.402 0.426 0.229 0.501 0.438 0.421 0.580 Hệ số CA tổng không thỏa điều kiện CA > 0,6, ta tiến hành loại bỏ bớt biến quan sát (c33.4) có hệ số Cronbach’s Alpha if Item Deleted cao CA tổng để tăng hệ số CA tổng sau loại bỏ hệ số CA tổng bé 0,6 ta phải loại bỏ nhân tố 106 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.580 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Correlation if Item Deleted c33.1 9.25 7.764 0.330 0.501 c33.2 9.36 6.890 0.402 0.438 c33.3 9.26 7.052 0.426 0.421 Hệ số Crobach’s Alpha bé 0,6 nên phải loại nhân tố  Nhân tố “ Nhà cung cấp” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.759 107 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Correlation if Item Deleted c34.1 11.06 9.114 0.497 0.736 c34.2 11.08 8.664 0.575 0.693 c34.4 10.97 8.669 0.576 0.692 c34.5 11.02 8.955 0.583 0.690 Theo kết ta thấy biến quan sát C34.3 vi phạm điều kiện hệ số Cronbach's Alpha if Item Deleted lớn CA ta tiến hành loại biến 108 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA (Exploratory Factor Analysis) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 622 459.550 55 Sig .000 109 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú 110 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS TS Huỳnh Phú Rotated Component Matrixa Component c34.5 794 c34.2 782 c34.4 772 c34.1 699 c31.1 840 c31.4 731 c31.2 728 c31.3 643 c32.1 821 c32.2 741 c32.3 728 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 111 ... nhiên Đó lí chọn đề tài Khảo sát ý thức bảo vệ môi trƣờng hộ kinh doanh ăn uống cá thể địa bàn Quận 10 đề xuất chƣơng trình nâng cao ý thức môi trƣờng” Tính cấp thiết đề tài Bảo vệ môi trƣờng nghiệp... Phú LỜI CÁM ƠN Khi tiến hành đề tài Khảo sát ý thức bảo vệ môi trƣờng hộ kinh doanh ăn uống cá thể địa bàn Quận 10 đề xuất chƣơng trình nâng cao ý thức môi trƣờng” Em nhận đƣợc ủng hộ giúp đỡ... ĐỘ CỦA CÁC HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG .47 2.1.1 Khảo sát đời sống tinh thần hộ kinh doanh ăn uống 47 2.1.2 Khảo sát thực trạng vệ sinh môi trƣờng hộ kinh doanh ăn uống
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Ý THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG, KHẢO SÁT Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Ý THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG, KHẢO SÁT Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Ý THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay