công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục bão, lũ của các đơn vị quân đội trên địa bàn nam bộ hiện nay

256 256 1
  • Loading ...
1/256 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2017, 11:10

B QUC PHềNG HC VIN CHNH TR V HNG T CÔNG TáC ĐảNG, CÔNG TáC CHíNH TRị TRONG NHIệM Vụ PHòNG, CHốNG, KHắC PHụC BãO, Lũ CủA CáC ĐƠN Vị QUÂN Đội TRÊN ĐịA BàN NAM Bộ HIệN NAY LUN N TIN S KHOA HC CHNH TR B QUC PHềNG HC VIN CHNH TR V HNG T CÔNG TáC ĐảNG, CÔNG TáC CHíNH TRị TRONG NHIệM Vụ PHòNG, CHốNG, KHắC PHụC BãO, Lũ CủA CáC ĐƠN Vị QUÂN Đội TRÊN ĐịA BàN NAM Bộ HIệN NAY Chuyờn ngnh Mó s : Xõy dng ng v chớnh quyn nh nc : 62 31 02 03 NGI HNG DN KHOA HC: PGS, TS Nguyn Quang Phỏt TS u Vn Nm LI CAM OAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng TC GI LUN N V Hng Tỳ MC LC Trang TRANG BèA PH LI CAM OAN MC LC DANH MC CC Kí HIU, CC CH VIT TT M U TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI 10 Chng NHNG VN C BN V Lí LUN V THC TIN CễNG TC NG, CễNG TC CHNH TR TRONG NHIM V PHềNG, CHNG, KHC PHC BO, L CA CC N V QUN I TRấN A BN NAM B 1.1 Cỏc n v quõn i v nhim v phũng, chng, khc phc bóo, l ca cỏc n v quõn i trờn a bn Nam B 1.2 Nhng c bn v cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr nhim v phũng, chng, khc phc bóo, l ca cỏc n v quõn i trờn a bn Nam B Chng THC TRNG V NHNG KINH NGHIM CễNG TC NG, CễNG TC CHNH TR TRONG NHIM V PHềNG, CHNG, KHC PHC BO, L CA CC N V QUN I TRấN A BN NAM B 2.1 Thc trng cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr nhim v phũng, chng, khc phc bóo, l ca cỏc n v quõn i trờn a bn Nam B 2.2 Nguyờn nhõn v nhng kinh nghim cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr nhim v phũng, chng, khc phc bóo, l ca cỏc n v quõn i trờn a bn Nam B Chng YấU CU V NHNG GII PHP TNG CNG CễNG TC NG, CễNG TC CHNH TR TRONG NHIM V PHềNG, CHNG, KHC PHC BO, L CA CC N V QUN I TRấN A BN NAM B HIN NAY 3.1 Nhng yu t tỏc ng v yờu cu tng cng cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr nhim v phũng, chng, khc phc bóo, l ca cỏc n v quõn i trờn a bn Nam B hin 3.2 Nhng gii phỏp tng cng cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr nhim v phũng, chng, khc phc bóo, l ca cỏc n v quõn i trờn a bn Nam B hin KT LUN DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B Cể LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 28 28 43 68 68 91 104 104 113 152 155 156 172 DANH MC CC CH VIT TT Ch vit y Ban Chp hnh Trung ng Bóo, l Chớnh tr Quc gia Cỏc n v quõn i Cỏn b, chin s Cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr Cu h, cu nn a bn Nam B ng y Quõn s Trung ng Lc lng v trang Nam B Phũng, chng, khc phc bóo, l Phng tin, trang b k thut Quõn i nhõn dõn Quõn i nhõn dõn Vit Nam Quõn y Trung ng Thnh ph H Chớ Minh Thiờn tai, thm Tỡm kim, cu nn Tng cc Chớnh tr Ch vit tt BCHTW BL CTQG CVQ CBCS CT,CTCT CHCN BNB UQSTW LLVT NB PCKPBL PTTBKT QND QNDVN QUTW TP HCM TTTH TKCN TCCT M U Gii thiu khỏi quỏt v lun ỏn a bn NB hng nm phi hng chu hng chc cn bóo, l, hu qu ca nú tỏc ng rt ln n phỏt trin kinh t - xó hi, cng c quc phũng, an ninh trờn a bn L cỏn b quõn i, nhiu ln cựng b i thc hin nhim v PCKPBL trờn BNB, nhiu ln i mt vi nhng him nguy e da n tớnh mng ca CBCS, nhng mt mỏt v ngi v ca ca cỏc t chc, cỏ nhõn ó thụi thỳc cỏ nhõn tụi nghiờn cu tỡm hiu lý lun, thc tin CT,CTCT nhim v ny CT,CTCT nhim v PCKPBL ó gúp phn nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca cỏc t chc, cỏc lc lng v nõng cao hiu qu thc hin nhim v PCKPBL Tuy nhiờn, hot ng CT,CTCT nhim v PCKPBL cú mt cha ỏp ng yờu cu, thiu linh hot, sỏng to, tớnh hiu qu cha cao; hu qu ca bóo, l cũn rt nng n iu ú, lm cho tỏc gi luụn trn tr nghiờn cu, tỡm hiu lý lun, thc tin; nghiờn cu, xut nhng gii phỏp tng cng CT,CTCT nõng cao cht lng thc hin nhim v PCKPBL ti lun ỏn Cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr nhim v phũng, chng, khc phc bóo, l ca cỏc n v quõn i trờn a bn Nam B hin gúp phn lm rừ nhng c bn v lý lun, thc tin; xut nhng gii phỏp tng cng CT,CTCT PCKPBL ca CVQ trờn BNB hin v nhng nm ti Lun ỏn da trờn nn tng lý lun Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh, cỏc quan im, ng li, ch trng, gii phỏp v PCKPBL ca ng v Nh nc; s dng kt qu nghiờn cu ca mt s cụng trỡnh cú liờn quan ó c cụng b nhng nm gn õy ng thi, tỏc gi tin hnh kho sỏt thc t CT,CTCT nhim v PCKPBL v nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB hin nghiờn cu, lun gii nhng c bn sau: Mt l, nghiờn cu tỡnh hỡnh a hỡnh, khớ hu, thy vn, c im bóo, l trờn BNB; quan nim, ni dung, c im nhim v PCKPBL ca cỏc n v quõn i trờn BNB Hai l, xỏc lp, lun gii quan nim, ni dung, hỡnh thc, bin phỏp, vai trũ, nhng cú tớnh nguyờn tc, tiờu ỏnh giỏ CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB Ba l, ỏnh giỏ thc trng, khỏi quỏt nhng kinh nghim CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB Bn l, d bỏo nhng yu t tỏc ng n CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB Nm l, xỏc nh yờu cu, xut gii phỏp tng cng CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB hin Lý la chn ti lun ỏn Do v trớ a lý khớ hu, thi tit, mụi trng v tỡnh hỡnh phỏt trin khoa hc cụng ngh, phỏt trin kinh t, khai thỏc ti nguyờn, s tỏc ng ca bin i khớ hu Vit Nam ang phi i mt vi tỡnh hỡnh thiờn tai ngy cng phc v gia tng c bit, hin tng bóo, l ó gõy nhng thit hi rt ln c v tớnh mng, ti sn ca cỏ nhõn v xó hi Ngh quyt i hi ng ton quc ln th XII chi rừ: Vic ng phú vi bin i khớ hu cũn b ng, lỳng tỳng; thiờn tai ngy cng bt thng, gõy nhiu thit hi v ngi v ti sn [86, tr.140-141] ang t cho ton ng, ton dõn v ton quõn ta nhng yờu cu mi s phỏt trin n nh, bn vng ca t nc a bn Nam B mi nm cú hng chc cn bóo, lc xoỏy, l, triu cng hu qu ca nú ó lm cht, b thng rt nhiu ngi, lm thit hi hng nghỡn t ng Vỡ vy, PCKPBL l thng trc, din quanh nm, vi nhiu hỡnh thc, bin phỏp a dng, phong phỳ Cỏc n v quõn i trờn BNB luụn luụn l lc lng nũng ct thc hin nhim v PCKPBL thit thc gúp phn cng c, tng cng mi quan h gn bú mt thit gia quõn v dõn; gi vng v phỏt huy phm cht B i C H tỡnh hỡnh mi CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB gi vai trũ c bit quan trng, nhm quỏn trit, thc hin ng li, chớnh sỏch ca ng, Nh nc, nhim v ca quõn i; nõng cao nng lc lónh o, sc chin u ca cỏc t chc ng, hiu lc qun lý, iu hnh ca ngi chi huy, phỏt huy phm cht, nng lc ca CBCS ca cỏc n v quõn i trờn BNB to nờn sc mnh tng hp, thc hin cú hiu qu nhim v PCKPBL Nhng nm qua, CT,CTCT nhim v PCKPBL ó c CVQ trờn BNB c bit quan tõm, thu c nhiu kt qu quan trng, kp thi ng viờn cỏn b, chin s dng cm, mu trớ, sỏng to vt qua mi khú khn, th thỏch, thc hin thng li nhim v PCKPBL Tuy nhiờn, hot ng CT,CTCT nhim v ny cũn bc l nhng hn ch, bt cp, cú mt cha ỏp ng ũi hi ca thc tin Nhn thc v v trớ, vai trũ; cỏch thc tin hnh CT,CTCT nhim v PCKPBL cha thc s thng nht, cú lỳc, cú ni hot ng cũn chng chộo, kộm hiu qu; vic thc hin chớnh sỏch, ch ói ng i vi cỏn b, chin s lm nhim v PCKPBL cú mt cha bo m Lý lun v thc tin CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB ang t khụng ớt mi m, phc cn c tip tc nghiờn cu gii quyt Vỡ vy, tỏc gi la chn : Cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr nhim v phũng, chng, khc phc bóo, l ca cỏc n v quõn i trờn a bn Nam B hin lm ti lun ỏn tin s chuyờn ngnh xõy dng ng v chớnh quyn Nh nc õy l c bn, cp thit, gúp phn tng cng CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB hin Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn * Mc ớch nghiờn cu ca lun ỏn: Lun gii lm rừ nhng c bn v lý lun, thc tin CT, CTCT, trờn c s ú, xỏc nh yờu cu v xut nhng gii phỏp tng cng CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB hin * Nhim v nghiờn cu ca lun ỏn - Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti - Lun gii lm rừ lý lun c bn v CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB - ỏnh giỏ ỳng thc trng, chi rừ nguyờn nhõn, tng kt mt s kinh nghim CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB - Xỏc nh yờu cu v xut nhng gii phỏp tng cng CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB hin i tng, phm vi nghiờn cu ca lun ỏn * i tng nghiờn cu ca lun ỏn: CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB l i tng nghiờn cu ca lun ỏn * Pham vi nghiờn cu ca lun ỏn: Lun ỏn trung nghiờn cu nhng lý lun, thc tin, gii phỏp CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB Phm vi v i tng iu tra kho sỏt thc t trung ch yu l CBCS cỏc s on, l on, trung on v tng ng trờn BNB (gm Quõn khu 7, 9; Quõn on 4; B i Biờn phũng; B T lnh vựng Cnh sỏt bin; B t lnh Vựng Hi quõn; Trng S quan Lc quõn 2) Ti liu, s liu tng kt, iu tra v kho sỏt thc t ch yu t nm 2005 n C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu * C s lý lun ca lun ỏn: Lun ỏn c nghiờn cu da trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc Lờnin, T tng H Chớ Minh, ng li, quan im, ch trng ca ng Cng sn Vit Nam v nhim v PCKPBL v CT,CTCT nhim v PCKPBL * C s thc tin ca lun ỏn: Hot ng lónh o, chi o, t chc thc hin CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB; ng thi, lun ỏn s dng cú chn lc cỏc s liu, ti liu ỏnh giỏ tng kt ca cp u, t chc ng, c quan chớnh tr cỏc cp v kt qu iu tra kho sỏt thc tin ca tỏc gi v CT,CTCT nhim v PCKPBL ca CVQ trờn BNB 240 TT n v Thit hi Loi hỡnh thiờn tai Chỏy rng S v 01 Chỏy 01 Chỏy 01 cn nh dõn Chỏy rng 01 Chỏy 04 rng lỏ keo Chỏy 04 Chỏy 01 ca hang, 02 cn nh dõn, 01 nh trng nm Chỏy rng 02 Chỏy 04 rng thụng, 20 thm thc vt thõn c/rng thụng Chỏy 58 nh kho-xng-c s sn xut, 02 khỏch sn-nh nghi, 02 xng thc hnh/H Cụng ngh ng Nai, 36 ca hang-kyt, 02 quỏn Karaoke, 61 cn nh dõn, 50 xe mỏy, 02 tn giy, 01 mỏy phỏt in, 5,7 mớa Ngi Ti sn Chỏy 05 rng trm Tinh Bỡnh Thun Tinh Lõm ng TNG CNG Tng cng chỏyn, chỏy rng Chỏy 149 Cht 14, b thng 22 ngi, N 11 Cht 07, b thng 24 ngi Chỏy rng 08 Cht 21 ngi, b thng 46 ngi, 168 S dng lc lng 90 DQ 12 /c (02 B, 10 DQ) 113 /c (05 B, 108 DQ) 55 /c (06 B, 49 DQ) 25 DQ 2.242 /c (69 B, 2173 DQ) H hng 01 tu lai dt (bt cn hn in); 01 mỏy sn xut tụn 15 /c (01 B, 14 DQ) Chỏy 15 rng trm, 04 rng lỏ keo, 04 rng thụng, 95 thm thc vt thõn c rung trm, thụng Chỏy 58 nh kho-xng-c s sn xut, 02 khỏch sn-nh nghi, 02 xng thc hnh/H Cụng ngh ng Nai, 36 ca hang-kyt, 02 quỏn Karaoke, 61 cn nh dõn, 50 xe mỏy, 02 tn giy, 01 mỏy phỏt in, 5,7 mớa H hng 01 tu lai dt (bt cn hn in); 01 mỏy sn xut tụn Chỏy 15 rng trm, 04 rng lỏ keo, 04 rng thụng, 95 thm thc vt thõn c rung trm, thụng 528 /c (51 B, 477 DQ) 2.785 /c (121 B, 2.664 DQ) (Ngun Bỏo cỏo s 7571/BC-BTM ngy 05 thỏng 12 nm 2015 ca B Tham mu QK7) 241 Ph lc 24: TNG HP LC LNG, PHNG TIN THAM GIA NG CU SP CễNG TRèNH, TAI NN, S C TRấN A BN QUN KHU NM 2015 TT n v Loi hỡnh thiờn tai S v TP HCM 05 Lõm ng 01 Sp cụng trỡnh 06 TP HCM 01 Rũ ri khớ gas 01 TP HCM 01 Tai nn lao ng 01 Lõm ng 01 Long An 01 TP HCM 01 Bỡnh Thun 01 Tai nn giao thụng ng b Tai nn ng khụng Thit hi Ngi Cht 10, b thng 27 cụng nhõn 20 cụng nhõn phi nhp vin Cht 01, b thng 01 Ti sn S dng lc lng Sp 1200 m2 gin giỏo, h hng 01 cn nh 32 /c (02 B, 31 DQ) 04 Cht 19, b thng 54 ngi dõn H hng 06 xe khỏch, 01 xe ben, 01 xe u kộo, 04 xe ụ tụ, 01 nh dõn 25 DQ 03 Cht 06, b thng 03 quõn nhõn H hng hon ton 02 mỏy bay Su 22, 01 mỏy bay UH v h hng nh 01 mỏy bay UH khỏc/S on KQ370/QC Phũng khụng-Khụng quõn Bỡnh Thun 03 B Ra-Vng Tu 02 TP HCM 01 Tai nn trờn bin 06 TP HCM Tai nn ng sụng 02 Cht 20, mt tớch ng dõn Chỡm 05 tu ỏnh cỏ Sp mt phn ca 02 cn nh dõn, 03 phũng tr 1.097 /c (143 B, 954 DQ) 148 /c (114 B, 34 DQ) 14 tu (05 tu /BP, 02/TTTK vc III; 01/CSB vựng II; 01/KN, 05/p); 01 mỏy bay trc thng, 21 tu thuyn cỏc loi 242 TT n v Loi hỡnh thiờn tai S v ng Nai 01 Lõm ng 01 ui nc 02 Lõm ng Cõy 01 TNG CNG 26 Thit hi Ngi Cht 04 ngi dõn Cht 01 ngi dõn Ti sn Chỏy 01 ca hang, 02 cn nh dõn, 01 nh trng nm hng hon ton 02 mỏy bay Su 22, 01 Cht 61 (cú 03 mỏy bay UH v h hng nh 01 mỏy Quõn nhõn), bay UH khỏc/S on KQ370/QC b thng 85, Phũng khụng-khụng quõn Chỡm 03 tu mt tớch 04 ỏnh cỏ H hng 06 xe khỏch, 01 xe ngi khỏc ben, 01 xe u kộo, 04 xe ụ tụ, 01 nh dõn Sp 1200 m2 gin giỏo S dng lc lng 22 /c (02 B, 20 DQ) 1.324 /c (261 B, 1063 DQ) (Ngun Bỏo cỏo s 7571/BC-BTM ngy 05 thỏng 12 nm 2015 ca B Tham mu QK7) 243 Ph lc 25: THNG Kấ S LIU TTTH, LC LNG THAM GIA CHCN TRấN A BN QUN KHU T NM 2008 N NGY 10/9/2013 * Tng s: Xy 1.233 v (chỏy n 536; chỏy rng 39; lc xoỏy 416; st l t b song 153; st l bin 01; chỡm tu 60; sp cụng trỡnh 02; tai nn 16; sột ỏnh 08; tu cỏ b bn 02) * Thit hi: + V ngi: Lm cht 191 ngi (chỏy n 38; lc xoỏy 13; st l t 08; chỡm tu 44;sp cụng trỡnh 55;tai nn 23; sột ỏnh 08; tu cỏ b bn 02); mt tớch 17 ngi (chỡm tu) + V ti sn: Lm chỏy 1.585 cn nh; chỏy rng 8.669,09 ha; sp 4.013 cn nh (lc xoỏy 2.339, st l 1.674), tc mỏi xiờu vo 9.376 cn; di di 267 cn, chỡm 154 chic tu, st l 150.148m c tớnh khong 453 t 312 triu ng (chỏy n 244.244, lc xoỏy 172.524, st l 35.944, tai nn 600) * Lc lng, phng tin tham gia khc phc: Cỏc n v a phng ó huy ng 99.508 /c (b i 8.143 /c, DQTV 91.365 /c), phng tin 37 xe chi huy, 35 xe ch quõn, 03 tu (ST 520, ST 660, tu dũ), 16 mỏy bm cha chỏy v dng c cm tay tham gia ng cu khc phc cựng cỏc lc lng a phng Chỏy n TT Nm S v Nh b chỏy Thit hi Ng cht B thg 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cng 93 99 66 76 124 78 536 255 185 191 349 338 267 1.585 29.364 26.655 29.927 43.332 47.110 67.856 244.244 18 38 15 13 14 58 Lc lng, phng tin B i DQTV PT 100 1.085 52 400 110 902 169 1.682 145 1.306 72 218 1.488 23 794 6.863 95 Ghi chỳ 03 v n 04 v n 244 Chỏy rng TT Nm S v Din tớch (ha) Rng trng Rng t nhiờn 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cng 23 623 47,0 7.896 220,3 402,7 10 39 101,09 8.669,09 83,94 8.052,2 7.746 13,65 416,4 Phũng h Q gia 35 150 12 Lc lng, PT B DQ PT 415 58 671 1.396 3,5 15,5 185 1.086 1.454 16 16 Ghi chỳ 16 mỏy bm CC Lc xoỏy TT Nm S v Nh sp 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cng 54 85 51 60 115 51 416 267 361 400 178 778 355 2.339 Tc mỏi xiờu vo 1.026 1.466 758 803 3.270 2.053 9.376 Thit hi (triu) ct in 3.993 11.961 6.700 86.858 54.050 8.962 172.524 18 36 68 Chỡm tu Cht 482 33 85 608 3 13 B thg 18 20 208 12 267 B 518 64 520 383 683 134 2.302 Lc lng, PT DQ PT 770 1.192 1.779 1.140 3.891 72 xe ụ tụ 2.396 tu 11.168 75 St l t TT Nm S v Din tớch st l (m2) Nh sp Di di nh Thit hi (Tr ng) Cht 2008 2009 2010 2011 2012 26 21 20 21 40 1.294 65.295 3.8812 1.384 68.704 23 25 35 1.483 59 60 29 4.309 2.680 1.925 2.449 17.435 14 134 BT Lc lng, PT B i DQ PT 100 160 346 68.396 280 563 217 401 2.920 1.871 Ghi chỳ 245 2013 Cng 25 153 9.590 150.148 49 1.674 30 267 7.146 35.944 68 3.931 328 71.719 Chỡm tu TT Nm S v Tu chỡm (chic) Cu ngi Mt tớch Cht 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cng 16 21 11 60 29 22 11 86 154 219 99 52 12 18 14 1 44 13 15 398 17 BT Lc lng, PT B i DQ PT Ghi chỳ 5 Sp cụng trỡnh: Xy 02 v (Hu Giang 01; Vnh Long 01) V sp nhp dn cu Cn Th lm cht 54 ngi, b thng 80 ngi; V ang bờ tụng tang nh kho lm cht 01 ngi, b thng 17 ngi, lc lng ng cu khc phc 29 /c DQTV Tai nn: Xy 16 v (ui nc 11; in git 01; giao thụng 03, lao ng 01) lm cht 23 ngi (ui nc 14; in git 02; tai nn giao thụng 01 quõn nhõn, lao ng 06) Chỡm 01 tu ũ (An Giang); x lan va qut (Cn Th) sp 10 cn nh, thit hi hn 600 triu ng, lc lng B 10 /c, DQ 60 /c St l ven bin: Xy 01 v lm st l 250m bin (Tr Vinh), lc lng khc phc b i 20 /c; DQ 72 /c Sột ỏnh: Xy 08 v (Bn Tre 01, Vnh Long 01, ũng Thỏp 04, Súc Trng 02) lm cht 08 ngi (BT 01, VL 01, T 04, ST 02) b thng 03 ngi (t 01, ST 02) 10 Tu cỏ b bn: Xy 02 v (Bn Tre 01; C Mau 01), cht 02 ngi (BT 01; CM 01), b thng 01 ngi Bn Tre (Ngun: Bỏo cỏo s 3083/BC-BTM ngy 27 thỏng nm 2013 ca B tham mu Quõn khu 9) Ph lc 26: 246 TNG HP S LIU, LC LNG PHNG TIN THAM GIA PHềNG, CHNG, KHC PHC THIấN TAI TRấN A BN QUN KHU (NM 2015) I TèNH HèNH THIấN TAI, THIT HI Tainnngthy Tainnngbin Tai nn lao ng Sột ỏnh Chỡmtu,xung N u n N bỡnh gas N bỡnh bin in 56 77 10 3 4 1 e659, L CB25 11 19 Hu Giang Vnh Long Cn Th 24 Tin Giang Bn Tre 30 Kiờn Giang 11 An Giang C Mau 169 Bc Liờu 10 11 12 13 Thiờn tai Ha hon Chỏy rng, St l Lc xoỏy ui nc Tng ng Thỏp I Ni dung Súc trng TT Tr Vinh n v 34 32 13 14 13 10 13 14 14 1 1 10 1 1 V V V V V V V V V V V 2 1 V 1 Ghi chỳ 1 1 V 247 16 17 II 10 11 12 13 Chỏyụtụ,xemỏy Chỏy tu, thuyn Nh sp Nh tc mỏi Nh di di St l t Chỏy rng, Tu, xung chỡm N bỡnh in 12 e659, L CB25 Hu Giang Vnh Long Cn Th Tin Giang V 1 1,4 10 10 57 76 180 41 100 18 225 17 2.633 2.083 87 Ghi chỳ V 42 17 13 62 270 16 69 140 30 12 258 17 11 47 1.108 46 237 67 38 52.258 3.130 2.179 10.200 236,53 Bn Tre 1 1 Kiờn Giang An Giang N xe bn N bỡnh cha cn N tr xng N bỡnh khớ ỏ Thit hi Cht Mt tớch B thng Chỏy nh C Mau 14 15 Bc Liờu Tng ng Thỏp Ni dung Súc trng TT Tr Vinh n v 13 24 25 149 24 88 11 13 123 30.00 43,23 1 102 12 17 18 29 11 1317 366 V V V Ngi Ngi Ngi Cn Chic Chic Cn Cn Cn m2 0,4 Chic Bỡnh 2 10 2 16 350 248 615 e659, L CB25 Hu Giang Vnh Long Cn Th Tin Giang 98.827 Bn Tre Thit hi ti sn Kiờn Giang 14 An Giang Tng C Mau Ni dung Bc Liờu Súc trng Tr Vinh TT ng Thỏp n v 2.812 23.037 760 21.654 12.183 2.922 20.195 8.451 2.399 2.345 1.274 180 Ghi chỳ Triu ng II LC LNG, PHNG TIN THAM GIA 35 258 346 138 572 42 n vQK v cỏc 392 633 Hu Giang 17 Vnh Long 67 922 718 1.321 110 Cn Th 10 44 Tin Giang 267 1.571 Bn Tre 18 346 Kiờn Giang 15 121 An Giang C Mau Lc lng 8.426 B i 2.347 Dõn quõn, t v 5.972 Quõn nhõn d b 110 Phng tin 80 ễ tụ cỏc loi 46 Tu, xung cỏc loi 34 Bc Liờu Tng ng Thỏp I I Ni dung Súc trng TT Tr Vinh n v 45 430 Lt ngi Lt ngi Lt ngi 29 25 Lt phng tin Lt phng tin Ghi chỳ (Ngun Bỏo cỏo s 4567/BC-BTM ngy 31 thỏng 12 nm 2015 ca B tham mu Quõn khu 9) Ph lc 27: THNG Kấ S LIU THIấN TAI, LC LNG, PHNG TIN 249 THAM GIA CHCN TRấN A BN QUN KHU 9, (9 THNG NM 2016) Kiờn Giang 36 21 37 49 30 81 25 14 32 13 11 7 60 27 43 32 16 14 56 379 2.044 32 6.489 30 3 28 214,6 13 19 38 10 10 49 312 12 2.167 16 11 107 256 Ghi chỳ C Mau 11 fBB4+l PB Bc Liờu 11 7 fBB8+fBB330 Súc Trng L 9662 Hu Giang 10 L 950 Cn Th 270 132 250 An Giang TTTH Ha hon Chỏy nh Chỏy tu li Chỏy tu, thuyn du lch Chỏy tr bm xng Chỏy xe Lc xoỏy Sp nh Tc mỏi Tu xung chỡm St l Din tớch st l Sp nh Di di nh Di di tr in Sp cu nụng thụn Chỏy rng Din tớch rng b chỏy ng Thỏp I Vnh Long Tng s Tin Giang NI DUNG Bn Tre TT Tr Vinh N V Cn Cn Chic 1 46 259 120 24 28 21 148 657 1.884 58 724 370 21 73 30 12 58 385 172 644 16 107 72 9 133,2 21,6 22,5 30,3 Chic V Cn Cn Chic V m2 Cn Cn Cõy Cõy V 250 Ghi chỳ fBB4+l PB fBB8+fBB330 L 9662 L 950 Kiờn Giang C Mau Bc Liờu Súc Trng Hu Giang Cn Th An Giang ng Thỏp Vnh Long Tin Giang Bn Tre Tr Vinh N V TT NI DUNG Tng s Chỏy than bựn Din tớch than bựn b chỏy Tai nn trờn sụng Tai nn trờn bin Tai nn lao ng ui nc N bỡnh gas Rũ r khớ gas, ngt khớ gas N trỏi n THIT HI V NGI Cht ngi B thng TNG THIT HI TI SN TNG LC LNG B i Dõn quõn B i Biờn phũng PHNG TIN 1 V 8 10 11 12 II III IV V 1 1 1 V V V V V 1 V V 27 12 Ngi 13 14 6 Ngi Ngi 11.909 18.534 57 14.43 1 1.58 1 28 29 116.694 6.480 5.110 16.41 1.55 7568 170 34 267 296 998 1.987 792 241 190 121 849 1.175 140 42 50 216 Ngi 2092 5436 40 104 36 134 366 632 450 1.537 120 672 53 188 15 175 29 92 87 762 50 216 Ngi Ngi Ngi 26 5 17 468 667 40 10 42 267 20 267 140 34 9 Chic 12.870 20.383 2.562 1 4.85 Triu 10 251 9 5 17 10 (Ngun Bỏo cỏo s: 3386/BC-BTM ngy 15 thỏng 12 nm 2015 ca B tham mu Quõn khu 9) Ghi chỳ fBB4+l PB fBB8+fBB330 L 9662 L 950 Kiờn Giang C Mau Bc Liờu Súc Trng Hu Giang 11 Cn Th 20 66 An Giang Xe ti cỏc loi Xe CSPCCC Tu + ca nụ, v lói Mỏy kộo Mỏy bm cha chỏy ng Thỏp Vnh Long Tng s Tin Giang NI DUNG Bn Tre TT Tr Vinh N V Chic Chic Chic Chic Chic 252 Ph lc 28: STT CC P THY IN V D N P THY IN TRấN SễNG Mấ KOONG Sụng Nm hot ng Dung tớch (triu m3) Din tớch h cha (km2) D ỏn Quc gia i Triu Sn Trung Quc Mekong 2003 367 826 Cụng Qu Kiu Trung Quc Mekong 2008 120 343 Na Trỏt Trung Quc Mekong 2014 21,749 320 Cnh Hng Trung Quc Mekong 2010 249 510 Mn Loan Trung Quc Mekong 1992 257 415 Houay Ho Lo Houayho /Xekong 1999 620 37 Nam Leuk Lo Nam Leuk /Nam Ngum 2000 185 Nam Lik Lo Nam Lik 2010 24,4 Nam Ngum Lo Nam Ngum 1971 7000 370 253 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D ỏn Quc gia Sụng Nm hot ng Dung tớch (triu m3) Din tớch h cha (km2) Nam Ngum Lo Nam Ngum 2011 2970 122,2 Nam Theun Lo Nam Theun /Xe Bangfai 2010 3680 450 Theun-Hinboun Lo Nam Theun &Nam Gnouang 1998/2012 245 105 Xeset Lo Xeset 1994 0,5 Xeset Lo Xeset 2009 Xekaman Lo Nam Pagnou 2013 Xekaman Lo Sờ Kaman (Xờ Kaman) 2015 Chulabhorn Thỏi Lan Nam Phrom 1972 Pak Mun Thỏi Lan Mun 1994 Sirindhorn Thỏi Lan Lam Dom Noi 1971 20 188 31 1967 288 254 STT 20 21 22 23 D ỏn Quc gia Sụng Nm hot ng Dung tớch (triu m3) Ubol Ratana Thỏi Lan Nam Pong 1966 Hua Na Thỏi Lan Huay Kaosan 1994 Lam Phra Phloeng 1967 145 Lam Ta Khong 2002 291 Lam Phra Phloeng Thỏi Lan Lam Ta Khong Thỏi Lan 2263 Din tớch h cha (km2) 410 1430 ... QUC PHềNG HC VIN CHNH TR V HNG T CÔNG TáC ĐảNG, CÔNG TáC CHíNH TRị TRONG NHIệM Vụ PHòNG, CHốNG, KHắC PHụC BãO, Lũ CủA CáC ĐƠN Vị QUÂN Đội TRÊN ĐịA BàN NAM Bộ HIệN NAY Chuyờn ngnh Mó s : Xõy dng... TR TRONG NHIM V PHềNG, CHNG, KHC PHC BO, L CA CC N V QUN I TRấN A BN NAM B 1.1 Cỏc n v quõn i trờn a bn Nam B v nhim v phũng, chng, khc phc bóo, l ca cỏc n v quõn i trờn a bn Nam B 1.1.1 a bn Nam. .. quõn i trờn a bn Nam B * Khỏi quỏt v a hỡnh, khớ hu, thy trờn a bn Nam B Nam B l vựng t cc Nam ca T Quc cú din tớch 64126,8 km2; dõn s 16.929.500 ngi [PL 1] NB phớa Tõy Tõy Nam giỏp Vnh Thỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục bão, lũ của các đơn vị quân đội trên địa bàn nam bộ hiện nay , công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục bão, lũ của các đơn vị quân đội trên địa bàn nam bộ hiện nay , công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục bão, lũ của các đơn vị quân đội trên địa bàn nam bộ hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn