Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

12 158 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 22:27

Baøi 9 Baøi 9 QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH” Thoâng ñieäp Truman 1947 Harry S. Truman Harry S. Truman ( 8 tháng 5 năm 1884 – 26 tháng 12 năm 1972) là Phó tổng thống thứ 34 (1945) là Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ (1945–1953), kế nhiệm Nhà Trắng sau cái chết của Franklin D. Roosevelt. Hội nghị Potsdam năm 1945 với Churchill, Truman Stalin. Các lảnh tụ họp phân chia thế giới 1945: Hội nghị Potsdam.Hội nghị Potsdam khai mạc ngày 17.07 giữa tam cường. Đại diện cho Mỹ là Truman Byrnes, Liên Xô có Stalin Molotov. Hội nghị này quyết định số phận của nước Đức bại trận. Theo quyết định của tam cường thì nước Đức bị giải giáp, tước hết mọi loại vũ khí, đất nước bị chia thành nhiều vùng kỹ nghệ chiến tranh phải hoàn toàn dẹp bỏ. Đức còn phải bồi thường chiến tranh cho các nước đồng minh đưa các tội phạm chiến tranh ra tòa án cho đồng minh xét xử. Atlee, Truman Stalin tham gia hội nghị Böùc töôøng Berlin Chieán tranh Trieàu Tieân Theo chiều kim đồng hồ từ trên xuống: xe tải quân sự Hoa Kỳ vượt vĩ tuyến 38, F-86 Sabre bay trên không phận Triều Tiên, cảng Incheon nơi diễn ra trận Inchon, lính Trung Quốc được đón chào tại quê nhà, Hạ Sĩ Hoa Kỳ Baldomero Lopez leo qua bức tường chắn biển tại Inchon. KẾT THÚC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN . Ký kết Hiệp định đình chiến Nam-Bắc Triều Tiên tại Panmunjom Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo dự sinh hoạt chuyên môn lần Bài 9: Quan hệ quốc tế sau thời kỳ chiến tranh lạnh (Tiết 1) Học sinh cần nắm đợc: - Hiểu đợc nguồn gốc mâu thuẫn ĐôngTây kiện khởi đầu chiến tranh lạnh - Nắm đợc khái niệm chiến tranh lạnh - Các chiến tranh cục (chiến tranh xâm lợc Đông dơng thực dân Pháp 19451954, chiến tranh Triều Tiên 19501953, chiến tranh xâm lợc Việt Nam 19541975 đế quốc Mỹ biểu đụng độ Đông-Tây chiến tranh lạnh) Bài 9: Quan hệ quốc tế sau thời kỳ chiến tranh lạnh (Tiết 1) I Mõu thun ụng - Tõy v s u ca chin tranh lnh *Ngun gc ca mõu thun ụng - Tõy: - Do s i lp v mc tiờu v chin lc gia hai cng quc xụ M Tại Liờn n ớc Liên Xô Mĩ liên minh với chiến tranh chống phát xít nhó ng sau - Do s Trong ln mnh ca CNXH-CNXH tr chiến thnh h lại chuyển sang đối đầu mâu thuẫn thngtranh th gii M lo ngi nh hng ca nhng s kin ny - Tham vng ca M l bỏ ch th gii Vỡ vy hai nc Xụ M t hp tỏc chuyn sang i u Mâu thuẫn mục tiêu hai cờng quốc Xô - Mĩ Liên Xô Mĩ Đẩy Duy trì Đẩy lùi Chống mạnh hoà bình, cách Phá cách mạng an ninh mạng CNXH giới giới giới * S u ca chin tranh lnh: Về phía M thực i vi Liờn Xụ thực cho Em - Hc thuyt Truman (1947) - Hi ng tng tr kinh t (1949) biết kiện tiêu - K hoch Mỏc san (1947) - T chc hip c Vỏc sa va (1955) biểu, biểu - Thnh lp Nato (1949) khởi đầu chiến tranh n nm 1949 cc din hai cc ó c xỏc lp rừ rng, lạnhkhp th gii chin tranh lnh ó bao trựm =>chin tranh lnh bao trựm ton th gii II S i u ụng-Tõy v cỏc cuc chin tranh cc b: * Chin tranh lnh: - L cuc i u cng thng gia hai phe XHCN Thế chiến tranh lạnh ? Liờn Xụ ng u v TBCN M lm tr ct - Din ton din trờn cỏc lnh vc chớnh tr, kinh t, quõn s, t tng, húa - Khụng xung t trc tip bng quõn s gia hai siờu cng, nhng li thụng qua cỏc cuc chin tranh cc b lm cho th gii luụn tỡnh trng cng thng 1 Cuc chin tranh xõm lc ụng dng ca thc dõn Phỏp: - Nhõn dõn nc ụng dng c bit l nhõn dõn Vit Nam nhn c s giỳp ca Liờn Xụ, Trung Quc v cỏc nc XHCN - Thc dõn Phỏp nhn c s giỳp tớch cc ca M ng thi M ngy cng can thip sõu vo cuc chin tranh ny - Kt lun: Chin tranh ụng Dng 1945-1954 chu s tỏc ng ca phe 2 Cuc chin tranh Triu Tiờn 1950-1953: Nhóm 2: Nhóm 1: Trong chiến - Bỏn o Triu hu qu ca Bán đảo Tiờn Triều b chia ct l tranh miền Triều Tiên Tiên lnh bị chia cắtM v Liờn Xụ chin tranh gia vào năm 1950 phải - Trong cuc chin Tiờn (1950-1953) đớ phía Hàn hậu tranh Triu giúp Quốc? Ai giúp bc c Trung trc tipđỡ cú s chiến tranh lạnhQuc chi vin CHDC nhân dân Liên Xô ng h ca Liờn Xụ, nam quõn i M v Triều Tiên cỏc nc ngMĩ minh ca M trc tip tham chin - Cuc chin tranh Triu Tiờn l " sn phm " ca chin tranh lnh v l s i u trc tip gia hai phe 3 Cuc chin tranh xõm lc Vit Nam ca quc M 1954-1975: - õy l cuc chin tranh cc b ln nht M trc tip tham Cuộc chiến tranh lợc i Việt gia cựng vi h thng chớnh quynxâm v quõn tayNam sai ngi Vit Của đế quốc Mĩ có phải chiến M nuụi dng tranh mâu thuẫn phe không ? - Nhõn dõn Vit Nam ó on kt vi nhõn dõn Lo v Cam pu chia cú s vin tr giỳp ca Liờn Xụ, Trung Quc v cỏc nc XHCN nm 1975 ó ginh c thng li Trong thi k chin tranh lnh, hu nh mi cuc chin tranh cc b hay ng gúc quanxung t quõn s cỏc h quc t hóy th khu vc trờn th gii vi nờu nhn xột cahỡnh thc v mc khỏc mỡnh v cỏc cuc u liờn quan ti s chin tranh cc b"i u" gia hai cc Xụ - M thi k chin tranh lnh *Cng c: - Ngun gc ca mõu thun ụng Tõy? - Nhng s kin u ca chin tranh lnh - Khỏi nim v chin tranh lnh - Cỏc cuc chin tranh cc b l biu hin ca s i u ụng Tõy GV : Le Anh Trường THPT Hựu Thành Ngày soạn: 12/09/2009 TiÕt: 11 Ch¬ng V QUAN QUỐC TẾ (1945 – 2000) Bài 9/Tiết 1 QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI CHIẾN TRANH LẠNH I. Mục tiêu bài học 1/ Kiến thức: - Học sinh nắm được những nét chính của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới II: Sự đối đầu giữa hai phe TBCN XHCN. - Học sinh nắm được c¸c khái niệm “Chiến tranh lạnh”, “Chiến tranh cục bé”ä, “Chiến tranh thực dân mới”. 2/ Tư tưởng: Học sinh nhận thức được mỈc dï hßa b×nh thÕ giíi ®ỵc duy tr× nhng trong t×nh tr¹ng chiến tranh lạnh – tình hình thế giới luôn căng thẳng phức tạp (Thực tế đã có nhiều cuộc CT cục bộ diễn ra kéo dài như ở §NA, Trung Đông), liên hệ thực tế hai cuộc CT của Pháp Mỹ ở Việt Nam (1946 -1975). 3/ Kó năng: Rèn lun kó năng phân tích, tư duy khái quát các vấn đề lòch sử trong giai đoạn 1945 – 2000. II. Tư liệu đồ dùng dạy học - Bản đồ thế giới, tranh ¶nh vµ t liƯu cã liªn quan. III. Tiến trình tổ chức dạy học 1/ ỉn đònh lớp 2/ KiĨm tra bµi cò C©u hái: 1. Sù ph¸t triĨn kinh tÕ cđa NhËt B¶n tõ 1952 - 1973? Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn sù ph¸t triĨn ®ã? 2. Kh¸i qu¸t chÝnh s¸ch ngo¹i giao cđa NhËt B¶n tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai? 3/ Giới thiệu bài mới : Ngay sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, cơc diƯn thÕ giíi l©m vµo t×nh tr¹ng ChiÕn tranh l¹nh gi÷a hai siªu cêng MÜ vµ Liªn X«, thËm chÝ cã lóc ®Èy nh©n lo¹i ®øng bªn bê vùc cđa cc ChiÕn tranh thÕ giíi míi. ChiÕn tranh l¹nh ®· trë thµnh nh©n chđ u chi phèi mèi quan hƯ qc tÕ trong nh÷ng thËp niªn ci cđa thÕ kÜ XX. §Ĩ hiĨu râ ®ỵc quan hƯ qc tÕ trongsau ChiÕn tranh l¹nh diƠn ra nh thÕ nµo chóng ta cïng t×m hiĨu qua bµi 9. 4/ Bài mới : HỌAT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNGCỦA H.SINH KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NẮM * Ho¹t ®éng 1: C¶ líp vµ c¸ nh©n - GV ®iĨm lại các ND chính của bài 1 vµ ®Ỉt c©u hái: Em h·y nh¾c l¹i kh¸i niƯm §«ng ¢u vµ T©y ¢u? - GV nhËn xÐt vµ bỉ sung: kh¸i niƯm nµy võa chØ vỊ ®Þa lÝ võa chØ vỊ chÝnh trÞ. -GV hái tiÕp:Nguyên nhân sự mâu thuẫn Đông-Tây? - HS dùa vµo kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ tr¶ lêi. - Do sự đối lập nhau về mục tiêu chiến lợc của hai cường quốc Liên Xô - Mỹ. - CNXH trở thành một hệ thống rộng lớn. - Mỹ nu«i tham vọng vµ ©m mu bà chủ thế giới. - HS phân tích: Về đường lối chiến lược của Liên Xô Mỹ sau chiến tranh.  Từ một liên minh chống phát xít trong chiến tranh đi đến tình trạng “đối đầu” sau I. Mâu thuẫn Đông - Tây sự khởi đầu của Chiến tranh lạnh. 1/ Mâu thuẫn Đông - Tây - Do sự đối lập nhau về mục tiêu chiến lợc của hai cường quốc Liên Xô - Mỹ. - CNXH trở thành một hệ thống rộng lớn. - Mỹ nu«i tham vọng vµ ©m mu bà chủ thế giới.  Từ một liên minh chống phát xít trong chiến tranh đi đến tình trạng “đối đầu” sau Chiến tranh. Bài 9 tiết 11 GV : Le Anh Trường THPT Hựu Thành * Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n - GV ®Ỉt c©u hái: §Ĩ thùc hiƯn mu ®å b¸ chđ vµ chèng Liªn X«, Mü ®· cã hµnh ®éng g×? Liªn X« ®· ®èi phã ra sao vµ hËu qu¶ cđa nã lµ g×? - GV nhËn xÐt, bỉ sung: Những sự kiện tiêu biểu mở đầu cho CT lạnh: Học thuyết Truman (3/1947); Kế hoạch Macsan (6/1947); Khối NATO (4/1949).  Ba sự kiện trên đánh dấu sự hình thành giới tuyến phân chia  :    !"#  !"# !$%#&' !$%#&' : $%#&'()!*$ $%#&'()!*$ +, +,    -./!!"#0 -./!!"#0    12345+6#07!3!$ 12345+6#07!3!$ &)!/&89# &)!/&89#    15+6#0:;<!"$= 15+6#0:;<!"$=    / 4>1?;=!)!@<!&89 / 4>1?;=!)!@<!&89      AB>CADE1#%#F:!$%0#G0 AB>CADE1#%#F:!$%0#G0 0;$H2'96-IJK!L!MN 0;$H2'96-IJK!L!MN 9!/23 9!/23 4 4 O?9P#-#0 O?9P#-#0    QADE1#%#$+'!<!#R9O QADE1#%#$+'!<!#R9O 97!$S'+/&89 97!$S'+/&89 N N $T## $T## 95 95    DDAD&89-UVW+1M  DDAD&89-UVW+1M   AAD234!<!=!O&89 AAD234!<!=!O&89 XY XY    ZAZZ234O&896!M! ZAZZ234O&896!M! H[9=!#!## H[9=!#!## 4\H] ^_\`-aObc-adeHf-HHg-H 1O 1O 234O 234O    ABC>ADE1#%# ABC>ADE1#%# :!$F%0#G :!$F%0#G    QADE%#$+'! QADE%#$+'! #!#97!. #!#97!. $O $O    DDAD&89-UV DDAD&89-UV    AAD&89XY AAD&89XY    Z>AZZ&896!M! Z>AZZ&896!M! #!## #!## hJH^i\O-XjXU\H]-kU-HH]aeHlHU -UV U-m\X Y-V Y-V XYUV J/9n"! UXUU o!h H*/&89N$S!P%pqT## 95-4H-M &4>I r2jskU-atU r2jskU-atU HUuHY HUuHY sJHvH`-aHdw-a sJHvH`-aHdw-a UXUU UXUU -UV -UV    i/ i/ ZCECAxx ZCECAxx CQQxBxx CQQxBxx    45L 45L ZEDx ZEDx CxQx CxQx    u<+!<!&+' u<+!<!&+' EAyQE EAyQE ZEQQx ZEQQx    <;#!$z <;#!$z EyEQ EyEQ EACx EACx      0   0 BBy BBy Bxx Bxx    !$!<!&+' !$!<!&+' AxB AxB D D sJHvH{-HO- sJHvH{-HO-      3&|#}~z• 3&|#}~z• ACy ACy AxAy AxAy    3&|#} 0• 3&|#} 0• BB BB QEB QEB    <;#!$&)! <;#!$&)! AQx AQx ZAy ZAy      0!$&)!   0!$&)! QB QB CQ CQ    !"#  !"# !$%#&' !$%#&' :    -./!!"#0 -./!!"#0    / 4>1?;=!)!@<!&89 / 4>1?;=!)!@<!&89      H8q€ H8q€ $=*!7!W[B!!W+ $=*!7!W[B!!W+ 2341M $%# 2341M $%# &';#+%•0!€$= &';#+%•0!€$=     Chương V: Bài 9: - Nguồn gốc: Sau CTTG thứ hai, 2 cường quốc Liên Xô nhanh chóng chuyển sang đối đầu đi tới tình trạng chiến tranh lạnh + Đó là sự đối lập nhau về mục tiêu chiến lược của hai cường quốc + Mĩ hết sức lo ngại trước thắng lợi của cách mạng DCND ở các nước Đông Âu thắng lợi của cách mạng Trung Quốc I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) - Nguồn gốc, biểu hiện của mâu thuẫn Đông – Tây? Nêu những sự kiện tiêu biểu đưa tới tình trạng chiến tranh lạnh? => Liên Xô các nước XHCN Đông Âu thành lập: • Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) – 1/1949 • Tổ chức Hiệp ước Vácsava – 5/1955 Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Những sự kiện từng bước đưa tới tình trạng chiến tranh lạnh: + “Học thuyết Truman” – 3/1947 + “Kế hoạch Mácsan” – 6/1947 + Việc thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – 4/1949 Hậu quả của những sự kiện trên?  Hậu quả: hình thành sự đối lập về kinh tế, chính trị quân sự giữa hai phe TBCN XHCN =>Dẫn tới sự xác lập cục diện hai cực, hai phe do hai siêu cường Mĩ Liên Xô đứng đầu mỗi phe, mỗi cực Chủ nghĩa Truman (13/3/1947) - khởi nguồn của chiến tranh lạnh . “Một trong những mục tiêu đầu tiên trong chính sách đối ngoại của Hợp chúng quốc là việc kiến tạo những điều kiện trong đó chúng ta những quốc gia khác có thể tạo nên một lối sống không bị áp chế”… … “Chúng ta đã chiến thắng chống lại những nước đã tìm cách buộc những dân tộc khác phải tuân theo ý muốn lối sống của họ” … “Dân tộc tại một số quốc gia trên thế giới mới đây đã bị buộc phải phuc tùng những chế độ độc tài ngoài ý muốn của họ. Chính phủ Hợp chúng quốc nhiều lần phản đối chống chính sách bằng áp chế đe doạ thi hành tại Ba Lan, Ru-ma-ni Bun-ga-ri, là những chính sách xâm phạm vào thoả ước I-an-ta. Tôi cũng xin nói thêm rằng, tại một số quốc gia khác cũng có nguy cơ xảy ra những sự phát triển tương tự” … “Tôi tin tưởng sự giúp đỡ của chúng ta, trước hết phải được thực hiện qua sự viện trợ kinh tế tài chính, một sự viẹc trợ rất cần thiết cho sự ổn định kinh tế cho những phương sách chính trị trong trật tự”. CÁC KHỐI QUÂN SỰ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II NATO ANZUS CENTO SEATO Khối phòng thủ chung TBC VACXAVA Đ. Bắc Á 3662Tàu ngầm chiến lược 518160Máy bay chiến lược 672922Tên lửa ch.lược ICBM (Tàu ngầm ) 10181398Tên lửa ch.lược ICBM (Mặt đất ) 499102Tàu chiến các loại 200228Tàu ngầm 7.1307.876Máy bay chiến đấu 57.66071.867Pháo các loại 30.69059.740Xe tăng 3.660.2005.373.100Quân số NATO VACXAVA VŨ KHÍ THÔNG THƯỜNG NATOVACXAVAVŨ KHÍ HẠT NHÂN Ch y đua v trang giữa 2 khối quân sựạ ũ : Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch, căng thẳng trong quan hệ giữa Mĩ các nước Tây Âu với Liên Xô các nước XHCN Vậy em hiểu thế nào là “chiến tranh lạnh”? II. SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG – TÂY CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ Bài 9: CHƯƠNG V QUAN HỆ QUỐC TẾ ( 1945-2000) BÀI 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI CHIẾN TRANH LẠNH LỊCH SỬ 12 I-MÂU THUẪN ĐƠNG –TÂY SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH. EM HÃY CHO BIẾT QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II - Sau chiến tranh quan hệ đồng minh Đã chuyển thành mâu thuẩn đối đầu giữa 2 khối Đơng - Tây VẬY MÂU THUẪN NỘI BỘ PHE ĐỒNG MINH BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU? -Mađu thuađn này baĩt đaău từ tham vóng ađm mưa bá chụ thê giới cụa Mó EM HÃY CHO BIẾT BIỂU HIỆN CỦA SỰ ĐỐI ĐẦU MĨ LIÊN XƠ Tháng 6/1947, thơng qua kế họach Macsan “nhằm phục hưng châu Âu” Tháng 1/1949, Liên Xơ Đơng Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) Năm 1949, thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc đại Tây Dương (NATO) Năm 1955, Liên Xơ các nước Đơng Âu thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácxava =>chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới HOẠT ĐỘNG NHÓM NHÓM 1: Cuộc phong toả Béclin (1948) bức tường Béclin (1961) NHÓM 2: Cuộc chiến tranh Đông Dương của Pháp (1945 – 1954) NHÓM 3: Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) NHÓM 4: Cuộc khủng hoảng Caribê (1962) NHÓM 5: Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ (1954 – 1975) II.SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG – TÂY CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ. Các cuộc chiến tranh cục bộ Tóm tắt sự kiện nổi bật 1/ Cuộc phong toả Béclin (1948) bức tường Béclin (1961) - Ngày 31/3/1948, Liên Xô phong tỏa Tây Béclin => 5/1949, cuộc phong tỏa chấm dứt. - 8/1961, CHDC Đức xây dựng bức tường Béclin 2/ Cuộc xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945 – 1954) - Việt Nam nhận được sự giúp đỡ của LX, TQ - Năm 1950, Mĩ can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương. - Năm 1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết 3/ Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) - Năm 1950 – 1953: chiến tranh diễn ra giữa hai miền: Miền Bắc được Trung Quốc chi viện, miền nam được Mĩ chi viện. - Ngày 27/7/1953, Hiệp định đình chiến được ký kết. Các cuộc chiến tranh cục bộ Tóm tắt sự kiện nổi bật 4/ Cuộc khủng hoảng Caribê 5/ Cuộc xâm lược Việt Nam của Mĩ (1954 – 1975) - Năm 1962, Liên Xô xây dựng căn cứ tên lửa trên lãnh thổ Cuba. - Ngày 22/10/1962, Mĩ phong toả Cuba, đòi Liên Xô dỡ bỏ rút tên lửa về nước. - Ngày 26/10/1962, Liên Xô rút tên lửa ra khỏi Cuba; Mĩ cam kết không xâm lược Cuba. - Sau Hiệp định Giơnevơ, Mĩ thực hiện chiến tranh xâm lược thực dân mới ở Việt Nam. - Được sự giúp đỡ của LX, TQ các nước XHCN, nhân dân Việt Nam đã đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ. - Tháng 1/1973, Hiệp định Pari được ký kết. Đến 1975, cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước giành thắng lợi hoàn toàn. CỦNG CỐ Nêu những biểu hiện của sự khởi đầu cuộc chiến tranh lạnh? * Mĩ thông qua kế hoạch Macsan thành lập khối NATO *Liên Xô thành lập tổ chức SEV khối Vácsava Nêu những cuộc xung đột trong cuộc chiến tranh lạnh? 1/ Cuộc phong tỏa Béclin 1948 bức tường Béclin 1961 2/ Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp 3/ Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953 4/ Cuộc khủng hoảng Caribê 1961 5/ Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ 1954 - 1975 .. .Bài 9: Quan hệ quốc tế sau thời kỳ chiến tranh lạnh (Tiết 1) Học sinh cần nắm đợc: - Hiểu đợc nguồn gốc mâu thuẫn ĐôngTây kiện khởi đầu chiến tranh lạnh - Nắm đợc khái niệm chiến tranh lạnh. .. Các chiến tranh cục (chiến tranh xâm lợc Đông dơng thực dân Pháp 19451954, chiến tranh Triều Tiên 19501953, chiến tranh xâm lợc Việt Nam 19541975 đế quốc Mỹ biểu đụng độ Đông-Tây chiến tranh lạnh) ... quốc Mỹ biểu đụng độ Đông-Tây chiến tranh lạnh) Bài 9: Quan hệ quốc tế sau thời kỳ chiến tranh lạnh (Tiết 1) I Mõu thun ụng - Tõy v s u ca chin tranh lnh *Ngun gc ca mõu thun ụng - Tõy: - Do s
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh, Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh, Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn