Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

30 174 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 05:46

Tuần: 3 Ngày soạn:27/8/2009 Bài 5: Ngày dạy:29/8/2009 Tiết dạy :5 Lớp dạy:B8, B9. I.Mục tiêu: -Nêu được vai trò của nguyên tố nitơ trong đời sống của cây. - Trình bày được quá trính đồng hóa nitơ trong mô thực vật. -Hs nêu được các nguồn cung cấp nitơ cho cây. - Trình bày được các con đường cố đònh nitơ và vai trò của qúa trìmh cố đònh nitơ bằng con đường sinh học đối với thực vật và ứng dụng thực tiễn trong ngành trồng trọt. - Nêu được mối quan hệ giữa liều lượng phân đạm hợp lí với sinh trưởng và môi trường II. Trọng tâm: -Vai trò của nitơ và con đường đồng hóa nitơ trong mô thực vật . - Trình bày được các con đường cố đònh nitơ III.Chuẩn bò: -Tranh vẽ hình 5.1, 5.2 SGK - Hình 6.1; 6.2 sgk IV.Tiến trình: 1 Ổn đònh: - Kiểm diện ghi vắng sổ đầu bài. 2 Kiểm tra bài cũ: CH1:Các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu của cây là gì? Có những loại nào? CH2: Vì sao phải bón phân hợp lí, tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống cây trồng? 3/Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung -Cho HS quan sát hình 5.1, 5.2 ?Em hảy mô tả thí nghiệm, từ đó rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đối với sự phát triển của cây? - Cây hấp thụ nitơ dạng nào? -Nitơ có vai trò gì đối với cây? - Biểu hiện của cây khi thiếu nitơ? Vì sao? - Khi biết cây trồng thiếu nitơ cần làm gì? -Cho HS nghiên cứu mục II.1 ?Sosánh dạng nitơ cây hấp -Mô tả được cách tiến hành thí nghiệm. -Nêu được nhận xét:Khi thiếu nitơ cây phát triển không bình thường. - NH 4 + , NO 3 - -Nitơ có trong thành phần các hợp chất của cây. - Do diệp lục không được hình thành. - Bón phân đạm. -Nghiên cứu SGK trả lời. I.Vai trò sinh lí của nitơ: *Vai trò chung: -Là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, cần cho sự sinh trưởng, phát triển của thực vật. - Cây hấp thụ dạng: NH 4 + , NO 3 - *Vai trò cấu trúc: -Nitơ là thành phần bắt buộc của nhiều hợp chất quan trọng như:cấu trúc prôtêin, axít nuclếic, diệp lục, ATP… *Vai trò điều tiết: -Nitơ là thành phần các chất điều tiết trao đổi chất: prôtêin-enzim,… - Điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử protein trong tế bào chất. II.Quá trình đồng hóa nitơ trong mô thực vật: 1 Quá trình khử nitrát: Quá trình chuyển hóa NO 3 - thành NH 3 DINH DƯỢNG NITƠ THỰC VẬT thụ từ môi trường ngoài với dạng nitơ trong cơ thể thực vật? Như vậy để sử dụng được cây phải thực hiện quá trình nào? - Qúa trình khử nitrát thực hiện bộ phận nào? Và được thực hiện như thế nào? -NH 3 trong mô thực vật được đồng hóa như thế nào? -Sự hình thành amít có ý nghóa như thế nào? - Hãy nêu các dạng Nitơ chủ yếu trên trái đất? -Trong đất có những dạng nitơ nào, loại nitơ mà cây có thể hấp thụ được? Hoàn thành phiếu học tập số 1. -Hãy chỉ ra vai trò của vi khuẩn đất trong quá trình chuyển hóa nitơ trong tự nhiên? -Cho HS đọc mục II.2 và quan sát hình 6.1 và phát phiếu học tập cho HS ?Hãy trình bày con đường cố đònh nitơ phân tử bằng cách điền vào phiếu số 2. -Thế nào là phản nitrat hoá? Nguyên nhân? nh hưởng của nó vơí cây thế nào? - Khử nitrat. - mô rễ và mô lá. - HS phân tích sơ đồ quá trình khử nitrát thành hai giai đoạn. -NH 3 trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: +Amin hóa trực tiếp +Chuyển vò amin +Hình thành amít - HS nghiên cứu SGK trả lời. - Nitơ liên kết trong đất, trong không khí: N 2 , NO, NO 2 -sau khi thảo luận HS điền vào phiếu VK a môn hóa NH 3 NH 4 + VK nitrát hóa NO 3 NH 4 + -N 2 + VSV cố đònh NH 3 cây trồng đồng hoá được Nghiên cứu SGK , thảo Bài DINH DƯỠNG NI TƠ Ở THỰC VẬT Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật Chương trình Sinh học LOGO 11 I) Vai trò sinh lí của nguyên tố ni tơ Vai trò chung Vai trò cấu trúc Vai trò điều tiết Kết luận NO3- NH4+ Vì thiếu ni tơ không thể sinh trưởng, phát triển bình thường được? Vai trò của nitơ đối với sự phát triển của  Dâu hiêu đoi nitơ trông Lá thiếu ni tơ màu vàng nhạt) Lá đủ ni tơ (màu xanh lục) Vai trò đặc biệt quan trọng của N2 đối với đời sống của vì:  Nitơ co phân cua prôtêin, axit nuclêic, ATP, di êp luc, phôtpholipit…  Nitơ điêu tiêt cac qua trinh chuyên hoa vât chât điêu tiêt đăc tinh hoa keo, hoat tinh cua enzim II) Quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật  Sư đông hoa nitơthưc vât gôm qua trinh: khư nitrat va đông hoa amôni 1) Qua trinh khư nitrat : Đo la qua trinh chuyên hoa NO3- NH4+ NO3- + 2H+ 2e → NO2- + 6e + 8H → NH4+ + 2H2O Qua trinh khư nitrat amôni đươc thưc hiên mô rê va mô la 2) Qua trinh đông hoa amôni: 2) Qua trinh đông hoa amôniac mô thưc vât  Amin hoa trưc tiêp cac axit xêtô: (Axit xêtô + NH3 → Axit amin)  Chuyên vi amin: (Axit amin + Axit xêtô → A xit amin mơi + Axit xêtô mơi)  Hinh amit: Đo la đương liên kêt phân t NH3 vao axit amin đicacbôxilic (axit amin đicacbôxilic + NH3 → Amit  Vi du: Axit glutamic + NH → Glutamin Câu hỏi lệnh Hỏi và trả lời Rễ hấp thụ nitơ ở dạng NH4+(dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất, nitơ các hợp chất hữu cấu thành thực vật chỉ tồn tại dạng khử Từ đó hãy giả thiết phải có quá trình gì xảy cây? nitơ các hợp chất hữu cấu thành thực vật chỉ tồn tại dạng khử (NH, NH2) vậy cần phải có quá trình khử nitrat tức là chuyển ni tơ ở dạng ô xi hóa thành dạng khử Câu hỏi lệnh Hỏi và trả lời NH3 tích lũy nhiều mô sẽ gây độc hại cho tế bào, sinh trưởng mạnh thì lại thiếu NH3 Vây, thể thực vật đã giải quyết mâu thuẫn đó thế nào? Cơ thể thực vật giải quyết mâu thuẫn bằng cách đồng hóa amônia thành axit amin, amit nhằm khử độc cho tế bào và dự trữ nhóm amin cần cho sự tổng hợp axít amin và prôtêin thể có nhu cầu Chào tạm biệt! LOGO Diagram Text Add Your Title Text Text •Text •Text •Text •Text • Add Your Title Text Text Text Text •Text •Text •Text • • Text Text Text Diagram Text Text Text Concept Text Text Text Add Your Text Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Title Diagram Text Text Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Diagram Text Text Add Your Title Text Text Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Title Add Your Text Add Your Text Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Diagram 2004 2003 2002 2001 ext rT t Tex ur Yo u Yo ext rT t Tex ur Yo u Yo ext rT t Tex ur Yo u Yo ext rT t Tex ur Yo u Yo Progress Diagram Phase Phase 11 Phase Phase 22 Phase Phase 33 Block Diagram TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Table TEXT Title A Title B Title C Title D Title E Title F TEXT TEXT TEXT TEXT Marketing Diagram Add Add Your Your Text Text Add Your Title here Text1 Text1 Text1 Text1 Sở GD-ĐT Long An Sở GD-ĐT Long An Trường THPT Tân Thạnh Trường THPT Tân Thạnh - Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cơ thể thực vật? - Vì sao phải bón phân hợp lý cho cây trồng? Hàm lượng nitrat cao, khi xâm nhập vào cơ thể con người, dưới tác động của các enzim trong cơ thể nitrat  nitrit, ngăn cản hình thành và trao đổi oxi của hemoglobin trong máu  thiếu oxi (ngộ độc nitrat). Nitrit trong cơ thể còn là nguồn tạo ra các nitroza gây nên ung thư người. - Làm thế nào giúp cho quá trình chuyển hoá các chất khoáng trong đất từ dạng không tan thành dạng ion dễ hấp thụ đối với cây? Cây cà chua trên đang thiếu nguyên tố dd khoáng nào? Vì sao? [...]... đất 1 Nitơ trong không khí N2 (80% khí quyển), cây không hấp thụ NO và NO2 Vsv cố định nitơ Vsv cố định nitơ NH3 (cây hấp thụ) Độc hại cho thực vật 2 Nitơ trong đất Nitơ hữu cơ (xác sinh vật: tv, đv, vsv) Vsv đất khoáng hóa Nitơ hữu Nitơ Nitơ cơ (xác khoáng sinh vật: trong (nitơ vô tv, đv, đất cơ) vsv) Cây không hấp thụ Cây hấp Cây hấp + thụ hấp NH 4 thụ hấp Cây − Cây + NH 4 NO3 NO3− thụ thụ Nitơ khoáng... nitơ tự nhiên cho cây Nitơ trong không khí Nitơ trong đất Dạng tồn tại NO2 , NO , N2 N vô cơ N hữu cơ Dạng nitơ cây hấp thu được NH+ 4, _ NO3 NH+ 4, _ NO3  Học bài 5 – 6 (mục I, III)  Trả lời các câu hỏi cuối bài trang 30  Đọc trước mục IV, V bài 6 Giáo viên giảng dạy: Phạm Văn An Trường THPT Hoà Phú – Chiêm Hoá – Tuyên Quang SINH HỌC LỚP 11 – BAN CƠ BẢN NĂM HỌC 2011 - 2012 - Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cơ thể thực vật? - Vì sao phải bón phân hợp lý cho cây trồng? Làm thế nào giúp cho quá trình chuyển hoá các hợp chất khoáng trong đất từ dạng không tan thành dạng ion dễ hấp thụ đối với cây? I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY 1. Nitơ trong không khí: 2. Nitơ trong đất: Nitơ trong đất Nitơ hữu cơ NH 4 + và NO 3 Cây hấp thụ Vsv phân giải Vsv cố định nitơ N 2 (80% khí quyển) → NH 3 (cây hấp thụ) I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY 1. Nitơ trong không khí: 2. Nitơ trong đất: Vsv cố định nitơ N 2 (80% khí quyển) → NH 3 (cây hấp thụ) * Vai trò của nitơ trong cây: + Vai trò cấu trúc: là thành phần của hầu hết các hợp chất trong cây (prôtêin, axit nuclêic, diệp lục, ATP ) cấu tạo nên tế bào, cơ thể. + Vai trò điều tiết: là thành phần các enzim, hoocmon điều tiết các quá trình sinh lý, sinh hóa trong tế bào, cơ thể. I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ 1. Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất: Hãy chỉ ra vai trò của vi khuẩn đất trong quá trình chuyển hoá nitơ trong tự nhiên? I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY - Trong điều kiện có O 2 : VK amôn hoá VK nitrat hoá Chc → NH 4 + → NO 3 - - Trong điều kiện thiếu O 2 : VK phản nitrat hoá NO 3 - → N 2 → đất mất nitơ. II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ 1. Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất: I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ 1. Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất: 2H 2H 2H N ≡ N → NH = NH → NH 2 – NH 2 → NH 3 - Con đường hoá học: 200 0 C, 200 atm N 2 + H 2 → NH 3 - Con đường sinh học: Nitrogenaza N 2 + H 2 → NH 3 2. Quá trình cố định nitơ phân tử I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ 1. Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất: 2. Quá trình cố định nitơ phân tử - Bón phân hợp lý cho cây trồng là bón: + Đúng loại, + Đúng liều lượng, + Đúng thời điểm, + Đúng cách. - Tác dụng: + Tăng năng suất cây trồng, + Không gây ô nhiễm môi trường. I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ III. PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG 1. Bón phân hợp lý và năng suất cây trồng: Thế nào là bón phân hợp lí? I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ III. PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG 1. Bón phân hợp lý và năng suất cây trồng: - Bón thúc, - Bón lót, - Bón phân qua rễ, - Bón phân qua lá. 2. Các phương pháp bón phân Phương pháp bón phân? [...]... của đất, + Gây ô nhiễm môi trường, + Mất vệ sinh an toàn thực phẩm Dấu hiệu thiếu nitơ lá cà chua Dấu hiệu thiếu nitơ cây ngô Cây dứa trồng trong đất đủ các nguyên tố khoáng Cây dứa trồng trong đất thiếu nitơ Củ khoai tây: cây lấy củ cần bón nhiều P, K Cây bắp cải: cây lấy lá cần bón nhiều N Nêu mối quan hệ giữa nitơ môi trường với thực vật? Vì sao khi trồng các cây họ đậu người ta chỉ bón 1...I NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY II QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ III PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG 1 Bón phân hợp lý và năng suất cây trồng: 2 Các phương pháp bón phân 3 Phân bón và môi trường Phân bón có quan hệ với năng suất cây trồng, môi trường và sức khoẻ con người như thế nào? - Bón quá ít: cây sinh trưởng, phát triển kém, năng suất... giữa Bài 6: DINH DƯỠNG NITƠ THỰC VẬT (tiếp theo) Kiểm tra bài cũ 1. Trình bày vai trò sinh lý của nguyên tố nitơ. 2. Có mấy nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây? Đặc điểm của các nguồn cung cấp đó? Nitơ hữu cơ (có trong xác sinh vật) Vi sinh vật đất Nitơ khoáng (tồn tại dạng NH4+ và NO3-) III/ Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất và cố định nitơ 1. Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất Mời cả lớp cùng quan sát hình sau: Hình 6.1: sự phụ thuộc về mặt dinh dưỡng của cây vào hoạt động của vi sinh vật đất Chất hữu cơ V K a m ô n h o á V K n i t r a t h o á NH4 + NO3 - Chất hữu cơ Vi khuẩn amôn hoá NH4 + Vi khuẩn nitrat hoá NO3 - - Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất nhờ các vi khuẩn: NO3- N2 Làm thế nào để ngăn chặn sự mất nitơ? Vi sinh khuẩn phản nitrat hoá 2. Quá trình cố định nitơ phân tử ? Quan sát hình và cho chỉ ra con đường cố định nitơ và sản phẩm của nó? - Quá trình liên kết N2 với H2 hình thành NH3 gọi là quá trình cố định nitơ. 2 con đường cố định nitơ Con đường sinh học Nhóm vi sinh vật sống tự do (Cyanobacteria…) Nhóm vi sinh vật sống cộng sinh (Rhizobium…) Con đường công nghiệp Áp suất và nhiệt độ rất cao (200- 300atm, 500oC) Con đường sinh học cố định nitơ do các vi sinh vật thực hiện Vi khuẩn lam (Cyanobacteria) Vi khuẩn Rhizobium ? Các nốt sần trên rễ cây họ đậu có vai trò gì? Rễ một số cây họ đậu ? Vì sao vi khuẩn cố định nitơ lại có khả năng như vậy? [...]...- Quá trình chuyển hoá nitơ trong khí quyển: + Nhờ vi khuẩn (do có enzim Nitrogenaza) Vi khuẩn tự do như vi khuẩn lam có nhiều đồng lúa Vi khuẩn sống cộng sinh như Rhizobium tạo nốt sần rễ cây họ đậu + Nhờ điều kiện áp suất và nhiệt độ: sấm sét, nhà máy công nghiệp… Cây mọc trong môi trường đất nghèo chất dinh dưỡng nitơ hiếu T Đủ nit ơ ? Cần bón phân như thế nào để... NH3, theo nghe tiếng rơi xuống cờ mà lên ” Hễ nước mưa sấm phất biến đổi thành NH4+ cung cấp lượng đạm dồi dào cho cây cối HƯỚNG DẪN HỌC BÀI NHÀ  Đọc trước bài thực hành số 7  Ôn lại kiến thức về vai trò của các nguyên tố khoáng đặc biệt là của N, P, K CHÚC CÁC EM HỌC TỐT! ... nắng gay gắt Bón lót Bón thúc Bón qua lá - Quan sát hình và cho biết việc bón phân quá mức ảnh hưởng như thế nào đới với môi trường? 3 Phân bón và môi trường - Bón phân quá mức sẽ làm xấu tính chất lí hoá của đất, gây ô nhiễm môi trường Câu hỏi: Dựa vào kiến nhiệt độ Sấm sét tạo ra điều kiện vềthức đã học, suất rất giải thích năng bẻ và ápem hãy cao có khả câu ca dao: gãy liên kết cao năng lượng của .. .Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật Chương trình Sinh học LOGO 11 I) Vai trò sinh lí của nguyên tố ni... không thể sinh trưởng, phát triển bình thường được? Vai trò của nitơ đối với sự phát triển của  Dâu hiêu đoi nitơ trông Lá thiếu ni tơ màu vàng nhạt) Lá đủ ni tơ (màu xanh... biệt quan trọng của N2 đối với đời sống của vì:  Nitơ co phân cua prôtêin, axit nuclêic, ATP, di êp luc, phôtpholipit…  Nitơ điêu tiêt cac qua trinh chuyên hoa vât chât điêu tiêt đăc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay