Giáo án hai cột để tham khảo: Tiet 68, 69, 70

7 460 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2013, 01:25

Chơng III Phân số Ngày giảng: 6A: / /2009 6B: / /2009 Tiết 68 Mở rộng kháI niệm về phân số I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh thấy đợc sự giống và khác nhau giữa khái niệm phân số đã học ở tiểu học và khái niệm phân số học ở lớp 6. - Viết đợc các phân số mà tử và mẫu là các số nguyên. - Hiểu một số nguyên cũng đợc coi là một phân số với mẫu là 1. - Biết dùng phân số để biểu diễn một nội dung thực tế 2. Kĩ năng: - Rèn kỹ năng biểu diễn phân số của một vấn đề thực tế. 3.Thái độ: - Cẩn thận, chính xác II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Bảng phụ ghi bài tập , khái niệm phân số. 2. Học sinh: - Bảng nhóm III. Tiến trình tổ chức Dạy - Học: 1. ổ n định tổ chức ( 1 phút): Lớp 6A: Tổng: . Vắng: Lớp 6B: Tổng: . Vắng: 2. Kiểm tra bài cũ: Không ( Lí do: Kết hợp trong giờ) 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1 (5 phút): Đặt vấn đề. GV: Đặt vấn đề nh SGK Giới thiệu về chơng III Em hãy lấy ví dụ thực tế trong đó phải dùng phân số để biểu thị. HS: Thực hiện 3 : 4 = 4 3 ; -3 : 4 = 4 3 GV: 2 2 là thơng của phép chia nào? HS: Trả lời GV: Kết luận, giới thiệu học sinh phần kháI niệm phân số mở rộng * Hoạt động 2 (15 phút): Khái niệm về phân số . GV: Vậy thế nào là một phân số? 1. Khái niệm phân số: +) 4 3 gọi là phân số HS: Trả lời GV: Chốt lại và đa ra khái niệm phân số. So với khái niệm phân số đã học ở tiểu học, em thấy khái niệm phân số đã đợc mở rộng nh thế nào? HS: Trả lời GV: Chốt lại GV: Cho HS lấy các ví dụ về phân số HS: Lấy ví dụ GV: Ghi bảng, nhấn mạnh phân số đợc mở rộng trên tập hợp số nguyên * Hoạt động 3 (15 phút): Ví dụ . GV: Treo bảng phụ cho học sinhthực hiện [?2] HS: Thực hiện [?2], đứng tại chỗ trả lời GV: Chữa bài của học sinh, khoanh vào các ý đúng GV: 1 4 là 1 phân số mà 1 4 = 4. Vậy số a Z có thể viết dới dạng phân số nh thế nào HS: Trả lời tại chỗ GV: Đa ra nhận xét HS: Ghi nhớ nhận xét +) 4 3 gọi là phân số *Tổng quát: SGK Trang 4 Phân số có dạng b a với a, b Z, b 0 Ví dụ: 9 5 ; 13 15 ; là các phân số 2. Ví dụ: [?2] Giải Cách viết phân số là: 7 4 ; 5 2 *Nhận xét: Số nguyên a có thể viết là 1 a 4. Luyện tập và củng cố (7 phút): Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Đa ra nội dung bài tập 1 trên bảng phụ, yêu cầu HS gạch chéo trên hình. HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV GV: Cho HS hoạt động nhóm làm bài tập 2, 3/SGK HS: Hoạt động nhóm làm bài tập GV: Cho các nhóm kiểm tra cheo kết quả GV: Cho HS làm tiếp bài 5, giải thích rõ ý b HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV Bài 1: a) 2 3 của hình chữ nhật. b) 16 7 của hình vuông Bài 2: a) 9 2 ; c) 4 1 Bài 3: b) 9 5 ; d) 5 14 Bài 5: a) 7 5 và 5 7 b) 2 0 5. H ớng dẫn học ở nhà ( 2 phút): - Học bài ghi nhớ dạng tổng quát của phân số . - Xem lại các bài tập đã làm tại lớp. - Bài tập về nhà: 4/SGK, Các bài tập trong SBT. - Đọc trớc bài : Phân số bằng nhau. ------------------------------------------------------ Ngày giảng: 6A: / /2009 6B: / /2009 Tiết 69 Hai phân số bằng nhau I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh nhận biết đợc 2 phân số bằng nhau, nhận dạng đợc các phân số bằng nhau và không bằng nhau, các cắp phân số bằng nhau từ 1 đẳng thức tích. 2. Kĩ năng: - Xác định 2 phân số bằng nhau. 3.Thái độ: - Cẩn thận, chính xác II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Bảng phụ , Phiếu học tập. 2. Học sinh: - Bảng nhóm III. Tiến trình tổ chức Dạy - Học: 1. ổ n định tổ chức ( 1 phút): Lớp 6A: Tổng: . Vắng: Lớp 6B: Tổng: . Vắng: 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Nêu yêu cầu kiểm tra: Thế nào là phân số? Hãy viết các phân số từ những số sau: 5; -11; 13 HS: 1 em lên bảng làm bài tập Cả lớp cùng theo dõi bài làm của bạn GV: Cho HS nhận xét, GV đánh giá và chốt lại định nghĩa phân số Đáp án: - ĐN: SGK - Các phân số là: 5 13 ; 11 13 ; 13 11 ; 5 11 ; 13 5 ; 11 5 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động (12 phút): Định nghĩa GV: Cho hai phân số 3 1 và 6 2 , em có nhận xét gì về hai phân số này? HS: Suy nghĩ trả lời 1.Định nghĩa GV: 3 1 = 6 2 (hai phân số bằng nhau) 2 phân số này có những tích nào bằng nhau? HS: 1 . 6 = 2 . 3 GV: Rút ra nhận xét GV: 4 3 và 8 6 có quan hệ nh thế nào? Vì sao? HS: 4 3 = 8 6 GV: Định hớng cho học sinh dẫn đến định nghĩa hai phân số bằng nhau GV: Vậy khi nào 2 phân số bằng nhau? HS: Đứng tại chỗ trả lời GV: Nêu dịnh nghĩa và tổng quát HS: Ghi nhớ định nghĩa. * Hoạt động 2 (15 phút): Các ví dụ: GV: Cho HS đọc, nghiên cứu ví dụ 1 HS: Làm theo yêu cầu của giáo viên, hai học sinh lên bảng GV: Chữa bài, nhấn mnahj cách chình bày cũng nh áp dụng định nghĩa vào chứng minh hai phân số bằng nhau GV: Treo bảng phụ ghi [?1], yêu cầu học sinh lần lợt làm các ý của bài toán HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên, lần lợt học sinh lên bảng theo hớng dẫn của giáo viên, mỗi học sinh làm một ý GV: Tổ chức cho học sinh chữa bài, kết luận cáh làm bài GV: Treo bảng phụ [?2], yêu cầu học sinh đọc đề bài suy nghĩ trả lời câu hỏi HS: Suy nghĩ, đứng tại chỗ trả lời câu hỏi GV: Chữa bài, hoàn chính câu trả lời của học sinh GV: Lu ý học sinh trờng hợp trong [?2] để khi làm bài xét hai phân số có bằng nhau đ- ợc nhanh hơn GV: Nêu ví dụ 2, yêu cầu và hớng dẫn học sinh làm bài HS: Đọc đề, suy nghĩ làm bài Ta có: 3 1 = 6 2 vì: 6 2 = 3 1 2:6 2:2 = Nhận xét: 1 . 6 = 2 . 3 = 6 * Ví dụ: Ta có : 4 3 = 8 6 và : (-3).(-8) = 6 . 4 *Định nghĩa: d c b a = nếu a.d = b.c 2. Các ví dụ: Ví dụ 1: (SGK Trang 8) ?1 Đáp án: a) 12 3 4 1 = vì 1.12 = 3.4 b) 8 6 3 2 vì: 2.8 3.6 c) 15 9 5 3 = vì (-3).(-15) = 5.9 d) 9 12 3 4 vì 4.9 3.(-12) ?2 Đáp án: Một phân số là dơng còn một phân số là âm lên không thể bằng nhau *Ví dụ 2: Tìm x Z biết: 21 6 7 = x ? Giải Ta có: x .21 = 6.7 x = 42 : 21 = 2 GV gợi ý: Khi 21 6 7 = x ta có điều gì? HS: x.21 = 7.6 GV: Từ x.21 = 7.6 em có suy ra đợc x không ? HS: Trả lời và làm bài, một học sinh lên bảng thực hiện GV: Chữa bài làm của học sinh, kết luận cáh làm bài 4. Luyện tập và củng cố (10 phút): Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Cho HS làm bài số 6b, tìm y HS: Thực hiện tơng tự ví dụ 2 GV: Gọi 1 HS lên bảng làm bài tập số 7 HS: 1 em lên bảng làm bài tập Cả lớp cùng làm bài GV: Cho HS làm tiếp bài số 8 và khắc sâu kiến thức về đổi dấu của 1 phân số Bài 6/SGK: b) 28 205 = y => y.20 = (-5).28 = -140 => y = -140 : 20 = -7 Bài 7/SGK: 32 28 8 7 ); 20 15 4 3 ); 12 6 2 1 ) = == cba Bài 8/SGK: a) b a b a = ; b) b a b a = 5. H ớng dẫn học ở nhà ( 2 phút): - Học bài ghi nhớ định nghĩa 2 phân số bằng nhau . - Xem lại các bài tập đã làm tại lớp. - Bài tập về nhà: 9, 13-16/ SBT. - Đọc trớc: Đ3. Tính chất cơ bản của phân số. ---------------------------- Ngày giảng: 6A: / /2009 6B: / /2009 Tiết 70 Tính chất cơ bản của phân số I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh nắm vững tính chất cơ bản của phân số, vận dụng tính chất để giải 1 số bài tập đơn giản, viết đợc phân số có mẫu âm thành phân số bằng phân số đã cho có mẫu dơng. 2. Kĩ năng: - Củng cố kỹ năng xác định các phân số bằng nhau. 3.Thái độ: - Cẩn thận, chính xác II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Bảng phụ , Phiếu học tập. 2. Học sinh: - Bảng nhóm III. Tiến trình tổ chức Dạy - Học: 1. ổ n định tổ chức ( 1 phút): Lớp 6A: Tổng: . Vắng: Lớp 6B: Tổng: . Vắng: 2. Kiểm tra bài cũ (15 phút): a) Đề bài Kiểm tra 15 phút Câu1.Thế nào là 2 phân số bằng nhau? Viết dạng tổng quát ? Cho ví dụ ? Câu 2. Tìm x biết: 2 6 5 = x Câu 3. Viết các phân số sau dới dạng phân số có mẫu số dơng: 52 4 ; 71 12 a) Đáp án: Câu 1: SGK ( 3 điểm) Câu 2. x = 15 2 5.6 = ( 3 điểm) Câu 3. 71 52 71 52 = ( 2 điểm) 12 4 12 4 = ( 2 điểm) 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1 (8 phút): Nhận xét. GV: Quay lại bài 13/SBT: em có nhận xét gì về tử và mẫu của 2 phân số 7 14 ; 2 4 ? HS: Trả lời GV: Chốt lại và cho HS thực hiện [?1] HS: Thực hiện GV: Biểu diễn: .(-3) 6 3 2 1 = .(-3) HS: Hoàn thành [?1] GV: Treo bảng phụ, yêu cầu học sinh làm [?2] 1. Nhận xét: [?1] Đáp án: 6 3 2 1 = nhân tử và mẫu 2 1 với -3 2 1 8 4 = chia tử và mẫu 8 4 cho -4 2 1 10 5 = chia tử và mẫu 10 5 cho 5 HS: Trả lời tại chỗ GV: Qua các ví dụ trên hãy rút ra nhận xét HS: Trả lời GV: Chốt lại và nêu tính chất: * Hoạt động 2 ( 14 phút): Tính chất cơ bản của phân số HS: Đọc và ghi nhớ tính chất GV: Ghi tóm tắt tính chất lên bảng HS: Ghi theo giáo viên GV: Phát phiếu học tập nội dung bài tập 12, yêu cầu lớp chia bốn nhóm làm bài HS: Chia bốn nhóm suy nghĩ làm bài GV: Theo dõi, hớng dẫn các nhóm hoàn thiện bài tập HS: Hoàn thành, báo cáo kết quả GV: Chữa bài làm của các nhóm, kết luận cách làm bài 2. Tính chất cơ bản của phân số: 1. ( ) 0, . . = mZm mb ma b a 2. nb na b a : : = (n ƯC(a; b)) Bài tập 12 Trang 11 Đáp án a) 2 1 3:6 3:3 6 3 = = b) 28 8 4.7 4.2 7 2 == c) 5 3 5:25 5:15 25 15 = = d) 63 28 7.9 7.4 9 4 == 4. Luyện tập và củng cố ( 5 phút): GV: Treo bảng phụ các tính chất cơ bản của phân số, nhấn mạnh cho học sinh thấy rõ đợc các tính chất. 5. H ớng dẫn học ở nhà ( 2 phút): - Xem lại và ghi nhớ các tính chất - Làm bài tập 11, 13 SGK Trang 11Bài 18 SBT ----------------------------- . Định nghĩa GV: Cho hai phân số 3 1 và 6 2 , em có nhận xét gì về hai phân số này? HS: Suy nghĩ trả lời 1.Định nghĩa GV: 3 1 = 6 2 (hai phân số bằng nhau). Làm theo yêu cầu của giáo viên, hai học sinh lên bảng GV: Chữa bài, nhấn mnahj cách chình bày cũng nh áp dụng định nghĩa vào chứng minh hai phân số bằng nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hai cột để tham khảo: Tiet 68, 69, 70, Giáo án hai cột để tham khảo: Tiet 68, 69, 70, Giáo án hai cột để tham khảo: Tiet 68, 69, 70

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn