Tiết 67 CHƯƠNG IV HÌNH 8 , 3 cột

4 805 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2013, 01:25

Trường THCS Khánh Hội A GVBM: Hùynh Cao Dũng T67. ÔN TẬP CHƯƠNG IV. I/ Mục tiêu: • HS được hệ thống hoá các kiến thức về hình lăng trụ đứng và hình chóp đều trong chương. • Vận dụng các công thức đã học vào giải các bài tập (nhận biết và tính toán,…) • Thấy được mối liên giữa các kiến thức đã học với thực tế. II/ Chuẩn bò: SGK; thước; com-pa; phấn màu. III/ Tiến trình: A/ Ổn đònh lớp: B/ Kiểm bài cũ: 1/ Quan sát hình hộp chữ nhật rồi chỉ ra: a/ Các đg/thẳng song song: AB // DC // D’C’ // A’B’. b/ Các đg/thẳng cắt nhau: AA’ cắt AB, AD cắt DC. c/ Hai đg/thẳng chéo nhau: AD và A’B’ chéo nhau. d/ Đg/thẳng song song với mặt phẳng: AB // (A’B’C’D’). Vì AB // A’B’ mà A’B’⊂ (A’B’C’D’). e/ Đg/thẳng vuông góc với mặt phẳng: AA’⊥ (ABCD) vì AA’⊥ AD và AB cắt nhau trong (ABCD). f/ Hai mặt/ph song song (ADD’A’) // (BCC’B’) vì AD // BC; AA’// BB’, AD, AA’⊂ (ADD’A’) và BC, BB’⊂ (BCC’B’). g/ Hai mặt/ph vuông góc với nhau: (ADD’A’) ⊥ (ABCD) vì AA’⊂ (ADD’A’) và AA’⊥ (ABCD). 2/ a/Hình lập phương có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh. Các mặt là những hình vuông. b/ Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh. Các mặt là hình chữ nhật. c/ Hình lăng trụ đứng tam giác có 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh. Hai mặt đáy là hình tam giác. Ba mặt bên là hình chữ nhật. 3/ Gọi tên các hình chóp dưới đây: H.138: Hình chóp tam giác A.BCD. H.139: Hình chóp tứ giác S.ABCD. H.140: Hình chóp ngũ giác S.ABCDE. Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều. Hình S xq S tp V Hình lăng trụ đứng S xq = 2p . h. p: nửa chu vi đáy. h: Chiều cao. S tp = S xq + 2S đ . V = S . h. S: Diện tích đáy. h: Chiều cao. Hình chóp đều S xq = p . d. p: Nửa chu vi. d: Trung đoạn. S tp = S xq + S đ . V = 3 1 .S . h. S: Diện tích đáy. h: Chiều cao. Giáo án Toán Hình 8 Trang 1 D' C' B' A' D C B A E D C B A S D C B A S D C B A H.140 H.139H.138 Trường THCS Khánh Hội A GVBM: Hùynh Cao Dũng C/ Bài mới: Hoạt động của thầy,trò Hoạt động của trò  Tính diện tích xung quanh, toàn phần và th/tích của h/lăng trụ đáy là h/vuông như thế nào? • Vì có 4 hình chữ nhật kích thước như nhau nên S xq = 4ah. S tp = S xq + 2S đ . V = S đ . h = a 2 .h.  Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác đều như thế nào? • Các mặt bên là 3 hình chữ nhật kích thước như nhau nên: S xq = 3ah. S tp = 3ah + 2 4 3 2 a . V = 4 3 2 a .h.  Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lăng trụ lục giác đều là bao nhiêu? • S xq = 5ah. S tp = 5ah + 2 4 33 2 a . V = 4 33 2 a .h.  Muốn tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đáy là hình thoi ta làm thế nào? S tp ; V bằng bao nhiêu? • S xq = 4.5a.h. S tp = 20ah + 2.24a 2 . V = 24a 2 .h.  Muốn tính số bê tông ta phải tính như thế nào? • Cần tính ra thể tích h/lăng trụ đáy là ngũ giác ABCFE. Số chuyến: 0,5964:0,06 ≈ 10  Muốn tính diện tích đáy 51/127 Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích đứng có chiều cao h và đáy là: a/ Hình vuông cạnh a. S xq = 4ah. S tp = 4ah + 2a 2 . = 2a(2h + a). V = a 2 .h. b/ Tam giác đều cạnh a. S xq = 3ah. S tp = 3ah + 2 4 3 2 a = 3ah + 2 3 2 a = a(3h + 2 3a ) V = 4 3 2 a .h. c/ Lục giác đều cạnh a. S xq = 6ah. S đ = 6 4 3 2 a = 2 33 2 a . S tp = 6ah + 2 33 2 a .2. V = 2 33 2 a .h. d/ Hình thang cân, đáy lớn 2a, các cạnh còn lại là a. S xq = 5ah. S đ = 4 33 2 a . S tp = 5ah + 2 4 33 2 a = a(5h + 2 33a ). V = 4 33 2 a .h. e/ Hình thoi có 2 đg/chéo là 6a và 8a. Cạnh h/thoi đáy là: AB = 22 OBOA + = 5a. S xq = 4.5a.h = 20ah. S đ = 2 8.6 aa = 24a 2 . S tp = 20ah + 2.24a 2 = 20ah + 48a 2 = 4a(5h + 12a) V = 24a 2 .h. 54/128 Ta tính được: S ABCD = 21,42m 2 ; S DEF = 1,54m 2 . S ABCFE = 19,88m 2 . a/ Lượng bê tông là: V = 19,88 . 0,03 = 0,5964m 3 . b/ Vì số chuyến là số nguyên nên có 10 chuyến. 52/128 Diện tích xung quanh khối gỗ là: Giáo án Toán Hình 8 Trang 2 a h h a a a E D F C B A 2,15m 4,2m 5,1m 3,6m 8a 6a h B A O a a a 2a h a a a a a a h Trường THCS Khánh Hội A GVBM: Hùynh Cao Dũng của hình lăng trụ đáy là h/th cân ta làm như thế nào? • Vì là h/th cân nên: AH= 22 HBAB − = = 22 5,15,3 + = 3,16.  Trong h/hộp chữ nhật với 3 kích thước a, b, c thì độ dài đg/chéo AD được tính theo công thức nào? • AD = 222 cba ++ . Và tương tự cho các cạnh còn lại.  Thể tích h/chóp cụt đều phải tính như thế nào? • Ta dựa vào: V h/ch = V L.ABCD – V L.EFGH . Mà V L.EFGH = 3 1 .10 2 .15 = 500cm 3 . V L.ABCD = 3 1 .20 2 .30 = 4000cm 3 . V h/ch = 4000 – 500 = 3500cm 3 . S xq = 3.11,5 + 6.11,5 + 2.3,5.11.5 = = 184cm 2 . Độ dài đg/cao hình thang cân đáy là: AH = 22 HBAB − = 22 5,15,3 + = 3,16 Và dễ c/m AD = HK = 3; CK = BH = 1,5. Diện tích đáy là: S đ = 2 16,3).63( + = 14,22cm 2 . Vậy diện tích toàn phần của khối gỗ là: S tp = S xq + 2S đ = 184 + 2.14,22 = 212,44cm 2 . 55/128 Quan sát hình rồi điền số thích hợp vào ô trống: AB BC CD AD 1 2 2 3 2 3 6 7 2 6 9 11 9 12 20 25 57/129 Tính thể tích của hình chóp đều sau: Diện tích đáy của h/chóp là: S đ = 4 3 2 a = 4 310 2 = 25 3 cm 2 . Thể tích h/chóp là: V = 3 1 .25 3 .20 ≈ 288,33cm 3 . Tính thể tích của hình chóp cụt đều: Ta biết V h/ch = V L.ABCD – V L.EFGH . V L.EFGH = 3 1 .10 2 .15 = 500cm 3 . V L.ABCD = 3 1 .20 2 .30 = 4000cm 3 . Vậy thể tích của hình chóp cụt là: V h/ch = V L.ABCD – V L.EFGH = 4000 – 500 = 3500cm 3 . D/ Củng cố theo từng phần: IV/ Hướng dẫn ở nhà: • Tự ôn lại nắm vững vò trí tương đối giữa đg/thẳng và đg/thẳng (song song, cắt nhau, chéo nhau); giữa đg/th và mặt/ph; giữa 2 mặt/ph (song song, vuông góc). • Nắm vững khái niệm hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình chóp đều. Giáo án Toán Hình 8 Trang 3 C D K H B A 11,5cm 3,5cm 3cm 6cm D C B A 1,5 1,5 3,5cm 3cm 3cm A B H K C D 15cm 15cm M O 10cm 20cm D C B A H G F E L O D C B A Trửụứng THCS Khaựnh Hoọi A GVBM: Huứynh Cao Duừng Giaựo aựn Toaựn Hỡnh 8 Trang 4 . 2 33 2 a .2. V = 2 33 2 a .h. d/ Hình thang cân, đáy lớn 2a, các cạnh còn lại là a. S xq = 5ah. S đ = 4 33 2 a . S tp = 5ah + 2 4 33 2 a = a(5h + 2 33 a. L.EFGH = 3 1 .10 2 .15 = 500cm 3 . V L.ABCD = 3 1 .20 2 .30 = 4000cm 3 . V h/ch = 4000 – 500 = 35 00cm 3 . S xq = 3. 1 1,5 + 6.1 1,5 + 2. 3, 5 .11.5 = = 184 cm 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 67 CHƯƠNG IV HÌNH 8 , 3 cột, Tiết 67 CHƯƠNG IV HÌNH 8 , 3 cột, Tiết 67 CHƯƠNG IV HÌNH 8 , 3 cột

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay