Vật liệu gốm trong nhà hàng á đông

38 45 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 23:36

HUTECH DẠI HỌC KỸ THUẬT CÓNG H6HỆ TP.HCM B ộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM ĐỒ ÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VẬT LIỆU GỐM TRONG NHÀ HÀNG Á ĐÔNG Ngành: Mỹ Thuật Công Nghiệp Chuyên ngành: Thiết Ke Nội Thất Giảng viên hướng dẫn : ĐINH ANH TUẤN Sinh viên thực MSSV: 107301078 , : HOÀNG KIM LONG Lớp: 07DNT02 T H VỈỆN J , , Ịỳ IHUẬT CÕHÒ h o h ề ÌP.HCM AC" im itb X TP Hồ Chí Minh, 2011 ị BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự - Hạnh phúc KHOA :MỸ THỤẶT CỘNCỊ NGHIỆẹ BỘ M ÔN:.!TưiẾl -.líấ ^ilV lM T NHIỆM VỤ Đồ ÁN TỐT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN: -nUCịâb)iS.„r iOLM LGhỊéL NGÀNH: rrdtíE T kỂ - NẮÍ T ữ d ầ Ị - - Đầu đề Đổ án tốt nghiệp: I MSSV: Ẩ Ù 1.-.3CÀ -X ỈS- LỚP: -Ữ3 DM.XỠẲ - v \ l ấ x UAL QùtsiLA.ìíư3A J^m MBH& A £àbẢ& Nhiệm vu (yêu cầu nội dung scí liệu ban đầu): •r, TlỄuẩ^- • /41ỈÙ ».CCƯA ,ÌÁÌ.tik uá)Ẽà J x ) ữc, ,±ií £.JL tỀicm ẤcíW\ jL.‘ ÍẦ Ấcỉứí d dacạn ẤcA — Ấằ._ Ỉc7 J.cìvi£ỳ X-'~ J-ti&j _ ^ ¿ ^ ¿ ™ t đ n a u .^ n 7) jL ịA st
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật liệu gốm trong nhà hàng á đông , Vật liệu gốm trong nhà hàng á đông , Vật liệu gốm trong nhà hàng á đông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay