Tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán

44 29 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:51

GiẢNG VIÊN: NGUYỄN TRUNG DŨNG THẠC SỸ QTKD HOA KỲ Khái niệm quỹ đầu Về chất, quỹ đầu tập hợp kh ả tiền khoản iề vốn ố từ hữ người ười đầ đầu tư, đư hình thành từ việc phát hành chứng huy động vốn (chứng quỹ đầu tư) công cụ thị trường tài Đặc điểm quỹ đầu Quỹ tập hợp tiền góp NĐT Độ rủi ro phụ thuộc vào loại tài sản đầu Loại tài sản đầu phụ thuộc vào mục tiêu quỹ Quỹ mang lại lợi ích cho NĐT cá nhân, không chuyên 5 Quỹ quản lý chuyên nghiệp nghiệp Vai trò quỹ đầu ™Cung cấp nguồn vốn dài hạn ổn định ™Khả đa dạnh hóa Danh mục đầu ™Khả đáp ứng tốt nhu cầu NĐT nhỏ ỹ g quản q lý ý chuyên y nghiệp g p ™Kỹ ™Tính minh bạch tiện dụng Quỹ ™Chứng quỹ (CCQ) có tính thành khoản cao 3.1 Vai trò TTCK a) Góp phần ổn định TTCK b) Góp phần tăng cung cầu CK c) Góp phần phát triển thị trường vốn tăng cường lực quản lý doanh nghiệp d) Phương tiện hữu hiệu để thúc đẩy tiết kiệm cá nhân e) Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý quỹ quỹ f) Góp phần mang lại lợi nhuận cho khách hàng 3.2 Vai trò nhà đầu a) b) c) d) Phân tán rủi ro Tăng tính chuyên nghiệp đầu Giảm chi phi thông tin, tin nghiên cứu giao dịch Bảo vệ quyền lợi N ĐY tốt 3.3 Vị trí quỹ đầu hệ thống tổ chức đầu TTCK: chiếm vai trò quan trọng việc iệ phát há triển iể TTCK Theo khung pháp luật: Công ty đầu / Quỹ đầu tín hợp đầ dạng d tí thác thá / Quỹ Q ỹ đầu đầ dạng d h đồng Theo chế hoạt động : dạng mở/ trung gian/ đóng Theo chế quản lý: tự quản lý / thuê quản lý Theo mục đích đầu tư: loại tài sản? Mức độ lợi nhuận? Mức độ rủi ro? Quỹ đầu tập thể dạng công ty Thường công ty TNHH Công ty quản lý quỹ Hợp đồng Cổ đông HĐQT Quỹ dạng công ty Ngân hàng lưu ký Quỹ đầu tập thể dạng tín thác Công ty quản lý quỹ Người hưởng thụ CCQ Quỹ tín thác lập theo Luật tín thác Tiền Người ủy thác Ngân hàng lưu ký Quỹ đầu tập thể dạng hợp đồng Công ty quản lý quỹ Người hưởng thụ Hợp đồng Hợp p đồng g Tiền Ngân hàng lưu ký Quỹ lập theo hợp đồng 7.2 Nội dung báo cáo A) Của công ty QLQ ◦ Chính sách đầu tư, cách thức để đạt mục tiêu đầu ◦ Hiện tại: tình hình NAV, phân bố DMĐT, tỷ lệ tăng trưởng… ◦ Tương lai: đánh giá thị trường, định hướng đầu ầ tư… ◦ Chính sách cổ tức … B) Của Ngân hàng giám sát ◦ Báo cáo tuân thủ hoạt động công ty QLQ x Điều lệ quỹ x Hợp đồng tín thác, hợp đồng quản lý quỹ x Các quy định liên quan khác C) Nội dung báo cáo tài Quỹ đầu ◦ Tài sản tổng nợ quỹ đầu tư: khoản đầu tổng tài sản, tư, sản khoản nợ, nợ NAV, NAV số CCQ lưu hàng… ◦ Thu nhập chi phí: thu nhập từ lãi cổ tức, chi phí hí hoạt h đ động, kh khoản thuế, h ế cổ ổ tức… ◦ Báo cáo thay đổi NAV: định kỳ hàng tuần, hàng tháng g theo quy q y định ị ◦ Một số thuyết minh khác: cần D) Báo cáo liên quan đến tình hình hoạt động quỹ đầu Tình hình hoạt động quỹ – năm vừa qua x Kết cấu DMĐT, tổng tài sản, NAV, việc tăng/giảm quy mô ô quỹ… x Thu nhập chi phí năm qua x Các thuyết y minh khác g y bố rỏ Quỹ đầu có nghĩa vụ tuyên ràng hiệu hoạt động quỹ g q khứ không g ph p ải dấu hiệu cần thiết để đánh giá hoạt động công g ty QLQ g tương g lai, giá chứng quỹ hay cổ phiếu khoản thu nhập từ đầu có biến động 8.) Phương tiện công bố thông tin ◦ Bắt buộc trang web thức Sở giao dịch chứng khoán ◦ Bắt buộc trang web thức quỹ quỹ, công ty QLQ ◦ Trên tờ báo chuyên ngành, trang tin chuyên sâu lĩnh vực ◦ Tạp chí đầu tư, hướng dẫn đầu tư… y cung g cấp p thông g tin hoạt động g ◦ Các tờ chuyên quỹ công ty QLQ… ` Trình độ phát triển kinh tế ` Sự phát triển ể TTCK ` Môi trường ườ pháp há lý ` Kiến thức đầu công chúng Trình độ phát triển kinh tế 2 S phát Sự há triển iể ủ TTCK ◦ Nhu cầu huy động vốn trung dài hạn mang tính ổn định cho kinh tế ◦ Nhu cầu đa dạng hóa công cụ đầu tổ chức, cá nhân đầu ◦ Sự đa dạng hàng hóa thị trường chứng khoán làm đối tượng đầu quỹ đầu Môi trường pháp lý Thuận lợi: ◦ ◦ ◦ ◦ Đã có luật chứng khoán 2006, Nghị định 14/2007/NĐ-CP 14/2007/NĐ-CP, Quyết định số 35/2007/QĐ – BTC công ty QLQ Quyết định số 45/2007/QĐ – BTC Quỹ đầu Môi trường pháp lý Hạn chế: ◦ Khả giám sát hoạt động công ty QLQ hạn chế ◦ Thiếu đồng chế quỹ đầu công ty QLQ hoạt động (quỹ mở, văn luật…) ◦ Không đồng luật Doanh nghiệp luật Chứng khoán để quản lý tổ chức đầu chứng khoán chuyên nghiệp Công ty ô quản lý quỹ Các tổ chức khác Tổ chức kiếm toán Cơ quan quản lý Quỹ đầu tư: Chủ thể quản lý Chủ thể giám sát Chủ thể hưởng thụ Ngân N â hàng hà giám sát Cơ quan quản lý nhà nước ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Cấp giấy phép thành lập công ty QLQ Cấp giấy phép thành lập, lập đăng ký phát hành CCQ Cấp giấy phép hoạt động lưu ký CK cho NH để làm giám sát Cấp chứng hành nghề cho nhân viên công ty QLQ Thực hoạt động quản lý nhà nước giám sát hoạt động tổ chức cá nhân Công ty quản lý quỹ ◦ Tiến hành hoạt động xin phép thành lập quỹ đầu ◦ Huy động, kêu gọi vốn cho quỹ đầu ◦ Thực hoạt động quản lý đầu theo mục tiêu đề ề Ngân hàng giám sát ◦ Thực lưu ký bảo quản tài sản quỹ đầu ◦ Thay mặt lợi ích nhà đầu để giám sát hoạt động quỹ đầu theo quy định hành theo điều lệ quỹ Tổ chức kiểm toán ◦ Thực kiểm toán báo cáo tài quỹ đầu Các tổ chức có liên quan khác ◦ Các tổ chức chuyên y nghiệp g ệp khác công g ty y chứng khoán, công ty định giá, công ty bảo lãnh phát hành … ... ` Thiếu động tự cải tổ ` ` ` ` ` ` ` Quỹ Quỹ Quỹ Q ỹ Quỹ Quỹ Quỹ Quỹ chứng khoán thị trường tiền ề tệ hợp đồng tư ng lại quyền chọn bấ động bất độ sản ả quỹ bảo vệ theo nhóm quỹ linh hoạt ` `... điểm quỹ đầu tư Quỹ tập hợp tiền góp NĐT Độ rủi ro phụ thuộc vào loại tài sản đầu tư tư Loại tài sản đầu tư phụ thuộc vào mục tiêu quỹ Quỹ mang lại lợi ích cho NĐT cá nhân, không chuyên 5 Quỹ. .. trí quỹ đầu tư hệ thống tổ chức đầu tư TTCK: chiếm vai trò quan trọng việc iệ phát há triển iể TTCK Theo khung pháp luật: Công ty đầu tư / Quỹ đầu tín hợp đầ tư dạng d tí thác thá / Quỹ Q ỹ đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán , Tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán , Tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay