Thay vinh co che loan nhip tim compatibility mode

27 48 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 15:54

... channels) Cơ chế lọan nhịp tim Chức kênh ion tim (1) Kênh ion tim: phức hợp protein màng tế bào giúp vận chuyển ion vào tế bào tim  Điện hoạt động: vận chuyển ions  Thay đổi điện họat động :... chế lọan nhịp tim Chức kênh ion tim (2) Dẫn truyền: giúp ion vào khỏi tế bào  Đóng mở (gated)  – Đóng mở tùy thuộc điện (voltage- gated channels) – Đóng mở tùy thuộc gắn kết (Ligand- gated channels)... nhịp tim Các dòng ion qua kênh tim • • INa: Qua kênh natri Kênh natri có nhiều nhĩ, thất sợi Purkinje ICa,L: L- style calcium channels • tất tế bào tim • ICa,T: T-style calcium channels (T: transient)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thay vinh co che loan nhip tim compatibility mode , Thay vinh co che loan nhip tim compatibility mode , Thay vinh co che loan nhip tim compatibility mode

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay