Thay vinh co che loan nhip tim compatibility mode

27 58 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 15:54

CƠ CHẾ LOẠN NHỊP TIM Prof Phạm Nguyễn Vinh Cơ chế lọan nhịp tim Sơ đồ tưới máu hệ dẫn truyền tim  TL: Murphy JG; Lloyd MA Mayo Clinic Cardiology Mayo Clinic Scientific Press, 3rd ed, 2007 p 269 and p 312 Cơ chế lọan nhịp tim Năm pha điện hoạt động (five phases of action potential) Phases 0: khử cực nhanh; Phases 1,2,3: tái cực; Phases 4: khử cực chậm/ mô tự động tính  TL: Murphy JG; Lloyd MA Mayo Clinic Cardiology Mayo Clinic Scientific Press, 3rd ed, 2007 p 269 and p 312 Cơ chế lọan nhịp tim Điện hoạt động ghi vùng tim  TL: Murphy JG; Lloyd MA Mayo Clinic Cardiology Mayo Clinic Scientific Press, 3rd ed, 2007 p 269 and p 312 Cơ chế lọan nhịp tim Điện hoạt động ghi loại tế bào tim  TL: Murphy JG; Lloyd MA Mayo Clinic Cardiolog y Mayo Clinic Scientific Press, 3rd ed, 2007 p 269 and p 312 Cơ chế lọan nhịp tim Cấu trúc chức kênh ion tim (cardiac ion channels) Cơ chế lọan nhịp tim Chức kênh ion tim (1) Kênh ion tim: phức hợp protein màng tế bào giúp vận chuyển ion vào tế bào tim  Điện hoạt động: vận chuyển ions  Thay đổi điện họat động :  – Tạo xung động – Dẫn truyền xung động – Sinh loạn nhịp Cơ chế lọan nhịp tim Chức kênh ion tim (2) Dẫn truyền: giúp ion vào khỏi tế bào  Đóng mở (gated)  – Đóng mở tùy thuộc điện (voltage- gated channels) – Đóng mở tùy thuộc gắn kết (Ligand- gated channels) TD: Acetylcholine, ATP Cơ chế lọan nhịp tim Cấu trúc kênh kali kênh natri, calci  TL: Murphy JG; Lloyd MA Mayo Clinic Cardiology Mayo Clinic Scientific Press, 3rd ed, 2007 p 269 and p 312 Cơ chế lọan nhịp tim Các dòng ion qua kênh tim • • INa: Qua kênh natri Kênh natri có nhiều nhĩ, thất sợi Purkinje ICa,L: L- style calcium channels • tất tế bào tim • ICa,T: T-style calcium channels (T: transient) • Có nhiều nhĩ, hệ dẫn truyền, tế bào nút • It° (transient outward potassim current) Kv 1.4, Kv 1.2, Kv 4.3 • nhĩ, thất hệ dẫn truyền • IK: Ikun, I k2, Iks • Có nhiều nhĩ • • IK1;IK ATP If (“funny” current) 10 Cơ chế lọan nhịp tim Các dạng điện hoạt động vùng khác mô tim  TL: Murphy JG; Lloyd MA Mayo Clinic Cardiology Mayo Clinic Scientific Press, 3rd ed, 2007 p 269 and p 312 13 Cơ chế lọan nhịp tim Ba chế loạn nhịp Vào lại (reentry)  Tự động tính bất thường (Abnormal automaticity)  Hoạt động khởi kích (Triggered activities) – Sau khử cực sớm (EADs: early afterdepolarization) – Sau khử cực muộn(DADs: delayed afterdepolarizations)  14 Cơ chế lọan nhịp tim Sơ đồ mô tả chế vào lại hình thành nhịp nhanh  TL: Murphy JG; Lloyd MA Mayo Clinic Cardiology Mayo Clinic Scientific Press, 3rd ed, 2007 p 269 and p 312 15 Cơ chế lọan nhịp tim Vào lại (rối loạn dẫn truyền xung động) Cơ chế thường gặp lọan nhịp tim  Nguồn gốc của:  – AV nodal reentry tachycardia (Nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất) – AV reentry tachycardia using AV accessory connection (Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất qua đường phụ) – Cuồng nhĩ – Nhịp nhanh thất/ tim nhồi máu 16 Cơ chế lọan nhịp tim Các điều kiện vào lại Hai đường dẫn truyền vận tốc khác  Blốc hướng đường  Vận tốc dẫn truyền đủ chậm để tạo vòng vào lại  17 Cơ chế lọan nhịp tim Các đặc điểm loạn nhịp nhanh vào lại Có thể hình thành kích thích điện theo chương trình  Khởi phát chấm dứt đột ngột  Trong nhịp nhanh, khoảng RR đặn  18 Cơ chế lọan nhịp tim Tự động tính bất thường (Abnormal automaticity)    Rối loạn tạo xung động Cơ chế: khử cực tâm trương bất thường nhĩ thất Dạng lâm sàng: – Nhịp nhanh nhĩ – Rung nhĩ TMP – Nhịp nhanh nối gia tốc (Accelerated junctional ta chycardia) – Nhịp nhanh xoang không phù hợp (Imappropriate sinus tachycardia) – Nhịp tự thất (idioventricular rythms) 19 Cơ chế lọan nhịp tim Các đặc điểm loạn nhịp tự động tính bất thường Tần số tăng dần khởi phát (warming up) giảm dần chấm dứt (cooling down)  Đáp ứng với thuốc trợ giao cảm điều hòa thần kinh tự chủ  20 Cơ chế lọan nhịp tim Hoạt động khởi kích (Triggered activities) Rối loạn tạo xung động, hậu hay nhiều xung động trước  Hiếm nguy hiểm  Cần điều trị nguồn gốc hình thành hoạt động khởi kích  21 Cơ chế lọan nhịp tim Sau khử cực sớm (Early afterdepolarizations EADs) Khử cực vào pha pha điện hoạt động, trước tái cực hoàn thành  QT dài dễ dẫn đến EADs  Nguồn gốc xoắn đỉnh  22 Cơ chế lọan nhịp tim Các điều kiện thúc đẩy xoắn đỉnh  TL: Murphy JG; Lloyd MA Mayo Clinic Cardiology Mayo Clinic scientific Press, 3rd ed, 2007 p 269 and p 312 23 Cơ chế lọan nhịp tim Sơ đồ hoạt động khởi kích với EADs 24 Cơ chế lọan nhịp tim Sau khử cực muộn (Delayed afterdepolarizations DADs) Khử cực xảy sau điện hoạt động hòan thành tái cực  Cơ chế: tải calci tế bào  Bệnh lý:  – Ngộ độc digitalis – Lọan nhịp sau tái tưới máu TMCB – Rối lọan chức thụ thể ryanodine 25 Cơ chế lọan nhịp tim Các điều kiện khởi phát loạn nhịp sau khử cực muộn Quá tải calci tế bào  Làm nặng nhịp tim nhanh (tăng calcium tế bào)  Gia tăng với chất tự giao cảm  26 Cơ chế lọan nhịp tim Sơ đồ họat động khởi kích với DADs  TL: Murphy JG; Lloyd MA Mayo Clinic Cardiology Mayo Clinic scientific Press, 3rd ed, 2007 p 269 and p 312 27 ... channels) Cơ chế lọan nhịp tim Chức kênh ion tim (1) Kênh ion tim: phức hợp protein màng tế bào giúp vận chuyển ion vào tế bào tim  Điện hoạt động: vận chuyển ions  Thay đổi điện họat động :... chế lọan nhịp tim Chức kênh ion tim (2) Dẫn truyền: giúp ion vào khỏi tế bào  Đóng mở (gated)  – Đóng mở tùy thuộc điện (voltage- gated channels) – Đóng mở tùy thuộc gắn kết (Ligand- gated channels)... nhịp tim Các dòng ion qua kênh tim • • INa: Qua kênh natri Kênh natri có nhiều nhĩ, thất sợi Purkinje ICa,L: L- style calcium channels • tất tế bào tim • ICa,T: T-style calcium channels (T: transient)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thay vinh co che loan nhip tim compatibility mode , Thay vinh co che loan nhip tim compatibility mode , Thay vinh co che loan nhip tim compatibility mode

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay