Từ vựng cơ thể (1)

7 27 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 15:25

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 face beard cheek chin head hair ear eye eyebrow eardrum earlobe eyelash eyelid forehead part sideburns freckles jaw lip mouth nose nostril moustache tongue 25 tooth (số nhiều: teeth) 26 wrinkles ĐẦU VÀ MẶT feɪs bɪəd ʧiːk ʧɪn hɛd heə ɪə aɪ ˈaɪbraʊ ˈɪədrʌm ˈɪələʊb ˈaɪlæʃ ˈaɪlɪd ˈfɒrɪd pɑːt ˈsaɪdbɜːnz ˈfrɛklz ʤɔː lɪp maʊθ nəʊz ˈnɒstrɪl məsˈtɑːʃ tʌŋ khuôn mặt râu má cằm đầu tóc tai mắt lông mày màng nhĩ dái tai lông mi mí mắt trán rẽ tóc mai dài tàn nhang quai hàm môi miệng mũi lỗ mũi ria lưỡi tuːθ (tiːθ) ˈrɪŋklz nếp nhăn PHẦN TRÊN CỦA THỂ Adam's apple ˈædəmz ˈæpl cục yết hầu arm upper arm armpit back breast chest ɑːm ˈʌpər ɑːm ˈɑːmpɪt bæk brɛst ʧɛst tay cánh tay nách lưng ngực phụ nữ ngực 10 11 ˈɛlbəʊ hænd ˈfɪŋgə ˈɪndɛks ˈfɪŋgə khuỷu tay bàn tay ngón tay ngón trỏ 12 middle finger ˈmɪdl ˈfɪŋgə ngón 13 14 15 16 17 fingernail ring finger little finger forearm knuckle ˈfɪŋgəneɪl rɪŋ ˈfɪŋgə ˈlɪtl ˈfɪŋgə ˈfɔːrɑːm ˈnʌkl móng tay ngón đeo nhẫn ngón út cẳng tay khớp ngón tay 18 navel belly button ˈneɪvəl həʊặsiː ˈbɛli ˈbʌtn rốn 19 20 21 22 23 24 25 26 neck nipple palm shoulder throat thumb waist wrist ankle anus abdomen belly big toe bottom (tiếng lóng: bum) 10 11 12 13 elbow hand finger index finger buttocks calf foot (số nhiều: feet) genitals groin heel hip nɛk cổ ˈnɪpl núm vú pɑːm lòng bàn tay ˈʃəʊldə vai θrəʊt cổ họng θʌm ngón tay weɪst eo rɪst cổ tay PHẦN DƯỚI CỦA THỂ ˈæŋkl mắt cá chân ˈeɪnəs hậu môn ˈæbdəmɛn bụng ˈbɛli bụng bɪg təʊ ngón chân ˈbɒtəm (bʌm) mông ˈbʌtəks kɑːf mông bắp chân fʊt (fiːt) bàn chân ˈʤɛnɪtlz grɔɪn hiːl hɪp quan sinh dục háng gót hông 14 knee 15 leg 16 instep niː lɛg ˈɪnstɛp 17 ball 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 penis pubic hair shin sole testicles thigh toe little toe toenail vagina cornea eye socket eyeball iris retina pupil đầu gối chân mu bàn chân xương khớp ngón bɔːl chân ˈpiːnɪs dương vật ˈpʌblɪk heə lông mu ʃɪn ống chân səʊl lòng bàn chân ˈtɛstɪklz dái θaɪ đùi təʊ ngón chân ˈlɪtl təʊ ngón út ˈtəʊneɪl móng chân vəˈʤaɪnə âm đạo CÁC BỘ PHẬN CỦA MẮT ˈkɔːnɪə giác mạc aɪ ˈsɒkɪt hốc mắt ˈaɪbɔːl nhãn cầu mống mắt (lòng ˈaɪərɪs đen) ˈrɛtɪnə võng mạc ˈpjuːpl CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG THỂ Achilles tendon əˈkɪliːz ˈtɛndən gân gót chân 10 artery appendix bladder blood vessel brain spinal cord esophagus cartilage colon ˈɑːtəri əˈpɛndɪks ˈblædə blʌd ˈvɛsl breɪn ˈspaɪnl kɔːd i(ː)ˈsɒfəgəs ˈkɑːtɪlɪʤ ˈkəʊlən động mạch ruột thừa bọng đái mạch máu não dây thần kinh thực quản sụn ruột kết gɔːl ˈblædə/ ˈgɔːl ˌblædə túi mật 12 heart 13 intestines hɑːt ɪnˈtɛstɪnz tim ruột 14 large intestine lɑːʤ ɪnˈtɛstɪn ruột già 15 small intestine smɔːl ɪnˈtɛstɪn ruột non 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 gall bladder gallbladder kidneys ˈkɪdniz ligament ˈlɪgəmənt liver ˈlɪvə lungs lʌŋz muscle ˈmʌsl pancreas ˈpæŋkrɪəs organ ˈɔːgən prostate ˈprɒsteɪt glænd / ˈp gland rɒsteɪt prostate rectum ˈrɛktəm spleen spliːn stomach ˈstʌmək tendon ˈtɛndən tonsils ˈtɒnslz vein veɪn windpipe ˈwɪndpaɪp womb uteru wuːm / ˈjuːtərəs s XƯƠNG collarbone ˈkɒləbəʊn / ˈklævɪkl clavicle thận dây chằng gan phổi bắp tụy quan tuyến tiền liệt ruột thẳng lách dày gân amiđan tĩnh mạch khí quản tử cung xương đòn thigh bone femur θaɪ bəʊn / ˈfiːmə xương đùn humerus kneecap pelvis rib humerus ˈniːkæp ˈpɛlvɪs rɪb xương xương xương xuơng cánh tay bánh chè chậu suờn rib cage skeleton skull 10 spine backb spaɪn / ˈbækbəʊn one xương sống 11 vertebra (số ˈvɜːtɪbrə (ˈvɜːtɪbriː) nhiều: vertebrae) đốt sống rɪb keɪʤ ˈskɛlɪtn skʌl khung xương sườn xương xuơng sọ CHẤT LỎNG TRONG THỂ baɪl dịch mật blʌd máu ˈmjuːkəs nước nhầy mũi flɛm đờm bile blood mucus phlegm saliva spit səˈlaɪvə/ spɪt nước bọt semen ˈsiːmɛn tinh dịch sweat pers piration swɛt / ˌpɜːspə ˈreɪʃən mồ hôi tears urine 10 vomit bone fat flesh gland joint limb muscle nerve skin teəz nước mắt ˈjʊərɪn nước tiểu ˈvɒmɪt bãi nôn CÁC TỪ LIÊN QUAN KHÁC bəʊn xương fæt mỡ flɛʃ thịt glænd tuyến ʤɔɪnt khớp lɪm chân tay ˈmʌsl bắp nɜːv dây thần kinh skɪn da 10 digestive system dɪˈʤɛstɪv ˈsɪstɪm hệ tiêu hóa 11 nervous system ˈnɜːvəs ˈsɪstɪm hệ thần kinh 12 to breathe 13 to cry 14 to hiccup tuː briːð tuː kraɪ tuː ˈhɪkʌp thở khóc nấc 15 to have the hiccups 16 to sneeze 17 to sweat to perspire 18 to urinate 19 to vomit 20 to yawn 10 tuː hæv ðə ˈhɪkʌps nấc tuː sniːz hắt xì tuː swɛt / tuː pəs ˈpaɪə toát mồ hôi tuː ˈjʊərɪneɪt tuː ˈvɒmɪt tuː jɔːn CÁC GIÁC QUAN smɛl tʌʧ saɪt ˈhɪərɪŋ teɪst tuː smɛl tuː tʌʧ tuː siː tuː hɪə tuː teɪst smell touch sight hearing taste to smell to touch to see to hear to taste tiểu nôn ngáp khứu giác xúc giác thị giác thính giác vị giác ngửi sờ nhìn nghe nếm CÁC CỤM TỪ HAY ĐI VỚI THỂ Knod your head knɒd jɔː hɛd Gật đầu Shake your head ʃeɪk jɔː hɛd Lắc đầu Turn your head tɜːn jɔː hɛd Quay đầu, ngoảnh mặt hướng khác Roll your eyes rəʊl jɔːr aɪz Đảo mắt Blink your eyes blɪŋk jɔːr aɪz Nháy mắt Raise an eyebrow / Raise your eyebrows reɪz ən ˈaɪbraʊ / reɪ z jɔːr ˈaɪbraʊz Nhướn mày Blow nose Stick out your tongue bləʊ nəʊz Hỉ mũi stɪk aʊt jɔː tʌŋ Lè lưỡi Clear your throat klɪə jɔː θrəʊt Hắng giọng, tằng hắng Shrug your shoulders ʃrʌg jɔː ˈʃəʊldəz Nhướn vai 1 Cross your legs krɒs jɔː lɛgz Khoanh chân, bắt chéo chân (khi ngồi.) Cross your arms krɒs jɔːr ɑːmz Khoanh tay Keep your fingers crossed Give the thumbs up Give the thumbs down gɪv ðə θʌmz daʊn giơ ngón xuống (chê) Brush your teeth brʌʃ jɔː tiːθ đánh Clear your throat klɪə jɔː θrəʊt Hắng giọng, tằng hắng Combing ˈkuːmɪŋ chải đầu Give the finger gɪv ðə ˈfɪŋgə giơ ngón lên (F*** you) Wash your face wɒʃ jɔː feɪs rửa mặt bắt chéo ngón trỏ ngón (biểu kiːp jɔː ˈfɪŋgəz krɒst tượng may mắn, cầu may.) giơ ngón lên gɪv ðə θʌmz ʌp (khen) ... tiểu nôn ngáp khứu giác xúc giác thị giác thính giác vị giác ngửi sờ nhìn nghe nếm CÁC CỤM TỪ HAY ĐI VỚI CƠ THỂ Knod your head knɒd jɔː hɛd Gật đầu Shake your head ʃeɪk jɔː hɛd Lắc đầu Turn your... mắt ˈaɪbɔːl nhãn cầu mống mắt (lòng ˈaɪərɪs đen) ˈrɛtɪnə võng mạc ˈpjuːpl CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG CƠ THỂ Achilles tendon əˈkɪliːz ˈtɛndən gân gót chân 10 artery appendix bladder blood vessel brain... nhiều: vertebrae) đốt sống rɪb keɪʤ ˈskɛlɪtn skʌl khung xương sườn xương xuơng sọ CHẤT LỎNG TRONG CƠ THỂ baɪl dịch mật blʌd máu ˈmjuːkəs nước nhầy mũi flɛm đờm bile blood mucus phlegm saliva spit
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng cơ thể (1) , Từ vựng cơ thể (1) , Từ vựng cơ thể (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay