PP LUAN VAN THAC SY HANH CHINH CONG

19 172 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 10:40

PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiLịch sử dân tộc ta gắn liền với nhiều cuộc chiến tranh trường kỳ, gian khổ. Để có được những chiến thắng và đất nước ta được như ngày hôm nay, thì chúng ta không thể không nói đến những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ là những người có công lao to lớn mà Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân đời đời ghi nhớ. Biết ơn và có nghĩa vụ bù đắp với những hy sinh mất mát đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân.Đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta là: “Uống nước nhớ nguồn; Ăn quả nhớ người trồng cây”; nên ngay từ những ngày đầu thành lập nước trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm tới công tác thương binh, liệt sỹ. Chính vì vậy, sau khi nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành quy định về ưu đãi xã hội đối với những người có công với đất nước. Ngày 16021947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 20SL về “Ưu đãi người có công”, và đã lấy ngày 2771947 là ngày thương binh, liệt sỹ đầu tiên ở nước ta. Suốt mấy chục năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách chế độ đôi với thương binh, bệnh binh, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, người và gia đình có công giúp đỡ cách mạng. Đây là chính sách lớn và thường xuyên bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ cách mạng và đến nay đã hình thành một hệ thống chính sách mà các nội dung đều gắn liền với thực hiện chính sách kinh tế xã hội và liên quan đến đời sống hàng ngày của hàng triệu người có công. Hồ Chủ tịch đã nói: “Thương binh, bệnh binh, gia đình bộ đội, gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc. Bởi vậy, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, thương yêu và giúp đỡ họ”. Việc thực hiện chính sách thương binh, liệt sỹ, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công giúp đỡ cách mạng là bổn phận, trách nhiệm của toàn xã hội với tinh thần đền ơn đáp nghĩa, ưu tiên ưu đãi đối với người có công. Mục đích của chính sách là đảm bảo cho người có công luôn được yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần, có cuộc sống không thấp hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương và tạo điều kiện cho người có công sử dụng được khả năng lao động của mình vào những hoạt động có ích cho xã hội, tiếp tục duy trì và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của mình phục vụ cho sự nghiệp đổi mới đất nước.Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khi sự phân hóa xã hội đang ngày càng sâu sắc, các định hướng giá trị của xã hội đang có những thay đổi thì việc đảm bảo người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng nơi cư trú là cấp thiết.Trên thực tế, việc thực thi chính sách ưu đãi người có công với cách mạng còn vấp phải nhiều tồn tại từ nhiều nguyên nhân khác nhau và gây khó khăn, cản trở cho cả cán bộ, công chức thực hiện chính sách và khó khăn cho người thụ hưởng chính sách. Ví dụ như việc ban hành văn bản thiếu tính thống nhất, còn chồng chéo, thủ tục hành chính rườm rà; trình độ của cán bộ công chức còn hạn chế, cán bộ trẻ thiếu kinh nghiệm không phải là người địa phương nên hiểu rõ được hết các đối tượng sẽ dẫn đến việc giải quyết chế độ cho các đối tượng có công gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền còn hạn chế nên trong thực tế nhiều người có công vẫn chưa tiếp cận được với những ưu đãi mà họ xứng đáng được hưởng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nói chung và với chính quyền địa phương nói riêng.Từ góc độ thực thi chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cũng còn một số tồn tại cần nghiên cứu, sửa đổi hoàn thiện cả về pháp luật quy định đối với các chế độ ưu đãi lẫn cơ chế thực hiện. Từ Liêm là một quận được thành lập mới trên cơ sở Nghị quyết số 132NQCP ngày 7122013 của Chính phủ về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội. Là một quận mới được thành lập, song với sự quan tâm, chỉ đạo,lãnh đạo của cấp ủy, các cấp chính quyền công tác thực thi chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở quận Từ Liêm được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác. Tuy nhiên,đối tượng người có công trên địa bàn quận rất đa dạng, văn bản ban hành thiếu tính thống nhất, chồng chéo, có đối tượng chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện nên việc triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn còn có những hạn chế nhất định. Vì vậy, nghiên cứu về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nói chung cũng như ở thực tế của quận Từ Liêm nói riêng nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn thực thi chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quận Từ Liêm, chỉ ra những nguyên nhân của các hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị, giải pháp nhằm góp phần làm rõ các vấn đề lý luận về chính sách, hệ thống hóa các chính sách đối với người có công với cách mạng cũng như tìm ra những định hướng, giải pháp để thực hiện tốt chính sách đối với người có công tại địa phương.Để góp phần giải quyết yêu cầu đó, vì vậy, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu “Thực thi chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành chính sách công. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HƯỜNG GIÁO VIÊN HD: PGS., TS VŨ TRỌNG HÁCH CẤU TRÚC LUẬN VĂN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG Những vấn đề lý luận thực thi sách ưu đãi người có công với cách mạng Thực trạng thực thi sách ưu đãi người có công với cách mạng địa bàn quận BẮC Từ Liêm, thành phố Hà Nội Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu thực thi sách ưu đãi người có công với cách mạng địa bàn quận BẮC Từ Liêm, thành phố Hà Nội KẾT LUẬN Lý chọn đề tài Lịch sử dân tộc ta gắn liền với nhiều chiến tranh trường kỳ, gian khổ Để có chiến thắng đất nước ta ngày hôm nay, không nói đến người ưu tú dân tộc hy sinh cho nghiệp cách mạng giải phóng, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đạo lý tốt đẹp ngàn đời dân tộc ta là: “Uống nước nhớ nguồn; Ăn nhớ người trồng cây”; nên từ ngày đầu thành lập nước điều kiện đất nước nhiều khó khăn, Đảng, Chính phủ Bác Hồ đặc biệt quan tâm tới công tác thương binh, liệt sỹ Trong kinh tế thị trường nay, phân hóa xã hội ngày sâu sắc, định hướng giá trị xã hội có thay đổi việc đảm bảo người có công có mức sống cao mức sống trung bình cộng đồng nơi cư trú cấp thiết Lý chọn đề tài Trên thực tế, việc thực thi sách ưu đãi người có công với cách mạng vấp phải nhiều tồn từ nhiều nguyên nhân khác gây khó khăn, cản trở cho cán bộ, công chức thực sách khó khăn cho người thụ hưởng sách Từ góc độ thực thi sách ưu đãi người có công với cách mạng số tồn cần nghiên cứu, sửa đổi hoàn thiện pháp luật quy định chế độ ưu đãi lẫn chế thực BẮC Từ Liêm quận thành lập sở Nghị số 132/NQ-CP ngày 7/12/2013 Chính phủ việc "Điều chỉnh địa giới hành huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận 23 phường thuộc thành phố Hà Nội" CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 1.1 1.2 1.3 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ VAI TRÒ THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 1.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Khái niệm sách 1.1.2 Khái niệm sách công 1.1.3 Khái niệm thực thi sách công 1.1.4 Khái niệm sách ưu đãi 1.1.5 Khái niệm người có công với cách mạng 1.1.6 Khái niệm sách ưu đãi người có công với cách mạng 1.1.7 Khái niệm thực thi sách ưu đãi người có công với cách mạng 1.2 NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ VAI TRÒ THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 1.2.1 Nội dung thực thi sách ưu đãi người có công với cách mạng 1.2.2 Quy trình thực thi sách ưu đãi người có công với cách mạng 1.2.3 Vai trò thực thi sách ưu đãi người có công với cách mạng 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 1.3.1 Vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước việc thực sách người có công với cách mạng 1.3.2 Thể chế pháp luật sách Nhà nước ưu đãi người có công với cách mạng 1.3.3 Điều kiện tài sở vật chất để đảm bảo thực sách ưu đãi người có công với cách mạng 1.3.4 Phong tục tập quán 1.3.5 Năng lực thực thi cán bộ, công chức (CBCC) Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 2.2 2.3 KHÁI QUÁT VỀ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BẮC TỪ LIÊM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Bảng 2.1 Số liệu cụ thể phường thuộc quận BẮC Từ Liêm Diện tích Dân số Mật độ dân số (km2) (người) (người/km2) Phường Đại Mỗ 4.98 24,651 4,950 Phường Trung Văn 2.78 28,886 10,391 Phường Tây Mỗ 6.50 23,453 3,877 Phường Phương Canh 2.61 19,452 7,543 Phường Xuân Phương 2.75 13,532 4,921 Phường Cầu Diễn 1.79 18.040 10,078 Phường Mỹ Đình 2.28 26,348 11,556 Phường Mỹ Đình 1.97 28,328 14,380 Phường Mễ Trì 4.67 26,156 5,601 Phường Phú Đô 2.39 14,513 6,072 Tên phường 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1.2 Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội Trên địa bàn quận có nhiều khu đô thị đại công trình có ý nghĩa trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đô thị vào hoạt động ổn định triển khai thực hiện: Khu đô thị phường Đại Mỗ, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Mễ Trì; Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình; Trung tâm Hội nghị Quốc gia; Bảo tàng Hà Nội; Trụ sở quan Trung ương: Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên môi trường; trung tâm thương mại lớn Thủ đô: The Manor, The Garden, Keangnam vào hoạt động có hiệu quả; trường Đại học, bệnh viện lớn: Đại học Hà Nội, Bệnh viện Thể thao… điều kiện tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật; 01 cụm công nghiệp vừa nhỏ, 02 làng nghề truyền thống: Mễ Trì, Xuân Phương 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 2.2.1 Tình hình đối tượng người có công với cách mạng quận BẮC Từ Liêm 2.2.2 Thực trạng kết thực thi sách ưu đãi người có công với cách mạng quận Từ Liêm 2.3 ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TỪ LIÊM 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Đánh giá chung: Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TẠI QUẬN TỪ LIÊM 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 3.1.1 Nâng cao nhận thức hệ thống trị người có công 3.1.2 Duy trì đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng, gắn với đổi hoạt động đền ơn đáp nghĩa 3.1.3 Cải cách hành chính, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục xác nhận sở làm rõ trách nhiệm quan, đơn vị, thủ trưởng 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 3.1.4 Phát huy vài trò phường công tác thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng 3.1.5 Đẩy mạnh phát huy vai trò tổ chức trị - xã hội cấp công tác chăm sóc người có công với cách mạng 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TẠI QUẬN TỪ LIÊM 3.2.1 Giải pháp chung 3.2.2 Giải pháp cụ thể KẾT LUẬN Xuyên suốt giai đoạn lịch sử cách mạng Việt , Đảng, Nhà nước coi trọng công tác thực giải sách ưu đãi người có công với cách mạng Từ đó, cấp, ngành, tổ chức trị - xã hội toàn thể nhân dân quan tâm nỗ lực triển khai thực hiện, nhằm tạo điều kiện cho người có công với cách mạng thụ hưởng đầy đủ, kịp thời chế độ, sách, quyền lợi Nhà nước quy định XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA HỘI ĐỒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: PP LUAN VAN THAC SY HANH CHINH CONG, PP LUAN VAN THAC SY HANH CHINH CONG, PP LUAN VAN THAC SY HANH CHINH CONG, CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG., Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay