Chương I. §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

8 65 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 16:16

... cho đ úng đ ểphâ n tích đ a thức thành nhâ n tử: 3 1 1 3 8x = 2x = 2x ữ 2x 2x + ữ ữ ữ = 2x ữ 4x2 2x + ữ Câ u Hã y phâ n tích đ a thức sau thành nhâ n tử: 10x2y 15xy2 +
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương I. §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử, Chương I. §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử, Chương I. §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay