BÀI tập PHẦN đo LƯỜNG

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 16:08

BÀI TẬP PHẦN ĐO LƯỜNG Bài 01: Cho đầu đo lực kiểu treo với thông số module đàn hồi E = 200.000MPa; hệ số poisson ν = 0,29; hệ số đầu đo cảm biến biến dạng GF = Điện áp cung cấp cầu Wheatstone: V S = 10V.Diện tích mặt cắt ngang phần tử đo lực 4cm2 Hãy xác định độ nhạy đầu đo lực kiểu treo trên? Bài 02: Độ nhạy cảm biến 01 gia tăng nguồn cung cấp Vs tăng.Nếu cầu điện trở Wheatstone cho phép tiêu thụ lớn 0,5W Xác định độ nhạy lớn đầu đo đạt mà không gây phá hủy đầu đo? Với điện trở ban đầu đầu đo biến dạng R = 350Ω Bài 03: Xác định tỷ lệ điện áp (V0/Vs)max đầu đo lực 01? Giả sử độ bền mỏi vật liệu Sf = 600MPa Bài 04: Cho đầu lực kiểu treo với giới hạn đo P max = 50 tấn; điện áp cung cấp cho cầu Wheatstone Vs = 10V Xác định độ nhạy S đầu đo? Với hệ số hiệu chỉnh 2mV/V Bài 05: Cho đầu đo lực kiểu dầm làm vật liệu Al với E = 70.000MPa; ν = 0,33; Sf = 150MPa; GF = 2; R0 = 350Ω ; hệ số hiệu chỉnh (V 0/Vs)* = 2mV/V; Pmax =500kg Thiết kế đầu đo lực kiểu dầm với yêu cầu trên? (b; h; x; S) Bài 06: Cho đầu đo moment xoắn với thông số E = 200.000.MPa; ν = 0,3; Vs = 8V; D = 2,5cm; GF = 2,0; R0 = 350Ω Xác định độ nhạy đầu đo moment xoắn? Bài 07: Công suất tiêu thụ cho phép lớn đầu đo moment xoắn 0,5W Xác định độ nhạy lớn đạt mà không phá hủy đầu dò? Bài 08: Nếu thay đầu đo có R0 = 1000Ω cho đầu đo R0 = 350Ω Xác định độ nhạy lớn đầu đo moment xoắn 06? Bài 09: Cho đầu đo moment có T max = 500N.m; (V0/Vs)* = 4mV/V; thường dùng nguồn cung cấp cho cầu Wheatstone Vs = 10V Ta tiến hành thực phép đo moment xoắn với điện áp nguồn nuôi cấp cho đầu đo có giá trị Vs = 8V & tín hiệu điện áp nhận V0 18mV Hãy xác định moment xoắn T đo được? BÀI TẬP VỀ ADC & DAC a) Nq = 2n b) c) Kết hợp a) b) .. .Bài 07: Công suất tiêu thụ cho phép lớn đầu đo moment xoắn 0,5W Xác định độ nhạy lớn đạt mà không phá hủy đầu dò? Bài 08: Nếu thay đầu đo có R0 = 1000Ω cho đầu đo R0 = 350Ω Xác... độ nhạy lớn đầu đo moment xoắn 06? Bài 09: Cho đầu đo moment có T max = 500N.m; (V0/Vs)* = 4mV/V; thường dùng nguồn cung cấp cho cầu Wheatstone Vs = 10V Ta tiến hành thực phép đo moment xoắn với... đo moment xoắn với điện áp nguồn nuôi cấp cho đầu đo có giá trị Vs = 8V & tín hiệu điện áp nhận V0 18mV Hãy xác định moment xoắn T đo được? BÀI TẬP VỀ ADC & DAC a) Nq = 2n b) c) Kết hợp a) b)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập PHẦN đo LƯỜNG , BÀI tập PHẦN đo LƯỜNG , BÀI tập PHẦN đo LƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay