Bài tập đo lường 1 bài

1 74 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 15:08

Bài 2.1: Công ty ABC có kế hoạch xây dựng nhà máy chuyên gia công chi tiết lắp ráp sản phẩm Nhà máy dự định năm sản xuất 50 loại sản phẩm,mỗi loại sản có 1000 sản phẩm,mỗi sản phẩm tạo thành từ 400 chi tiết Mỗi chi tiết cần trung bình nguyên công để hoàn thành Mỗi nguyên công phút (đã bao gồm thời gian thiết lập thong số thời gian gá lắp) Nếu trạm sãn xuất cần diện tích không gian 250 ft2 nhà máy hoạt động ca(2000 giờ/1 năm) Xác định: a, Có nguyên công tất cả? b, Có trạm sản xuất cần thiết cho nhà máy c, Số nhân công cần thiết cho kế hoạch Bài làm a, Tổng số nguyên công: nof = P.Q.np.n0 = 50.1000.400.6 = 120.000.000(nguyên công) b, Tổng số thời gian cần thiết để để gia công sản phẩm: Tgia công= nof/60 =120.000.000/60 = 2.000.000 (giờ) (vì nguyên công phút,1 60 phút) Tổng số thời gian nhà máy vận hành năm: T = 2000(h) Số trạm cần thiết cho nhà máy: N = Tgia công/T = 2.000.000/2000 = 1000 (Trạm) c, Số nhân công cần thiết cho kế hoạch: Nnhân công= N = 1000(nhân công) (vì trạm sản xuất cần máy sản xuất người vân hành)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập đo lường 1 bài , Bài tập đo lường 1 bài , Bài tập đo lường 1 bài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay