Đề thi hóa đại cương a de 0

8 34 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 13:48

1020 Họ tên …………………… MSSV:…………………………… ĐỀ THI HÓA ĐẠI CƯƠNG A (604001) GIỮA HỌC KỲ Ngày thi: Đề thi có 50 câu Thời gian làm thi: 65 phút Đề Thi Số 1020 Phiếu trắc nghiệm chấm máy nên câu có hai ô đáp án bò tô đen không chấm Vì thí sinh nên sử dụng bút chì để làm Thí sinh chọn đáp án, trường hợp có nhiều đáp án phù hợp với yêu cầu chọn đáp án đầy đủ Thí sinh không cần nộp đề thi Mã số đề thi phiếu trắc nghiệm phiếu thu khác thi bò điểm không Thí sinh không sử dụng tài liệu kể bảng hệ thống tuần hoàn Giám thò phải ghi số đề thi thí sinh vào phiếu thu thi độ lớn momen động lượng: nh mvr  2 d) Electron thu vào hay phát xạ chuyển từ quỹ đạo bền sang quỹ đạo bền khác Câu Chọn phương án đúng: a) Với nguyên tố, số lượng proton hạt nhân nguyên tử cố đònh, song khác số nơtron, tượng đồng vò b) Các nguyên tử có điện tích hạt nhân, có số khối gọi đồng vò c) Các nguyên tử có số khối nhau, song số proton hạt nhân lại khác gọi chất đồng vò d) Các đồng vò nguyên tố giống tất tính chất lí, hóa học Câu Chọn phương án đúng: Ocbitan nguyên tử là: a) Hàm sóng mô tả trạng thái electron nguyên tử xác đònh số lượng tử n, ℓ, mℓ b) Bề mặt có mật độ electron đám mây electron c) Quỹ đạo chuyển động electron nguyên tử d) Hàm sóng mô tả chuyển động electron xoay quanh trục riêng Câu Chọn phát biểu sai kiểu nguyên tử Bohr áp dụng cho nguyên tử Hidro ion giống Hidro (ion có electron) a) Bức xạ phát electron chuyển từ mức lượng Ed xuống mức lượng Ec có bước sóng  : E  Ec  d h b) Khi chuyển động quỹ đạo Bohr, lượng electron không thay đổi c) Electron khối lượng m, chuyển động với tốc độ v quỹ đạo Bohr bán kính r, có Câu Chọn phát biểu Trong nguyên tử 1) ocbitan 2s có kích thước lớn ocbitan 1s 2) lượng electron AO 2s lớn lượng electron AO 1s 3) xác suất gặp electron AO 2px lớn trục x 4) lượng electron AO 2pz lớn lượng electron AO 2px 1020 a) b) c) d) c) Ở trạng thái bản, electron chiếm mức lượng cho lượng nguyên tử nhỏ d) Trong nguyên tử có nhiều electron có lượng 1,2,3 1,2,3,4 1,2 3,4 Câu Chọn phát biểu không xác: 1) Hiệu ứng chắn tác động lên electron electron nguyên tử 2) Electron lớp bên bò chắn yếu electron hóa trò 3) Phải tiêu tốn lượng để ghép đôi spin hai electron AO 4) Nguyên tử mà cấu hình electron không tuân theo nguyên lý Pauli nguyên tử trạng thái kích thích 5) Nguyên tử trạng thái có số chẵn electron nghòch từ a) 1,5 b) 2,3,4 c) 1,3,5 d) Câu Chọn trường hợp đúng: Xét ion 3Li2+ 1) Trạng thái electron ion Li2+ giải thích xác phương trình sóng Schrưdinger 2) Các orbital thuộc lớp L (n = 2) có lượng 3) Ở trạng thái bản, electron ion Li2+ có mức lượng âm electron nguyên tử hydro 4) Trong ion Li2+, lớp lượng tử n có n2 orbital nguyên tử có lượng a) 2,3,4 b) 1,2,3 c) 1,3,4 d) 1,2,4 Câu Chọn trường hợp đúng: Ocbitan 3px xác đònh số lượng tử sau a) Chỉ cần n , ℓ , mℓ b) Chỉ cần n , mℓ c) Chỉ cần ℓ , mℓ d) n , ℓ , mℓ , ms Câu Chọn trường hợp đúng: Gọi trục liên nhân trục z Liên kết  tạo thành xen phủ AO hóa trò nguyên tử tương tác: 1) 3d z 3d z 2) 3dxz 3dxz 3) 3dyz 3dyz 4) 3dxy 3dxy 5) 3d x  y 3d x  y Câu Thuyết học lượng tử cho nguyên tử không chấp nhận điều điều sau đây: a) Hai electron ô lượng tử biểu thò hàm sóng (hàm orbital nguyên tử) khác có số lượng tử từ spin khác b) Trong nguyên tử nhiều electron, lượng ocbitan không phụ thuộc vào số lượng tử chính, mà phụ a) b) c) d) 2,3 2,3,4 1,5 4,5 Câu 10 Chọn phương án sau bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hóa học: thuộc vào số lượng tử phụ ℓ 1020 a) Các nguyên tố bảng hệ thống tuần hoàn xếp theo thứ tự tăng dần tổng số electrontrong nguyên tố b) Các nguyên tố chu kỳ có tính chất tương tự c) Các nguyên tố phân nhóm có lượng ion hóa thứ I1 tăng dần từ xuống d) Các nguyên tố phân nhóm phụ có tính khử tăng dần từ xuống a) A chất rắn điều kiện thường b) A nguyên tố trơ mặt hóa học điều kiện khí c) A chu kỳ phân nhóm VIII A d) Là nguyên tố cuối chu kỳ Câu 15 Chọn trường hợp đúng: Hãy xác đònh vò trí nguyên tố có cấu hình electron hóa trò 4d105s2 bảng hệ thống tuần hoàn: a) Chu kỳ 5, phân nhóm IIB , ô 48 b) Chu kỳ 5, phân nhóm IIA , ô 50 c) Chu kỳ 4, phân nhóm IIB , ô 48 d) Chu kỳ 5, phân nhóm IIB , ô 50 Câu 11 Chọn phương án đúng: a) Trong chu kỳ ngắn, độ âm điện có xu hướng tăng dần từ trái qua phải b) Trong chu kỳ, bán kính nguyên tử có xu hướng tăng dần từ đầu đến cuối chu kỳ c) Các nguyên tố nhóm IA dễ dàng nhận thêm e để tạo anion d) Trong bảng phân loại tuần hoàn, bắt đầu chu kỳ III có phân nhóm phụ Câu 16 Chọn phương án đúng: Trạng thái electron lớp lượng tử nguyên tử có Z = 27 Z = 28 đặc trưng số lượng tử: 1) n = 4, ℓ = 0, mℓ = 0, ms = +1/2 -1/2 2) n = 3, ℓ = 2, mℓ = -2, ms = +1/2 3) n = 3, ℓ = 2, mℓ = +2, ms = -1/2 a) b) c) d) câu trả lời không đủ Câu 12 Chọn trường hợp đúng: Dựa vào trật tự phân bố mức lượng cho biết cấu tạo lớp vỏ electron hóa trò nguyên tử 60Nd a) 4f46s2 b) 4f35d16s2 c) 4f56s1 d) 5d46s2 Câu 17 Chọn phương án đúng: Trong phân nhóm phụ bảng hệ thống tuần hoàn, tính kim loại nguyên tố từ xuống biến thiên theo chiều: a) Giảm dần b) Tăng dần c) Không thay đổi d) Biến đổi quy luật Câu 13 Chọn phát biểu sai nguyên tố phân nhóm VIA : a) Đa sốø nguyên tố kim loại b) Có thể có số Oxy hóa cao +6 c) Số Oxy hóa âm thấp chúng -2 d) Cấu hình é lớp ns2np4 Câu 18 Chọn đáp án So sánh bán kính cation, anion nguyên tử nguyên tố: Câu 14 Chọn phát biểu sai: Nguyên tố A có cấu hình e lớp cuối 2s22p6 1020 a) b) c) d) a) rM   rM  rM  b) rM  rM   rM  c) rM   rM   rM Tầng vô cực Tầng lên tầng Tầng lên tầng Từ vô cực xuống tầng d) rM   rM  rM  Câu 23 Chọn phương án đúng: Dựa vào độ âm điện nguyên tố: H = 2,1; C = 2,5; N = 3,0; O = 3,5 Trong nối cộng hóa trò đơn sau, nối bò phân cực nhất? a) O – H b) C – H c) N – H d) C – O Câu 19 Chọn phát biểu đúng: Dãy nguyên tử 4Be, 7N, 11Na, 12Mg có bán kính R tăng dần theo dãy: a) RN < RBe < RMg < RNa b) RBe < RN < RNa < RMg c) RMg < RNa < RN < RBe d) RNa < RMg < RBe < RN Câu 20 Chọn phát biểu sai: a) Bán kính ion nhỏ bán kính nguyên tử b) Trong chuỗi ion đẳng điện tử (có số electron nhau), số oxi hóa ion tăng bán kính ion giảm c) Các ion nguyên tố nằm phân nhóm có điện tích có bán kính tăng theo chiều tăng điện tích hạt nhân d) Trong chu kỳ, từ trái sang phải, bán kính nguyên tố có xu hướng giảm dần Câu 24 Chọn phương án đúng: Số oxy hóa nguyên tố K2CrO4 là: a) K : +1 ; O : -2 ; Cr : +6 b) K : +1 ; O : -1 ; Cr : +7 c) K : +1 ; O : -1 ; Cr : +6 d) K : +1 ; O : -2 ; Cr : +7 Câu 21 Chọn phương án đúng: Hãy so sánh góc hóa trò phân tử sau: CCl4, NH3, NF3 a) CCl4 > NH3 > NF3 b) NF3 > NH3 > CCl4 c) CCl4 > NF3 > NH3 d) NF3 > CCl4 > NH3 Câu 25 Chọn phương án đúng: 1) Số oxy hóa dương cực đại nguyên tố thuộc phân nhóm phụ lớn số thứ tự phân nhóm nguyên tố 2) Số oxy hóa dương cực đại lớn số electron hóa trò nguyên tố 3) Số oxy hóa dương cực đại lớn số ocbitan hóa trò nguyên tố a) 1,2,3 b) c) 1,3 d) 2,3 Câu 22 Chọn phương án đúng: Năng lượng ion hóa nguyên tử hydro trạng thái lượng phải cung cấp để đưa electron từ: Câu 26 Chọn phương án đúng: Cấu hình electron hóa trò ion 27Co3+ trạng thái bình thường là: a) 3d6 (có electron độc thân) 1020 1) Các ocbitan có hình dạng hoàn toàn giống 2) Các ocbitan có lượng gần 3) Các ocbitan tham gia lai hóa phải thuộc nguyên tử a) 2,3 b) 1,2,3 c) 1,3 d) 1,2 b) 3d (không có electron độc thân) c) 3d44s2 ( có electron độc thân) d) 3d44s2 ( electron độc thân) Câu 27 Chọn phương án đúng: Số cộng liên kết hóa trò tối đa nguyên tố đạt được: a) Bằng số orbitan hóa trò b) Bằng số orbitan hóa trò lai hóa c) Bằng số orbitan hóa trò chứa electron d) Bằng số electron hóa trò Câu 31 Chọn phương án đúng: Cho biết Nitơ phân tử NF3 trạng thái lai hóa sp3, phân tử NF3 có đặc điểm : a) Cấu hình tháp, phân cực b) Cấu hình tam giác phẳng, góc hóa trò 120o c) Cấu hình tứ diện, góc hóa trò 109o28 d) Cấu hình tháp, cực Câu 28 Chọn phát biểu đúng: Trong nguyên tố hóa học sau: 4Be, 9F, 11Na, 15P, 17Cl, 22Ti, 24Cr, 25Mn, 58Ce 60Nd 1) Các nguyên tố s là: Be, Na, Mn 2) Các nguyên tố p là: F, P, Cl, Ce 3) Các nguyên tố họ f là: Ce, Nd 4) Các nguyên tố chu kỳ là: Na, P, Cl 5) Ce Nd thuộc chu kỳ phân nhóm phụ IIIB 6) Các nguyên tố d là: Ti, Mn, Cr thuộc chu kỳ a) 3,4,5,6 b) 1,2,3,4 c) 2,3,5 d) 1,4,6 Câu 32 Chọn phương án đúng: Trong ion NH 2 , kiểu lai hóa nguyên tử nitơ dạng hình học ion NH 2 là: a) b) c) d) sp3 góc sp2 tam giác phẳng sp thẳng hàng sp2 góc Câu 33 Chọn phương án đúng: Những phân tử số phân tử sau có momen lưỡng cực không? H2 , H2S, CO2 , NH3 , H2O , SO2 a) H2, CO2 b) H2 , H2S c) CO2 , NH3 d) H2O , SO2 Câu 29 Chọn phương án đúng: Tìm số thứ tự nguyên tố halogen chu kỳ với 19K a) 35 b) 21 c) 31 d) 36 Câu 34 Chọn phát biểu sai phương pháp MO: a) MO liên kết có lượng lớn AO ban đầu Câu 30 Chọn phương án đúng: Theo thuyết lai hóa, ocbitan tham gia lai hóa cần phải có điều kiện: 1020 d) Sự che phủ cặp đôi AO lai hóa sp3 nguyên tử C làm cho miền hóa trò kim cương bão hòa b) Các electron phân tử chòu ảnh hưởng tất hạt nhân nguyên tử phân tử c) Việc phân bố electron phân tử tuân theo quy tắc nguyên tử đa electron (trừ quy tắc Cleskovxki) d) Ngoài MO liên kết phản liên kết có MO không liên kết Câu 38 Chọn phương án đúng: Cho: 1H, 2He, 6C, 7N, 8O, 16S Trong khí CO2, SO2, NH3 He, khí khó hóa lỏng là: a) He b) CO2 c) NH3 d) SO2 Câu 35 Chọn phương án đúng: Cho 6C, 8O Cấu hình electron hóa trò phân tử CO (x trục liên kết ) : a)  2s 2 *2s 2  2p                               b)  2s c)  2s d)  2s 2 y * 2s 2px * 2s 2py * 2s 2p y  2p z 2 px 2 2p z 2px 2 pz 2p z Câu 39 Chọn phương án đúng: Sắp chất sau đây: C6H14, CH3-O-CH3 C2H5OH theo thứ tự độ tan nước tăng dần: a) C6H14 < CH3-O-CH3 < C2H5OH b) CH3-O-CH3 < C6H14 < C2H5OH c) C6H14 < C2H5OH < CH3-O-CH3 d) C2H5OH < CH3-O-CH3 < C6H14 2py px * 2py Câu 36 Chọn phương án đúng: Liên kết tiểu phân sau có lượng nhỏ nhất: a) NOb) NO c) NO+ d) N2 Câu 40 Chọn đáp án Cho : 1H, 2He, 4Be, 9F, 14Si, 20Ca Chọn phân tử ion tồn số sau: BeF64  , SiF62  , He 2 , H 2 , Ca2 Câu 37 Chọn phương án đúng: Theo thuyết miền lượng kim cương không dẫn điện vì: a) Trong tinh thể kim cương miền hóa trò điền đầy electron, miền cấm có  lớn eV b) Có miền cấm miền hóa trò miền dẫn kim cương c) Liên kết nguyên tử C tinh thể kim cương liên kết cộng hóa trò bền vững a) BeF64  , Ca2 b) SiF62  , H 2 , Ca2 c) He 2 , Ca2 d) BeF64  , He 2 , Ca2 Câu 41 Chọn câu sai: 1) Liên kết hai phi kim loại luôn liên kết cộng hóa trò 2) Liên kết kim loại phi kim loại luôn liên kết ion 3) Một số phi kim loại tồn trạng thái rắn nhờ liên kết Van der Waals 1020 4) Mọi hợp chất bậc hai Flo kim loại hợp chất ion a) 2,4 b) 2,3,4 c) d) 3,4 Một electron nhận số lượng tử nhỏ là: a) b) c) d) Câu 42 Chọn phát biểu đúng: Cấu hình không gian cực tính phân tử ion (17Cl nguyên tử trung tâm): 1) ClO 2 – góc, không cực 2) ClO 3 – tháp tam giác, có cực Câu 46 Chọn trường hợp đúng: Có orbital phân lớp h (ℓ = 5) a) 11 b) 22 c) d) 50 3) ClO 4 – tứ diện, có cực a) b) c) d) 2,3 Câu 47 Chọn trường hợp đúng: Xét nguyên tử có điện tích hạt nhân Z  10 trạng thái Các nguyên tử thuận từ có điện tích hạt nhân bằng: a) 1,3,5,6,7,8,9 b) 2,4,6,10 c) 1,2,3,4 d) 4,5,6,7 Câu 43 Chọn phương án đúng: Ở trạng thái tinh thể, hợp chất CH3COONa có loại liên kết nào: a) Liên kết ion & liên kết cộng hóa trò b) Liên kết cộng hóa trò, liên kết ion & liên kết hydro c) Liên kết ion , liên kết cộng hóa trò & liên kết Van Der Waals d) Liên kết cộng hóa trò Câu 48 Chọn câu a) Xác suất phân bố electron 3d z theo trục z lớn b) Xác suất phân bố electron 3dxy theo trục x y lớn c) Xác xuất phân bố electron 3d x  y theo đường phân giác Câu 44 Chọn trường hợp đúng: Một electron có giá trò mℓ = Vậy electron phải nằm mức phân mức lượng có giá trò n vàℓ nhỏ là: a) n = 5, ℓ = b) n = 4, ℓ = c) n = 5, ℓ = d) n = 6, ℓ = hai trục x y lớn d) Xác xuất phân bố electron 3dyz theo trục x lớn Câu 49 Chọn phát biểu đúng: Hãy xếp ion sau theo thứ tự bán kính tăng dần: 3   3 3 5 N , F , 11 Na , 13 Al , 15 P , 15 P Câu 45 Chọn trường hợp đúng: 1020 5 3   3 3 a) Ra < Ca < Mn < Si < S < Cl < F P  Al  Na  F  N  P 3   3 5 3 b) N  F  Na  Al  P  P 5 3 3   3 c) P  P  Al  Na  F  N  3 5 3 3  d) F  N  P  P  Al  Na a) b) Ca < Ra < Mn < S < Si < Cl < F c) Mn < Ra < Ca < Si < S < Cl < F d) F < Cl < Si < S < Ca < Mn < Ra - Hết - Câu 50 Chọn câu đúng: Sắp xếp nguyên tố sau theo thứ tự độ âm điện tăng dần: F, 14 Si, 16 S, 17 Cl, 20 Ca , 25 Mn , 88 Ra (Chú ý: Cán coi thi không giải thích đề thi) ... lớn AO ban đầu Câu 30 Chọn phương án đúng: Theo thuyết lai h a, ocbitan tham gia lai h a cần phải có điều kiện: 102 0 d) Sự che phủ cặp đôi AO lai h a sp3 nguyên tử C làm cho miền h a trò kim cương. .. Số cộng liên kết h a trò tối a nguyên tố đạt được: a) Bằng số orbitan h a trò b) Bằng số orbitan h a trò lai h a c) Bằng số orbitan h a trò ch a electron d) Bằng số electron h a trò Câu 31 Chọn... oxy h a dương cực đại lớn số electron h a trò nguyên tố 3) Số oxy h a dương cực đại lớn số ocbitan h a trò nguyên tố a) 1,2,3 b) c) 1,3 d) 2,3 Câu 22 Chọn phương án đúng: Năng lượng ion h a nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hóa đại cương a de 0 , Đề thi hóa đại cương a de 0 , Đề thi hóa đại cương a de 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay