Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định Lần 1 File word Có lời giải chi tiết

25 264 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 07:55

Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định Lần 1 File word .doc, Mathtypye 100% kí hiệu toán học Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT HỒNG PHONG- NAM ĐỊNH- LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho hàm số y = ax + bx + cx + d ( a ≠ ) đồ thị hình vẽ Khẳng định sau dấu a, nhất? A a, d > B a > 0, c > > b C a, b, c, d > D a, d > 0, c < Câu 2: Đồ thị hàm số y = A 3x − số đường tiệm cận x − 7x + là? B Câu 3: Hàm số y = ln ( x + ) + A ( −∞;1) hàm số b, c, d C D đồng biến khoảng nào? x+2 1  C  ;1÷ 2  B ( 1; +∞ )   D  − ; +∞ ÷   Câu 4: Cho hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục ¡ \ { 2} bảng biến thiên sau: x −∞ y' y - +∞ + + +∞ Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực đại điểm x = đạt cực tiểu điểm x = B Hàm số cực trị C Hàm số giá trị cực tiểu D Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ -15 Câu 5: Hàm số sau cực trị? A y = x − 3x + B - -15 −∞ +∞ 2−x x +3 Trang −∞ 2n D y = x + 2017x ( n ∈ ¥ *) C y = x − 4x + 3x + Câu 6: Kí hiệu M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = [ 0;3] Tính giá trị tỉ số A x2 + x + đoạn x +1 M m B C D Câu 7: Cho hàm số y = f ( x ) đồ thị hàm số hình vẽ sau trị thực sau m đường thẳng y = 2m cắt đồ thị hàm hai điểm phân biệt A m = B < m < C m = D m < m > Câu 8: Cho hàm số y = f ( x ) , y = g ( x ) , y = Hỏi giá số cho f ( x) + Hệ số g ( x ) +1 góc tiếp tuyến đồ thị hàm số cho điểm hoành độ x = khác Khẳng định khẳng định đúng? A f ( 1) ≤ − 11 B f ( 1) < − 11 C f ( 1) > − Câu 9: Tìm tất giá trị m cho đồ thị hàm số y = A < m < B < m ≤ 11 D f ( 1) ≥ − 11 mx + 3mx + tiệm cận x+2 C m ≤ D m ≥ Câu 10: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x + m ( sin x + cos x ) đồng biến R −1     ; +∞ ÷ A m ∈  −∞l ÷∪  2    C −3 < m < B −1 ≤m≤ 2     ∪ ; +∞ ÷ D m ∈  −∞; −  2    Câu 11: Dynamo nhà ảo thuật gia đại tài người Anh người ta thường nói Dynamo làm ma thuật làm ảo thuật Bất kì trình diến anh chảng trẻ tuổi tài cao khiến người xem há hốc miệng kinh ngạc vượt qua giới hạn khoa học Một lần đến New York anh ngấu hứng trình diễn khả bay lơ lửng không trung cách di truyển từ tòa nhà đến nhà khác trình anh di chuyển lần anh đáp đất điểm khoảng cách hai tòa nhà (Biết di chuyển anh đường thẳng) Biết tòa nhà ban đầu Dynamo đứng chiều cao a (m), tòa nhà sau Dynamo đến chiều cao b (m) ( a < b ) khoảng cách hai tòa nhà c(m) Vị trí đáp đất cách tòa nhà thứ đoạn x (m) hỏi x để quãng đường di chuyển Dynamo bé Trang A x = 3ac a+b B x = ac 3( a + b) C x = ac a+b D x = ac ( a + b) Câu 12: Giải phương trình log ( x + 1) + log ( x − 3) = A x = ± 17 C x = 33 B x = + 17 Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y = ( − cos 3x ) A y ' = 6sin 3x ( − cos 3x ) B y ' = 6sin 3x ( cos 3x − 1) C y ' = 18sin 3x ( − cos 3x ) D x = 5 D y ' = 18sin 3x ( cos 3x − 1) 5 500 Câu 14: Giải bất phương trình log ( x + ) > −1000 A x < C x > B x > −9500 Câu 15: Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − ) D −31000 < x < 1000 A D = ¡ \ { 2} B D = ( 2; +∞ ) C D = ( −∞; ) D D = ( −2; +∞ ) ∪ ( −∞; ) ( Câu 16: Cho hàm số f ( x ) = − ) ( x3 − 3− ) − x2 Xét khẳng định sau: 2 Khẳng định 1: f ( x ) > ⇔ x + x > Khẳng định 2: f ( x ) > ⇔ x > −1 ( ) x −1 ( ) x +1 Khẳng định 3: f ( x ) < − ⇔ − Khẳng định 4: f ( x ) < + ⇔ − x +1  3+  < +  ÷ ÷   ( < 3− ) 1− x +7 Trong khẳng định trên, khẳng định đúng? A B C D Câu 17: Cho hai số thực dương a b, với a ≠ Khẳng định khẳng định đúng? A log a ( ab ) = log a b B log a ( ab ) = log a b C log a ( ab ) = + log a b D log a ( ab ) = Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y = x+3 9x Trang 1 + log a b 2 A y ' = C y ' = − ( x + 3) ln 32x B y ' = − ( x + 3) ln 3x D y ' = + ( x + 3) ln 32x + ( x + 3) ln 3x Câu 19: Đặt a = log 4, b = log Hãy biểu diễn log12 80 theo a b A log12 80 = 2a − 2ab ab + b B log12 80 = a + 2ab ab C log12 80 = a + 2ab ab + b D log12 80 = 2a − 2ab ab Câu 20: Xét a b hai số thực dương tùy ý Đặt x = ln ( a − ab + b ) 1000 , y = 1000 ln a − ln 1000 b Khẳng định khẳng định đúng? A x < y B x > y C x ≤ y D x ≥ y Câu 21: Năm 1992, người ta biết số p = 2756839 − số nguyên tố (số nguyên tố lớn biết lúc đó) Hãy tìm chữ số p viết hệ thập phân A 227930 chữ số B 227834 chữ số C 227832 chữ số D 227831 chữ số Câu 22: Khẳng định khẳng định đúng? 2 −2 A ∫ f ( x ) dx = −2 ∫ f ( x ) dx C 2 −2 ∫ f ( x ) dx = −∫ f ( x ) + f ( −x )  dx 2 −2 B ∫ f ( x ) dx = 2∫ f ( x ) dx D 2 −2 ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) − f ( −x )  dx x Câu 23: Tìm nguyên hàm hàm F(x) hàm số f ( x ) = 1000 A F ( x ) = 103x +C 3ln10 3x B F ( x ) = 3.10 ln10 C F ( x ) = 1000 x +1 x +1 x D F ( x ) = 1000 + C Câu 24: Trong Vật lí, công hình thành lực tác động vào vật gây dịch chuyển Ví dụ xe đạp Một lực F(x) biến thiên , thay đổi, tác động vào vật thể làm vật dịch chuyển b từ x = a đến x = b công sinh lực tính theo công thức W = ∫ F ( x ) dx Với thông tin a trên, tính công W sinh lực F ( x ) = 3x − tác động vào vật thể làm vật di chuyển từ x = đến x = A W = 20 B W = 12 C W = 18 Trang D W = 14 Câu 25: Tính tích phân I = ∫ x ( x − 1) 1000 dx A I = 2003.21002 1003002 B I = 21000 Câu 26: Tính tích phân I = 1502.21001 501501 ln x ∫ ( x + 1) C I = 3005.21002 1003002 D I = 2003.21001 501501 dx A I = − ln 21000 + 1001ln 1000 1+ + 21000 ln 21000 C I = − 1001ln 1000 1+ + 21000 B I = − 1000 ln 21000 + ln + 21000 + 21000 1000 ln 21000 D I = − ln + 21000 + 21000 Câu 27: Tính diện tích hình phẳng H giới hạn đường y = x − 2x + y = x + A B C D Câu 28: Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đường y = ( x − 1) e x −2x , y = 0, x = Tính thể tích khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục hoành A V = π ( 2e − 1) 2e Câu 29: Cho số phức z = B V = π ( 2e − 3) 2e C V = π ( e − 1) 2e D V = π ( e − 3) 2e − 11i Tìm phần thực phần ảo z 2−i A Phần thực -5 phần ảo -3i B Phần thực -5 phần ảo -3 C Phần thực phần ảo D Phần thực phần ảo 3i Câu 30: Cho số phức z1 = + 3i, z = + 2i Tính mô đun số phức z − 2z1 A 17 B 13 C D Câu 31: Cho số phức z thỏa mãn ( − i ) z = − i Hỏi điểm biểu z điểm điểm M, N, P, Q hình A Điểm P B Điểm Q C Điểm M D Điểm N diễn Câu 32: Cho số phức z = + 3i Tìm số phức w = ( + 2i ) z + 2z A w = + 7i B w = + 7i C w = + 5i D w = + 4i Câu 33: Kí hiệu z1 , z , z ba nghiệm phương trình phức z + 2z + z − = Tính giá trị biểu thức T = z1 + z + z Trang A T = B T = + C T = D T = Câu 34: Cho số phức w hai số thực a, b Biết 2w + i 3w − hai nghiệm phương trình z + az + b = Tìm phần thực số phức w A B C D Câu 35: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A’B’C’D’ diện tích mặt ABCD, ABB’A’ ADD’A’ S1 ,S2 S3 Khẳng định sau khẳng định đúng? A V = S1 S2S3 B V = S1S2S3 C V = S1S2S3 D V = S2S3 S1 Câu 36: Cho hình chóp tam giác cạnh đáy a mặt bên tạo với mặt phẳng đáy góc 600 Tính thể tích V khối chóp A V = a3 24 B V = a3 C V = a3 D V = a3 Câu 37: Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A’B’C’D’ đáy hình cạnh a, đường chéo AC’ tạo với mặt bên (BCC’B’) góc α ( < α < 45 ) Tính thể tích lăng trụ tứ giác ABCD A’B’C’D’ A a cot α + B a tan α − C a cos 2α D a cot α − Câu 38: Cho hình chóp S ABCD A’, B’ trung điểm cạnh SA, SB Tính tỉ số thể tích VSABC VSA 'B'C' A B C D Câu 39: Hình nón thiết diện qua trục tam giác Tính độ dài đường cao hình nón A a B a C I ( 2; −1;1) D a Câu 40: Cho bể nước hình hộp chữ nhật ba kích thước 2m, 3m, 2m chiều dài, chiều rộng, chiều cao lòng đựng nước bể Hàng ngày nước bể lấy gáo nước hình trụ chiều cao 5cm bán kính đường tròn đáy cm Trung bình ngày múc 170 gáo nước để sử dụng (Biết lần múc múc đầy gáo) Hỏi sau ngày bể biết ban đầu bể đầy nước? A 280 ngày B 281 ngày C 282 ngày D 283 ngày Câu 41: Một cốc hình trụ cao 15 cm đựng 0,5 lít nước Hỏi bán kính đường tròn đáy đáy cốc xấp xỉ (làm tròn đến hàng thập phân thứ hai)? A 3,26 cm B 3,27 cm C 3,25 cm D 3,28 cm Câu 42: Cho hình chóp tam gics S.ABC đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh SA = D điểm đối xứng B qua C Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABD Trang 2a Gọi A R = a 39 B R = a 35 C R = a 37 D R = a 39 Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng ( P ) : x − 2z + = Véctơ vectơ pháp tuyến (P)? r r r r A n = ( 1; −2;3) B n = ( 1;0; −2 ) C n = ( 1; −2;0 ) D n = ( 3; −2;1) 2 Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S) : x + y + z − 4x + 2y − 2z − = Tìm tọa độ tâm I bán kính R (S) A I ( 2; −1;1) R = B I ( −2;1; −1) R = C I ( 2; −1;1) R = D I ( −2;1; −1) R = Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng ( P ) : 2x + 3y + 4z − = điểm A ( 1; −3;1) Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (P) A d = 29 29 B d = C d = D d = 29 x − y −1 z − = = 1 Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng phương trình d : Xét mặt phẳng ( P ) : x − 3y + 2mz − = , với m tham số thực Tìm m cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) A m = B m = C m = D m = Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( −1;1;0 ) B ( 3;1; −2 ) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua trung điểm I cạnh AB vuông góc với đường thẳng AB A − x + 2z + = B 2x − y − = C 2y − z − = Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : D 2x − z − = x z−3 y−2 = = hai mặt phẳng 1 ( P ) : x − 2y + 2z = ( Q ) : x − 2y + 3z − = Mặt cầu (S) tâm I giao điểm đường thẳng d mặt phẳng (P) Mặt phẳng (Q) tiếp xúc với mặt cầu (S) Viết phương trình mặt cầu (S) A ( S) : ( x + ) + ( y + ) + ( z + ) = B ( S) : ( x − ) + ( y − ) + ( z − ) = 14 C ( S) : ( x − ) + ( y − ) + ( z − ) = D ( S) : ( x + ) + ( y + ) + ( z + ) = 14 2 2 2 2 2 2 Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 1; −1;3) hai đường thẳng x − y + z −1 x − y + z −1 = = = = ; d2 : Viết phương trình đường thẳng d qua điểm A, −2 −1 vuông góc với đường thẳng d1và cắt đường thẳng d d1 : Trang A d : x −1 y +1 z − = = 4 B d : x −1 y +1 z − = = C d : x −1 y +1 z − = = −1 −1 D d : x −1 y +1 z − = = −2 Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( 1; −2;1) B ( 0; 2; −1) , C ( 2; −3;1) Điểm 2 M thỏa mãn T = MA − MB2 + MC nhỏ Tính giá trị P = x M + 2y M + 3z M A P = 101 B P = 134 C P = 114 - HẾT - Trang D P = 162 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT HỒNG PHONG- NAM ĐỊNH- LẦN BẢNG ĐÁP ÁN 1-D 2-C 3-B 4-C 5-B 6-A 7-D 8-A 9-A 10-B 11-C 12-B 13-C 14-D 15-A 16-A 17-D 18-A 19-C 20-D 21-C 22-D 23-A 24-D 25-B 26-A 27-A 28-C 29-C 30-A 31-C 32-B 33-D 34-D 35-B 36-A 37-D 38-A 39-D 40-B 41-A 42-C 43-B 44-A 45-B 46-A 47-C 48-C 49-C 50-B Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT HỒNG PHONG- NAM ĐỊNH- LẦN LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án d Phương pháp: ý dạng đồ thị hàm số bậc y = ax + bx + cx + d ( a ≠ ) a>0 y ' = nghiệm phân biệt ⇔ ∆ ' = b − 3ac > y ' = nghiệm kép ⇔ ∆ ' = b − 3ac = Trang a cho f ( x ) < f ( x ) (hay f ( x ) > f ( x ) ) với x ∈ ( x − h; x + h ) \ { x } x điểm cực đại (hay điểm cực tiểu) hàm số f ( x ) Khi f ( x ) giá trị cực đại (hay giá trị cực tiểu) hàm số Trang 10 Định nghĩa GTLN (GTNN) hàm số: Hàm số f(x) tập xác định D, tồn x ∈ D cho f ( x ) ≤ f ( x ) (hay f ( x ) ≥ f ( x ) ) ∀x ∈ D f ( x ) GTLN (hay GTNN) hàm số Chú ý: Tại điểm cực trị hàm số, đạo hàm 0, không xác định thể hiểu: Cực trị xét lân cận x (một khoảng ( x − h; x + h ) ), GTLN, GTNN xét toàn tập xác định – Cách giải: Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại x = ; hàm số đạt cực tiểu x = suy loại A Hàm số cực trị suy loại B Câu 5: Đáp án B – Phương pháp: Hàm phân thức y = ax + b ( c ≠ 0;ad − bc ≠ ) cực trị cx + d - Giải: Trong bốn đáp án A, B, C, D ý B hàm phân thức nên suy hàm số cực trị, Câu 6: Đáp án A – Phương pháp: Tìm giá trị lớn (nhỏ nhất) hàm số đoạn [ a; b ] + Tính y ', tìm nghiệm x1 , x 2, thuộc [a; b] phương trình y ' = + Tính y ( a ) , y ( b ) , y ( x1 ) , y ( x ) , + So sánh giá trị vừa tính, giá trị lớn giá trị GTLN hàm số [ a; b ] , giá trị nhỏ giá trị GTNN hàm số [ a; b ] - Giải: ta ( 2x + 1) ( x + 1) − ( x + x + ) y' = ( x + 1) = x + 2x − ( x + 1)  x = ∈ [ 0;3] y' = ⇔   x = −3 ∉ [ 0;3] y ( ) = 4; y ( 1) = 3; y ( ) = ⇒ M = 4; m = ⇒ M = m Câu 7: Đáp án D – Phương pháp: Cho phương trình f ( x ) = g ( x ) Khi số nghiệm phương trình số giao điểm đồ thị hàm số y = f ( x ) với đồ thị hàm số y = g ( x ) Trang 11 – Cách giải: Dựa vào đồ thị ta thấy để dt y = 2m cắt đồ thị hàm số y = f ( x ) điểm phân biệt  2m > m >  2m < ⇔  m <   Câu 8: Đáp án A  − b −∆  – Phương pháp: Chú ý đồ thị hàm số bậc hai y = ax + bx + c ( a ≠ ) tọa độ đỉnh  ; ÷  2a 4a  Với a > bề lõm quay lên trên; a < bề lõm quay xuống  f ( x ) +  f ' ( x ) ( g ( x ) + 1) − g ' ( x ) ( f ( x ) + ) ÷ -cách giải: ta y ' =  ÷= ( g ( x ) + 1)  g ( x ) +1  ⇒ ⇒ f ' ( 1) ( g ( 1) + 1) − g ' ( 1) ( f ( 1) + 3) ( g ( 1) + 1) f ' ( 1) ( g ( 1) − f ( 1) − ) ( g ( 1) + 1) = f ' ( 1) = g ' ( 1) = f ' ( 1) ⇒ g ( 1) − f ( 1) − = ( g ( 1) + 1) ⇒ f ( 1) = −g ( 1) − g ( 1) − Xét −g ( 1) − g ( 1) − có: ∆ = ( −1) − ( −1) ( −3) = −11 < 0;a − < ⇒ −∆ −11 −11 = ⇒ f ( 1) ≤ 4a 4 Câu 9: Đáp án A f ( x ) = +∞; lim+ f ( x ) = −∞; – Phương pháp: Nếu điều kiện xlim → x 0+ x →x0 lim f ( x ) = +∞; lim− f ( x ) = −∞; đường thẳng x = x tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = f ( x ) x →x x → x 0− f ( x ) = y lim f ( x ) = y đường thẳng y = y tiệm cận ngang đồ thị hàm số Nếu xlim →+∞ x →−∞ y = f ( x) Cách giải: ta lim y = lim x →±∞ x →±∞ x 3m + x x2 = ± m x+2 m+ Đặt f ( x ) = mx + 3mx + 1  f ( −2 ) >  4m − 6m + > m < ⇔ ⇔ Để hàm số tiệm cận  m>0   m>0  m > Trang 12 Câu 10: Đáp án B –Phương pháp: Điều kiện để hàm số f(x) đồng biến (nghịch biến) ¡ + f(x) liên tục ¡ + f(x) đạo hàm f ' ( x ) ≥ ( ≤ ) ∀x ∈ ¡ số giá trị x để f ' ( x ) = hữu hạn π  -Cách giải: ta y ' = + m ( cos x − sin x ) = + m cos  + x ÷ 4   m< 1 − m > π   ⇔ Vì cos  x + ÷∈ [ −1;1] nên để y ' > ta  4  + m > m >   −1 ⇔ ⇔ x>3 Cách giải: điều kiện  x − > Ta có: log ( x + 1) + log ( x − 3) = ⇔ log ( x + 1) ( x − 3) = ⇔ ( x + 1) ( x − 3) = 43 ⇔ x − 2x − 67 = ⇔ x = ± 27 So sánh với điều kiện nghiệm pt x = ± 17 Câu 13: Đáp án C n n −1 – Phương pháp: Công thức đạo hàm hàm hợp ( u ) = n.u u ' ( cos u ) ' = −u 'sin u ( – Cách giải: Ta y ' = ( − cos 3x ) = 18sin 3x ( − cos 3x ) ) = 6.( − cos 3x ) ( − cos 3x ) ' = ( − cos 3x ) 3sin 3x 5 Câu 14: Đáp án D – Phương pháp: Khi giải bất phương trình logarit cần ý điều kiện để biểu thức dấu logarit lớn không b Đưa bất phương trình cho bất phương trình log a x > b ⇔ < x < a ( < a < 1) Cách giải: điều kiện x + 9500 > ⇔ x > −9500 −1000 Ta số < a = 1 < nên log ( x + 9500 ) > −1000 ⇔ < x + 9500 <  ÷ 3 ⇔ < x + 9500 < 31000 ⇔ −9500 < x < 31000 − 9500 ⇔ −31000 < x < 31000 − 31000 ⇔ −31000 < x < Câu 15: Đáp án A – Phương pháp: Điều kiện để tồn log a b a, b > 0;a ≠ - Cách giải: Điều kiện ( x − ) 1000 >0⇔x≠2 Tập xác định D = ¡ \ { 2} Câu 16: Đáp án A – Phương pháp: Chú ý bất phương trình mũ a f ( x ) > a g ( x ) f ( x) g( x ) Với a > a > a ⇔ f ( x ) > g ( x ) f ( x) g( x ) Với < a < a > a ⇔ f ( x ) < g ( x ) -cách giải: số − > ( Ta f ( x ) > ⇔ − ) ( x3 − 3− ) −x2 > ⇔ x > − x ⇔ x + x > suy khẳng định Trang 14 ( Ta f ( x ) > ⇔ − ) ( ( Ta có: f ( x ) > ⇔ − x3 − 3− ) −x2 ) −( 3− 2) x3 −x2 > ⇔ x > − x ⇔ x + x > suy khẳng định > ⇔ x3 > −x ⇔ x3 + x > ⇔ x ( x + 1) > ⇔ x > −1 suy khẳng định ( Ta có: f ( x ) < − ⇔ − ( ) x −1 ( ) x −1 ⇔ 3− ⇔ 3− ( < 1+ − ) ( ) ( x3 x ( − x −1 ⇔ 3− ) −x x −1 < 3− ⇔ ( 3− ) x3 3− − ( 3− ) −x2 uuuur uuuur uuuur + gọi G điểm thỏa mãn k1 GA1 + k GA + k n GA n = , xác định tọa độ G uuuuu r uuuu r uuuur uuuuu r uuuu r uuuur + Ta MA i = MG + GA i ⇒ MA i = MG + GA i ( ) ( uuuu r ) = ( MG ) Trang 24 uuuu r uuuur uuuur + 2MG.GA i + GA i ( ) ⇒ T = ( k1 + k + + k n ) MG + k1GA12 + k GA 22 + + k n GA n2 Vậy T đạt giá trị nhỏ MG = ⇔ M = G uuur uuur uuur – Cách giải: Gọi G điểm thỏa mãn GA − GB + GC = ⇒ G ( 3; −7;3) 2 2 2 Để T nhỏ M = G ⇒ P = x M + 2y M + 3z M = + 2.7 + 3.3 = 134 Trang 25 ... dx Có u ( 1) = 0; u ( 3) = 2 ⇒ I = ∫ ( u + 1) u = 10 00 du = ∫ u  u1002 u10 01  du + ∫ u1000 du =  + ÷  10 02 10 01  0 10 01 210 02 210 01 10 01. 210 02 + 10 02. 210 01 1502. 210 01 + = = 10 02 10 01 1003002... M + 3z M A P = 10 1 B P = 13 4 C P = 11 4 - HẾT - Trang D P = 16 2 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2 017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 017 THPT LÊ HỒNG PHONG- NAM ĐỊNH- LẦN BẢNG ĐÁP ÁN 1- D 2-C 3-B 4-C... 44-A 45-B 46-A 47-C 48-C 49-C 50-B Banfileword.com BỘ ĐỀ 2 017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 017 THPT LÊ HỒNG PHONG- NAM ĐỊNH- LẦN LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án d Phương pháp: ý dạng đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định Lần 1 File word Có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định Lần 1 File word Có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định Lần 1 File word Có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay