291120161505KH tuyen truyen CCHC 2016 in

5 66 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 07:06

... để phát Thực Bản tin chuyên đề tuyên truyền cải cách hành trang thông tin điện tử địa phương: - Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2016 - Tần suất phát hành: Định kỳ 02 tin/tháng - Cơ quan... V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Công chức TC-KT xã tham mưu Lãnh đạo UBND xã hỗ trợ kinh phí thực công tác tuyên truyền CCHC năm 2016 Các Ban ngành chủ trì có trách nhiệm triển khai thực nội dung kế hoạch... hành Kế hoạch Cải cách hành Nhà nước năm 2016; Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 UBND xã Tam Phước việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành Nhà nước năm 2016 địa bàn xã Tam Phước Một số nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: 291120161505KH tuyen truyen CCHC 2016 in, 291120161505KH tuyen truyen CCHC 2016 in, 291120161505KH tuyen truyen CCHC 2016 in

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay